:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : مطالعه سرمایه اجتماعی درون – برون گروهی در فضای   مجازی با تاکید بر دهمین انتخابات ریاست جمهوری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جامعه شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی

عنوان :

مطالعه سرمایه اجتماعی درون – برون گروهی در فضای   مجازی با تاکید بر دهمین انتخابات ریاست جمهوری

استاد راهنما :

 دکتر مجتبی صداقتی فرد

استاد مشاور:

دکتر طاهره میرساردو

زمستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده                                                         1

1-1 مقدمه                                                  3

2-1    اظهار مسئله                                                  3

3-1    ضرورت و اهمیت پژوهش                                         8

4-1    اهداف پژوهش                                            9

2- 1 مقدمه                                                 11

2-2    مروری بر ادبیات                                             11

3-2    مبانی نظری                                                  22

1-3-2     الگوی جامعه شناختی سیاسی                                          23

2-3-2       دیدگاه کارکردگرایی                                          24

1-2-3-2        کارکرد                                             25

2-2-3-2        ساخت                                                27

3-2-3-2        یکپارچگی                                       28

4-2-3-2        تعادل                                                28

5-2-3-2     ارزش ها                                            29

3-3-2    دیدگاه مبادله                                             30

1-3-3-2   پاداش                                               30

2-3-3-2   انگیزش                                               31

3-3-3-2   سود                                             31

4-3-3-2  اراده گرایی                                            32

5-3-3-2  تایید اجتماعی                                               32

4-3-2     الگوی اقتصاد سیاسی                                       33

1-4-3-2   دیدگاه انتخاب عاقلانه                                       33

2-4-3-2   دیدگاه انتخاب عاقلانه اصلاح شده                                   34

5-3-2      الگوی روانشناسی سیاسی                                       34

1 -5-3-2   دیدگاه روانی سیاسی تحلیل رفتار انتخاباتی مکتب مطالعاتی شیکاگو                  34

2-5-3-2  دیدگاه شناختی(طراحواره افراد)                                  35

3-5-3-2   دیدگاه رونالد اینگلهارت                                       35

6-3-2     دیدگاه رابرت پاتنام                                                37

7-3-2    دیدگاه فرانسیس فوکویاما                                        39

8-3-2   دیدگاه جیمز کلمن                                                40

9-3-2   دیدگاه پیر بوردیو                                               42

10-3-2  دیدگاه تاجبخش                                              43

11-3-2  دیدگاه فیلد                                           44

12-3-2  بانک جهانی(ولکاک و نارایان)                                     44

13-3-2  دیدگاه باس                                            45

14-3-2  دیدگاه لین                                            45

15-3-2  دیدگاه افه و فوش                                                46

16-3-2   دیدگاه لور                                           46

17-3-2   دیدگاه برگر- اشمیت                                        46

18-3-2   دیدگاه ایمرفال                                            46

19-3-2   دیدگاه استون                                              47

4-2     چارچوب نظری                                           49

5-2    مدل نظری                                                    57

6-2    فرضیه                                                  58

1-3  مقدمه                                                    60

2-3     روش پژوهش                                             60

3-3    روش گردآوری اطلاعات                                          60

4-3      فرآیند پژوهش                                              61

5-3    جامعه آماری                                                 61

6-3    نمونه گیری                                                  61

1-6-3   شیوه نمونه گیری                                            62

2-6-3   برآورد حجم نمونه                                                62

7-3       روش اجرای پژوهش                                               64

8-3     روش تحلیل داده ها                                               64

9-3     روایی و پایایی                                             64

1-9-3    روایی                                                64

2-9-3    پایایی                                                    65

10-3    تعریف مفهومی متغیر ها                                           65

1-10-3  سرمایه اجتماعی                                             65

2-10-3 سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی                                    66

3-10-3  فضای مجازی                                            67

4-10-3  انتخابات                                                   68

11-3      تعریف عملیاتی متغیرها                                         68

1-11-3   سرمایه اجتماعی درون گروهی                                           69

2-11-3    سرمایه اجتماعی برون گروهی                                          70

4-1 مقدمه                                                     73

2-4    توصیف متغیر ها و سوالات پژوهشی                                    73

3-4    آزمون فرضیات                                           135

5-1مقدمه                                                  142

2-5      اختصار، بحث و نتیجه گیری                                         142

3-5    محدودیت های پژوهش                                           145

4-5  پیشنهادهای پژوهش                                             146

پیوست                                                         148

منابع                                                         156

 

 

فهرست جداول

 

 

 

2-1 : مروری بر ادبیات انجام شده داخلی                                                                 20

 

2-2: مروری بر ادبیات انجام شده خارجی                                                               21

2-3 : دیدگاه های نظری در مورد رفتار انتخاباتی                                                       36

2-4 : تعاریف سرمایه اجتماعی از نگاه نظریه پردازان                                        48

3-1 : روش نمونه گیری                                                                                    63

4-1 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه فعالیت در شبکه

فیس بوک                                                                                                       74

 

4-2 :  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه فعالیت در شبکه فیس بوک  از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )                          75

 

4-3 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه فعالیت در شبکه فیس بوک از تاریخ 22/3/ 88 لغایت27/6/88  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                         76

 

4-4 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: در صفحه فیس بوک خود اقدام به ایجاد گروه های هواداری از کاندیدای مورد طرفداری درتاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                 77

 

4-5 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: ارسال پیام ها و اخبار سیاسی و انتخاباتی را از تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) برای دوستان                                                                                                              78

 

4-6 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه کامنت گذاشتن از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در صفحات فیس بوک افرادی که می شناختید                                                                                                              79

 

4-7 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه کامنت گذاشتن از تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که می شناختید                                                                                                              80

 

4-8 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه کامنت گذاشتن شما از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختید                                                                                                              81

 

4-9 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه کامنت گذا شتن از تاریخ 22/3/ 88 لغایت  27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختید                                                                                                             82

 

4-10 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه کامنت گذا شتن از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                                          83

 

4-11: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه کامنت گذاشتن از تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                                                84

 

4-12 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه کامنت گذاشتن از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختی                                                                                                               85

 

4-13 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه کامنت گذاشتن از تاریخ 22/3/ 88 لغایت  27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که نمی شناختید                                                                                                         86

 

4-14 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه کامنت گذاشتن از تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                               87

 

4-15 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه کامنت گذاشتن از تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس ) در صفحات فیس بوک افرادی که با شما اختلاف نظر سیاسی دارند                                                                               88

 

4-16 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: تغییر رنگ پس زمینه عکس پروفایل صفحه خود به یکی از نمادهای انتخاباتی کاندیدا مورد طرفداری خود در تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات )                                                89

 

4-17 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: تغییر رنگ پس زمینه عکس پروفایل صفحه خود به یکی از نمادهای انتخاباتی کاندیدا مورد طرفداری خود درتاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                     90

 

4-18 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه کامنت گذاری درصفحات فیس بوک افراد یا گروه های طرفدار کاندیدها در تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                           91

 

4-19 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه کامنت گذاری درصفحات فیس بوک افراد یا گروه های طرفدار کاندیدها در تاریخ 22/3/ 88 لغایت 27/6/88 (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                           92

 

4-20 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: انتشار پیام های مندرج صفحه فیس بوک کاندیدای مورد نظر خود                                                                                               93

 

4-21 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: بعد از اعلام رسمی نتایج انتخابات باعث :                                                                                                                   94

 

4-22 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: دعوت از دوستان خود در تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات ) برای ملحق شدن به گروه های طرفداران کاندیداهای انتخاباتی                                                                                                           95

 

4-23 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: دعوت از دوستان خود در تاریخ  22/3/ 88 لغایت 27/6/88  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس) برای ملحق شدن به گروه های طرفداران کاندیداهای انتخاباتی                                                                   96

4-24 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: فوروارد پیام انتخاباتی  برای دوستان خود  در شبکه فیس بوک در تاریخ ( 1/3/88 لغایت 22/3/88)ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات                                                                                                                 97

