:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان :  مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اجتماعی ساکنین و شاغلین محله زنجان جنوبی تهران، در فرایند نوسازی بافت های فرسوده

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی

عنوان:

 مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اجتماعی ساکنین و شاغلین محله زنجان جنوبی تهران، در فرایند نوسازی بافت های فرسوده

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا لطیفی

استاد مشاور:

دکتر علی شیخی

زمستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

1-فصل اول: کلیات پژوهش …………………………………………………………………………… 1

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2

2-1 اظهار مسأله……………………………………………………………………………………………… 3

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش  ……………………………………………………………………….. 4

4-1 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… 6

5-1 سؤالات و فرضیات پژوهش   …………………………………………………………………….. 7

2- فصل دوم: مبانی نظری……………………………………………………………………………. 10

1-2 مبانی نظری مشارکت مردمی………………………………………………………………….. 11

1-1-2 مفهوم مشارکت…………………………………………………………………………………. 11

2-1-2 مطالعه تعاریف ارائه شده از  مشارکت  ………………………………………………….. 16

3-1-2 ویژگی های مشارکت…………………………………………………………………………. 21

4-1-2 تحول مشارکت: مشارکت سنتی و جدید………………………………………………….. 22

5-1-2 سطوح مشارکت………………………………………………………………………………… 24

  • مطالعه تئوری های تبیین کننده تمایل به مشارکت اجتماعی……………………… 28

1-1-2-2 روانشناختی …………………………………………………………………………………. 29

2-1-2-2 آدلر و کمال طلبی بشر …………………………………………………………………. 29

3-1-2-2 هنری مور…………………………………………………………………………………….. 31

4-1-2-2 مک کللند و انگیزه پیشرفت……………………………………………………………… 33

5-1-2-2 نظریه انگیزش  مازلو………………………………………………………………………. 35

6-1-2-2 رویکردهای جامعه شناختی به مشارکت……………………………………………….. 41

7-1-2-2 نظریه نظام کنش پارسونز…………………………………………………………………. 42

8-1-2-2 نظریه پارسونز و خرده نظام ها………………………………………………………….. 50

9-1-2-2نظریه کنش بوردیو  ………………………………………………………………………… 56

10-1-2-2 هانا آرنت و کنش انسانی در حوزه عمومی…………………………………………. 60

11-1-2-2 هابرماس و کنش ارتباطی در حوزه عمومی…………………………………………. 63

12-1-2-2 احساس بی قدرتی، وجهی از خودبیگانگی…………………………………………. 67

13-1-2-2 مارکس و از خودبیگانگی……………………………………………………………….. 67

14-1-2-2 ماکس وبر و قفس آهنین……………………………………………………………….. 68

15-1-2-2 جورج زیمل و بی قدرتی………………………………………………………………. 69

16-1-2-2 ملوین سی من و رویکرد روانشناسی اجتماعی به بی قدرتی……………………. 71

17-1-2-2 نظریه های معاصر جامعه شناسی درمورد مشارکت…………………………………. 73

18-1-2-2 نظریه کلاوس افه…………………………………………………………………………. 73

19-1-2-2 اندیشه های راپاپورت و مقتدرسازی  شهروندان…………………………………… 77

20-1-2-2 ارنشتاین و نردبان مشارکت شهروندی………………………………………………. 79

21-1-2-2 نظریه های روانشناسی اجتماعی ……………………………………………………… 82

22-1-2-2 نظریه خود تاثیر باندورا…………………………………………………………… 82

23-1-2-2 مشارکت به عنوان نوعی کنش اجتماعی……………………………………………… 85

24-1-2-2 کنش موجه…………………………………………………………………………………. 87

25-1-2-2 مشارکت و انسجام اجتماعی…………………………………………………………… 96

3-2 مبانی نظری سرمایه اجتماعی  ………………………………………………………………… 98

1-3-2 مروری بر ادیبات سرمایه سرمایه اجتماعی……………………………………………….. 98

2-3-2 تعاریف سرمایه اجتماعی  …………………………………………………………………. 100

3-3-2 سرمایه  ………………………………………………………………………………………… 103

4-3-2 اشکال سرمایه  ……………………………………………………………………………….. 103

5-3-2 وجوه فرق و تشابه اشکال سرمایه  …………………………………………………….. 107

6-3-2 ابعاد سرمایه اجتماعی  ……………………………………………………………………… 110

7-3-2 سطوح سرمایه اجتماعی  …………………………………………………………………… 112

8-3-2 جنسیت و سرمایه اجتماعی  ………………………………………………………………. 114

1-3-2 نظریات سرمایه اجتماعی  ……………………………………………………………….. 119

1-1-3-2 دیدگاه نظری جیمز کلمن  …………………………………………………………….. 119

2-1-3-2 دیدگاه نظری پیر بوردیو  ………………………………………………………………. 125

3-1-3-2 دیدگاه نظری رابرت پاتنام  ……………………………………………………………. 130

4-1-3-2 دیدگاه نظری فرانسیس فوکوباما……………………………………………………….. 132

5-1-3-2 دیدگاه نظری افه و فوش  ……………………………………………………………… 134

6-1-3-2 دیدگاه های نظری مدیریت کلان شهری   …………………………………………. 138

7-1-3-2 دیدگاه های اوایل قرن بیستم  …………………………………………………………. 138

8-1-3-2 منطقه گرایی کلان شهری  ……………………………………………………………… 138

9-1-3-2 دیدگاه های بعد از جنگ جهانی دوم در مدیریت کلان شهری  ………………. 139

10-1-3-2 موضع اصلاح طلب  ………………………………………………………………….. 140

11-1-3-2 مکتب انتخاب عمومی  ……………………………………………………………….. 141

14-1-3-2 دیدگاه های اخیر در مدیریت کلان شهری  ………………………………………. 142

16-1-3-2 دیدگاه نو منطقه گرایی  ………………………………………………………………. 142

4-2 پیشینه پژوهش  …………………………………………………………………………………… 143

1-4-2 مروری بر تحقیقات انجام شده  ………………………………………………………….. 143

5-2 چارچوب نظری  ……………………………………………………………………………….. 146

3 فصل سوم: روش شناسی پژوهش……………………………………………………………….. 151 جستجو در سایت :   

1-3 مقدمه  …………………………………………………………………………………………….. 152

2-3 نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………… 153

3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………. 154

4-3 روش نمونه گیری  و حجم نمونه…………………………………………………………….. 154

5-3 ابزار پژوهش و شیوه های گردآوری داده ها ……………………………………………….. 155

6-3 تکنیک های آماری ……………………………………………………………………………… 155

7-3 روایی و پایایی ابزار سنجش …………………………………………………………………. 156

8-3 شیوه های گردآوری و تحلیل آماری………………………………………………………… 161

9-3 تعریف عملیاتی مفاهیم…………………………………………………………………………. 157

4 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها  ……………………………………………………….. 161

1-4 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 162

2-4 یافته های توصیفی……………………………………………………………………………….. 162

3-4 تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………… 167

5 فصل پنجم: اختصار و نتیجه گیری…………………………………………………………….. 173

1-5 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………. 174

2-5 پیشنهادها …………………………………………………………………………………………. 176

3-5 محدودیت ها……………………………………………………………………………………… 178

4-5 منابع و مأخذ  ……………………………………………………………………………………. 180

6-5 پیوست ها …………………………………………………………………………………………. 188


 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

 

شکل شماره 2-1 :  مراتب کنترل سایبرنتیک به زبان تصویر……………………………………. 55

شکل شماره 2-2 :  نمای انواع کنش بر اساس وضعیت و سمت گیری کنش در نظریه های هابرماس 64

شکل شماره 2-3 :  نردبان مشارکت ارنشتاین…………………………………………………….. 81

شکل شماره 2-4 : ارتباط بین رفتار و هنجار افراد………………………………………………… 88

شکل شماره 2-5 : الگوی کنش موجه از دیدگاه آیزن و فیش باین…………………………… 90

شکل شماره 2-6 : عوامل موثر بر اندازه مشارکت افراد………………………………………….. 92

شکل شماره 2-7  : ساختار سه نفری………………………………………………………………. 108

شکل شماره 2-8 : مدل نظری پژوهش……………………………………………………………… 150

نمودار شماره 4-1: فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک جنسیت………………………… 163

نمودار شماره 4-2: فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک تحصیلات…………………….. 165

نمودار شماره 4-3 : فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک وضعیت تاهل……………….. 166

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

 

جدول شماره 4-1: فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک جنسیت………………………………………………………. 162

جدول شماره 4-2: فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک تحصیلات……………………………………………………. 164

جدول شماره 4-3: فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک وضعیت تاهل…………………………………………………. 166

جدول شماره 4-4: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر کیفیت روابط خویشاوندی در خانواده فرد و تمایل به مشارکت اجتماعی 167

جدول شماره 4-5: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر کیفیت روابط همسایگی در خانواده فرد و تمایل به مشارکت اجتماعی.. 168

جدول شماره4- 6: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر کیفیت روابط خانوادگی در خانواده فرد و تمایل به مشارکت اجتماعی.. 169

