:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش : مدیریت سیستم های اطلاعاتی

عنوان : شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم­های برنامه­ریزی منابع سازمان با بهره گیری از تکنیک­های تصمیم­گیری چند­معیاره فازی مطالعه موردی شرکت پلیمر آریاساسول

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی فناوری اطلاعات(گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)

موضوع:

شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم­های برنامه­ریزی منابع سازمان با بهره گیری از تکنیک­های تصمیم­گیری چند­معیاره فازی مطالعه موردی شرکت پلیمر آریاساسول

ا اساتید راهنما: دکتر بابک شیرازی، دکتر جواد رضائیان

استاد مشاور: پروفسور ایرج مهدوی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

در سال­های اخیر با در نظر داشتن پیاده­سازی نمونه­های موفق و ناموفق از پروژه­های سیستم­های برنامه­ریزی منابع سازمان در شرکت­های پتروشیمی ایرانی، مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه­ها مورد توجه قرار گرفته می باشد. در پژوهش حاضر با ارائه مدلی جامع از کلیه معیارها و شاخص­های موفقیت پیاده­سازی سیستم­های برنامه­ریزی سازمان از بعد استراتژیک-عملیاتی و فنی- انسانی و لحاظ روابط ارجحیت و علی و معلولی بین آن­ها، اقدام به رتبه­بندی نهایی شاخص­های موفقیت پیاده­سازی سیستم­های برنامه­ریزی منابع سازمان در شرکت پلیمر آریاساسول نموده­ایم. بدین مقصود در گام نخست به شناسایی و غربال شاخص­ها از دیدگاه خبرگان حوزه برنامه­ریزی منابع سازمان در شرکت پلیمر آریاساسول با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی پرداخته­ایم. در گام بعدی الگوی روابط ارجحیت متغیرها و روابط علّی و معلولی میان متغیرهای اصلی با بهره گیری از تکنیک دیمتل فازی مطالعه شده می باشد. در نهایت اولویت‌بندی نهایی شاخص‌های موفقیت پیاده­سازی سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان با لحاظ نتایج گام­های اولیه و با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه فازی صورت گرفته می باشد. نتایج نشان می­دهد که وجود چشم­انداز، اهداف روشن، طرح و مدل کسب­وکار در سازمان، آموزش فرآیندهای جدید، عملکرد و چگونگی بکارگیری سیستم ERP به اعضای سازمان، حداقل سفارشی­سازی سیستم ERP، تیم پروژه مرکب از کارشناسان فرآیندهای کسب­وکار، کارشناسان فناوری اطلاعات، فروشنده ERP و مشاوران، طرفداری و تعهد مدیریت سازمان در تخصیص منابع به پروژه، تعریف چشم­انداز، ماموریت، اهداف و محدوده پروژه ERP، وضعیت سیستم­های موجود کسب و کار و فناوری اطلاعات سازمان و انتخاب دقیق و سیستماتیک بسته نرم­افزاری ERP از بالاترین اولویت برخوردارند.

 

کلمات کلیدی

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻋﻮاﻣﻞ بحرانی ﻣﻮﻓﻘﯿت، تکنیک تصمیم­گیری چند­معیاره فازی، دیمتل، فرآیند تحلیل شبکه.

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش.. 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- اظهار مسأله. 3

