:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : مطالعه مقایسه‌ای اقتصادی سازه‌های مسکونی چوبی و بتنی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

دانشکده جنگلداری و فناوری چوب

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد (M.Sc.) در رشته مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ (گرایش حفاظت و اصلاح چوب)

مطالعه مقایسه‌ای اقتصادی سازه‌های مسکونی چوبی و بتنی

استاد راهنما:

محراب مدهوشی

استاد مشاور:

محمد کریم علیزاده حصاری

1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

فصل اول

مقدمه

1-1– مقدمه‌ای بر سازه های مسکونی چوبی………………………………………………………………………………….8

 • مزایای خانه های چوبی………………………………………………………………………………………………..10

1-1-2-اتصالات……………………………………………………………………………………………………………………….13

1-1-3- نماو نازک کاری…………………………………………………………………………………………………………..13

1-1-4- مقاومت در برابر آتش…………………………………………………………………………………………………..14

1-1-5- مقاومت در برابر زلزله……………………………………………………………………………………………………15

1-1-6- رفتار چوب در برابر آتش………………………………………………………………………………………………15

1-1-7- انرژی در ساختمان………………………………………………………………………………………………………..16

1-1-8- مطالعه قابلیت چوب از نظر ساختمانی……………………………………………………………………………16
جستجو در سایت :   


1-1-9- عوامل موثر در مقاومت چوب………………………………………………………………………………………..16

1-2- مقدمه ای بر سازه مسکونی بتنی………………………………………………………………………………………….17

1-2-1- مزایای سازه بتنی………………………………………………………………………………………………………….18

1-2-2- توجیه مصرف بتن………………………………………………………………………………………………………..19

1-3- اظهار سوالات اصلی…………………………………………………………………………………………………………..20

1-4- فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………….21

1-5- اهداف انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………………21

1-6- ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………21

فصل دوم

2- سابقه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….23

 

فصل سوم

3-1- مواد …………………………………………………………………………………………………………………….26

3-1-1- تهیه پلان از یک سازه ی چوبی…………………………………………………………………………………….26

3-1-2-  برآورد هزینه ساختمان مسکونی چوبی………………………………………………………………………….27

3-1- 3- تهیه پلان از یک سازه مسکونی بتنی……………………………………………………………………………..33

– مشخصات فنی ساختمان ها…………………………………………………………………………………………………….41

3-2- روش ها

3-2- 1- پردازش آماری داده ها…………………………………………………………………………………………………36

فصل چهارم

نتایج وبحث

4-1- برآورد هزینه سازه مسکونی چوبی………………………………………………………………………………………44

4-2- برآورد هزینه سازه مسکونی بتنی…………………………………………………………………………………………46

4-3- تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………48

4-3-1- خریداران وتولیدکنندگان سازه های مسکونی چوبی وبتنی………………………………………………….49

4-3-1-1- دلیل ساخت یا خرید بیشتر از یک سازه………………………………………………………………50

4-3-1-2- مهمترین مقاومت در ساختمان چوبی…………………………………………………………………………..52

4-3-1-3- مهمترین مقاومت در ساختمان بتنی……………………………………………………………………………..54

4-3-1-4-  مهمترین شاخص در سازه ها اعم از چوبی یا بتنی……………………………………………………….56

4-3-1-5-  سرعت اقدام ساخت در سازهها ی مسکونی ………………………………………………………………58

4-3-1-6- مهمترین فاکتور در هنگام خرید مواد و مصالح …………………………………………………………….60

4-3-1-7-  مدت زمان ساخت در سازه های  مسکونی ………………………………………………………………..62

4-3-1-8- شاخص های سازگاری مصالح چوبی با طبیعت……………………………………………………………64

4-3-1-9- شاخص افزایش آگاهی مردم از ساختمان های چوبی  ………………………………………………….66

4-3-1-10- شاخص افزایش تقاضا مردم از ساختمان های چوبی …………………………………………………68

4-3-1-11- نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………70

4-3-1-11-1- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای زمان و اندازه صرفه اقتصادی…….70

4-3-1-11-2- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای سازگاری مصالح چوبی و اندازه تقاضا……………………………………………………………………………………………………………………………………….71

4-3-1-11-3- نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای افزایش اگاهیهای اجتماعی از مزایای اقتصادی و زیست محیطی مصالح چوبی و صرفه اقتصادی آن سازه………………………………………………….72

 

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1- مقایسه تفاوت بارز از نقطه نظر اقتصادی در دو سازه مسکونی چوبی وبتنی……………………………..75

5-1-2- هزینه تمام شده سازه مسکونی چوبی………………………………………………………………………………75

5-1-3- هزینه تمام شده سازه مسکونی بتنی ……………………………………………………………………………….76

5-2- نتایج مربوط به مقایسه از نقطه نظر زمان ساخت و صرفه اقتصادی………………………………77

5-3- نتایج مربوط به مقایسه از نقطه نظر سازگاری مصالح چوبی با طبیعت ومیزان تقاضا ساخت برای ساختمان ……………………………………………………………………………………………………………………….78

