:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی دندانپزشکی

گرایش : کودکان

عنوان : مطالعه تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر اندازه Revascularization پالپی دندانهای نابالغ Avulsed یک مطالعه حیوانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده دندانپزشکی

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی دندانپزشکی در رشته‏ کودکان

 

مطالعه تغییرات هیستولوژیک و رادیوگرافیک تاثیر لیزر کم توان بر اندازه Revascularization پالپی دندانهای نابالغ Avulsed یک مطالعه حیوانی

اساتید راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا صراف

سرکار خانم دکتر فاطمه مظهری

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر نصرالله ساغروانیان

سرکار خانم دکتر مریم جاویدی

سرکار خانم دکتر فرزانه احراری

 

سال تحصیلی:        92-93                       

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………….   i

چکیده فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………….. ii

فصل اول:   مروری بر متون و  مقالات

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 1

اقدامات اولیه در دندانهای دچار اوالژن در محل حادثه…………………………………………………………. 4

گایدلاین درمانی برای دندانهای Avulsed با آپکس باز (Apex≥1mm)……………………………. 5

اقدامات پس از درمان………………………………………………………………………………………………… 7

1-2- مروری بر مقالات……………………………………………………………………………………………… 25

1-3-اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………… 30

1-4- اهداف و فرضیات…………………………………………………………………………………………….. 31

 

فصل دوم: روش‌‌ کار و مواد

روش‌‌ کار و مواد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

معیارهای ورود به مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………… 35

پروتکل بیهوشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

گروه بندی نمونه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

وایتال پرفیوژن………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

مراحل آماده سازی نمونه ها………………………………………………………………………………………………………………………… 51

مدفون سازی در پارافین………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

مطالعه رادیولوژیک……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

ارزیابی آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

فصل سوم: یافته‌ها

یافته‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 58

3-1- نتایج حاصل از ری پلنت فوری در دندان های  Avulsed شده………………………………………………. 59

3-2- نتایج حاصل از ری پلنت دندان ها پس از نگهداری در آب به مدت 30 دقیقه………………………… 66

3-3- نتایج حاصل از ری پلنت دندان هاپس از نگهداری در بزاق به مدت 30 دقیقه………………………… 74

3-4- نتایج حاصل از ری پلنت دندان هاپس از نگهداری در محیط خشک به مدت 45 دقیقه………… 80

3-5- سایر یافته های هیستولوژیک…………………………………………………………………………………………………………. 88

فصل چهارم: بحث

بحث………………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-1- تاثیر کاربرد لیزر بر اندازه آنژیوژنز و تعداد عروق خونی به دنبال ری پلنت در دندان های  Avulsed شده……………………………………………………………………………………………………………………………………..94

4-2- تاثیر کاربرد لیزر بر نوع و شدت آماس به دنبال ری پلنت در دندان های  avulsed شده……..95

4-3- تاثیر کاربرد لیزر بر پارامترهای ترمیم بافتی شامل وجود بافت جوانه ای، ادم، پیوستگی ادنتو بلاستها، نکروز، فیبروز و اسکار………………………………………………………………………………………………………………97

4-4- تاثیر کاربرد لیزر برمیزان تولید کلاژن توسط فیبروبلاست ها……………………………………………………99

4-5- تاثیر کاربرد لیزر بر موفقیت رادیوگرافیک ری پلنت دندان های Avulsed  شده………………….99

فصل پنجم: نتیجه گیری پیشنهادات

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………103

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..104

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………106

Abstract………………………………………………………………………………………………………..

