:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته : مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان:  اولویت بندی کارآمد موردها تست نرم افزار به کمک شبکه‌ های بیزی

استاد راهنما : دکتر حسین مومنی

استاد مشاور : دکتر بابک شیرازی

تابستان  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست رئوس مطالب

فصل اول : مقدمه و کلیات پژوهش

مقدمه. 3

1-1     – یک شیوه استراتژیک برای آزمایش نرم افزار. 5

1-2- اصول آزمایش نرم افزار. 6

1-3- بعضی از انواع سطوح تست نرم افزار 6

1-4- آشنایی با شبکه‌ های بیزی.. 9

1-4-1-  مقدمه ای بر شبکه‌ های بیزی.. 9

1-5-   اندازه گیری و متریک… 10

1-6- اظهار مسئله. 16

1-7-  چالش موجود در تست  رگرسیون. 17

1-8-  راه حل برای چالش موجود در تست  رگرسیون. 17

1-9- توجیه ضرورت انجام طرح. 18

1-10-  هدف از اجراء. 19

1-11- نوآوری پژوهش. 19

        فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-  پیشینه پژوهش. 21

2-1-1-  کارهای مرتبط.. 21

2-1-2-  مطالعه معضلات موجود در روش‌های مطالعه شده قبلی.. 22

2-2- تست نرم افزار. 24

2-3- صحت و اعتبار سنجی.. 24

2-4-  اهداف آزمایش… 25

2-5- اصول آزمایش… 26

2-6-  قانون Pareto در فرآیند تست نرم افزار. 26

2-7-  چند نمونه از انواع تست.. 27

2-8-  مراحل انجام تست.. 27

2-9-  ویژگی‌های یک نرم‌افزار تست‌ پذیر. 28

2-10-  ویژگی‌های یک تست خوب.. 29

2-11- طراحی نمونه‌های آزمایش… 30

2-11-1  تست جعبه  سیاه  31

2-11-2  تست جعبه سفید   31 جستجو در سایت :   

