:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پرستاری

گرایش : داخلی-جراحی

عنوان :مطالعه سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن  در سال 1392

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

پایان نامه

 جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

(گرایش داخلی-جراحی)

عنوان:

مطالعه سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن  در سال 1392

استاد راهنما:

سرکار خانم ساقی موسوی

استاد مشاور:

سرکارخانم رامش مجدتیموری

  تیر1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست:

فصل اول: (کلیات)

1-1 زمینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….1

2-1 اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه)………………………………………………………………………………….7

3-1 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………8

4-1 تعریف واژه های کلیدی(نظری و عملی)…………………………………………………………………………………….9

5-1 پیش فرض ها…………………………………………………………………………………………………………………………10

6-1 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم: (زمینه و پیشینه پژوهش)

1-2 چهارچوب پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2 مروری بر مطالعات انجام شده……………………………………………………………………………………………………31

فصل سوم: (روش پژوهش)

1-3 نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-3 جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….39

3-3 نمونه پژوهش، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………….39

4-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………………………………………………..40

5-3 محیط پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….40

6-3 ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….40

7-3 تعیین اعتبار علمی ابزار……………………………………………………………………………………………………………..41

8-3 تعیین اعتماد علمی ابزار……………………………………………………………………………………………………………..41

9-3 روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..43

10-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………43

11-3 ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………44

فصل چهارم: (نتایج پژوهش) جستجو در سایت :   

1-4 یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..46

2-4 جداول……………………………………………………………………………………………………………………………………..47

فصل پنجم: (بحث و مطالعه یافته ها)

1-5 بحث و مطالعه یافته ها………………………………………………………………………………………………………………84

2-5 نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………………95

3-5 کاربرد یافته ها در پرستاری…………………………………………………………………………………………………………97

4-5 سایر پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………98

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول:

جدول شماره (1) : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات دموگرافیک…………………………………………………….47

جدول  شماره (2) : توزیع فراوانی وضعیت اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک سوالات درحیطه ارزشگذاری وشناخت ازحرفه………………………………………………………………………………………………………………………………..50

جدول شماره (3): توزیع فراوانی وضعیت اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک سوالات درحیطه مهارت های حرفه ای………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

جدول شماره  (4) : توزیع فراوانی وضعیت اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک سوالات درحیطه مدیریت وسیاست های سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….54

جدول شماره  (5): توزیع فراوانی وضعیت اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک سوالات درحیطه ارتباطات بین فردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………55

جدول شماره  (6) : توزیع فراوانی سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها………………..56

جدول  شماره  (7) : مطالعه سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش…………………………………………………….57

جدول شماره  (8) :مقایسه میانگین وانحراف از معیار نمرات سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها و به گونه کلی برحسب جنس…………………………………………………………………………………………………………………..58

جدول شماره  (9) : مقایسه میانگین وانحراف از معیار نمرات سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها و به گونه کلی برحسب وضعیت تاهل……………………………………………………………………………………………………….59

جدول شماره  (10) : ضریب همبستگی پیرسون سن و ترم تحصیلی با نمرات سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به گونه کلی و به تفکیک حیطه ها……………………………………………………………………………………………………………..60

جدول شماره  (11) : مقایسه میانگین وانحراف از معیار نمرات سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها و به گونه کلی برحسب محل سکونت دانشجو……………………………………………………………………………………………61

جدول شماره  (12) : مقایسه میانگین وانحراف از معیار نمرات سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها و به گونه کلی برحسب محل سکونت خانواده…………………………………………………………………………………………….62

جدول شماره  (13) : مقایسه میانگین وانحراف از معیار نمرات سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها و به گونه کلی برحسب ساختارخانواده…………………………………………………………………………………………………….63

جدول شماره  (14) : مقایسه میانگین وانحراف از معیار نمرات سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها و به گونه کلی برحسب شغل پدر و مادر………………………………………………………………………………………………….64

جدول شماره  (15) : مقایسه میانگین وانحراف از معیار نمرات سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها و به گونه کلی برحسب سطح تحصیلات پدر و مادر…………………………………………………………………………………65