1-3- اهمیت پژوهش.. 4

1-4- سؤالات پژوهش.. 5

1-5- اهداف پژوهش.. 5

1-6- روش پژوهش.. 6

1-7- قلمرو پژوهش.. 6

1-8- ساختار پژوهش.. 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش.. 8

2-1- مقدمه. 9

2-2- تعریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 9

2-3- تاریخچه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 13

2-3-1- دوره اول: قبل از سال 1960 میلادی   13

2-3-2-دوره دوم: بین سالهای 1960 و 1970 میلادی   14

2-3-3-دوره سوم: بین سالهای 1970 و 1980 میلادی   15

2-3-4-دوره چهارم: بین سالهای 1980 و 1990 میلادی   15

2-3-5-دوره پنجم: بین سالهای 1990 و 2000 میلادی و پس از آن  16

2-4- ارتباط ERP  و سیستم های اطلاعاتی.. 17

2-4-1- سطح عملیاتی   18

2-4-1-1- سیستم های پردازش تراکنش…. 18

2-4-2- سطح دانش    18

2-4-2-1- سیستم های مدیریت دانش…. 18

2-4-3- سطح مدیریت    18

2-4-3-1- سیستم های اطلاعات مدیریت… 19

2-4-3-2- سیستم های پشتیبان تصمیم. 19

2-4-4- سطح استراتژیک    19

2-4-4-1-سیستم های اطلاعات اجرایی.. 19

2-5- معماریERP. 20

2-5-1- کاربر  21

2-5-2- مرورگر وب   21

2-5-3- سرویس دهنده 21

2-5-4- لایه پرس و جو / گزارشگیری   22

2-5-5- لایه برنامه های کاربردی   22

2-5-6- لایه دسترسی به پایگاه داده 22

2-6- چارچوب چرخه حیات سیستم ERP. 22

2-6-1- مراحل چرخه حیات سیستم ERP  23

2-6-1-1- مرحله اول- تصمیم گیری.. 23

2-6-1-2- مرحله دوم- انتخاب (فراگیری) 23

2-6-1-3- مرحله سوم -پیاده سازی.. 24

2-6-1-4- مرحله چهارم – کاربرد و نگهداری.. 24

2-6-1-5- مرحله پنجم- تکامل.. 24

2-6-1-6- مرحله ششم – بازنشستگی.. 24

2-6-2- ابعاد چرخه حیات سیستم ERP  24

2-6-2-1- بعد محصول. 25

2-6-2-2- بعد فرآیند. 25

2-6-2-3- بعد افراد. 25

2-6-2-4- بعد مدیریت تغییر. 25

2-7- مرحله پیاده سازی ERP. 26

2-8-  رویکردهای پیاده سازی ERP. 26

2-8-1- رویکردهای پیاده سازی ERP از منظر وسعت عملیات   26

2-8-1-1- رویکرد انفجاری.. 26

2-8-1-2- رویکرد پایلوت… 27

2-8-1-3- رویکرد فازی(مرحله ای) 27

2-8-2- رویکردهای پیاده سازی ERP از منظر حجم منابع و ماژول ها 28

2-8-2-1- رویکرد جامع.. 28

2-8-2-2- رویکرد میانه. 28

2-8-2-3- رویکرد وانیلا.. 28

2-9- مزایای پیاده‌سازی ERP. 29

2-10- معایب سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان. 29

2-11- چالش های پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. 30

2-12- مطالعات خارجی و داخلی.. 34

فصل سوم: روش پژوهش.. 48

3-1- مقدمه. 49

3-2- روش پژوهش.. 49

3-3- الگوریتم اجرای پژوهش.. 49

گام اول: شناسایی معیارها و شاخص‌های مدل  50

گام دوم: پالایش و غربال شاخص‌ها با تکنیک دلفی فازی   51

گام سوم:  دسته بندی و تعیین الگوی ارجحیت و اولویت متغیرها 53

گام چهارم: شناسایی الگوی روابط درونی متغیرها با تکنیک DEMATEL فازی   54

گام پنجم: رتبه بندی  نهایی متغیرها با تکنیک ANP فازی   58

3-4- جامعه و نمونه مورد مطالعه.. 59

3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 59

3-6- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها 60

3-7- محاسبه نرخ ناسازگاری.. 60

3-8- نرم افزارهای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها 62

فصل چهارم: محاسبات و یافته های پژوهش.. 63

4-1- مقدمه. 64

4-2- معرفی شرکت پلیمر آریاساسول. 64

4-3- شناسایی، پالایش و غربال شاخص‌ها با تکنیک دلفی فازی.. 65

4-4- دسته بندی و تعیین الگوی ارجحیت و اولویت معیارها و شاخص ها 70

4-4-1- تعیین ارجحیت  و اولویت معیارهای اصلی موفقیت پیاده سازی ERP براساس هدف   72

4-4-2- تعیین ارجحیت و اولویت شاخصهای موفقیت پیاده سازی ERP براساس معیار مربوطه  75

