:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی

شناسایی محدودیت ­های گردشگران خارجی در ایران

استاد راهنما

دکتر مهدی کروبی

استاد مشاور

دکتر اسماعیل قادری

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده

برای درک بهتر نیازهای اساسی گردشگران، جلب رضایت، مشارکت و عدم مشارکت آنان و این که چه مسایلی باعث عدم رغبت آنان به سفر به یک مقصد خاص می­گردد، نیاز می باشد که آغاز موانع و محدودیت­های پیش روی آنان مرتفع گردد. از اینرو برای ارائه محصول گردشگری مناسب ضروری می باشد نیازهای گردشگران بدون محدودیت­های اساسی مرتفع گردد. در این پژوهش بر آن بوده­ایم تا به شناسایی محدودیت­های گردشگران کره­ای در شهر تهران بپردازیم. برای دستیابی به اهداف پژوهش، مدل مفهومی پژوهش توسعه پیدا نمود و تعداد 385 پرسشنامه میان گردشگران کره­ای در شهر تهران توزیع گردید. داده­ها با بهره گیری از روش مدل معادلات ساختاری و نرم­افزار SMARTPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با در نظر داشتن نتایج حاصل از آزمون­های آماری، به ترتیب ویژگی­های شخصی گردشگر، ادراک و آگاهی از ایران، و اشکال زیرساخت­ها و کمبود امکانات به عنوان اصلی­ترین محدودیت­های جامعه آماری پژوهش شناسایی گردید.

 

واژگان کلیدی

محدودیت، گردشگری، ایران، گردشگران کره­ای.

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیـات پژوهش‌أ1

1-1 مقدمه. 2

2-1 اظهار مسأله پژوهش… 3

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش… 4

4-1 اهداف پژوهش… 5

5-1 سوالات پژوهش… 6

1-5-1 سوال اصلی.. 6

2-5-1 سوالات فرعی.. 6

6-1 قلمرو پژوهش… 6

1-6-1 قلمرو موضوعی.. 6

2-6-1 قلمرو مکانی.. 6

3-6-1 قلمرو زمانی.. 6

7-1 اختصار ای از پژوهش های گذشته. 6

8-1 چارچوب نظری کلی پژوهش… 9

9-1 تبیین واژگان و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش… 10

10-1 اختصار فصل اول. 10

فصل دوم: مبانـی نظـری و پـیشینه پـژوهش12

1-2 مقدمه. 13

2-2 بخش اول: ادبیات نظری پژوهش… 14

1-2-2 نگاهی به صنعت گردشگری.. 14

2-2-2 تاریخچه محدودیت در ادبیات گردشگری.. 17

3-2-2 تعریف محدودیت.. 18

4-2-2 مقایسه محدودیت و مانع. 20

4-2-2 محدودیت های درون فردی.. 21

5-2-2 تعریف محدودیت های میان فردی.. 22

6-2-2 تعریف محدودیت های ساختاری.. 22

7-2-2 رفتار گردشگری و محدودیت های سفر. 23

8-2-2 تعدیل یا تخفیف محدودیت های فراغت.. 25

3-2 بخش دوم: صنعت گردشگری ایران. 27

1-3-2 تحلیل SWOT برای صنعت گردشگری در ایران. 27

2-3-2 صنعت گردشگری در ایران: نگاهی بر محدودیت های پیش روی گردشگران خارجی.. 29

3-3-2 رسانه های جهان، ایران واقعی و برنامه گردشگری ایران. 35

4-3-2 گردشگری و سیاست در وضعیت کنونی ایران. 37

4-2 مروری بر پژوهش های گذشته. 38

1-4-2 پژوهش های داخلی.. 39

2-3-2 پژوهش های خارجی.. 41

5-2 مدل مفهومی پژوهش… 55

1-5-2 متغیرهای پژوهش… 55

6-2. مختصری درمورد کشور کره جنوبی.. 57

7-2 اختصار فصل دوم. 59

فصل سوم: روش شنـاسـی پـژوهش60

1-3 مقدمه. 61

2-3 نوع پژوهش… 61

3-3 جامعه آماری.. 61

4-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 61

2-4-3 روش نمونه گیری.. 62

5-3 تکنیک ها و ابزارهای گردآوری داده ها 63

1-5-3 داده های اولیه: پرسشنامه. 64

6-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها 66

1-6-3 روایی.. 66

2-6-3 پایایی پرسشنامه. 66

7-3 آزمون های آماری و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها 67

1-7-3 مدل معادلات ساختاری.. 67

2-7-3 روش حداقل مربعات جزئی (PLS) 68

8-3 اختصار فصل سوم. 69

فصل چهارم: تجـزیـه و تحلیـل یـافته هـای آمـاری پـژوهـش70

1-4 مقدمه. 71

2-4 مطالعه توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 72

3-4 تحلیل استنباطی یافته‌ها 79

1-3-4 نتایج تحلیل عاملی تاییدی (اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری) 79