جدول شماره  (16) : مقایسه میانگین وانحراف از معیار نمرات سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها و به گونه کلی برحسب کاردانشجویی……………………………………………………………………………………………………..67

جدول شماره  (17) : مقایسه میانگین وانحراف از معیار نمرات سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها و به گونه کلی برحسب داشتن مدرکی بالاترازدیپلم متوسطه قبل از ورود به این رشته…………………………………….68

جدول شماره  (18) : مقایسه میانگین وانحراف از معیار نمرات سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها و به گونه کلی برحسب مناسب ترین الگوی حرفه ای………………………………………………………………………………..69

جدول شماره (19):   مقایسه میانگین وانحراف از معیار نمرات سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها و به گونه کلی برحسب داشتن اطلاعات راجع به حرفه پرستاری قبل از ورود به این رشته……………………………..71

جدول شماره  (20) : مقایسه میانگین وانحراف از معیار نمرات سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها و به گونه کلی برحسب تطابق واقعیت های موجود و تصویر ذهنی مرتبط با حرفه………………………………………..72

جدول شماره  (21) : مقایسه میانگین وانحراف از معیار نمرات سطح اجتماعی شدن حرفه ای واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها و به گونه کلی برحسب دلیل انتخاب رشته پرستاری به عنوان حرفه…………………………………………………………….73

جدول شماره  (22) : ضریب رگرسیون و شانس نسبی عوامل مرتبط با سطح اجتماعی شدن حرفه ای بیشتر از میانگین برحسب مدل رگرسیون لجستیک به روش Backward L-R……………………………………………………………………………………………..75

جدول شماره  (23) : ضریب همبستگی پیرسون بین حیطه های چهارگانه اجتماعی شدن حرفه ای ……………………..76

 

 

 

فصل اول

 

زمینه پژوهش:

اجتماعی شدن فرایندی می باشد که در سرتاسر زندگی بشر ها جریان دارد(1)طی این فرایند که حاصل تعامل فرد، محیط و ارتباطات بین فردی می باشد(2)افرادامکان می یابند؛ تأثیر ها، ارزش ها و موقعیت های لازم برای حضور در سازمان های اجتماعی را فرا گیرند.فرایند اجتماعی شدن با یادگیری هنجارها و تأثیر های خانواده و خرده فرهنگ های آن آغاز می گردد و طی این فرایند، فرد خود را درون اعضای یک گروه و با فرهنگ خاص آن گروه تطبیق می دهد(1).

ازجمله مفاهیم مطرح که دربسیاری از موردها به جای مفهوم اجتماعی شدن بکارگرفته می گردد مفهوم اجتماعی شدن حرفه ای می باشد(3).اجتماعی شدن حرفه ای فرایندی می باشد که طی آن، افراد هویت شخصی خود را بدست می آورند و ارزش ها، هنجارها، رفتارها و مهارت های اجتماعی مناسب و مرتبط با یک حرفه را از طریق دانش، توجه و مهارت ها کسب می نمایند و حس هویت و تعهد نسبت به یک رشته تخصصی را درونی می سازند (4).به تعبیری دیگر اجتماعی شدن حرفه ای زمانی شکل گیری می یابد که هر فردی برای موفقیت در هر حرفه ای از دانش و مهارت کافی و موردنیاز آن حرفه برخوردار باشد(5).

چاو[1] باتوجه به  اهمیت و تأثیر  فرایند اجتماعی شدن حرفه ای؛ بر لزوم  برخورداری از یک  چهارچوب اولیه برای توسعه حیطه های مشخص این فرایند تاکید نموده و از حیطه های زیر به عنوان اضلاع اصلی این چهارچوب نام برده می باشد: الف) حیطه ارزش گذاری و شناخت از حرفه: اجتماعی شدن حرفه ای در این حیطه به معنای درک قوانین و اصولی می باشد که تمامیت سازمان را حفظ می کند. ب) حیطه مهارت های انجام کار : یعنی هر فرد وظایف مرتبط با شغل خود را یاد می گیرد. ج) حیطه ارتباطات بین فردی: بر تأثیر تعاملات و ارتباطات بین فردی در فرایند اجتماعی شدن حرفه ای تاکید دارد. د) حیطه مدیریت و سیاست های سازمانی: تاکید آن بر موفقیت فرد در  به دست آوردن اطلاعات مرتبط با ارتباطات رسمی و غیر رسمی شغلی و ساختار قدرت درون سازمانی می باشد.تشخیص محتوی و مضمون اجتماعی شدن حرفه ای منجر به شفاف سازی ارتباط بین حیطه های اجتماعی شدن و نتایج حاصل از آن می گردد.بعنوان مثال افرادی که در حیطه مدیریت و سیاست های سازمانی به طورکامل اجتماعی شده اند، نسبت به افرادی که دراین حیطه به درستی اجتماعی نشده اند، شانس پیشرقت و ترقی بالاتری دارند.پس اگر فردی در همه حیطه های اجتماعی شدن حرفه ای به غیر از در یکی، نمره بالایی کسب نماید، ممکن می باشد با مشکل بزرگی روبرو گردد، پس ممکن می باشد فرد به درستی وظیفه خود را انجام دهد و با دیگران نیز به خوبی ارتباط مستقر نماید، اما نقص در یادگیری اهداف و ارزش های سازمانی، چالش بزرگی را در مسیر پیشرفت شغلی آن فرد قرار می دهد(6).

در نظام سلامت که نیروی انسانی پایه و اساس آن را به خود اختصاص می دهد، پرستاران بزرگترین گروه ارائه دهنده خدمات را تشکیل می دهند.از اینرو توانمندی حرفه ای آنها تأثیر مهمی در شکل گیری رسالت این نظام اعمال می کند.بدین لحاظ در عصر حاضر یکی از دغدغه های متولیان سلامت در کشورهای مختلف ، اندازه توانمندی حرفه ای پرستاران می باشد(2).از آنجائیکه توانمندی حرفه ای فرایندی می باشد که در جریان تعامل با دیگران و روابط کاری مشترک شکل می گیرد و مستلزم درک و شناخت نسبت به تأثیر ها، ارزش ها و رفتارهای مربوط به حرفه یا گروه اجتماعی جدیدی می باشد که فرد از طریق یادگیری و درونی سازی آنها به آن دست می یابد(1).                                                                                                                                 پس می توان اذعان داشت که پدیده توانمندی حرفه ای/ حرفه ای شدن نه تنها از مفاهیم بنیادی پرستاری می باشد(7)، بلکه بخشی از فرایند «اجتماعی شدن» حرفه نیز قلمداد می گردد و بایستی در طول دوره تحصیل تقویت و تثبیت گردد(2).زیرا دانشجوی پرستاری با اجتماعی شدن حرفه ای می تواند تعهد لازم در این حرفه را به دست آورد و با مشکل گشایی و رعایت مقررات و تفکر انتقادی لازم، مانند یک پرستار اقدام کند(2). مطالعه های مرتبط با فرایند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری بیانگر این می باشد که، اولین و حساس ترین مرحله زمانی می باشد که فرد به عنوان دانشجوی پرستاری وارد محیط آموزشی و یا محیط کارآموزی خود می گردد(7).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی در مقایسه با روش جراحی باز در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390

در این ارتباط دین محمدی اظهار می دارد؛ اجتماعی شدن حرفه ای پیامد خواسته یا ناخواسته فرایند آموزشی و فرایند های محیط کار می باشد(8).از اینرو جنبه حیاتی تکامل دانشجویان پرستاری را تشکیل می دهد.وی می افزاید این فرایند با ورود افراد به برنامه آموزش پرستاری آغاز می گردد و با اتمام دوره آموزش پرستاری و ورود به محیط های کاری ادامه می یابد(1).بدین ترتیب شکل گیری پرستاری به عنوان یک حرفه از طریق اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری انجام می شود.بنابراین نیاز می باشد که فرایند اجتماعی شدن حرفه ای، در زمانی که فارغ التحصیلان جدید کار خود را به عنوان پرستار در یک مرکز مراقبت سلامتی شروع می کنند، مورد توجه قرار گیرد.زیرا این امر بر روی پایداری سازمان، تعهد، رضایت شغلی، ارتباط موثر، توافق با همکاران و علایق آنان تاثیر گذار خواهد بود(9).درهمین راستا دین محمدی مهم ترین پیامدهای مثبت اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستارای را کسب هویت حرفه ای، سازگاری با تأثیر های حرفه ای، تعهد حرفه ای و سازمانی و در نتیجه بهبود کیفیت مراقبت از مددجویان عنوان می کند(1).

