:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : مطالعه تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری

(گرایش پرستاری بهداشت جامعه)

عنوان:

مطالعه تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1389.

استاد راهنما:

آقای دکتر ربیع ا..فرمانبر

اساتید مشاور:

سرکار خانم دکتر پاک سرشت

جناب آقای دکتر احسان کاظم ­نژاد لیلی

1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات

1-1 زمینه پژوهش                                                                                                    2

1-2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)                                                                           7

1-3 سوالات پژوهش                                                                                                           7

1-4 فرضیه ها                                                                                                                    8

1-5 تعاریف واژه­ها                                                                                                              8

1-6 پیش­فرض­های پژوهش                                                                                                    9

1-7 محدودیت­های پژوهش                                                                                                    10

فصل دوم: زمینه­ و پیشینۀ پژوهش

2-1 چهارچوب پژوهش                                                                                                        12

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده                                                                                            33

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1 نوع پژوهش                                                                                                                 41

3-2 جامعه پژوهش                                                                                                              41

3-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش                                                                                     41

3-4 معیارهای خروج از مطالعه                                                                                                42

3-5 روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه                                                                                  42

3-6 محیط پژوهش                                                                                                             43

3-7 ابزار  و روش گردآوری داده ها                                                                                         43

3-8 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار                                                                                        44

3-9 روش گردآوری داده­ها                                                                                                    45

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده­ها                                                                                           46

3-11 ملاحظات اخلاقی                                                                                                        46

فصل چهارم: نتایج پژوهش

4-1یافته­های پژوهش                                                                                                           48

4-2 جداول                                                                                                                      49

فصل پنجم: بحث و مطالعه یافته­ها

5-1 بحث و مطالعه یافته ها                                                                                                  76

5-2 نتیجه­گیری نهایی                                                                                                         84

5-3 کاربرد یافته­ها                                                                                                             85

5-4 پیشنهادات                                                                                                                 87

فهرست منابع و مآخذ                                                                                                          89

 فهرست پیوست­ها

فرم رضایت نامه

پرسشنامه                                                 

                                                 فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه                          

جدول شماره 4- 1 : میانگین و انحراف معیار سن ( سال ) واحدهای مورد پژوهش                                49

جدول شماره 4-2 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب سال تحصیلی                               49

جدول شماره 4-3 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت تاهل                               50

جدول شماره 4- 4 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب محل زندگی                                 50

جدول شماره 4- 5 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب اندازه تحصیلات پدر                       51

جدول شماره 4- 6: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب اندازه  تحصیلات مادر                      51

جدول شماره 4- 7 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب شغل پدر                                     52

جدول شماره 4- 8 : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب شغل مادر                                    52

جدول شماره 4-  : توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب سطح درآمد خانواده                        53

جدول شماره 4- 10: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب تعداد افراد خانواده                        53

جدول شمار 4 -11: آزمون کولموکروف اسمیرنف (مطالعه نرمالیته) توزیع داده ها                                 54

جدول شماره 4-  12: مقایسه میانگین و انحراف معیار روش مقابله رویارویانه واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله در دوگروه آزمون و کنترل                                                                                   55

جدول شماره 4-  13:  مقایسه تغییرات میانگین و انحراف معیار روش مقابله رویارویانه قبل و بعد از مداخله در دو گروه  آزمون و کنترل                                                                                                        56

جدول شماره 4-  14: مقایسه میانگین و انحراف معیار روش دوری جویی واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله

در دو گروه آزمون و کنترل                                                                                                     57

جدول شماره 4-15: مقایسه تغییرات میانگین و انحراف معیار روش دوری جویی قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون

و کنترل                                                                                                                            58

جدول شماره 4-  16: مقایسه میانگین و انحراف معیار روش خویشتن داری واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از

مداخله در دو گروه آزمون و کنترل                                                                                            59

جدول شماره 4-  17: مقایسه تغییرات میانگین و انحراف معیار روش خویشتن داری قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و

کنترل                                                                                                                               60

جدول شماره 4- 18:مقایسه میانگین و انحراف معیار روش جستجوی طرفداری اجتماعی  واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از

مداخله در دو گروه آزمون و کنترل                                                                                           61