 

فهرست جداول

جدول عنوان صفحه
2-1 تقسیم بندی گروههای تحت مطالعه 43
2-2 مراحل رنگ آمیزی  H&E 53
3-1 توزیع نوع آماس در گروههای ری پلنت بلافاصله 60
3-2 توزیع فراوانی متغیر در گروههای ری پلنت بلافاصله 61
3-3 توزیع شدت آماس در گروههای ری پلنت بلافاصله 63
3-4 اندازه الیاف کلاژن در گروههای ری پلنت بلافاصله 64
3-5 مطالعه نتایج رادیوگرافیک در گروههای ری پلنت بلافاصله 65
3-6 توزیع نوع آماس در گروههای 30 دقیقه درآب 66
3-7 توزیع فراوانی متغیر در گروههای 30 دقیقه درآب 67
3-8 توزیع شدت آماس در گروههای 30 دقیقه درآب 71
3-9 توزیع اندازه الیاف کلاژن در گروههای 30 دقیقه درآب 72
3-10 مطالعه نتایج رادیوگرافیک در گروههای 30 دقیقه درآب 73
3-11 توزیع نوع آماس در گروههای  30 دقیقه دربزاق 75
3-12 توزیع فراوانی متغیر در گروههای 30 دقیقه دربزاق 76
3-13 توزیع شدت آماس در گروههای 30 دقیقه دربزاق 77
3-14 اندازه الیاف کلاژن در گروههای 30 دقیقه دربزاق 78
3-15 مطالعه نتایج رادیوگرافیک در گروههای 30 دقیقه دربزاق 79
3-16 توزیع نوع آماس در گروههای 45 دقیقه در محیط خشک 81
3-17 توزیع فراوانی متغیر در گروههای 45 دقیقه در محیط خشک 82
3-18 توزیع شدت آماس در گروههای 45 دقیقه در محیط خشک 85
3-19 اندازه الیاف کلاژن در گروههای 45 دقیقه در محیط خشک 86
3-20 مطالعه نتایج رادیوگرافیک در گروههای 45 دقیقه در محیط خشک 87

 

فهرست نمودارها

نمودار عنوان صفحه
3-1 توزیع میانگین تعداد عروق در گروههای ری پلنت بلافاصله 60
3-2 توزیع میانگین تعداد عروق در گروههای 30 دقیقه درآب 66
3-3 توزیع میانگین تعداد عروق در گروههای  30 دقیقه دربزاق 74
3-4 توزیع میانگین تعداد عروق در گروههای 45 دقیقه در محیط خشک 76

 

 


 

Nفهرست تصاویر

تصویر تصاویر عنوان صفحه
2-1 رادیوگرافی اولیه باز بودن اپکس ها را نشان میدهد 38
2-2 دستگاه لیزر کم توان 39
2-3 نگهداری دندان در محیط­های مختلف 40
2-4 تابش لیزر به دندان 44
2-5 تابش لیزر به ساکت آلوئول 44
2-6 چگونگی اسپلینت گذاری 45
2-7 مراحل اسپلینت کردن با سیم و کامپوزیت 46
2-8 اسپلینت نهایی 47
2-9 مطالعه اکلوژن نهایی 48
2-10 مقایسه های رادیوگرافیک در فواصل زمانی 0، 1 و 2 ماهه 49
2-11 وایتال پرفیوژن 50
2-12 تهیه بلوک فکی 51
3-1 فیبروز و عروق خونی و اسکار 62
3-2 نئوواسکولاریزاسیون عروق خونی 67
3-3 ادم 70
3-4 نکروز پالپی 83
3-5 الیاف کلاژن ریم ادنتوبلاستی 84
3-6 آماس شدید 85
3-7 استئودنتین 89
3-8 نفوذ استخوان از انتهای اپکس 90
3-9 نمای کرونالی تر از شکل 8-3 91

 
جستجو در سایت :   


 

فصل اول

 

مروری بر متون و مقالات


1-1- مقدمه

اغلب صدمات وارده به دندانهای همیشگی‌ Traumatic Dental Injuries (TDI) ناشی از زمین خوردن بوده و پس از آن تصادفات رانندگی، خشونت و ورزش‌ها از علل اتیولوژیکTDI  هستند(1, 2). پسران دو برابر دختران دچار TDI می شوند و احتمال صدمات بیش از یک بار در آنها بیشتر می باشد. همچنین افراد با نیازهای خاص استعداد بیشتری برای TDI دارند(3, 4).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخشهای ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت درسال 1392