4-5- شناسایی و تعیین الگوی روابط درونی معیارهای اصلی موفقیت پیاده سازی ERP. 79

گام اول: محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم  79

گام دوم: قطعی سازی ماتریس ارتباط مستقیم  81

گام سوم: محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم نرمال  81

گام چهارم: محاسبه ماتریس ارتباط کامل   82

گام پنجم: رسم نقشه روابط شبکه  82

4-6- رتبه بندی  نهایی شاخص های موفقیت ERP با تکنیک ANP فازی.. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 90

5-1- مقدمه. 91

5-2- تحلیل یافته های پژوهش و پیشنهادات… 91

5-3- پاسخ سوالات پژوهش.. 102

5-4- محدودیت های پژوهش.. 103

5-5- اقدامات آتی.. 104

پیوست… 105

پرسشنامه 1.. 106

پرسشنامه 2.. 107

پرسشنامه 3.. 111

منابع و مآخذ. 112

Abstract 119

 

 

 

  جستجو در سایت :   

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 2- 1 چارچوب عوامل حیاتی موفقیت 35

جدول 2- 2 عوامل شکست پروژه های ERP 38

جدول 2- 3 معیارهای انتخاب بسته نرم افزار  ERP  40

جدول 2- 4 موانع پیاده سازی سیستمهایERP 40

جدول 2- 5 عوامل موفقیت پیاده سازی ERP  45

جدول 3- 1 متغیرهای کلامی و اعداد فازی متناظر در تکنیک دلفی 52

جدول 3- 2 متغیرهای کلامی و اعداد فازی متناظر در تعیین ارجحیت 54

جدول 3- 3 متغیرهای کلامی و اعداد فازی متناظر در تکنیک دیمتل 55

جدول 3- 4 سوپرماتریس نهایی مدل پژوهش   58

جدول 3- 5 شاخص ناسازگاری تصادفی   62

جدول 4- 1 شاخص های موفقیت پیاده سازی ERP  66

جدول 4- 2 دیدگاه خبرگان برای هریک از شاخص های موفقیت ERP  67

جدول 4- 3 فازی سازی دیدگاه خبرگان برای هریک از شاخص های موفقیت ERP  68

جدول 4- 4 میانگین فازی و مقدار قطعی هریک از شاخص های موفقیت ERP  69

جدول 4- 5 دسته بندی شاخص های به درون معیارهای اصلی موفقیت ERP  71

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : بهبود الگوریتم های پنهان نگاری در تصاویر دیجیتال با استفاده از تجزیه مقدار منفرد

جدول 4- 6 اولویت معیارهای اصلی از دیدگاه خبرگان  72

جدول 4- 7 میانگین فازی اولویت معیارهای موفقیت پیاده سازی ERP  73

جدول 4- 8 فازی زدایی و بردار ویژه اولویت معیارهای اصلی موفقیت ERP  75

جدول 4- 9 اولویت شاخص های هر معیار از دیدگاه خبرگان  76

جدول 4- 10 میانگین فازی اولویت شاخص های C1  77

جدول 4- 11 فازی زدایی و بردار ویژه اولویت شاخص های هر معیار اصلی   78

جدول 4- 12 روابط درونی معیارهای اصلی از دیدگاه خبرگان  79

جدول 4- 13 ماتریس ارتباط مستقیم معیارهای موفقیت پیاده سازی ERP  80

جدول 4- 14 ماتریس ارتباط مستقیم معیارهای اصلی با مقادیر قطعی   81

جدول 4- 15 ماتریس ارتباط مستقیم نرمال معیارهای اصلی   81

جدول 4- 16 ماتریس ارتباط کامل معیارهای اصلی   82

جدول 4- 17 الگوی روابط معنی دار معیارهای اصلی موفقیت ERP  83

جدول 4- 18 الگوی روابط علی معیارهای اصلی موفقیت ERP  84

جدول 4- 19 رتبه بندی نهایی شاخص های موفقیت پیاده سازی ERP  88

 


 

فهرست تصاویر و نمودارها

شکل 2- 1 مفهوم شماتیک ERP  11

شکل 2- 2 انواع سیستم ها و سطوح مختلف اطلاعاتی   17

شکل 2- 3 معماری ERP  20

شکل 2- 4 چارچوب چرخه حیات ERP 23

شکل 2- 5 ساختار سلسله مراتبی ریسک های فرآیند نگهداری ERP 36

شکل 2- 6 مدل عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP 37

شکل 2- 7 ساختار شکست ریسک پروژه ERP  39

شکل 2- 8 چارچوب ANP ارزیابی آمادگی سازمان در ERP  42

شکل 3- 1 الگوریتم اجرای پژوهش   50

شکل 3- 2 عدد فازی مثلثی   52

شکل 3- 3 اعداد فازی مثلثی در تکنیک دلفی   52

شکل 3- 4 اعداد فازی مثلثی در تعیین ارجحیت    54

شکل 3- 5  اعداد فازی مثلثی در تکنیک دیمتل   55

شکل 3- 6 مدل ANP عوامل پیاده سازی موفقیت آمیز ERP  58

شکل 4- 1 نقشه روابط شبکه  83

شکل 4- 2 نمودار مختصات دکارتی خروجی DEMATEL برای معیارهای اصلی   85

شکل 4- 3 مدل ANP معیارها و شاخص های موفقیت پیاده سازی ERP  86

شکل 4- 4 نمودار ANP معیارها و شاخص‌های موفقیت در نرم افزار SuperDecision  87

شکل 4- 5 رتبه بندی نهایی شاخص‌های موفقیت پیاده سازی ERP  با تکنیک ANP  89

مقدمه

بخش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور به عنوان بخشی که بالاترین نرخ مشارکت را در شکل گیری رشد تولید و صادرات را داشته و نیز بیشترین سهم در نرخ رشد اقتصادی را بر عهده خواهد داشت، کانون مهمی برای توجه و برنامه‌ریزی در برنامه های توسعه ای، تعبیر می گردد. گستره فعالیت بنگاههای مرتبط با صنعت ذکر گردیده در پهنه سرزمین، درهم‌تنیدگی فعالیت­های این حوزه با فعالیت­های بازرگانی و اقتصاد مناطق، سهم فزاینده و مسلم در صادرات کشور، تأثیر کلیدی در بخش اشتغال­زایی برای جمعیت جویای کار بطور اعم و همچنین دانش‌آموختگان دانشگاهی بطور اخص و ده‌ها عامل مهم دیگر، موید تأثیر کلیدی صنعت نفت و صنایع وابسته به آن می باشد.

تمامی کشورها به دنبال بهره­وری و کارایی حداکثری از منابع و امکانات مالی، فنی و نیروی انسانی خود می باشند. بی­شک سرمایه­گذاری سرمایه­های ملی و سازمانی در حوزه­های مناسب صنعت، تاثیرات بسزایی در رشد و آبادانی یک کشور، اعمال خواهد نمود. با در نظر داشتن تغییر فضای کسب­و­کار در جهان و رقابتی شدن روز افزون توجه و تمرکز بر روش­های مبتنی بر دانش در عرصه مدیریت افزایش یافته می باشد و بر همین اساس در نظر داشتن این مقوله در صنایع راهبردی نیز بیشتر شده می باشد .یکی از این حوزه های راهبردی بهره گیری دقیق و به موقع از اطلاعات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و به خصوص صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از حلقه های مهم ارزش افزوده صنعت نفت و حلقه اصلی جلوگیری از خام فروشی منابع کشور می باشد. صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از صنایع راهبردی ایران همواره در صدر توجه برای بکارگیری فناوری­های جدید بوده­اند. در سال­های اخیر با در نظر داشتن پیاده­سازی نمونه­های موفق و ناموفق از پروژه­های برنامه­ریزی منابع سازمان[1] در شرکت­های پتروشیمی ایرانی مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه ها در کانون توجه قرار گرفته می باشد. نظر به اهمیت سیستم یکپارچه سازمانی برای موفقیت، بقا و رشد سازمان‌ها، هدف این پژوهش شناسایی و مطالعه عوامل بحرانی موفقیت پروژه پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت­ پلیمر آریاساسول می باشد. در فصل حاضر، آغاز به تبیین و اظهار مسأله پژوهشی پرداخته خواهد گردید. سپس ضرورت و اهمیت پژوهش اظهار می گردد و اهداف پژوهش ارائه می گردد. براساس اهداف طرح شده، سوالات پژوهش اظهار می گردد. در انتها نیز روش پژوهش، قلمرو پژوهش و ساختار پژوهش اظهار می گردد.

1-2- اظهار مسأله

سیستم­های اطلاعاتی کارا و یکپارچه که بتوانند همه فعالیت­ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به­موقع در اختیار بهره گیری­کنندگان آن قرار دهند، از ابزارهای مفیدی هستند که سازمان­ها برای افزایش قابلیت­های خود، بهبود عملکرد، تصمیم­گیری بهتر و دستیابی به مزیت رقابتی از آن بهره گیری می­کنند. شاید یکی از جامع­ترین سیستم­های اطلاعاتی[2] موجود که در سال­های اخیر به گونه گسترده­ای مورد بهره گیری قرار گرفته، سیستم برنامه­ریزی منابع سازمان باشد. ظرفیت ERP در یکپارچه­سازی فرآیندهای سازمان و اطلاعات حوزه­های عملکردی مختلف از طریق یک پایگاه­داده متمرکز، باعث گردیده می باشد که صاحب­نظران، این سیستم­ها را به عنوان پیش نیاز موفقیت در قرن بیست و یکم معرفی کنند [33].

سیستم ERP عبارت می باشد از مجموعه منسجمی از برنامه­هایی که برای پشتیبانی از فعالیت­های اصلی سازمان نظیر تولید، مالی و حسابداری، فروش و بازاریابی و منابع انسانی به کار گرفته می­گردد. سیستم ERP قسمت­های مختلف سازمان را در توزیع و تسهیم اطلاعات و دانش، کاهش هزینه ها و بهبود مدیریت فرآیندهای کسب­و­کار یاری می­دهد ‏[12].

پیاده سازی سیستم­هایERP  زمان و منابع قابل توجهی را از سازمان می­گیرد [68]. نمونه های زیادی از شکست پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان با وجود سرمایه گذاری بالا گزارش شده می باشد [42].

ارائه دهندگان سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان ادعا می­کنند که محصول آنها بارها آزمایش شده و تحت تجربیات فراوان ایجاد گردیده می باشد و این مهم آنها را قادر می­سازد که راه­حل­های فوق­العاده­ای را برای بخش­های مختلف صنعت و خدمات ارائه کنند. این واقعیت در بسیاری از سازمانها ملموس می باشد، اما تجارب نشان می­دهد این محصولات در بسیاری دیگر از سازمانها نتوانسته­اند آن­گونه که بایستی مفید و کارگشا باشند، پس پرداختن به عوامل موفقیت سیستم­هایERP  در سازمان­های مختلف از چالش­های مهم محققان از زمان پیدایش ERPبوده می باشد [46].

در سال­های اخیر سیستم­های برنامه­ریزی منابع سازمان مورد توجه سازمان­های ایرانی قرار گرفته­اند. به این مقصود بسیاری از سازمان­های بزرگ و متوسط کشور، پروژه­هایی برای انتخاب و پیاده­سازی ERP اجرا نموده­اند. این پروژه­ها در مسیر اجرا با معضلات و چالش­هایی مواجه بوده و در بعضی موردها نیز شکست خورده­اند ‏[19].

صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از صنایع راهبردی ایران همواره در صدر توجه برای بکارگیری فناوری­های جدید بوده­اند. در سال­های اخیر با در نظر داشتن پیاده­سازی نمونه­های موفق و ناموفق از پروژه­های برنامه­ریزی منابع سازمان در شرکت­های پتروشیمی ایرانی مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه ها در کانون توجه قرار گرفته می باشد. مسأله اصلی این پژوهش شناسایی، مطالعه و رتبه­بندی عوامل موثر در موفقیت پروژه­های پیاده­سازیERP  در شرکت پلیمر آریاساسول می باشد.

[1]  Enterprise Resource Planning (ERP)

[2]  Information System (IS)

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***