جدول شماره 4-  19: مقایسه تغییرات میانگین و انحراف معیار روش جستجوی طرفداری اجتماعی قبل و بعد از مداخله در دو

گروه آزمون و کنترل                                                                                                            62

جدول شماره 4- 20 : مقایسه میانگین و انحراف معیار روش گریز-اجتناب واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله در

دو گروه آزمون و کنترل                                                                                                        63

جدول شماره 4- 21: مقایسه تغییرات میانگین و انحراف معیار روش گریز-اجتناب قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و

کنترل                                                                                                                               64

جدول شماره 4- 22 : مقایسه میانگین و انحراف معیار روش حل مدبرانه مسئله واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله

در دو گروه آزمون و کنترل                                                                                                    65

جدول شماره 4-  23: مقایسه تغییرات میانگین و انحراف معیار روش حل مدبرانه مسئله قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل                                                                                                          66

جدول شماره 4- 24 : مقایسه میانگین و انحراف معیار روش ارزیابی مجدد مثبت واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله

در دو گروه آزمون و کنترل                                                                                                   67

جدول شماره 4-  25: مقایسه تغییرات میانگین و انحراف معیار روش ارزیابی مجدد مثبت در واحدهای مورد پژوهش قبل و

بعد ازمداخله در دو گروه آزمون و کنترل                                                                                  68

جدول شماره 4- 26 : مقایسه میانگین و انحراف معیار روش مسئولیت پذیری قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون و کنترل

69

جدول شماره 4-  27:مقایسه تغییرات میانگین و انحراف معیار روش مسئولیت پذیری قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل                                                                                                             70

جدول شماره 4- 28 : مقایسه میانگین و انحراف معیار روش مسئله مدار  واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله

در گروه آزمون و کنترل                                                                                                       71

جدول شماره 4- 29 : مقایسه تغییرات میانگین و انحراف معیار روش مسئله مدار  قبل و بعد از مداخله در دو گروه

آزمون وکنترل                                                                                                                  72
جستجو در سایت :   


جدول شماره 4- 30 :  مقایسه میانگین و انحراف معیار روش هیجان مدار واحدهای مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله

در گروه آزمون و کنترل                                                                                                       73

جدول شماره 4- 31 : مقایسه تغییرات میانگین و انحراف معیار روش هیجان مدار قبل و بعد از مداخله در دو گروه    آزمون و کنترل                                                                                                        74

 

 

 

فصل اول

 

اظهار مسئله

استرس حالتی پویا و هیجان انگیز می باشد که فرد در یک موقعیت با  محدودیت یا تقاضای غیر عادی مواجه می گردد و

واکنش‌های احساسی‏، فیزیکی و شناختی از خود نشان می‌دهد. به گونه کلی دونوع استرس، مخرب یا بدخیم و استرس مفید یا خوش خیم هست(1). استرس مخرب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، استرس نامطبوع، زیان آور و بیماری زا می باشد اما استرس مفید استرسی مطبوع و خوشایند می باشد که احساساتی مثبت به شخص دست می‌دهد(1). تاثیرات استرس با شدت و مدت محرک ها مرتبط می باشد؛ برای مثال استرس خفیف موجب تحریک فرآیندهای فکری فرد شده و او را پیش روی محیط هوشیار نموده و موجب ایجاد انگیزه و رسیدن به موفقیت و کامیابی میشود(2). اما استرسهای شدید و طولانی با تاثیرات منفی زیرا تضعیف سیستم ایمنی و کاهش قدرت دفاعی بدن پیش روی بیماریها، همراه هستند، از نظر موضوعات تئوریک در استرس، تمرکز عمد‏‏ه بر روی استرس بدخیم می باشد(3).

در این زمینه کنت پلیتر[1] اظهار میدارد که 50-70 درصد تمام بیماریها با استرس در ارتباط هستند. استرس های روانی از طریق تاثیری که بر روی دستگاه اعصاب مرکزی و دستگاه آندوکرین و سیستم ایمنی بدن میگذارند موجب کاهش سلامت جسمانی و روانی فرد میشوند(4). مانند بیماری‌ها و نشانه های روانی ناشی ‌از استرس می‌توان به افسردگی و اضطراب تصریح نمود، پژوهش ها نشان می‌دهد که بین وجود استرس و اضطراب و افسردگی ارتباط مستقیم هست (5).