شهیم در مطالعه خود عدم آگاهی دانشجویان پرستاری برای ورود به محیط بالین و ایفای تأثیر حرفه ای شان را  بعنوان یکی از علل بروز واکنش های نامطلوب در ابعاد جسمانی و روانی آنها عنوان می کند(2).حریریان نیز معتقد می باشد : هرگونه کمبود و نارسایی در گروه فوق موجب تاثیرات ناخوشایند بر انگیزه حرفه ای آنان و افت کیفیت و کمیت مراقبت های پرستاری و درنهایت سلامت افراد جامعه خواهد گردید(10).پس برنامه های آموزش دانشجویان پرستاری بایستی به نحوی طراحی شوند تا زمینه های علمی و مهارت های بالایی را مطابق با نیازهای جامعه و حرفه در دانش آموختگان پرستاری ایجاد نمایند(2).

درهمین راستا لیگبرتو و تیلور[2] عقیده دارند که هرگونه کاستی در راستای اجتماعی شدن حرفه ای پرستاران با درخواست ترک کار یا جابجایی در بیمارستان همراه می باشد.وعلاوه بر آن مدیریت ضعیف در اولین تجارب حرفه ای فارغ التحصیلان پرستاری نیز می تواند منجر به کاهش علاقه، سودمندی، تضعیف روحیه و کاهش مراقبت از بیماران گردد(11و12).

همچنین رنجبر و میرفرهادی بر این اعتقادند که مدیریت غیر موثر و عدم رضایت پرستاران مانند عوامل تاثیرگذار بر غیبت از کار آنان بوده و در بسیاری از موردها به ترک خدمت پرستاران منجر می گردد که بالطبع این امر در کاهش کیفیت مراقبت های ارائه شده تأثیر عمده ای را اعمال می کند(13و14).

حریریان به نکته مهمی تصریح نموده و می نویسد : یکی از معضلات مهم حرفه پرستاری اندازه بالای ترک این رشته در حین تحصیل و بعد از فارغ التحصیلی می باشد و آمارها نشان می دهند همه ساله حدود 15 تا 20 درصد دانشجویان پرستاری در سراسر جهان از ادامه تحصیل منصرف می شوند که این امر نه تنها به کمبود نیروی پرستار می انجامد بلکه تاثیر ناخوشایندی هم بر انگیزه حرفه ای سایر دانشجویان پرستاری دارد(10).جیل لوی[3] نیز با تاکید بر این نکته که برنامه های پرستاری یکی از گران ترین برنامه های آموزشی دانشگاه می باشد، ترک تحصیل و یا ترک حرفه از سوی دانشجویان و شاغلین حرفه پرستاری را به عنوان یک مشکل جدی که سیستم بهداشت و درمان را با کمبود شدید پرسنل پرستاری و نیز تحمیل ضرر و زیان گزاف مالی مواجه می سازد؛ مطرح می کند(15).

پرایس[4] براساس نتایج حاصل از سرشماری های به اقدام آمده، درخصوص اندازه کناره گیری رشدیابنده در بین دانش آموختگان پرستاری اعلام می کند که بین 30 تا 61 درصد از فارغ التحصیلان جدید پرستاری تمایل به کناره گیری از شغل طی اولین سال تجربه حرفه ای خود دارند(16).فنگ[5] نیز اظهار میدارد : در ایالت متحده آمریکا، پرستاران تازه فارغ التحصیل، در اولین سال استخدام به اندازه 30 درصد و در دومین سال به اندازه 57 درصد، متقاضی کناره گیری داوطلبانه می باشند.وی در مطالعه خود به تمایل پرستاران به ترک موقعیت فعلی در اولین سال تجربه حرفه ای به اندازه 5/61 درصد در کانادا  نیز استناد می کند(17).