2-11-3  آزمایش ساختارکنترل. 31

2-11-4  آزمایش واحد. 31

2-11- 5 خطاهای متداول محاسبه که اغلب نظاره می شوند. 32

2-12-  آزمایش یکپارچه سازی  32

2-13-  آزمایش رگرسیون  33

2-14-  متدولوژی های مربوط به تست  رگرسیون. 35

2-14-1-  اجرای مجدد همه‌ ی تست ها  35

2-14-2-  انتخاب تست  رگرسیون  36

2-14-3-  کاهش مجموعه تست  36

2-14-4-  اولویت بندی موردها تست  36

2-15-  اولویت بندی.. 37

2-15-1-  مقدمه ای بر اولویت بندی.. 37

2-15-2          –  معیارهای اولویت دهی.. 38

2-15-3-  اولویت بندی موردها تست.. 39

2-16-  متریک… 39

2-16-1-  مقدمه ای برای متریک… 39

2-17-  متریک های تست نرم افزار. 40

2-17-1-  خواص متریک ها در شرایط ایده آل. 40

2-18-  معیار و متریک در تست نرم افزار. 43

2-18-1-  مراحل انجام کاردر فرایند اندازه گیری.. 43

2-19-  متریک های آزمون. 43

2-20-  مزایای بهره گیری از متریک ها 44

2-21-  شبکه‌ های بیزی.. 45

2-21-1-    استنتاج با بهره گیری از توزیع توام کامل. 45

2-21-2-  معضلات استنتاج  با توزیع توام کامل و راه ‌حل آن ‌ها 47

2-21-3-  مثالی از شبکه ‌های بیزی.. 48

2-22-  مفاهیم شبکه ‌های بیزی.. 50

2-22-1-   نمایش توزیع توام کامل. 50

2-22-2-  ارتباط ‌های استقلال شرطی در شبکه‌ های بیزی.. 52

2-22-3-   نمایش کارآمد توزیع ‌های شرطی.. 53

2-23-  یادگیری شبکه‌ های بیزی.. 54

2-24-   استنتاج دقیق در شبکه‌ های بیزی.. 55

2-25-  استنتاج بوسیله محاسبه تک ‌تک عناصر احتمالی.. 55

2-26-  الگوریتم حذف متغیر. 57

2-27-  استنتاج تقریبی در شبکه‌ های بیزی.. 58

2-28-  روش‌های نمونه‌گیری مستقیم. 58

2-28-1-  نمونه ‌گیری با رد کردن. 59

2-28-2-   نمونه ‌گیری وزن ‌دار. 60

2-28-3-  نمونه‌ گیری  زنجیره مارکوفی.. 61

2-28-4- جمع ‌بندی شبکه‌های بیزی.. 62

2-29-  تحولات انجام شده تا کنون. 63

فصل سوم : روش پژوهش

-3        انگیزه و هدف ما از ارائه این رویکرد. 66

3-1-   رویکرد پیشنهادی.. 68

3-1-1-   طریقه کلی در رویکرد پیشنهادی.. 68

3-2-  محاسبه و استخراج شاخص‌ها برای ماژول‌ها 70

3-3       –  معیارهای رویکرد پیشنهادی.. 70

3-3-1-  اهمیت هر ماژول. 71

3-3-2- احتمال ابتلا به خطای ماژول. 72

3-3-3- اثرگذاری خطای ماژول بر دیگر ماژول‌ها 72

3-3-4- شدت خطای هر ماژول. 73

3-4- شاخص‌های وزن دهی به ماژول‌ ها 74

3-5- ساخت شبکه بیزی.. 74

3-6- ایجاد ساختار گراف.. 75

3-7- محاسبه جداول احتمال شرطی.. 76

3-8- تبدیل اندازه‌ی کیفی صفت‌ ها به مقادیرکمی.. 79

3-9-روش اول برای صفت‌ های  سه حالته. 79

3-9-1-  مثالی از روش اول برای صفت های سه حالته. 80

3-10-  روش دوم برای صفت‌های سه حالته. 81

3-10-1-  مثالی از روش دوم برای صفت های سه حالته. 81

3-11-  تبدیل اندازه‌ی کیفی صفت‌ های غیرهم وزن به مقادیرکمی.. 82

3-11-1- مثالی از روش  تبدیل اندازه‌ی کیفی صفت‌ های غیرهم وزن به مقادیرکمی.. 83

3-12-  پیاده سازی مدل تست کارآمد نرم افزار با بهره گیری از نرم افزار Netica. 85

3-13-   پرکردن جدول احتمال شرطی با بهره گیری از کد نویسی.. 87

3-14-  نمونه هایی از جداول احتمال شرطی فاکتورهای تست و کارآمدی اولویت بندی.. 90

3-15-   پیاده سازی رویکرد پیشنهادی در مثال واقعی.. 94

فصل چهارم : محاسبات و یافته های پژوهش

– 4      1-  ارزیابی مدل پیشنهادی.. 97

2-4     –  متریک (APFD) 97

4-3- اولویت بندی با کمک تکنیک شبکه های بییزی  98

4-4- اولویت بندی با تکنیک اصلی  101

4-5-  اولویت بندی با تکنیک تصادفی.. 102

4-6-  مقایسه روش های اولویت بندی با روش پیشنهادی.. 103

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5     نتیجه گیری.. 108

2-5     پیشنهادات آینده 110

پیوست الف: واژه نامه ی فارسی به انگلیسی.. 111

پیوست ب: واژه نامه ی انگلیسی به فارسی.. 114

منابع و ماخذ. 117

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول2-1: توزیع یک قلمرو ساده 45

جدول2-2 : سیر تحولات در مورد اولویت بندی موردها تست 63

جدول3-1 : سیستمی ساده شامل 10 ماژول و 10 مورد تست 67

جدول3-2 : سطح شدت خطای هر ماژول 74

جدول3-3 : تعداد سطرهای جدول احتمال شرطی فاکتورهای تست 78

جدول3-4 : انتساب مقدار عددی به اندازه‌های کیفی در صفت‌های سه حالته 79

جدول3-5 : بازه‌های تبدیل میانگین به اندازه‌های کیفی در صفت‌های سه حالته 80

جدول3-6 : نمونه سطری از جدول احتمال شرطی فاکتوراحتمال ابتلا به خطای ماژول، سه حالته 81

جدول3-7 : سطری از جدول احتمال شرطی احتمال ابتلا به خطای ماژول با سه ویژگی فرعی 82

جدول3-8 : نمونه سطری از جدول احتمال شرطی فاکتوراحتمال ابتلا به خطای ماژول،  سه حالته 85

جدول3-9 : اندازه درصد احتمال حالت‌ها در فاکتورها بدون نظاره ویژگی‌های فرعی، سه حالته 87

جدول 3-10: اندازه ویژگی‌های فرعی در یک پروژه نرم افزاری نمونه 94

جدول4-1: تعداد خطای شناسایی شده توسط موردها تست با در نظر داشتن زمان کل هر مورد تست 98

جدول4-2 : نتایج ارزیابی از  نسخه های مختلف برنامه تحت تست 106

جدول4-3 : تکنیک های اولویت بندی بهره گیری شده در این ارزیابی 106

 

فهرست تصاویر و نمودار

 

شکل2-1:گراف متریک های کلی نرم افزار 41

شکل2-2 : شبکه بیزی قلمرو دستگاه آژیر 48

شکل3-2 : ارائه مفاهیم ساختاری به دو صورت معمول 53

شکل4-2 : جواب به درخواست با محاسبه عبارت بهینه‌تر 56

شکل5-2 : الگوریتم حذف متغیر 57

شکل6-2 : الگوریتم نمونه‌گیری با رد کردن 59

شکل7-2 : الگوریتم نمونه‌گیری وزن‌دار 61

شکل8-2 : الگوریتم نمونه‌گیری وزن‌دار 62

شکل3-1 : ماژول‌ های یک سیستم ساده نرم افزاری 66

شکل3-2 : یک پیاده سازی عمومی برای چارچوب مبتنی بر شبکه‌ های بیزی 69

شکل3-3 : گراف شبکه بیزی تست کارآمد نرم افزار 75

شکل3-4 : پیاده سازی مدل تست کارآمد نرم افزار با بهره گیری ازنرم افزار Netica 86

شکل3-5 : شبه کد پر کردن جدول احتمال شرطی برای اهمیت ماژول با دو ویژگی فرعی 88

شکل3-6 : شبه کد پر کردن جدول احتمال شرطی برای تعداد خطاها با سه ویژگی فرعی 89

شکل3-7 : جدول احتمال شرطی تعداد موردها تست 90

شکل3-8 : جدول احتمال شرطی تعداد خطاها 91

شکل3-9 : جدول احتمال شرطی اهمیت ماژول 92

شکل3-10 : جدول احتمال شرطی کارآمدی نهایی تست نرم افزار 93

شکل3-11 : پیاده سازی مدل تست کارآمد نرم افزار بروی سیستم مدیریت پرونده های قضایی 95

شکل4-1 : نمودار نرخ شناسایی خطا با  روش BN برای اولویت بندی موردها تست 100

شکل4-2 : نمودار نرخ شناسایی خطا با  روش Orginal برای اولویت بندی موردها تست 102

شکل4-3 : نمودار نرخ شناسایی خطا با  روش Random برای اولویت بندی موردها تست 103

شکل4-4 : نمودار مقایسه نتایج روش پیشنهادی با دو روش دیگر در نرخ شناسایی خطا 104

 

فصل اول

مقدمه و کلیات پژوهش

 

مقدمه

سیستم های نرم افزاری امروزه با فراگیر شدن در علوم مختلف تأثیر بسیار مهمی را در برطرف کردن نیازها و خواسته‌های مشتریان اعمال می‌کنند و همچنین به عنوان یک جزء اصلی و لاینفک در امور روزمره به حساب می‌آیند. با گسترش روز افزون تولید سیستم های نرم افزاری همچنان تقاضا برای تولید سیستم های نرم افزاری جدید هست. بحث مهم بعد از تولید نرم افزارها  نگهداری و ارتقاء آنها می‌باشد. وجود خطا و اشتباه در نرم افزارها می‌تواند منجر به خسارات زیادی از قبیل هزینه‌های مالی، زمانی، فیزیکی وحتی در بعضی کاربردهای حساس و بحرانی مانند کاربردهای پزشکی، کنترل کننده موشک و کنترل کننده‌های ترافیک هوایی خسارت جانی را نیز  به بار آورد. از این رو برای اینکه قابلیت اطمینان را در بهره گیری از سیستم های نرم اقزاری افزایش دهیم بایستی نرم افزار را مورد تست قرار دهیم. تست نرم افزار در توسعه سیستم های نرم افزاری از جایگاه مهم و با ارزشی برخوردار می باشد. به خصوص در سیستم های نرم افزاری مقیاس بزرگ و پیچیده امروزی. زیرا فعالیت‌های تست هم زمان بر و هم هزینه بر هستند. نرم افزارها برای اینکه ارتقاء یابند می‌بایست توسعه داده شوند و نسبت به نسخه‌های اولیه رشد و تکامل یابند. یکی از فعالیت‌های مهم و هزینه بر  در جهت ارتقاء نرم افزار تست نرم افزار می باشد که انواع متفاوتی از تست برای بخش‌های مختلف و در زمانهای مختلف طراحی و ایجاد شده‌اند. تست فرآیندی می باشد مخرب که محصول نرم افزاری را مورد حمله قرار می‌دهد تا اینکه خطا بروز کند. تست نرم افزار شامل پژوهش و مطالعه بر روی نرم افزار تولید شده می باشد که این پژوهش و برسی برای یافتن خطاها انجام می گردد. به گونه کلی یک سری از سوال و جواب‌هایی هستند که نرم‌افزار را با آن امتحان می‌کنیم در حالی که از برنامه انتظار داریم با در نظر داشتن ورودی‌هایی که با بهره گیری از سوالات وارد می‌کنیم، جواب‌های صحیحی را به عنوان خروجی به دست دهد. آزمایش نرم‌افزار حیطه وسیعی از فعالیت‌های مربوط به تولید برنامه‌های رایانه‌ای را دربرمی‌گیرد که از آزمایش کردن کد برنامه توسط برنامه‌نویس گرفته تا نشان دادن عملکرد درست یک سیستم اطلاعاتی بزرگ به مشتری. سازمانها یا شرکت‌هایی که نرم افزارها را توسعه می‌دهند، محصولی به نام نرم افزار تولید می‌کنند. اما چه عامل یا عواملی باعث می شوند که یک نرم افزار از نرم افزار مشابه دیگر متمایز و برجسته گردد؟ عوامل متعددی را می‌توان نام برد که باعث این برتری و فرق گردد اما یکی از این عوامل می‌تواند کیفیت محصول نهایی باشد که به بازار عرضه خواهد گردید. اما برای رسیدن به این نقطه  برتری، بایستی چگونه اقدام نمود و اندیشید؟ یکی از پاسخ‌ها به این سوال بدون شک تست نرم افزار و چگونگی انجام آن می‌تواند باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : بهبود الگوریتم های پنهان نگاری در تصاویر دیجیتال با استفاده از تجزیه مقدار منفرد

اهمیت آزمایش نرم افزار و اثرات آن بر کیفیت نرم افزار نیاز به تأکید بیشتر ندارد.Deutch   در این باره اینگونه اظهار می‌نماید:  توسعه سیستمهای نرم افزاری شامل یکسری فعالیت‌های تولید می‌باشد که امکان اشتباهات انسانی در آن زیاد می باشد. خطاها در ابتدای یک فرآیند و مراحل توسعه بعدی آن ظهور می ‌نمایند.  به دلیل عدم توانایی انجام کارها و برقراری ارتباط به صورت کامل، توسعه نرم افزار همواره با فعالیت تضمین کیفیت همراه می باشد.  آزمایش نرم افزار عنصری حیاتی از تضمین کیفیت نرم افزار می ‌باشد و مرور تقریبی مشخصه، طراحی، و تولید کد رانشان می ‌دهد. [1]

 

1-1 – یک شیوه استراتژیک برای آزمایش نرم افزار

آزمایش،مجموعه فعالیت‌هایی می باشد که می‌تواند از قبل به صورت سیستماتیک برنامه ریزی و هدایت شوند . به این دلیل، الگویی برای آزمایش نرم افزار بایستی برای فرآیند نرم افزار تعریف گردد. این الگو شامل مجموعه مراحلی می باشد که می‌توان تکنیک های خاص طراحی نمونه‌های آزمایش و روش‌های آزمایش را در آن قرار داد.

چند استراتژی آزمایش نرم افزار در این ارتباط پیشنهاد شده می باشد . همه آنها برای توسعه دهنده نرم افزار، الگویی را به مقصود آزمایش فراهم می‌کنند و همگی دارای خصوصیات زیر هستند:

  • آزمایش از سطح مؤلفه شروع می گردد به سمت خارج در جهت مجتمع سازی کل سیستم کامپیوتری پیش می‌رود.
  • تکنیک های متفاوت آزمایش، در نقاط زمانی مختلف مناسب می ‌باشند.
  • آزمایش توسط توسعه دهنده نرم افزار و برای پروژه‌های بزرگ توسط گروه مستقل آزمایش، هدایت می گردد.
  • آزمایش و اشکال زدایی فعالیت‌های متفاوتی هستند، اما اشکال زدایی بایستی با هر استراتژی آزمایش همراه باشد.

یک استراتژی برای آزمایش نرم افزار بایستی آزمایش‌های سطح پایینی را هدایت کند که برای بازبینی صحت پیاده سازی یک قطعه کد کوچک لازم می ‌باشند. همچنین این استراتژی بایستی آزمایش‌های سطح بالایی را سازمان دهی کند که  اکثر توابع سیستم را در ارتباط با نیازهای مشتری اعتبار سنجی می‌ نمایند. یک استراتژی بایستی راهنمایی‌هایی را برای مجری و مجموعه ای از علایم نشان دهنده را برای مدیر فراهم نماید. زیرا این مراحل استراتژی آزمایش زمانی انجام  می شوند که فشار مربوط به پایان مهلت، شروع به افزایش می‌نماید، پیشرفت بایستی قابل اندازه گیری باشد و معضلات بایستی تا حد امکان به سادگی برطرف شوند.