یکی از جدی‌ترین صدمات دندانی، اوالژن(Avulsion) می باشد که به جا به جایی کامل دندان به خارج از ساکت دندانی اطلاق می گردد. در نتیجه ی این گونه صدمات، پالپ، الیاف پریودنتال و استخوان آلوئول به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و رشته‌ای عصبی عروقی دندان و اتصالات پریودنتال قطع می شوند(5-7). الگوی صدمات وارده به دندان، بطور اولیه، به عواملی نظیر1) انرژی ضربه  2) جهت وارد آمدن ضربه و 3) قابلیت ارتجاعی ساختارهای پریودنتال طرفداری کننده دندان بستگی دارد که در این بین قابلیت ارتجاعی بافتهای طرفداری کننده، مهمترین عامل تعیین کننده در اندازه گستردگی(شدت) آسیب، به شمار می رود. به طوریکه آسیب وارده به دندانهای شیری به دلیل قابلیت ارتجاعی بافتهای استخوانی اطراف دندانهای شیری، بطور معمول باعث جابجایی دندان شده و کمتر موجب شکستگی بافتهای سخت می گردد اما در دندان های همیشگی‌ به دلیل خاصیت ارتجاعی کمتر بافتهای اطراف دندان ها، عکس این حالت اتفاق خواهد افتاد(7).

صدمات اوالژن 16-5/0% کل صدمات دندانی را شامل می شوند(8) و اغلب در سنین 9-7 سالگی و در دندانهای سانترال همیشگی‌ماگزیلا دیده می شوند، زیرا که در این سنین دندان های سانترال در حال رویش بوده، ساختارهای احاطه کننده دندان انعطاف‌پذیر هستند و لیگامان‌های پریودنتال مقاومت بسیار کمی‌در برابر نیروهای خارج کننده(extrusive)  نشان می‌دهند(1, 4).

درگیری بیشتر سانترال‌های ماگزیلا می‌تواند به دلیل موقعیت این دندانها در فک باشد زیرا که نسبت به سایر دندانها کمتر محافظت می شوند(4, 8). وجود اورجت افزایش یافته انسیزورها، اپن بایت قدامی‌و عدم پوشش کامل لب ها و به هم نرسیدن آنها به عنوان فاکتورهای مستعد کننده گزارش شده‌اند(5, 7). در کودکان با اورجت بیش از 3 میلی متر احتمال این رخداد بیشتر می گردد. بین وضعیت اجتماعی اقتصادی با صدمات تروماتیک دندانی ارتباطی دیده نشده می باشد(2). در غالب موردها، ترومای منجر به Avulsion، یک دندان را درگیر می کند، اما در بعضی مواقع Avulsionمی‌تواند به صورت درگیری دندان های متعدد اتفاق افتد(9).

از دست رفتن دندانهای قدامی‌در کودکان و نوجوانان به دلیل ایجاد نقص قابل نظاره، سبب طرد شدن آنها از گروه همسالان، محرومیت اجتماعی بالتبع و احساس شرمندگی و خجالت حین لبخند زدن در آن ها می گردد و می‌تواند موجب پیامدهایی در ارتباط با کاهش عملکرد اجتماعی و کیفیت زندگی آنها گردد(9و8).

درمان ایده ال برای یک دندان Avulsed جایگذاری مجدد فوری با زمان خارج آلوئولی کمتر از 5 دقیقه می باشد. اما متاسفانه اکثر دندانهای Avulsed با تاخیری در حدود 1 ساعت replant می شوند و این زمان طولانی خارج آلوئولی باعث از دست رفتن سلولهای PDL و بالتبع شکست در جایگذاری می گردد. مطالعات کلینیکی کنونی نشان می‌دهندکه شکست درمان replantation در طی 5 سال اول پس از جایگذاری تقریباً 30 تا 40 درصد می باشد.