5-4- نتایج مربوط به افزایش آگاهی های اجتماعی از مزایای اقتصادی مصالح چوبی وصرفه اقتصادی سازه …………………………………………………………………………………………………………………………….78

5-5- نتیجه‌گیری نهایی ……………………………………………………………………………………………………………..80

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………..80

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….80

 

 

فهرست جداول واشکال

جدول 3-1- قطعات اصلی ساختمان چوبی………………………………………………………………………………….29

جدول 3-2- ابعاد وتعداد قطعات بکار رفته در ساختمان چوبی……………………………………………………….30

جدول 3-3- مصالح بکار رفته بر روی بام و نمای ساختمان چوبی………………………………………………….32

جدول 3-4- تعداد قطعات درب و پنجره بکار رفته در ساختمان چوبی……………………………………………33

جدول 4-1- برآورد هزینه ساختمان چوبی……………………………………………………………………………………44

جدول 4-2- برآورد هزینه ساختمان بتنی……………………………………………………………………………………..46

جدول 4-3- دلیل بهره گیری بیشتر از یک سازه…………………………………………………………………………………50

جدول 4-4- مهمترین مقاوتها در ساختمان چوبی………………………………………………………………………….52

جدول 4-5- مهمترین مقاومتها در ساختمان بتنی…………………………………………………………………………..54

جدول 4-6- مهمترین شاخص در ساختمان چوبی وبتنی………………………………………………………………..56

جدول 4-7- سرعت اقدام ساخت در سازه های مسکونی……………………………………………………………….58

جدول 4-8- مهمترین فاکتور در هنگام خرید مواد ومصالح…………………………………………………………….60

جدول 4-9- مدت زمان ساخت در سازه های مسکونی………………………………………………………………….62

جدول 4-10- شاخص سازگاری مصالح چوبی با طبیعت……………………………………………………………….64

جدول 4-11- شاخص افزایش آگاهی مردم از از ساختمان های چوبی…………………………………………….66

جدول 4-12- شاخص اندازه تقاضا از ساختمان های چوبی……………………………………………………………68

جدول 4-13- نتایج بین متغیرهای زمان و صرفه اقتصادی………………………………………………………………70

جدول 4-14- نتایج بین سازگاری مصالح چوبی با طبیعت و اندازه تقاضا ………………………………………..71

جدول 4-15- نتایج بین افزایش اگاهی های مردم وصرفه اقتصادی………………………………………………….72

جدول 5-1- هزینه تمام شده ساختمان چوبی……………………………………………………………………………….76

شکل 4-1- پلا ن سازه ی چوبی…………………………………………………………………………………………………27

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

 

 

 

1مقدمه وکلیات

توسعه و پیشرفت جوامع شهری از یک سو و کمبود شدید چوب در کشور ما از سوی دیگر بهره گیری بهینه از چوب را به امری ضروری تغییر داده می باشد.

از آغاز تمدن بشری تا زمان صنعتی حاضر چوب همیشه تأثیر مهمی در ارتباط بشر با محیط‌اش اعمال کرده می باشد با مطالعه کاربرد چوب به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مصالح در ساختمان‌ها، چوب به‌عنوان الگویی برای  سیستم‌های ساختمانی قرار گرفته می باشد.

اطلاعات و تجربیات ساختمانی در طی سال‌ها در سراسر جهان و در همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و فراتر از مرزهای جغرافیایی گسترش و توسعه یافته می باشد. تقریبا هیچ ماده‌ای نتوانسته این چنین در ابعاد مختلف مورد بهره گیری قرار گیرد.

ساختمان‌های چوبی قدیمی که بیشتر به شیوه سنتی ساخته شده‌اند تا به امروز به گونه مرتب توسعه یافته‌اند. امروزه به‌علت شیوه‌های مدرن در ساخت اتصالات و پرداخت چوب میتوان از تولیدات چند سازه چوبی وبا استحکام بالاتر بهره گیری نمود(شیرعلی1382).

بواسطه تحقیقات گسترده نه تنها طراحی تیر های چوبی بهبود یافته بلکه انواع جدیدی از مواد چوبی با کیفیت بالا به بازار ارائه می گردد. قابلیت سازه‌های چوبی را می‌توان نه تنها در سازه‌های تحسین برانگیز استاتیکی مانند پل‌ها و سالن‌های بزرگ بلکه در ساختمان‌های  مقاوم در برابر زلزله هم نظاره نمود.