 

4-25 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: فوروارد پیام انتخاباتی برای   دوستان خود  در شبکه فیس بوک در تاریخ  22/3/ 88 لغایت27/6/88  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                              98

 

4-26 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: ملحق شدن به کمپین های انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک در تاریخ  1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات                                                                                                           99

 

4-27 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: ملحق شدن به کمپین های انتخاباتی موجود در صفحات فیس بوک در تاریخ  22/3/ 88 لغایت27/6/88  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                      100

 

4-28 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه اعتماد شما به اطلاعات و اخبار دریافتی از دوستانتان در فیس بوک در تاریخ  1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)                                                                                                         101
جستجو در سایت :   


 

4-29 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه اعتماد شما به اطلاعات و اخبار دریافتی از دوستانتان در فیس بوک در تاریخ  22/3/ 88 لغایت27/6/88  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                                                                                102

 

 

4-30 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: در تاریخ 1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات ) هنگامی که اخبار چاپ گردیده در فیس بوک با اخبار رسمی کشور در تناقض بود  کدامیک برای شما قابل پذیرتر بود                            103         

4-31 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه اعتماد شما به اخبار چاپ گردیده در فیس بوک در مقایسه با اخبار رسمی کشور در تاریخ 22 /3/ 88 لغایت27/6/88  (ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)                                                          104

4-32 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اطلاع و شرکت در یک میتینگ سیاسی در تاریخ  1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات                105

4-33 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اطلاع و شرکت در یک میتینگ سیاسی در تاریخ 22 /3/ 88 لغایت  27/6/88(ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)    106

جدول 4-34 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: اندازه بهره گیری از آیتم ” پسندیدم(Like) / نپسندیدم(Dislike) ” در تاریخ  1/3/88 لغایت 22/3/88(ایام تبلیغاتی انتخاباتی تا شب انتخابات)، در ارتباط با اخبار و اطلاعات فیس بوک                     107

 

4-35 : توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مورد گویه: در تاریخ 22 /3/ 88 لغایت  27/6/88(ازشب انتخابات تا راهپیمایی روز قدس)، اندازه بهره گیری از آیتم ” پسندیدم(Like) /

نپسندیدم(Dislike) ” در ارتباط با اخبار و اطلاعات فیس بوک                                    108

 

 

 

 

فصل اول :

 

کلیات پژوهش

 

 

1-1 مقدمه : در این فصل محقق در اظهار مسئله بدنبال  تبیین مسئله بودن موضوع پژوهش می باشد و در ادامه به اهمیت و ضرورت  سرمایه اجتماعی در توسعه و پیشرفت کشور ها می پردازد. پژوهشگر از سرمایه اجتماعی بعنوان ثروت نامرئی کشورها در اهداف پژوهش یاد می کند و  خاطر نشان می کند در نبود سرمایه اجتماعی دیگر سرمایه ها تاثیر خود را از دست می دهند و در پایان به تعریف مفاهیم اصلی پژوهش از نگاه صاحبنظران پرداخته می گردد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی: مطالعه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

2-1 اظهار مسئله :

هرچند ردپای مفهوم سرمایه اجتماعی[1] را می توان در آثار بسیاری از جامعه شناسان کلاسیک در مفاهیمی همچون اعتماد، همبستگی، انسجام اجتماعی، هنجارها و ارزش ها دنبال نمود. با این حال مفهوم سرمایه اجتماعی پیشینه ای نسبتا جدید در علوم اجتماعی دارد و از دهه 80 به این طرف به صورت موضوعی در بین حوزه های گوناگون علمی وارد شده می باشد، که عمده ترین آنها مطالعات توسعه ای، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد.

این سرمایه( سرمایه اجتماعی) نا ملموس بسیاری از امور زندگی روزانه مردم مانند حق کسب و کار، معاشرت،هم فکری و همدردی و داد وستد اجتماعی میان افراد و خانواده ها که واحدهای اجتماعی را می سازند در بر می گیرد.

به دلیل جایگاه کلیدی سرمایه اجتماعی در توسعه جوامع، بانک جهانی  بخش مجزایی را به مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی و توسعه کشور ها اختصاص داده می باشد و در بحث های نظری، سنجشی و تاثیر گذار سرمایه اجتماعی طرح ها و مطالعات فراوانی انجام داده می باشد، مانند مطالعات مدنظر آنها بومی سازی و عملیاتی کردن مفاهیمی همچون سرمایه اجتماعی می باشد که منجر به افزایش و ارتقا آن کشور در جهت توسعه می گردد.

در ایران نیز بحث سرمایه اجتماعی چند سالی می باشد که مورد توجه قرار گرفته و در ماده 155 برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله به بحث سرمایه اجتماعی توجه ویژه ای شده می باشد به گونه ای که در برنامه پنج ساله چهارم شناخت نظری، شیوه های سنجش و عملیاتی کردن مفهوم و اندازه گیری سرمایه اجتماعی در قالب و شکل ملی در سطح کشور، پیش بینی شده می باشد.

 

 

سرمایه جتماعی دو وجه دارد:

  • سرمایه اجتماعی درون گروهی [2]
  • سرمایه اجتماعی برون گروهی[3]

 

پاتنام[4] سرمایه اجتماعی برون گروهی را بعنوان پل ارتباطی گروه های اجتماعی گوناگون تعریف می کند او معتقد می باشد معاشرت و شرکت در فعالیتهای گروهی می باشد که سرمایه اجتماعی برون گروهی را تعریف می کند درحالی که سرمایه اجتماعی درون گروهی تنها گروه همجنس را پیوند می زند (پاتنام،22:2000).

اما بسیاری از اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی وجه فرق بین سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی را بسیار گسترده تر از آن چیز که که پاتنام مشخص کرده می دانند، بعضی عقیده دارند سرمایه اجتماعی درون گروهی به تامل افراد یک جامعه نسبت به یکدیگر تصریح دارد و سرمایه اجتماعی برون گروهی عبارت می باشد از اندازه اعتماد مردم به دولت هایشان. لیکن  محقق در این پژوهش سرمایه اجتماعی درون گروهی را اندازه اعتماد افراد طرفدار یک نامزد انتخاباتی به یکدیگر و سرمایه اجتماعی برون گروهی را اندازه اعتماد طرفداران نامزدها به یکدیگر در نظر می گیرد و فرض بر این می باشد که حوادث بعد از انتخابات منجر به افزایش سرمایه اجتماعی درون گروهی و کاهش سرمایه اجتماعی برون گروهی در فضای مجازی که به تبع بازتابی از واقعیت حاکم بر جامعه می باشد، شده می باشد در حالیکه شرط لازم برای دستیابی به جامعه پایدار و توسعه یافته  برخورداری از هر دو وجه سرمایه اجتماعی در سطح قابل ملاحظه می باشد.

ازآنجا که حوزه مورد پژوهش در این مطالعه، فضای مجازی[5] می باشد خاطر نشان می گردد که اجتماعات مجازی ترکیبی می باشد از فضای فیزیکی(کامپیوتر) و مجازی(اینترنت) که در ذیل فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف می گردد. اینترنت که به مجموعه بی شماری از شبکه ها اطلاق می گردد و وب[6] عبارت می باشد از، مجموعه از صفحات گرافیکی در اینترنت.

اینترنت بصورت خود جوش پدیدار گردید. اینترنت محصول دنیای یکپارچه و تقسیم شده ای می باشد. اما اولین خاستگاه آن دقیقا در دوره جنگ سرد یعنی قبل از 1989 بود. اولین شبکه ها در پنتاگون یعنی ستاد فرماندهی ار تش آمریکا به وجودآمد. (گیدنز[7]،679:2003)

اینترنت، به واسطه ایجاد و مهیا کردن مکان ملاقاتی برای افراد با سلیقه‌های مشترک و غلبه بر محدودیت‌های زمانی و مکانی، به اصلاح جامعه می‌پردازد. اینترنت به عنوان یکی از عوامل مهم ارتباطی ای مطرح می باشد، که شبکه های ارتباطات را به شدت گسترده کرده و باعث رفع محدودیت های ارتباطی شده می باشد . بر اساس این دیدگاه سرمایه اجتماعی از طریق شبکه روابط اینترنتی به شدت گسترده می گردد.

در واقع اینترنت از طریق کانال هایی مبادله، توانای های افراد را برای ارتباط با همدیگر، صرفنظر از موقعیت های خاص آنها فراهم کرده می باشد. انعطاف و اندازه دسترسی به اینترنت، انواع جدیدی از میدان های تعامل را بین افراد ناشناخته به وجود آورده می باشد. پس اولین و پایه ای ترین عامل شکل گیری سرمایه اجتماعی که همان گسترش ارتباطات می باشد،به وسیله اینترنت به دست می آید و اجتماعات مجازی مبتنی بر آن شکل می گیرد.

کنش متقابل الکترونیکی غالبا آزادی بخش و توان بخش معرفی می گردد، زیرا مردم می توانند هویت های اینترنتی دلخواه خود را برای خویش خلق کنند و آزاد تر از جاهای دیگر سخن بگویند(گیدنز،147:2003).

جوامع مجازی از ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیار آزادانه تر از جوامع واقعی هستند، به  این خاطر که  کاربران می توانند با انتخاب هویت های غیر واقعی برای خود، نظراتشان را صریح اعلام کنند. از دیگر ویژگی های فضای مجازی می توان به نبود محدودیت زمانی ومکانی و داشتن تاملات فرا مرزی تصریح نمود. در شبکه های مجازی اعتماد طرفین با هزینه کمتری نسبت به جوامع واقعی جلب می گردد. (بلیمز[8]،3:2002).

فضای مجازی همانند سایر پدیده های بشری در کنار فرصت هایی که می تواند ایجاد کند، قاعدتا تهدیدهایی را همراه دارد اما اعتقاد اکثر کارشناسان براین می باشد که اگر شما ظرفیت ها و ویژگی های یک پدیده را به درستی درک کنید، اگر تهدید هم باشد با شناخت و فعالیت منطقی  به فرصت تبدیل           می گردد. اینترنت و یا به عبارت بهتر اجتماعات مجازی به نسبت جوامع فیزیکی فرصت های را برای تبادل اطلاعات، تولید و ذخیره سرمایه اجتماعی فراهم می کند و همزمان تاملات چهره به چهره را از کاربران خود سلب می کند. جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، در سالهای اخیر کاربران ایرانی جوامع مجازی(شبکه ها،چت،ایمیل و نظایر آن را ) را به نسبت جوامع واقعی بستر مناسبی برای ابراز صریح عقائدشان یافته اند.

از آنجائیکه نظریۀ سرمایۀ اجتماعی تحلیل خود را بر ویژگی های کلان اجتماعی متکی کرده و به این امر تصریح دارد که این ویژگی ها، انگیزشی در افراد ایجاد می کند که عامل مشارکت و توسعه جامعه می گردد. پس عدم وجود سرمایۀ اجتماعی(اعتماد و شبکۀ پیوندها) در افراد سبب عدم مشارکت آنها در     فعالیت های اجتماعی می گردد(موسوی، 1385: 78).

صاحبنظران بر این باورند که یکی از معیارهای سنجش، افزایش و یا کاهش سرمایه اجتماعی انتخابات می باشد. اساسا مفهوم سرمایه اجتماعی با انتخابات و فعالیتهای که نیازمند مشارکت عمومی شهروندان یک جامعه می باشد، ارتباط مستقیم دارد. به تعبیری دیگر لازمه به وجودآمدن سرمایه اجتماعی، مشارکت عمومی شهروندان یک جامعه در موضوعاتی همچون انتخابات می باشد.

دهمین انتخابات ریاست جمهوری که در سال 1388 بر گزار گردید یکی از عرصه های جدی، برای مطالعه رشد وافول سرمایه اجتماعی در ایران می باشد. حضور 80 درصدی مردم در انتخابات نشانه تمایل جدی مردم برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود بود. با این حال حوادث بعد از انتخابات تاثیر جدی بر اعتماد به عنوان مولفه کلیدی سرمایه اجتماعی در ایران داشت.  بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، افراد جامعه فضای مجازی را بستر مناسبی برای ابراز واقعی نظرات خود یافته اند، که این نظرات بازتابی از جو حاکم موجود در فضای کشور بود که نشانگر کاهش شاخص های همچون اعتماد عمومی و مشارکت عمومی از کلید ترین مولفه های سرمایه اجتماعی در فضای کشور بود. با در نظر گرفتن این مساله  محقق بر آن گردید که به واکاوی علت کاهش سرمایه اجتماعی در فضای مجازی ایران بپردازد و در پایان با ارائه پیشنهادات امیدوار به شکل گرفتن مجدد سرمایه اجتماعی در بین مردم  وبهبود یافتن ارتباط مردم با یکدیگر باشد.

با در نظر داشتن اینکه فضای مجازی از ابعاد مختلفی زیرا ایمیل[9]، چت[10]، شبکه های اجتماعی[11] و نظایر آن تشکیل شده می باشد و هر یک از این ابعاد قابلیت طرح و مطالعه بعنوان موضوع پژوهش مستقلی را دارا هستند. پس پرداختن به همه ابعاد فضای مجازی در یک پژوهش، اعتبارعلمی پژوهش را زیر سوال خواهد برد. از این رو با در نظر داشتن موضوع پژوهش محقق بر آن گردید به مطالعه موردی  فیس بوک به عنوان یکی از شبکه های اجتماعی مجازی و بعدی از ابعاد تشکیل دهنده فضای مجازی بپردازد. خاطر نشان می گردد شبکه فیس بوک  در مقایسه با دیگر شبکه های اجتماعی مجازی با اقبال بیشتری از سوی کاربران ایرانی مواجهه می باشد.

ساختار شبکه اجتماعی فیس بوک از قابلیتی برخوردار می باشد که شاید بتوان ادعا نمود، تمامی امکانات ارتباطی(از قبیل چت، ایمیل و غیره) فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اینترنتی دیگری نظیر تویتر و مای اسپیس را در دل خود جای داده می باشد.فیس بوک به نسبت دیگر شبکه های اجتماعی مجازی کاربران بیشتری را به خود اختصاص داده می باشد. پس نتایج حاصل از مطالعه موردی شبکه فیس بوک که موضوع این پژوهش می باشد قابلیت تعمیم به دیگر شبکه های اجتماعی مجازی را داراست.

محقق در این پژوهش بر این باورست که انتخابات باعث افزایش سرمایه اجتماعی درون گروهی(افزایش اعتماد افراد طرفدار یک نامزد خاص به یکدیگر) و کاهش سرمایه اجتماعی برون گروهی(کاهش اعتماد افراد طرفداران دو نامزد انتخابات به یکدیگر)،به تعبیری دیگر این پژوهش بدنبال مطالعه تاثیر انتخابات بر اعتماد و دیگر  مولفه های سرمایه اجتماعی در فضای مجازی می باشد. هر چند انتخابات باعث افزایش سرمایه اجتماعی درون گروهی و کاهش سرمایه اجتماعی برون گروهی می گردد ولیکن صاحبنظران عقیده دارند توسعه یک جامعه نیازمند افزایش هر دو گونه سرمایه اجتماعی می باشد.

از این رو با در نظر داشتن اهمیت اعتماد، مبادله و شبکه های اجتماعی بعنوان کلیدی ترین مولفه های سرمایه اجتماعی و مطالعه موردی شبکه اجتماعی فیس بوک بعنوان نمونه جامع از فضای مجازی، محقق به دنبال سنجش سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی کاربران فیس بوک در سال1388 با تاکید بر دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران می باشد.

[1]Social capital

[2]Bonding social capital

[3] Bridging social capital

[4]Putnam

[5]Cyber space

[6] Web

[7]Giddens

[8]Blames

[9] Email

[10] Chat

[11] Webscia

تعداد صفحه :197

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***