1-2- اصول آزمایش نرم افزار

آزمایش، موردها غیر معمول جالب توجه ای را برای مهندس نرم افزار عیان می‌نماید. در ضمن فعالیت‌های اولیه  مهندسی نرم افزار، مهندس، کوشش در ایجاد نرم افزار با بهره گیری از مفهومی مجرد و بدست آوردن محصولی واضح و کامل دارد و اینک آزمایش بایستی انجام گردد .مهندس تست یکسری نمونه‌های آزمایش ایجاد می‌ کند که بایستی نرم افزار ایجاد شده را با شکست روبرو نماید.  در واقع، آزمایش، یک مرحله در فرآیند نرم افزار می باشد که می ‌تواند به عنوان فرآیندی مخرب به جای سازنده در نظر گرفته گردد (حداقل از نظر روانشناسی) به هرحال هدف از آزمایش چیزی متفاوت از آن چیز که انتظار می ‌رود می ‌باشد. در بسیاری از شرکت‌ها حدود 30 تا 50 درصد از هزینه نرم افزار را صرف تست آن می‌کنند، با این تفاصیل بعضی هنوز هم بر این عقیده‌اند که نرم افزارها قبل از انتشار و تحویل به مشتری به درستی تست نمی‌شوند. چند دلیل باعث این باور می شوند : اول اینکه انجام تست نرم افزار امری می باشد بسیار مشکل. دوم اینکه معمولاَ به خاطر زمانبر بودن و دیگر عوامل از قبیل : هزینه‌ی  بالای تست نرم افزار ، فشارهای وارده از سوی بازار ، مشتری و رقبا منجر به این شده‌اند تا مدت زمان اختصاص داده شده برای انجام تست بسیار کمتر از دیگر بخش‌های فرایند تولید نرم افزار گردد. دلیل دیگر نداشتن برنامه (بهره گیری از متدولوژی و ابزاری مشخص) برای تست کردن می‌باشد. با این تفاصیل تمامی شرکت‌های تولید کننده نرم افزار با هدف تولید نرم افزاری با کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتری، محصول خود را مورد تست قرار می‌دهند. کیفیت چیزی می باشد که ما در تمامی چرخه تولید نرم افزار از قبیل تولید محصولات نرم افزاری ، فرایندها و خدمات ارائه شده به مشتری یا کاربران  بالتبع هستیم. [2]

 

1-3- بعضی از انواع سطوح تست نرم افزار

تست عملکرد: در این نوع تست، نرم افزار تست می گردد تا از لحاظ درستی عملکرد مطالعه گردد تست ها اجرا می شوند تا ببینند که آیا نرم افزار همان گونه که انتظار می‌رود اقدام می کند. معمولا این روش در انتهای کار انجام می گردد اما می‌توان از همان ابتدای کار با تست کردن قسمت‌های کوچک مثل جزء ها  نتیجه نهایی را ساده نمود.

تست فشار : برنامه پیش روی بار سنگین مثل مقادیر عددی پیچیده ، مقادیر زیادی ورودی و مقادیر زیادی پرس وجو امتحان می گردد . که اندازه باری که برنامه می‌تواند آن را تحمل کند را مطالعه می کند .  هدف ، طراحی محیطی می باشد که مخرب تر از محیطی که برنامه در دنیای واقعی و در شرایط نرمال با آن روبرو می گردد.

 تست بار : برنامه پیش روی بار زیاد ورودی‌ها تست می گردد مثل تست وب سایت ها برای یافتن نقاطی که در آن نقاط وب سایت یا برنامه شکست می‌خورد و یا نقاطی که در آنها کارایی وب سایت کاهش پیدا می کند. تست بار در سطح بار از پیش تعیین شده ای انجام می گردد. بالاترین باری که سیستم می‌تواند بپذیرد، در حالیکه هنوز به درستی کار می کند. اما می‌خواهد سیستم را به گونه پیوسته زیر بار نگه دارد و در صورت ایجاد مشکل با پیغام زیر روبرو می گردد.

Error! Reference source not found

تست امنیت : با پیشرفت تجارت الکترونیک در فضای وب طراحی و تست سیستم های نرم افزاری برای اطمینان از ایمن و مطمئن بودن سیستم، مسأله ای اساسی می باشد که توسعه دهندگان نرم افزار و متخصصان تست با آن مواجه هستند.

تست رگرسیون : بعد از تغییر نرم افزار ، حتی برای تغییر در عملکرد یا برای تصحیح یک خطا ، یک تست رگرسیون روی تمام تست هایی که قبلاً نرم افزار آنها را با موفقیت انجام داده اجرا می کند تا اطمینان حاصل کند که نرم افزار تصادفاً در عملکردهای قبلی دچار خطا نشده می باشد. تست رگرسیون می‌تواند در هیچ یا همه سطوح قبلی صورت بگیرد.