1-1-3-4 مطالعه دیاگرام‌‌های پژوهش.. 84

2-3-4 تحلیل سوال‌های پژوهش.. 87

1-2-3-4 گردشگران خارجی در ایران با چه محدودیت هایی مواجه هستند؟. 87

2-2-3-4 آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت رتبه بندی محدودیت‌های پیش روی گردشگران خارجی   89

9-4 اختصار فصل چهارم. 91

فصل پنجم: بـحـث و نتیجـه گیـری.. 92

1-5 مقدمه. 95

2-5 مروری بر فرآیند پژوهش… 95

3-5 مروری بر یافته های آماری.. 96

4-5 پیشنهادهای اجرایی.. 96

6-5 محدودیت های پژوهش… 103

7-5 پیشنهادهایی جهت انجام پژوهش های آتی.. 104

8-5 اختصار فصل پنجم. 104

منابع. I

منابع فارسی.. II

منابع لاتین.. III

منابع الکترونیکی.. XIII

پـیوست هـا: پرسشنامه. XIV

 

فهرست جداول

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………. 12

جدول 1-2: اختصار­ای از تعاریف محدودیت­های گردشگری …………………………………………………………………………… 20

جدول 2-2: تحلیل SWOT صنعت گردشگری ایران ……………………………………………………………………………………… 27

فصل سوم: روش شنـاسـی پـژوهش …………………………………………………………………………………………………… 60

جدول 2-3: ترکیب سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………… 65

جدول 3-3: محاسبه آلفای کرونباخ به مقصود سنجش پایایی ابزار اندازه­گیری ……………………………………………… 67

فصل چهارم: چهارم: تجـزیـه و تحلیـل یـافته هـای آمـاری پـژوهـش ………………………………………………. 70

جدول 1-4: نتایج توصیفی ویژگی‌های جمعیت­شناختی (اندازه نمونه=351) ………………………………………………… 72

جدول 2-4: معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری ………………………………………………………………………………. 80

جدول 3-4: شاخص‌های روایی، پایایی و برازش ……………………………………………………………………………………………… 81

جدول شماره 4-4: ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک …………………………………………………………. 83

جدول 5-4: نتایج آزمون تی تک نمونه ای ……………………………………………………………………………………………………… 88

جدول 6-4: نتایج آزمون فریدمن …………………………………………………………………………………………………………………….. 90

فهرست نمودارها

 

فصل اول: کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

نمودار 1-1: مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 9

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

جدول 2-1: نقاط قوت و نقاط اشکال پژوهش­های پیشین جایگاه­یابی در صنعت هتلداری از منظر آژانس­های مسافرتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………. 18

نمودار 1-2: مدل محدودیت­های فراغتی هندرسون و همکاران ……………………………………………………………………… 43

نمودار 2-2: مدل جایگزین محدودیت­های مشارکت جکسون ………………………………………………………………………… 44 جستجو در سایت :   

نمودار 3-2: مدل سلسله مراتب محدودیت­های فراغت …………………………………………………………………………………… 45

نمودار 4-2: مشارکت در فراغت، برآیند محدودیت­ها و انگیزه­ها …………………………………………………………………….. 47

نمودار 5-2: مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….  56

نمودار 1-3 انواع روش­های نمونه­گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 63

نمودار 1-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………… 73

نمودار 2-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………… 73

نمودار 3-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………….. 74

نمودار4-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………. 75

نمودار5-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) درآمد ماهیانه خانواده ………………………………………………………………… 75

نمودار 6-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تعداد اعضای خانواده …………………………………………………………………. 76

نمودار 7-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تعداد دفعات سفر به ایران ………………………………………………………… 77

نمودار 8-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) شغل پاسخ دهندگان ………………………………………………………………… 77

نمودار 9-4: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) قصد سفر مجدد به ایران ………………………………………………………….. 78

نمودار 10-4: مدل تحلیل عاملی تاییدی دو مرحله ای در حالت تخمین ضرایب استاندارد ………………………….. 84

نمودار 11-4: مدل پژوهش در حالت معناداری(t-value) ……………………………………………………………………………… 86