جدول شماره 4-7: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سطح اعتماد در خانواده فرد و تمایل به مشارکت اجتماعی…………. 170

جدول شماره 4-8: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر وضعیت اقتصادی در خانواده فرد و تمایل به مشارکت اجتماعی…….. 171

جدول شماره 4-9: آزمون t برای مطالعه میانگین های محل سکونت فرد و تمایل به مشارکت اجتماعی……………………… 172

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه:

یکی از مهمترین عواملی که به قدوام حیات بشری روی این کرۀ خاکی، یاری رسانده می باشد، همکاری و مشارکت میان انسانهاست. نگاهی به تاریخ جوامع انسانی نشان می دهد که افراد بشر به گونه ای تدریجی، ارزش کار کردن و معنای مشارکت را آموختند. آنان در آغاز فقط به اعضای قبیله و قوم خود کمک می کردند، بی آنکه بیاندیشند همسایه ها چگونه مشکلاتشان را حل     می کنند، آنگاه به تدریج دریافتند که اگر نیروهایشان را با هم درآمیزن، می توانید بیشتر از آن چیز که به تنهایی قادرند، کار انجام دهند. بعدها آرزوی اولیه بشر، یعنی کار کردن با دیگران برای یک هدف مشترک، جنبه جهانی گرفته و وسعت یافته پس مفهوم مشارکت به معنای عام کلمه قدمتی به درازای عمر تاریخ بشری دارد. اساساً مشارکت به مفهوم امروزی پس از جنگ جهانی دوم و در بعضی از کشورهای صنعتی جهان به ویژه آنهایی که در جنگ شکست خورده و ویرانی زیادی را متحمل شده بودند، در قلمرو اقتصادی آغاز گردید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله-گذاری موالید در بین زنان 49-15 سالهدر ایران 1385 و افغانستان2010

امروزه بحث مشارکت با مفهوم توسعه ارتباط تنگاتنگی یافته می باشد. توسعه در معنای عام، فرایند تحولی پیچیده و همه جانبه و برنامه ریزی شده می باشد که در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه رخ می دهد و آن را از وضع موجود به وضع مطلوب هدایت می کند. پذیرش مفهوم جدید توسعه و کوشش در جهت شکل گیری آن، قبول ویژگی های عصر عقلانیست و خرد ورزی می باشد و در آن کنش منطقی و حسابگری و برنامه ریزی نهفته می باشد؛ به این بافت ها را موجب گردند.

در پژوهش حاضر کوشش شده می باشد که آغاز با آسیب شناسی مسئله به ضرورت نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری از ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی پرداخته و سپس معضلات، موانع و نارسائیهای پیش روی مدیران شهری به ویژه در زمینه های حقوقی، اجرایی و قانونی مطالعه و در خاتمه، راهکارها و پیشنهادات لازم که بخشی از آن مبتنی بر تجربیات نگارنده در طول دوران فعالیت در دفتر تسهیل گری مشارکت های مردمی، می باشد ارائه و بر اساس نتایج حاصله، راهکارهایی جهت تشریح در طریقه بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده که امروزه به عنوان یک ضرورت و نیاز، ذهن و فکر مدیران را به خود مشغول ساخته، ارائه گردد.

 

اظهار مسئله:

از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، بسیاری از برنامه ریزان، اندیشمندان و متخصصین علوم اجتماعی به اتفاق از مشارکت به عنوان یکی از عناصر توسعه نام برده اند. مشارکت همه جانبه مردم را با توسعه یکی دانسته اند. کمتر برنامه ملی و بین المللی هست که یکی از پارامترهای آن امر مشارکت مردمی نباشد. با در نظر داشتن سیر تکاملی مشارکت و قرار گرفتن آن در بطن توسعه به عنوان یک عامل، گسترش روحیه مشارکتی در افراد و بسط فرهنگ مشارکت، امری معقول و حتی اجتناب ناپذیر می نماید. با در نظر داشتن وجود بافت های فرسوده در سطح شهر تهران به ویژه  محلۀ زنجان جنوبی، که مستعد ایجاد تهدیدهای جانی و مالی می باشد و هم اینکه از نظر نما و بافت شهری با دیگر نقاط نوساز و استاندارد هم خوانی ندارد، نیازمند مطالعه، شناسایی و برنامه ریزی دقیق و مدون در جهت نوسازی، مقاوم سازی و استاندارد سازی سازه های منطقه از شهر تهران می باشد. در این راستا با در نظر داشتن اهمیت این مشارکت و جهت انجام این مهم، شناسایی عوامل مؤثر بر آن و شناخت بنیانهای فکری- فرهنگی حاکم بر آن به مقصود ایجاد مشارکت بیشتر در خور توجه می باشد. یکی از عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت اجتماعی، بحث سرمایه اجتماعی می باشد که اخیراً به عنوان یک عامل بسیار مهم در راستای توسعه توجه محافل علمی را به خود جلب کرده می باشد. پس شناسایی سرمایه اجتماعی، تعیین چگونگی تأثیر گذاری آن بر تمایل به مشارکت اجتماعی و احیاناً توانایی به بالفعل درآوردن نیروی بالقوه سرمایه اجتماعی در جهت کمک به مشارکت و نهایتاً به گردش درآوردن چرخ های توسعه در سطوح مختلف به صورت ایجاد نهادهای مدنی، شکل گیری جامعه مدنی و تکوین دموکراسی، مهم فراوان می باشد. از سوی دیگر به این دلیل که این نظریه، قدرت چندانی در ایران نداشته، علیرغم اهمیت قابل توجه این عامل، مطالعه های چندانی روی آن صورت نگرفته می باشد و آن چنان که در خور آن می باشد مورد توجه واقع نشده می باشد.

اجرای طرح های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری بهدلایل متعددی در منشاء پیدایش و شکل گیری و تکوین آنها با مسائل و پیچیدگی های خاص مواجه می باشد. ارائه هر گونه راه حل و یا طرح های مرتبط جهت بازسازی و مناسب سازی این قبیل محیط های شهرری مستلزم آگاهی و شناخت عوامل به وجودآورنده بوده تا ضمن به کار گیری روش های علمی و منطقی جهت مقابله با این عوامل، تمهیدات مناسب جهت تعدیل و کاهش طریقه فرسودگی را در پیش گرفت.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش:

امروزه اهمیت و ضرورت مشارکت واقعی تمامی اقشار یک جامعه در تمامی سطوح و جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهت دستیابی به یک توسعه پویا و پایدار بر هیچ یک از متخصصین علوم اجتماعی پوشیده نیست. مشارکت احساس جدایی این فرد و جامعه را تقلیل داده می باشد، احساس همبستگی میان مردم با همدیگر و با مسئولین را مستحکم تر می کند. شرایط جهانی در مجموع، وضعیت کشورهای در حال توسعه به گونه خاص، در آغاز قرن بیست و یکم حاکی از تحولات جدی در زمینۀ مشارکت همۀ افراد و جامعه در فرایند توسعه، می باشد.

در همین راستا آغاز اجرای مطلوب برنامه های نوسازی و بهسازی شهری مستلزم آگاهی از علل و عوامل به وجود آورنده آنها و بهره گیری مناسب از قوانین، ضوابط و بخش برنامه های مرتبط می باشد. گویا وجود بعضی قوانین ناکار آمد و غیر مؤثر، ضوابط و بخشنامه های غیر موازی و وجود خلأهای قانونی، طریقه برنامه های مورد نظر و این حوزه را برای دست اندرکاران و متولیان با مشکل مواجهه ساخته می باشد. نقد و مطالعه این موضوعات و ارائه پیشنهادات کارشناسی می تواند زمینه ای مناسب را جهت تهیه طرح ها و لوایح مرتبط و تصویب آن در مراجع قانونی فراهم سازد.

دومین مورد در زمینۀ اهمیت پژوهش، مطالعه علل و عوامل به وجود آورنده فرسودگی بافت های شهری و ارائه راه حل های کارشناسی جهت کاهش سرعت طریقه فرسودگی در این بافت ها می تواند تا حدی مانع از تشدید معضلات و نارسائیهای موجود در ساختار کالبدی ئ عملکردی آنها گردد.

مورد سوم، طبقه بندی، اولویت بندی و نیاز سنجی بافت های فرسوده توسط مدیران و برنامه ریزان شهری و ارائه راه حل های کوتاه مدت و میان مدت جهت تأمین نیازهای ضروری و رفع معضلات کارکردی ساکنین این قبیل بافت ها می تواند مانع بروز بعضی از نارسائیهای اجتماعی به ویژه مهاجرت ساکنین بومی از بافت، که یکی از علل تشدید در فرسودگی به شمار می رود، گردد.

آخرین و چهارمین مورد؛ مطالعه همه جانبه و موانع اجرائی و عملیاتی پروژه های نوسازی و بهسازی و بهره گیری از تجربیات مدیران اجرائی می تواند تصویری واقعی از مسائل، نارسائی ها و دشواری های مداخله در بافت های فرسوده را پیش روی دیدگان دست اندرکاران این حوزه قرار دهد.

تعداد صفحه :203

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***