امروزه دانشجویان به دلیل تأثیر مهمی که در اداره آینده کشور به عهده دارند یکی از قشرهای مهم جامعه به حساب می آیند اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که بر طبق آمار در ایران با عنایت به آمار سال 1385 تعداد دانشجویان کل کشور 2553726 نفر اعلام شده می باشد(6). و با در نظر داشتن این مسائل اهمیت سلامت دانشجویان بیش از پیش مشخص میشود و سلامت روانی یکی از ابعاد مهم سلامت دانشجویان، به عنوان آینده سازان کشور میباشد این گروه به دلیل شرایط خاص سنی و موقعیت خاص اجتماعی در معرض استرسهای فراوان میباشند مطالعات نشان داده که اندازه شیوع اختلالات و بیماریهای روانی در بین دانشجویان در حال افزایش می باشد(5). در پژوهش های مقطعی و محدود به اقدام آمده در ایران در سطح دانشگاه های مختلف شیوع اختلالات روانی و رفتاری دانشجویان بین 7 تا31  درصد بوده می باشد)5(. استرسهای گوناگون با تاثیر منفی که بر منابع مقابله فردی و اجتماعی اشخاص میگذارند باعث کاهش مقاومت فرد میگردند و در درازمدت اثرات ناخوشایندی بر بهداشت جسمی و روانی دانشجو میگذارد. همچنین استرس میتواند بر بروز بیماریهای جسمی و روانی، اختلال در عملکرد و قدرت سازگاری و در نهایت پایین آمدن کیفیت زندگی دانشجویان گردد(5). در سالهای اخیر در نظر داشتن منابع استرس و راههای مقابله با آن در گروههای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و این بررسیها نشان داده می باشد که به کار گرفتن راههای مقابله ای تأثیر مهمی در کاهش استرس دارد. در این بین دانشجویان به عنوان قشری از جامعه که پیوسته در معرض استرسها وفشارهای محیطی و روانی مانند معضلات آموزشی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی قرار دارند مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند؛ روشن می باشد که پیامدهای استرس در عملکرد تحصیلی، رضایت شخصی، از همه مهمتر سلامت روانی آنها تاثیر نامطلوب خواهد داشت (7). در این بین بهداشت روانی دانشجویان علوم پزشکی به لحاظ مرتبط بودن شغل آنها با تن و روان انسانها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. دانشجویان علوم پزشکی ضمن داشتن معضلات سایر دانشجویان، معضلات خاص خود را نیز دارند که از آن جمله می توان به فشار های روحی- روانی محیط (بیمارستان، اورژانس و …)، برخورد با مسایل و معضلات بیماران و عدم برخورداری از آینده شغلی روشن تصریح نمود. به همین دلیل گویا دانشجویان علوم پزشکی بیش از سایر دانشجویان در خطر از دست دادن سلامت روانی هستند(8). به ویژه اینکه معضلات روانشناختی دانشجویان پزشکی نسبت به غیر پزشکی بیشتر دیده شده می باشد (8).

در این زمینه نتایج پژوهش فرمانبر در 1382 در دانشجویان علوم پزشکی گیلان نیز نشان داد که اکثریت دانشجویان سال اول (60/44%) وضعیت خطر زا و اکثریت دانشجویان سال آخر(30/52%) وضعیت خوب در زمینه کنترل استرس داشتند هر چند از نظر آماری این تفاوت معنی داری نبود(9).

اجتناب از استرس‌های بدخیم و مضر غیر ممکن می باشد اما برای جلوگیری یا حداقل کاهش این استرس‌ها، می‌توان اقداماتی را به اقدام آورد(10). در سالهای اخیر در نظر داشتن منابع استرس و راههای مقابله با آن در گروههای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و این بررسیها نشان داده می باشد که به کار گرفتن راههای مقابله ای تأثیر مهمی در کاهش استرس دارد. بهترین روش جهت مقابله با استرس برداشتن عامل مواجه استرس(محرک) میباشد اما اکثراَ این امر امکان پذیر نبوده، پس بایستی به گونه‌ای با استرس سازگاری نمود و تحمل آن را برخود هموار ساخت و از شدت آن کاست به عبارت ساده تر سازگاری با استرس یعنی پذیرفتن آن و به نحو مؤثر در برابر آن واکنش نشان دادن (11).

با در نظر داشتن این نوع دیدگاه فالکمن [2]و لازاروس [3]پیشنهاد کرده‌اند که استراتژی مقابله با استرس دو نوع می‌باشند مقابله مسئله مدار؛ کوشش برای کنترل ارتباط بین فرد و عامل استرس زا و مقابله هیجان مدار؛ کوشش برای تطابق وتنظیم احساسات و هیجان ناشی از عوامل استرس زا و نتایج آنها، بهره گیری می ‌کند(10).

طبق  مدل فولکمن لازاروس (1984) فرد با بکار بستن سبک مقابله کارآمد مساله مدار از مهارتهای شناختی برای حل مساله بهره گیری می ‌کند. بر این اساس روش های مقابله با مشکل مستقیما مطالعه میشوند و معمولا با یافتن راه حلهای مناسب برای حل مشکل، رضایت روان شناختی حاصل میشود. از سوی دیگر راهبردهای هیجان مدار، شامل کوششها یی جهت تنظیم پیامدهای هیجانی واقعه استرس زا می باشد و تعادل عاطفی و هیجانی را از طریق کنترل هیجانات حاصله از موقعیت استرس زا، حفظ می ‌کند(10).

با در نظر داشتن مشکلاتی که توسط استرس به وجود می آید، ارائه راهکارهایی برای کاهش این عوامل و نیز تغییر توجه و برخورد افراد با عوامل استرس زا ضروری به نظر میرسد. بسیاری از محققان اظهار میکنند که برنامه های ورزشی سبب کاهش  فشار روانی میشود(8). ازجمله عوامل موثر در تعدیل استرس و شیوه های مقابله با آن میتوان به فعالیت بدنی منظم و ورزش تصریح نمود. امروزه فعالیت جسمانی منظم به گونه ای فزاینده، به عنوان وسیله ای برای حفظ و افزایش بهداشت روانی به خوبی پذیرفته شده می باشد بطور کلی نتیجه حاصل از پژوهشها دلالت بر این دارند که رفتار  ورزشی باعث بهبود بهداشت روانی شامل بهبود خلق وخو میشود(12).

مانند مطالعاتی که به مطالعه تاثیر نوع و شدت تمرین بر کنترل فشارهای روانی پرداخته اند میتوان به مطالعه ای که استپتو [4]و همکاران(1993) در آمریکا بر روی 33 نفر با اضطراب شدید، انجام دادند تصریح نمود. برای این افراد 10 هفته برنامه ورزشی با شدت متوسط در نظر گرفته گردید برنامه تمرینی منجر به بهبود وضع زندگی و افزایش توانایی در مقابله با استرس در آنان گردید(13).

علیرغم فواید زیاد رفتار ورزشی مانند کنترل استرس و بهبود بهداشت روانی، برآورد جهانی از کم تحرکی در میان بالغین 17 % می باشد، همچنین کسانی که فعالیت جسمانی ناکافی دارند (کمتر از 5/2 ساعت در هفته) اندازه تخمینی شیوع آن بین 31-51 درصد متغیر می باشد و متوسط جهانی فعالیت جسمانی ناکافی 41% می باشد(7). در کل تخمین زده میشود که عدم فعالیت فیزیکی باعث 9/1 میلیون DALYs[5]  از دست رفته در جهان میشود(7). در کشور ما وضعیت فعالیت جسمانی و معضلات ناشی از عدم فعالیت فیزیکی به گونه دقیق مشخص نیست. درسال2000 تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس پروژه قلب سالم نشان میدهد که 8/34 % مرگها و 5/27 سال از زندگی از دست رفته به علت بیماری عروق کرونر[6] بوده می باشد.شیوع عدم فعالیت جسمانی 88 % گزارش شده می باشد(14).داده های سه مطالعه ملی در بین ایرانیان نشان میدهد که بیشتر از 80 % مردم ایران کم تحرک هستند(15). نکته بسیار مهم این می باشد که بیشترین کاهش فعالیت بدنی در سالهای گذر از مراحل مختلف زندگی گزارش شده می باشد مثل ورود از مراحل تحصیلی راهنمایی به متوسطه و از آموزش متوسطه به اموزش عالی و از دانشگاه به محیط کار. در دوران دانشجویی وضعیت ویژه ای برای کاهش فعالیت بدنی هست بطوریکه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها گزارش می ‌کند کمتر از 20 % دانشجویان به سطح فعالیت بدنی متوسط(30 دقیقه فعالیت جسمانی متوسط حداقل  5 بار در هفته و ترجیحا تمام روز هفته)رسیده اند(7). در یک مطالعه مقطعی بر روی 19298 دانشجوی دانشگاههای 23 کشور جهان، شیوع کم تحرکی از 23% در ایالات متحده و اروپای غربی تا 44%در کشورهای در حال توسعه متفاوت بود(16). بر اساس یافته های کارشناسان در ایران، تنها 10% از دانشجویان، فعالیت ورزشی داشته اند که این رقم در مقایسه با کشوری مانند استرالیا با 52% مشارکت، آمار کمی بنظر میرسد(7).

از طرف دیگر مطالعه 64 پژوهش از سال 1988 تا2000 نشان داده که از فعالیتهای ورزشی به عنوان یک استراتژی برای مقابله با استرس بهره گیری شده می باشد اما در مورد چگونگی انجام ورزش، نوع، مدت و شدت و تاثیر آن بر نوع استراتژی مقابله با استرس اتفاق نظر نیست به همین دلیل به تحقیقات بیشتری نیاز می باشد (17).

در تحقیقی که بهرامی در سال 1388 انجام داد به این نتیجه رسید که فشار روانی دانشجویان ورزشکار در پاسخهای جسمی، رفتاری، شناختی و هیجانی کمتر از دانشجویان غیر ورزشکار بود و نهایتا به این نتیجه رسید که ورزش میتواند به عنوان یک روش قابل اطمینان در مقابله با فشار روانی بکار گرفته گردد(18) .

همچنین مؤسسه سلامت روانی پییشنهاد می کند که ورزش می‌تواند به عنوان یک عامل درمانی با ارزش در کاهش اضطراب، افسردگی و استرس، واکنش به فشارهای روانی اقدام کند. داشتن یک رژیم غذایی، فعالیت بدنی منظم و ورزش مناسب می‌تواند چگونگی مقابله با عوامل استرس زا را بهبود بخشد انواع تمرینات انعطاف پذیری، قدرتی و استقامتی در یک برنامه آمادگی متعادل میتوان باعث ایجاد مقابله مؤثر در برابر استرس گردد(12).

در تحقیقی که جنین[7] و آلن برک[8] انجام دادند، بیانگر آن می باشد که تمرینات هوازی منظم (سه بار در هفته) و در حدود20 تا 30 دقیقه بهترین تاثیر مثبت در مبارزه با اختلالات روانی را داشته می باشد(19) .

خدادادی(1385) در تحقیقی تحت عنوان ارتباط بین فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی با شیوه های مقابله با استرس که در دانشجویان پسر تربیت بدنی گیلان انجام داد که از ابزار شیوه های مقابله با استرس لازاروس بهره گیری کرده بود دریافت ارتباط معناداری بین شیوه های مقابله با استرس و فعالیت بدنی وجود نداشت با این حال دو شیوه ارزیابی مجدد مثبت و حل مدبرانه مسئله بیش از سایر شیوه ها با فعالیت بدنی در ارتباط بودند(12).

در همین راستا تحقیقی که ایواساکی[9] (2005) در کانادا بر روی افراد پلیس و کارمندان اورژانس انجام دادند، تاثیر معنی داری از فعالیت بدنی بر شیوه های مقابله با استرس دیده  نشد، و مقدار فعالیت بدنی و اندازه لذت از فعالیت بدنی هیچگونه ارتباط معنی داری با شیوه  مقابله با استرس در بر نداشت(20). ترنبرت[10] و همکاران(1999) در تحقیقی که در دانش آموزان دبیرستانی در نیوزلند انجام دادند، اظهار داشتند که ممکن می باشد شرکت در فعالیتهای بدنی اوقات فراغت همیشه تاثیر بخصوصی بر شیوه های مقابله با استرس نداشته باشد و فعالیتهای دیگر به جزء فعالیت بدنی موثر باشند. آنان تصریح داشتند که فعالیتهای بدنی و ورزش خود ممکن می باشد به علت دارا بودن فاکتورهایی از قبیل حصول مهارت جدید، رقابت و پاسخهای تطابقی توسط شخص، خود به افزایش استرس کمک کند(21).

با در نظر داشتن اینکه جنسیت یک متغیر میانجی در روش مقابله محسوب میشود(8)، نتایج پژوهش ثمری و همکاران (1385) نشان داد که دانشجویان مونث در مقابله با مسائل و معضلات روز مره خود بیشتر شیوه هیجان مدار را به کار میبرند، اما در شیوه مقابله مساله مدار با هم هیچ تفاوتی را نداشتند(12).همچنین جهت همگن بودن واحدهای مورد پژوهش که تاثیر نتایج حاصل از مداخله قابل اعتمادتر باشد از جنسیت دختر در پژوهش بهره گیری گردید.

 

علیرغم تحقیقات متعددی که ارتباط فعالیت جسمانی با سلامت روانی را نشان داده اند، شاید عوامل گذرای دیگری همچون سن، وراثت، تغذیه و عوامل اجتماعی اقتصادی نیز در این زمینه بی تاثیر نباشد. همچنین نبود آمادگی جسمانی دلیل بر عدم سلامت روانی نیست. با وجود اینکه هر نوع فعالیت جسمانی بهتر از عدم فعالیت و بی تحرکی  از قابلیتهای روانی محافظت می ‌کند، اما ممکن می باشد افرادی که بطور منظم ورزش میکنند و به تمرینات بدنی می پردازند هم دچار عوارض و اختلالات روانی شوند، شاید سبک زندگی و فعالیت های روزمره و خارج از برنامه های ورزشی نمونه ها نیز تاثیر بسزایی بر شیوه های برخورد با استرس داشته باشد (12). اما به هر حال این سوال همچنان هست که تاثیر ورزش منظم بر روی استراتژی و شیوه های مقابله با استرس چگونه می باشد؟

و نکته مهم دیگر اینکه در آموزش دانشجویان پرستاری تاکید ویژه ای روی پیشگیری اولیه و اتخاذ رفتارهای ارتقاء سلامت مانند شیوه های مقابله با استرس و رفتارهای ورزشی صورت میگیرد اما با این تفاصیل ورزش نکردن و روشهای مقابله با استرس غیر موثر و غیر مفید در بین دانشجویان پرستاری شایع می باشد که پیامدهای منفی بهداشتی وسلامتی را به دنبال دارد از آنجا که این دانشجویان در آینده به عنوان ارائه دهندگان خدمات به مددجویان به عنوان الگوهای نقشی برای آنها می باشند اهمیت مطالعه را روی آنها بیشتر می ‌کند.

پس، با در نظر داشتن اهمیت سلامت روحی روانی دانشجویان و بویژه دانشجویان دختر پرستاری و ارتباط نزدیک با موقعیت شغلی آنها در آینده و علیرغم روشهای موجود برای کاهش استرس و بهبود شیوه های مقابله با استرس، هنوز استرس و چگونگی برخورد با آن و عوارض ناشی از آن برای قشر دانشجو موجب ایجاد معضلات مضاعف میگردد. پس در این مطالعه کوشش شده می باشد که تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان پرستاری مطالعه گردد که آیا افراد با فعالیت ورزشی منظم و بدون فعالیت ورزشی، شیوه های متفاوتی را برای مقابله با استرس به کار میگیرند؟ تا در نهایت بتوانیم بر اساس یافته های این مطالعه استراتژیهایی را تدوین کنیم که باعث ارتقاء سلامت روانی و تندرستی جسمانی در دانشجویان گردد. پس پژوهشگران بر آن شدند تا در یک مطالعه مداخله ای تأثیر فعالیت منظم ورزشی را بر شیوه‌های مقابله با استرس در دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان مورد مطالعه قرار دهند.

[1] Kent pliter

[2]Folkman

[3] lazarus

[4]Stepto

[5] Disability Adjusted Life Years

[6] Coronry Heart Disease

[7]Jennen

[8] Uhlenbruek

[9] Iwasaki

[10] Trenberth

تعداد صفحه :111

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دکترای :بررسی شیوعریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهایموثر بر آن در شهر قم
دسته‌ها: پزشکی