مقدمه

امروزه گردشگری فراتر از یک صنعت به پدیده­ای اجتماعی ـ اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده می باشد. سال­هاست که گردشگری به مثابه مقوله­ای حیاتی در راستای تبدیل جهان به جامعه­ای متحد و متمرکز فعالیت نموده می باشد؛ جامعه­ای که آن را دهکده جهانی می­نامیم. بر اساس پژوهش­ها، در صورتی که گردشگری به گونه­ای صحیح به کار گرفته و برنامه­ریزی گردد، می­تواند عامل ایجاد همبستگی و مانع بروز جدایی گردد. صنعت گردشگری حقیقتاً گستره­ای جهانی یافته می باشد؛ به گونه­ای که، همه کشورهای شمال و جنوب در آن تأثیر دارند: خواه در تأثیر بازارهای مولد گردشگر، خواه مقاصد گردشگری، یا هر دو (حیدری چپانه، به نقل از پروفسور جعفری، 1387).

در این بین، علی­رغم این که انگیزه­ها به عنوان محرک سفر به کشورهای گردشگرپذیر و مقاصد گردشگری اقدام می­کنند، این کشورها با محدودیت­های سفر نیز دست و پنجه نرم می­کنند که به عنوان چالش و فیلتری برای گردشگری به شمار می­آیند و موجب کاهش تقاضا می­شوند؛ به بیانی دیگر، علی­رغم وجود انگیزه­های سفر، محدودیت­های سفر می­توانند مانع مشارکت تصمیم­گیرندگان اصلی سفر باشند (چن و وو، 2009، به نقل از پیج و هال[1]، 2003).

برای درک بهتر نیازهای اساسی گردشگران، مشارکت و عدم مشارکت آنان و این که چه مسایلی باعث عدم رغبت آنان به سفر به یک مقصد خاص می­گردد، نیاز می باشد که آغاز موانع و محدودیت­های پیش روی آنان مرتفع گردد. موفقیت بازاریابان همواره در شناخت کامل محصولاتشان برای فروش می باشد. از اینرو برای ارائه محصول گردشگری مناسب نیاز می باشد نیازهای گردشگران بدون محدودیت­های اساسی به آنان تحویل گردد. حال با شناسایی محدودیت­های اصلی و عمده که در کشورهای مقصد هست، می­توان گره از کار آنان گشود. از آنجایی که کشور ایران دارای قوانینی با ساختار مذهبی می باشد، ممکن می باشد این قوانین برای گردشگران به عنوان محدودیت شناسایی گردد. در این پژوهش بر آن بوده­ایم تا به شناسایی محدودیت­هایی بپردازیم که معمولاً در کشورهای با ساختار مشابه ایران وجود ندارند.

2-1 اظهار مسأله پژوهش

نیک می­دانیم جهانگردی گسترده­ترین صنعت خدماتی می باشد، و به یقین در سده آینده، با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد پیدا نمود. تردیدی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره­گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …، به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از بهینه­سازی این صنعت خدماتی در کشورهای متبوع خود هستند (گی[2]، 1997؛ ترجمه پارساییان و اعرابی، 1385).

علی­رغم این که گردشگری 9 درصد از کل مشاغل ایران برای جوانان دنبال شغل­های رده بالا را به خود اختصاص داده می باشد و اهمیت آن برای دولت روز به روز بیشتر عیان می­گردد، اما فقط رقم بسیار کمی از ورودی­های سال­های 2005 و 2006 (که در حدود 2 میلیون نفر بوده می باشد) را به خود جلب کرده می باشد. با این تفاصیل، صنعت گردشگری ایران تحت رگبار مسلسل مسایل منفی و تصویر بد می باشد (که توسط رسانه­های غربی به آن دامن زده می­گردد) و به شدت تحت تأثیر محیط سیاسی کشور و روابط بین­الملل آن قرار گرفته می باشد (یورومانیتور[3]، 2007).

صنعت گردشگری در کشور ما، چه گردشگری داخلی و چه گردشگری بین­المللی هیچ گاه به توسعه مطلوب دست نیافته می باشد و این امر نتیجه برنامه­های تدوین شده بوده می باشد. با در نظر داشتن غنای منابع گردشگری کشور، علت این امر اکثراً در اتخاذ اهداف و سیاست­های نادرست و تنگناهای اجتماعی ـ اقتصادی و عدم توسعه ساخت اقتصادی و زیربنایی نهفته می باشد (معصومی، 1387).

[1] Page & Hall cited by Chen & Wu

[2] Gee

[3] Euromonitor

تعداد صفحه : 137

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت