:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش : تغذیه دام

عنوان : مطالعه تاثیر افزودن متیونین به جیره­های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره­های عربی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

گروه علوم دامی

پایان‌نامه‏ کارشناسی ارشد تغذیه دام

عنوان

مطالعه تاثیر افزودن متیونین به جیره­های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره­های عربی

 

استادان راهنما

دکتر محسن ساری

دکتر طاهره محمد آبادی

استادان مشاور

دکتر محمد بوجار پور

دکتر سمیه سالاری

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه. 2

2-1 فرضیه­ها 5

3-1 اهداف اصلی.. 5

4-1 نوآوری.. 5

فصل دوم: مطالعه منابع

1-2 پوست انار. 7

1-1-2 تاریخچه انارکاری در ایران و جهان. 8

1-2-2 گیاه شناسی انار. 8

1-2-3 ترکیبات شیمیایی پوست انار. 9

2-2 ترکیبات فنولیک… 11

3-2تانن­ها 11

3-1-2ساختار شیمیایی و انواع تانن.. 12

4-2 اثرات تانن بر نشخوارکنندگان. 13

4-2-1 اثرات تانن­های متراکم 13

4-2-2 اثرات تانن­های قابل هیدرولیز. 13

5-2 اثرات بازدارنده تانن بر درشت ملکول­ها 14

5-1-2 اثرات تانن بر پروتئین.. 14

5-2-2 اثرات تانن بر قابلیت هضم پروتئین.. 16

6-6 اثرات تانن بر قابلیت هضم ماده خشک… 16

7-2 اثرات تانن بر مصرف خوراک.. 17

8-2 تاثیر تانن بر pH شکمبه. 18

9-2 تاثیر تانن بر تولید آمونیاک در شکمبه. 19

10-2 تاثیر تانن بر تولید پروتئین میکربی در شکمبه. 20

11-2 تاثیر تانن بر تعادل نیتروژن. 21

12-2 اثر تانن بر تخمیر میکروبی شکمبه. 22

13-2 تانن و میکروارگانیسم‌های شکمبه. 24

14-2 متابولیسم تانن در شکمبه. 24

15-2 تانن و پلی­­اتیلن­گلیکول. 25

16-2 عادت پذیری آزمایشی و طبیعی به مصرف تانن.. 26

17-2 تانن و آزمون تولید گاز. 29

18-2 ساختار و وظایف بیولوژیکی متیونین.. 31

18-1-2 متابولیسم متیونین.. 34

18-2-2 متابولیسم متیونین در میکروارگانیسم­ها 39

فصل سوم: مواد و روش­ها

1-3 محل و زمان انجام آزمایش… 42

2-3 تهیه مواد خوراکی.. 42

3-3 مشخصات مکمل­های مورد بهره گیری 43

4-3 تیمارهای آزمایشی.. 43

5-3 آزمایش اول. 44

5-1-3 آزمایش تولید گاز. 45

5-2-3 تهیه مایع شکمبه. 45

5-3-3 محلول بزاق مصنوعی.. 45

5-4-3 تهیه بزاق مصنوعی.. 46

5-5-3 روش کار. 47

5-6-3 آماده کردن ویال‌ها برای انکوباسیون. 47

5-7-3 مواد و وسایل مورد نیاز. 48

5-8-3 اندازه گیری پارتیشنینگ فاکتور 48

5-9-3 معادلات و محاسبات تولید گاز. 48

5-10-3 اندازه‌گیری pH. 50

6-3 آزمایش دوم. 50

6-1-3 آماده سازی دام­ها 50

6-2-3 جیره غذایی.. 51

6-3-3 نگهداری و تغذیه دام­ها 52

6-4-3  نمونه برداری از خوراک.. 53

6-5-3 وزن کشی بره­ها 53

6-6-3 بهداشت و واکسیناسیون بره­ها 53

6-7-3 نمونه گیری از خون و اندازه گیری متابولیت‌های آن. 53

6-8-3 تعیین غلظت نیتروژن آمونیاکی و  pH شکمبه. 54

6-8-1-3 آماده‏سازی محلول فنل 54

6-8-2-3 آماده‏سازی محلول هیپوکلریت… 55

6-8-3-3  آماده‏سازی محلول استاندارد. 55

6-8-4-3 رسم نمودار استاندارد. 55

6-8-5-3 اندازه‏گیری نمونه‏ها 55

7-3 تعیین ترکیب شیمیایی.. 56

7-1=3  اندازه‌گیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) 56

7-1-1-3  تهیه محلول NDF. 56

7-1-2-3  وسایل لازم جهت اندازه گیری NDF 56

7-1-3-3- اندازه گیری الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) 57

7-2-3  تهیه محلول ADF. 57

7-2-1-3  روش اندازه‌گیری.. 57

7-3-3 تعیین لیگنین.. 57

7-4-3 تعیین پروتئین­خام. 58

7-5-3 تعیین چربی خام. 59

8-3 برآورد قابلیت هضم ظاهری جیره‌ها 59

9-3  کشتار و تجزیه لاشه بره­ها 60

10-3  رنگ سنجی گوشت 62

11-3  طرح آماری و تحلیل داده‌ها 62

فصل چهارم: نتایج و بحث

1-4 ترکیب شیمیایی مواد خوراکی.. 65

2-4 آزمون تولید گاز. 66

2-1-4 اثرات اصلی تانن.. 66

2-2-4 اثرات اصلی متیونین 71
جستجو در سایت :   


2-3-4 اثرات متقابل تانن و متیونین.. 75

3-4 مطالعه اثرات افزودن متیونین به جیره حاوی تانن بر عملکرد بره‌ها 81

3-1-4 وزن نهایی و افزایش وزن زنده 81

3-2-4 ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی.. 85

3-3-4 قابلیت هضم ظاهری 90

3-4-4 تاثیر جیره­های آزمایشی بر pH شکمبه. 97

3-5-4 تاثیر جیره­های آزمایشی بر آمونیاک شکمبه. 99

3-6-4 غلظت فراسنجه­های خونی.. 102

3-6-1-4 غلظت گلوکز خون. 102

3-6-2-4 غلظت نیتروژن اوره­ای خون. 103

3-7-4 مطالعه اثر جیره­های حاوی تانن بر صفات لاشه. 106

3-8-4 شاخص رنگ سنجی.. 109

3-8-1-4 رنگ سنجی بافت شکمبه. 109

3-8-2-4 رنگ سنجی بافت راسته و فیله کمری.. 110

فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادات

1-5  نتیجه­گیری.. 113

2-5  پیشنهادات.. 115

فصل ششم: منابع

 منابع. 117

 

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول 2-1 اندازه ترکیبات فنولیک در پوست سه رقم انار ایرانی.. 10

جدول2-2 قابلیت هضم ماده خشک برگ درختان با مقادیر مختلف تانن.. 17

جدول 3-2 قابلیت هضم ماده خشک یونجه در حضور انواع و مقادیر مختلف تانن.. 17

جدول 1-3 اجزای تشکیل دهنده و ترکیب مواد مغذی جیره‏های آزمایشی در تکنیک تولید گاز. 44

جدول 2-3 اجزای تشکیل دهنده و ترکیب مواد مغذی جیره بره­ها 52

جدول 1-4 مقدار ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی.. 65

جدول 2-4 فراسنجه­های تولید گاز برای اثرات اصلی جیره­های حاوی سطوح مختلف پوسته انار. 68

جدول3-4 اثر سطوح مختلف تانن بر طریقه تولید گاز. 69

جدول 4-4 فراسنجه­های تولید گازبرای اثرات اصلی جیره­های حاوی سطوح مختلف متیونین.. 73

جدول 5-4 اثر سطوح مختلف متیونین بر طریقه تولید گاز جیره حاوی 80 درصد مواد متراکم. 74

جدول 6-4 فراسنجه­های تولید گاز در جیره­های آزمایشی حاوی سطوح مختلف تانن و متیونین.. 78

جدول7-4 اثر سطوح مختلف تانن و متیونین بر طریقه تولید گاز جیره حاوی 80 درصد مواد متراکم. 79

جدول8-4 میانگین وزن اولیه، وزن هفتگی و وزن نهایی بره‌های آزمایشی (کیلوگرم). 83

جدول 9-4 میانگین افزایش وزن هفتگی بره­های تغذیه  شده با جیره­های آزمایشی (کیلوگرم(. 85

جدول 10-4  میانگین ماده خشک مصرفی بره­های تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.. 88

جدول 11-4 ضریب تبدیل غذایی کل بره­های تغذیه شده با جیره­های آزمایشی.. 90

جدول 112-4 طریقه قابلیت هضم ظاهری روز 20 آزمایش (درصد). 91

جدول 13-4 طریقه قابلیت هضم ظاهری روز 40 آزمایش(درصد). 92

جدول 14-4 طریقه قابلیت هضم ظاهری روز 60 آزمایش(درصد). 92

جدول 15-4  طریقه قابلیت هضم ظاهری روز 75 آزمایش(درصد(. 93

جدول 16-4  طریقه قابلیت هضم ظاهری کل دوره آزمایش(درصد(. 94

جدول 17-4 مطالعه طریقه تغییرات pH شکمبه در بره­های تحت آزمایش… 98

جدول 18-4 مطالعه طریقه تغییرات نیتروژن آمونیاکی شکمبه در بره­های تحت آزمایش… 101

جدول 19-4  مطالعه طریقه غلظت فراسنجه­های خونی در روز 40 آزمایش… 105

جدول20-4  غلظت فراسنجه­های خونی روز 75 آزمایش… 105

جدول21-4 میانگین وزن و انداره قطعات لاشه. 108

جدول 22-4 میانگین شاخص­های رنگ سنجی بافت… 109

جدول 23-4  میانگین شاخص­های رنگ سنجی بافت فیله کمر. 111

 

 

 فهرست شکل­ها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

شکل2-1 معرفی ساختار تانن­های انار. 10

شکل 2-2 انواع ساختار متیونین.. 33

شکل 3-2 متابولیسم متیونین.. 38

شکل4-2  سنتز متیونین بوسیله باکتری­ها 40

شکل3-1 تجزیه لاشه. 60

 

 

فصل اول

مقدمه

1-1 مقدمه

بهره­برداری بی­رویه از منابع پایه، محدودیت در توسعه تولیدات کشاورزی، تخریب مراتع و خشکسالی مانند عواملی هستند که محدودیت منابع مواد خوراکی در دسترس برای تغذیه دام را موجب گردیده‌اند. سالانه حجم عظیمی از بقایای کشاورزی حاصل می­گردد که می­توان از آنها درتغذیه دام بهره گیری نمود (فضائلی و زاهدی فر،  1383).  به گونه کلی بیش از نیمی از منابع گیاهی تولیدی در کشور به صورت پس­مانده و تولیدات  فرعی در مزارع و باغات و نیز اماکن فراوری محصولات کشاورزی بر جای می­ماند که دآرای ارزش غذایی متنوعی بوده و می­توان از آنها در تغذیه دام بهره گیری نمود. با انجام پژوهش­ها و افزایش اطلاعات مربوط به ارزش غذایی پس­ماند­ها، توسعه و به کارگیری فن­آوری­های مناسب جهت فرآوری و غنی­سازی و کوشش برای کاهش اثرات بعضی مواد ضد تغذیه‌ای موجود در آنها، کاربرد آنها در تغذیه دام، امکان پذیر بوده و می­توان به کمک آنها بعضی از محدودیت­های موجود در ارتباط با خوراک دام را برطرف نمود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دکترای عمومی دامپزشکی : تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی

انار مانند محصولات کشاورزی می باشد که فرآورده­های فرعی آن (پوست و تفاله دانه) حدود 40 تا 45 درصد وزن میوه را تشکیل می­دهد اما اطلاعات اندکی درمورد ارزش غذایی آن هست.  یکی از محدودیت­های بهره گیری از  پوست میوه انار مقادیر بالای تانن در آن می­باشد که علاوه بر خاصیت قابض بودن سبب رسوب پروتئین­های موجود در ساختمان میکروارگانیسم­های شکمبه دام نیز می­گردد. پوست میوه انار علاوه بر تانن دارای آلکالوئید  نیز می‌باشد (فیضی، 1382). اندازه تانن پوست انار 2/206 گرم در کیلو گرم ماده خشک می­باشد (فیضی و همکاران، 1389). عمده ترین ویژگی تانن­ها ظرفیت باند شدن با پروتئین‌ها می‌باشد که باعث اثر ممانعت آنزیمی می گردد (دانش مسگران، 1388).

بر اساس آمارهای ارائه شده سطح زیر کشت باغات انار کشور با احتساب درختان پراکنده انار حدود 2/74795 هزار هکتار بوده که 60/49 درصد آن درختان بارور انار می­باشند (آمار­نامه کشاورزی، 1388-1389). استان فارس با سهم 98/31 درصد سطح بارور انار کشور از نظر سطح در جایگاه نخست قرار دارد. استان­های یزد، اصفهان، کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و زنجان به ترتیب با 53/14، 27/8، 13/7، 73/3، 48/3 و 11/3 درصد سهم در سطح بارور انار کشور در رتبه­های بعدی قرار گرفته­اند. در مجموع 23/72 درصد سطح باور انار کشور در هفت استان می باشد و سایر استان­ها 77/27 درصد سطح بارور انار کشور را داشته­اند. تولید انار کشور حدود 396984 هزار تن بوده که 78/96 درصد آن از کشت آبی حاصل شده می باشد. استان­های فارس، یزد، لرستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، مازندران و اصفهان به ترتیب با 28/50، 2/12، 72/4، 50/4، 53/3، 30/3 و 30/3 درصد تولید انار جزء هفت استان برتر کشور در تولید انار هستند. علاوه بر مصرف انسانی یک از موردها بهره گیری از انار تولید آب­ انار در کارخانه­های آب میوه­گیری و تولید کنسانتره می باشد.  پوست انار محصول فرعی حاصل از کارخانجات آب میوه گیری می­باشد. که پس از گرفتن آب انار، محصولی که باقی می­ماند تفاله انار نامیده می­گردد. در واقع پوست انار یک پسمانده لیگنو سلولزی و باقی مانده فرایند آب میوه گیری می باشد. پوست و تفاله دانه انار حدود 45-40 درصد وزن مرطوب میوه اولیه را تشکیل می­دهند ( پوست انار حدود 24 درصد) که از آنها بهره گیری بهینه­ای نشده و به عنوان ضایعات محسوب می­شوند. متا­­سفانه آمار دقیقی از مقدار پوسته انار تولید شده در باغات کشور در دسترس نیست. یکی از ترکیبات ضد مغذی موجود در پوست انار تانن می­باشد که بیشتر از نوع تانن متراکم می باشد (فیضی، 1382). مقدار تانن آن بستگی به نوع انار(وحشی و اصلاح شده) آن دارد.