مزیت ساختمان‌های چوبی در اقتصادی بودن و آسانی کار با آن می باشد. سازه‌های چوبی مقاوم در برابر زلزله نه به‌واسطه کاربرد زیاد مصالح بلکه بیشتر به‌واسطه طراحی و محاسبات اقتصادی جزئیات اتصالات مشخصات قابل توجیه می باشد.

ساختمان‌های مدرن چوبی از اواسط قرن 19 میلادی تا به امروز بر اساس دانش تجربی توسعه یافته می باشد. از سویی دیگر یکی از مصالح مهم مورد بهره گیری در سازه‌ها، بتن میباشد که سابقه بهره گیری از بتن به چند دهه اخیر برمی‌گردد. هر چند تفاوت بسیاری می‌توان بین سازه‌های چوبی و بتنی پیدا نمود نمود اما بزرگترین فرق در طراحی و محاسبه سازه‌های چوبی در مقایسه با سازه‌های بتنی در این می باشد که شکل پذیری در سازه‌های چوبی نه به کمک المان‌ها بلکه بوسیله اتصالات حاصل می گردد. اثر جذب انرژی سازه با اعمال ضریب رفتار ساختمان وارد می گردد(مجتهدی1364).

در این بین تیرهای چوبی درختان سوزنی برگ از مصالح ساختمانی با کیفیت محسوب میشوند. این مواد با تأثیر پایه‌ای خود باعث موفقیت سازه‌های چوبی مخصوصا ساختمان‌های مسکونی دارای اسکلت چوبی می‌باشند. در مقایسه با مصالح ساختمانی بتنی چوب‌های مرغوب از خصوصیات مقاومتی و کاربردهای عالی برخوردارند و احتیاجات بالای مقاومت سازه‌های مدرن را براورده می کنند (مجتهدی1364).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دکترای عمومی دامپزشکی : تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی

سیستم‌های ساختمان چوبی در اسکلت سازه‌های چوبی می توان هر یک از اجزای سازه را براحتی در پیکربندی آن جابجا نمود. فضای ما بین چوب‌ها رامی‌توان با مواد عایق پر نمود. بدینوسیله اعضای بار به عایق حرارتی و صوتی لازم و مناسب را دارا می باشد.

در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در زمینه ساختمان‌های چوبی وجود داشته می باشد. از نظر طول عمر و ارزش می توان ساختمان‌های چوبی را هم ردیف با ساختمان‌های بتن آرمه به‌حساب آورد. این سازه‌ها سبک ,مقاوم و شکل پذیر و اقتصادی می باشند.

چوب در مقایسه با دیگر مصالح متداول ساختمانی از نسبت مقاومت به وزن بهتری برخوردار هست. بدلیل جرم کم ساختمان‌های چوبی نیرو‌های کمتری در هنگام زلزله تولید می گردد. از این رو نیروهای ناشی از زلزله برای طراحی و محاسبات در ساختمان‌های چوبی کمتر می باشد .

پیش روی ساختمان‌های بتنی از نظر قدمت طول عمر کمتری از ساختمان‌های چوبی برخوردارند.

از این رو مقایسه فنی و اقتصادی سازه‌ی چوبی با سازه‌ی بتنی می تواند مشخص کننده این باشد که چه سازه هایی از نظر اقتصادی و چه سازه هایی از لحاظ فنی برتری دارند و به چه دلیل بهره گیری می شوند.

با شناخت تفاوت در این سازه ها(از نظر اقتصادی ,فنی…) و راه حلی مناسب جهت رفع مشکلاتی که بر سر راه ساخت سازه‌های چوبی می تواند وجود داشته باشد می توان سازه های چوبی را رقیب جدی برای سازه های بتنی در راه ساخت و ساز آن در کشور قرار داد(شیرعلی نورمحمد 1382).

با بهره گیری از روش مقایسه بین سازه های چوبی و بتنی  می‌توان معیارهای ساخت سازه ها را مطالعه نمود، تفاوت سلایق مردم را بین شهرها و استانهای مختلف و هم‌چنین خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مختلف خریداران و تولید کنندگان  این نوع سازه ها را مقایسه نمود.

 

 • مقدمه‌ای بر سازه های مسکونی چوبی

در روش‌های جدید صنعتی سازی نه تنها به مسئله مسکن بلکه به بهره‌برداری بهینه از مصالح، سرعت و کیفیت ساخت نیز توجه گردیده می باشد. یکی از راههای رسیدن به این اهداف بکار‌گیری مصالح چوبی سبک در ساختمان سازی می باشد. در زمینه تولید این سازه هاتکنولوژیهای بسیاری در کشورهای پیشرفته جهان ایجاد شده می باشد. یکی از جدیدترین این روش‌ها در زمینه ساخت، فن‌آوری و بهره‌برداری از چوب به عنوان رایج‌ترین و فراوان‌ترین مصالح موجود در طبیعت می‌باشد، بطوریکه در آمریکا، کانادا، اروپا (به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی)، ژاپن، چین و چند کشور دیگر به عنوان یک سیستم بسیار پیشرفته و مطلوب مورد توجه قرار گرفته می باشد. ایجاد مسکن بدین طریق برای بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان خود گواه بر این مدعا می‌باشد. سبک سازی و مقاومت بالا پیش روی زلزله، سرعت در ساخت و بازگشت سریع سرمایه، عایق‌بندی و کاهش چشمگیر مصرف انرژی، عمر طولانی سازه بیش از یکصد سال، زیبایی و سازگار با اقلیم‌های متفاوت، نداشتن نخاله ساختمانی و دیگر مزایا، خانه‌های چوبی را در ردیف خانه‌های زیبا و مورد قبول در دنیا قرار داده می باشد(ناطق الهی , طاووسی 1381).

سیستم سازه ای ساختمانهای چوبی از مقاطع چوبی مختلفی ساخته میشوند. این نوع ساختمان جزء سازه‌های سبک شناخته شده می باشد. در این نوع سیستم سازه‌ای، مقاطع چوبی چهار تراش با قرارگیری در فواصل حدود 40  الی 80 سانتی‌متری و اتصال تخته‌های چند لایه چوبی و تخته های ماسیو بر روی آنها تشکیل یکسری دیوارهای باربر و برشی را می‌دهند.

ساختمانهای چوبی سبک یکی از روش های ساخت با امتیازات سازه ای و زیست محیطی ویژه می باشد. پژوهش های بسیاری در ارتباط با اثرات زیست محیطی سازه های چوبی توسط موسسه تحقیقات پایداری مواد و مصالح درسال 2001در کشور کانادا انجام شده می باشد که نتیجه برتری چوب را نسبت به فولاد و بتن در مورد هایی زیرا عمر مفید مصالح، تولید، قابلیت کاربرد در محل احداث و ضایعات نشان داده می باشد. علاوه بر امتیازات زیست محیطی ، ایمنی و سبک بودن سازه های چوبی در مواجه با زلزله عملکرد خوبی داشته می باشد. ساخت و ساز ساختمانهای چوبی جدید در کشور امریکا در دهه 1840 آغاز شده می باشد و تکامل این سیستم در کشور سوئد بگونه ساخت طبقه ای (Platform Framing) انجام گرفت و در دهه 1920 به کشور انگلستان و کشورهای دیگرگسترش پیدا کرده می باشد(انزن وهمکاران).

سیستم ساختمانی قاب سبک چوبی یکی از پیچیده ترین سیستمهای ساختمانی می باشد که تنها شامل اجرای درست سازه چوبی از نظر مقاومتی نمیشود بلکه رعایت همه اصول فیزیک ساختمان برای کارکرد آن ضروری می باشد. در این سیستم محافظت سازه چوبی از عوامل مخرب محیط از قبیل رطوبت، قارچ ها، حشراتی که از چوب تغذیه میکنند، میکرو اورگانیزم ها، حرارت زیاد و آتش سوزی ضروری می باشد. شالوده این سیستم ساختمانی علاوه بر تحمل بار سبک سازه چوبی بایستی از نفوظ آب، رطوبت و حشرات به داخل سازه چوبی به نحو بسیار موثری جلوگیری به اقدام آورد.

طراحی و ساخت سیستم ساختمانی چوبی بر طبق استاندارد ها و آیین نامه های زیر می باشند:

 • International Building Code-IBC 2006
 • Minimum Design Loads for Building and other Structures (ASCE7-2005)
 • National Design Specification for Wood Construction 2005,( NDS Code)
 • National Design Specification Supplement 2005, ( NDS-S)

ساختمانهای چوبی کاربرد و شناخت وسیعی در کشور های امریکا ، ژاپن ، کنادا و اروپا دارد. بطور کلی این سیستم بعلت سبک بودن در مناطق زلزله خیز بهترین سیستم ساختمانی به حساب می آید. موسسات و ارگانهای مهمی که در ارتباط با سیستم ساختمانی چوبی می توان نام برد، به قرار ذیل می باشند :

 • American Institute of Timber Construction, AITC
  aitc.org
 • American Forest and Paper Association, AF & PA
  awc.org
 • APA- The Engineered Wood Association
  apawood.org
 • American Lumber Standard Committee, ALSC
  alsc.org
 • International Codes Council, ICC (IBC Code)
  iccsafe.org
 • National Frame Builders Association, NFBA
  postframe.org
 • Canadian Wood Council, CWC
  cwc.ca

سیستم سازه ای ساختمانهای چوبی در بیشتر کشور های دنیا در مناطق زلزله خیز برای ساخت ساختمانهای مسکونی و با ارتفاع معمولی بهره گیری می شوند(لنزن وهمکاران).

تعداد صفحه :82

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***