جایگذاری فوری با در نظر داشتن عوامل مرتبط با حادثه مانند حضور صدمات وسیع همراه و تهدیدکننده حیات، وضعیت هیجانی بیمار در لحظه آسیب و یا عدم آگاهی و اعتماد به نفس مردم و حتی متخصصین در مورد شیوه های جایگذاری، به ندرت اتفاق می‌افتد(10). قربانیان صدمات فک و صورت شامل اوالژن دندانی، معمولاً کمکهای اولیه را از افرادی غیر از پرسنل آموزش دیده دندانپزشکی دریافت می‌نمایند. پس در اکثر مواقع، عوامل مهم برای موفقیت replantationنمی‌توانند کنترل شوند. مطالعات نشان داده‌اند که این سناریو را می‌توان بطور قابل توجهی با آموزش در مورد ترومای دنتوآلوئولار و محیط نگهداری(مدیوم) به افراد عادی و افرادی بجز متخصصین سلامت دهان، خصوصاً کسانیکه در خدمات اورژانس مشغول به کار هستند برای دستیابی به درمانی موفق، بهبود بخشید.  Replantation  فوری دندان منجر به ترمیم بهتر PDL شده و بطور قابل توجهی وقوع تحلیل ریشه را کاهش می‌دهد. پس به حداقل رسانیدن زمان سپری شده بین تروما و جایگذاری دندان و نگهداری دندان Avulsed در محیط های حد واسط مناسب ممکن می باشد اثرات زیانبار دوره خارج آلوئولی روی سطح ریشه و ری واسکولاریزاسیون پالپی را کاهش داده و منجر به افزایش قابل توجهی در پروگنوز گردد(11).

بطور معمول جایگذاری دندان طی 1 تا 4 ساعت پس از اوالژن رخ می‌دهد و بدنبال آن دژنراسیون سلولهای PDL یک رویداد شایع می باشد و حضور بقایای PDL نکروز در سطح ریشه باعث تحریک وقوع تحلیل التهابی ریشه که دلیل اصلی از دست دادن دندان Avulsed می باشد خواهد گردید(11).

برای داشتن یک پروگنوز خوب، طرح درمان مناسب بدنبال آسیب، دارای اهمیت زیادی می‌باشد. جایگذاری دندان Avulsed اگرچه در بسیاری از مواقع نمی‌توان بصورت فوری انجام پذیرد اما درمان انتخابی برای این نوع آسیب می باشد. البته شرایط خاصی نیز وجود دارند که در آن موقعیت replant کردن دندان اندیکاسیونی ندارد. بطور مثال دندانهائی با پوسیدگی شدید یا بیماری پریودنتال، وضعیت‌های خاص پزشکی از قبیل نقص سیستم ایمنی، بیماری شدید قلبی، اختلالات صرع کنترل نشده، ناتوانی شدید ذهنی، دیابت کنترل نشده شدید و فقدان یکپارچگی آلوئولار و یا عدم همکاری بیمار کنترااندیکاسیون replant دندان محسوب می شوند(12).

به هرحال بهره گیری از گایدلاین‌ها می‌تواند برای ادامه یافتن بهترین مراقبت درمانی و رسیدن به حداکثر نتایج مطلوب مورد بهره گیری قرار گیرد. انجمن دندانپزشکان کودکان آمریکا با مرور مقالات دندانپزشکی خط مشی (Guideline)ارائه نمود که آخرین ویرایش آن در سال 2011 انتشار یافته می باشد(12).

براساس این خط مشی پس از مطالعه تاریخچه پزشکی و مطالعه و رد کردن کردن هرگونه آسیب نورولوژیک و غیر دندانی، تستهای تشخیصی زیر بایستی انجام شوند.

  • مطالعه شکستگی آلوئولار
  • تجویز 3 رادیوگرافی با زوایای مختلف برای rule out شکستگی های ریشه
  • انجام تستهای وایتالیتی دندانهای قدامی‌ماگزیلا و مندیبل

تعداد صفحه :144

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: پزشکی