از تست رگرسیون به عنوان یکی از گران قیمت‌ترین وظایف در میان فعالیت‌های نگهداری نرم افزار یاد می گردد.[2] تست رگرسیون، به هر نوع از تست نرم افزار که به دنبال کشف خطاهای جدید نرم افزار باشد اطلاق می گردد. رگرسیون‌ها در محیط‌های عملکردی و غیر عملکردی از یک سیستم بعد از اعمال تغییرات، مانند تکامل، قطعه کدها یا تغییرات پیکربندی آنها ساخته شده می باشد.  همچنین از تست رگرسیون برای انجام اعتبار سنجی نرم افزارهای تغییر یافته بهره گیری می گردد.

وجود خطا در نرم افزار و اجرای آن تاثیر منفی بر روی عملکرد و کارایی سیستم می‌گذارد. برای اینکه اثرات این خطرات را کاهش دهند مهندسان تست بر  بکارگیری و اجرای تست رگرسیون تکیه می‌کنند. مهندسان تست در تست رگرسیون، موردها تست موجود در مجموعه تست را که قبلاَ هم بروی نرم افزار اجرا شده‌اند مجدداَ اجرا می‌کنند، همچنین موردها تست جدیدی را طراحی و ایجاد می‌کنند تا اینکه اطمینان حاصل گردد که تمامی اثرات تغییرات در نظر گرفته شده و هیچ عوارض جانبی باقی نمانده می باشد. تست رگرسیون تقریباَ به گونه عمومی توسط نرم افزار سازمان بکار گرفته شده می باشد[2].

تست رگرسیون را نه تنها برای آزمایش صحت از یک برنامه ، بلکه اغلب برای ردیابی با کیفیت بودن خروجی هم می‌توان بهره گیری نمود.  برای مثال، در طراحی یک کامپایلر، تست رگرسیون می‌تواند اندازه کد، زمان شبیه سازی و زمان تلفیقی از موردها مجموعه تست را اندازه گیری کند. تست های رگرسیون را می‌توان به گونه عمده به عنوان آزمون عملکردی یا آزمون واحد طبقه بندی نمود. آزمون عملکردی، اقدام کردن برنامه کامل با ورودی‌های مختلف می باشد.  تست واحد، اقدام کردن انفرادی زیر سیاق‌ها یا متدهای شیء. ابزارهای هر دو نوع تست عملکردی و تست واحد تمایل دارند به وجود بخش سوم محصولات که بخشی از مجموعه کامپایلر نیست، و هر دو تمایل دارند به خودکار سازی. یک تست عملکردی ممکن می باشد یک سری اسکریپت از ورودی‌های برنامه، و حتی شامل یک مکانیزم خودکار برای کنترل حرکات ماوس و کلیک ها باشد. یک تست واحد ممکن می باشد مجموعه ای از عملکردهای جداگانه در خود کد باشد. بعد از تغییر نرم افزار ،  حتی برای تغییر در عملکرد یا برای تصحیح یک خطا یک تست رگرسیون روی تمام تست هایی که قبلاَ  نرم افزار آنها را با موفقیت انجام داده اجرا می‌کنند تا اینکه اطمینان حاصل کنند نرم افزار تصادفاََ یا به گونه اتفاقی در عملکردهای قبلی دچار خطا نشده می باشد. تست رگرسیون را می‌توان در همه‌ی سطوح تست قبل یا هیچکدام از آنها مانند : تست بار، تست فشار، تست عملکرد بکار برد. از اینرو  بکار گیری و اجرای تست گرسیون برای کیفیت نرم افزار مهم می باشد، اما قابل ذکر می باشد که می‌تواند گران و هزینه بر باشد. برای کم کردن هزینه‌های تست رگرسیون تکنیک هایی همچون کاهش مجموعه تست و اولویت بندی موردها تست نیز پیشنهاد شده‌اند که هر کدام را به گونه مجزا تبیین می‌دهیم.

تعداد صفحه :127

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***