نشخوار­کنندگان نیز همانند تک معده­ای­ها به مواد غذایی حاوی اسید ­آمینه ضروری احتیاج دارند. اگر چه میکروارگانیسم­های شکمبه منبع عمده تامین کننده پروتئین بوده و الگوی اسیدهای آمینه جیره را تغییر می­دهند. در نتیجه، منابع اسید­آمینه که از شکمبه وارد روده باریک شده و دارای قابلیت جذب هستند، از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. زمانی که پروتئین میکروبی به دلایلی محدود باشد و یا احتیاجات اسید آمینه­ای حیوان زیاد باشد، ممکن می باشد پروتئین میکروبی تکافوی نیاز حیوان برای نگهداری و تولید (رشد و شیردهی) را نکند (مارجین[1] و تیت گمر[2]، 1992). متیونین یکی از اولین اسیدهای آمینه محدود کننده برای شیر و پروتئین شیر در بسیاری از جیره­های غذایی گاوهای شیری می باشد. متیونین موجود در جیره غذایی آغاز تحت تاثیر تجزیه میکروبی قرار می­گیرد و سپس از شکمبه عبور و در روده بزرگ جذب شده و در دسترس سلول­های بدن قرار می­گیرد. جریان متیونین در روده بزرگ می­تواند با اضافه کردن مکمل متیونین و یا طرفداری تولید پروتئین میکروبی افزایش یابد بالتبع جریان پروتئین میکربی در روده کوچک افزایش می­یابد. 80-50 درصد پروتین­ها از تولید پروتئین میکروبی در روده بزرگ به وجودمی­آید که ترکیب اسید­های آمینه آنها شبیه شیر می باشد. توانایی تانن در باند شدن با پروتئین‌ها سال­هاست که اثبات شده می باشد و تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته می باشد. نمونه تاریخی آن تهیه چرم از پوست حیوانات با بهره گیری از عصاره گیاهان حاوی تانن می‌باشد. چگونگی واکنش تانن و پروتئین به ساختار پروتئین و تانن واکنش ‌دهنده بستگی دارد. خصوصیات پروتئین که می تواند باعث ایجاد پیوند قوی با تانن ‌گردد، شامل وزن مولکولی زیاد، داشتن ساختمان باز و انعطاف‌پذیر و غنی‌بودن از اسید آمینه پرولین می‌باشد. همچنین خصوصیات تانن که باعث ایجاد کمپلکس تانن ـ پروتئین می گردد شامل وزن مولکولی زیاد و ساختار گسترده و انعطاف‌پذیر می‌باشد(هروات[3]، 1981).

در ایران تا کنون در مورد تعیین اثر تانن بر روی اسیدهای آمینه در شکمبه گزارشی منتشر نشده می باشد. همچنین در مورد بازده بهره گیری از پوست انار در تغذیه دام نیز تحقیقات کمی انجام شده می باشد. پس این پژوهش در مورد مطالعه تاثیر افزودن متیونین به جیره‌های حاوی تانن بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های عربی بر اساس فرضیه های زیر انجام گردید.

 

 

1-2 فرضیه­ها

H– افزودن متیونین به جیره حاوی پوست انار تاثیری بر فراسنجه تولید گاز  جیره ندارد.

H1– افزودن متیونین به جیره حاوی پوست انار می‌تواند فراسنجه تولید گاز  جیره را تحت تاثیر قرار دهد.

H– تاثیر تانن بر هضم مواد مغذی با افزودن متیونین تغییر نمی‌یابد.

H1– تاثیر تانن بر هضم مواد مغذی با افزودن متیونین تغییر می‌یابد.

H– افزودن متیونین به جیره حاوی تانن تاثیری بر الگوی رشد و اجزای لاشه بره‌های تغذیه شده با این جیره‌ها ندارد.

H1– افزودن متیونین به جیره حاوی تانن می‌تواند الگوی رشد و اجزای لاشه بره‌های تغذیه شده با این جیره‌ها را

تحت تاثیر قرار دهد.

1-3 اهداف پایان نامه:

  • مطالعه تاثیر افزودن متیونین به جیره حاوی پوست انار بر فراسنجه تولید گاز جیره
  • بررس تاثیر تانن بر هضم مواد مغذی با افزودن متیونین
  • مطالعه تاثیر افزودن متیونین به جیره حاوی تانن بر الگوی رشد و اجزای لاشه بره‌های تغذیه شده با این جیره‌ها

1-4 نوآوری

افزودن  متیونین به جیره­های حاوی تانن در نشخوار کنندگان کوچک در راستای کاهش اثرات ضد تغذیه‌ای آن و بهبود عملکرد حیوان

[1] – Merchen

[2] – Titgemeyer

[3] – Horvath

 

تعداد صفحه :162

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***