همانطورکه نتایج مطالعه حریریان و همکاران نشان داد، تنها 30 درصد دانشجویان نظر مثبتی نسبت به حرفه خود داشته و57درصد آنان موافق با ترک آن بودند.همچنین 52درصد تصمیم به تغییر رشته و 5/48 درصد تصمیم به انصراف از رشته داشتند(10).

جولایی با تاکید بر اینکه ترک حرفه به عنوان یکی از بزرگترین معضلات پیش روی حرفه پرستاری می باشد، شناخت علت های و عوامل موثر بر آن را امری ضروری عنوان می کند.وی در نتایج بدست آمده از پژوهش خود شش الویت اول علت های ترک حرفه پرستاری را از دید واحدهای مورد پژوهش، نداشتن پایگاه مثبت اجتماعی، ناهماهنگی واقعیت با تصورات اولیه، وجود شکاف طبقاتی بین پزشکان و پرستاران، پایین بودن اندازه حقوق و دست مزد پرستاران، توجه منفی افراد تیم پزشکی به حرفه و نامناسب بودن محیط کار بالینی ذکر نموده می باشد(18).

مطالعه ها نشان می دهند، فرایند اجتماعی شدن حرفه ای در دانش آموختگان پرستاری، تحت تاثیر تفاوت های موجود بین ارزش های آرمانی مورد طرفداری و تاکید دانشکده های پرستاری و واقعیت های محیط های بالینی قرار دارد و این امر مهم همواره بعنوان یک »شوک حقیقی»[6] برای دانشجویان این رشته به شمار می رود(5).زیرا زمانی که کارآموزان کار خود را بعنوان یک پرستار آغاز می کنند، در اقدام با تناقض تأثیر آرمانی و تأثیر واقعی شان مواجه می شوند که این امر موجبات نگرانی آنان را فراهم می آورد .پس در این شرایط پراسترس، غالبا آنها به جای اینکه برای سازگاری مبارزه کنند، بطور مکرر از موقعیت ایجاد شده، می گریزند(17).درنتیجه پراسترس ترین زمان برای پرستاران، سه ماهه اول استخدام آنان بعنوان یک پرستار فارغ التحصیل، به شمار می رود(19).تحقیقات نشان داده که استرس پرستاران بالینی، از استرسورهای حرفه ای شامل : فقدان مهارت و دانش کافی، افزایش ناگهانی مسئولیت ها و عدم آگاهی از مسئولیت فردی و چگونگی ایفای تأثیر و استرسورهای سازمانی شامل : شیفت های چرخشی، تقاضا و حجم بالای کار، فقدان طرفداری از سوی همکاران، ناتوانی در دسترسی به پزشک، عدم آشنایی با موقعیت ها، فقدان منابع ضروری، حجم بالای کار و تعهدات پایین سازمانی منشا می گیرد( 17).

در تایید مطلب فوق پرایس نیز مغایرت و عدم تطابق بین محیط حرفه ای و شرایط و امکاناتی که دانشجوی پرستاری در آن رشد یافته و تحصیل کرده می باشد را از عمده علت های تمایل به کناره گیری از شغل پرستاری در اولین سال تجربه حرفه ای مطرح نموده می باشد(16).هم چنین جولایی نیز عدم هماهنگی واقعیت های موجود مرتبط با حرفه را با تصورات اولیه دانشجویان پرستاری را از اصلی ترین علت های تمایل آنان به تغییر حرفه عنوان می کند(18).

درهمین راستا کاندون[7] و شارتز[8] یکی از فاکتورهای موثر بر فرایند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری را سطح دانش وآگاهی آنان می دانند(20).که بالطبع در این ارتباط مدرسان پرستاری تأثیر عمده ای را اعمال می کنند(2).پس می توان این گونه اظهار نمود که تأثیر الگویی اساتید به اندازه زیادی سبب ورود و ماندگاری پرستاران در این حرفه خواهد گردید(21).

[1] -chao

[2] – Ligberto & Teylor

[3] -jil leoy

[4] -Price

[5] -Feng

[6] -Real shock

[7] -Condon

[8]-Shartz

تعداد صفحه :116

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: پزشکی