:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش :راکتور

عنوان : مطالعه حالت های گذرای راکتور VVER1000 بوشهر با بهره گیری از کد PARCS

دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی مکانیک

 

پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هسته ای (راکتور)

 

مطالعه حالت های گذرای راکتور VVER1000 بوشهر با بهره گیری از کد PARCS

 

استادان راهنما

جستجو در سایت :   

دکتر کمال حداد

دکتر فرشاد فقیهی

 

شهریور 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

 

فصل اول.. 1

1 هدف از انجام پژوهش.. 2

2 مبانی نظری پژوهش: 5

2-1 راکتور VVER-1000 : 5

2-1-1 قلب راکتور: 7

2-2 کد PARCS : 12

2-2-1 معرفی کد PARCS : 12

2-2-2 روش ها و راه حل های مورد بهره گیری در کد PARCS : 15

2-2-2-1 روش های گسسته سازی فضایی : 15

2-2-2-2 گسسته سازی زمانی: 18

2-3 قالب PMAXS : 18

2-3-1 معرفی قالب PMAXS : 18

2-3-2 چگونگی تهیه سطح مقطع برای قالب PMAXS : 19

2-3-3 طریقه تهیه شاخه ها: 25

2-4 کد WIMS : 30

2-4-1 معرفی کد WIMS : 30

2-4-2 کاربرد کد های  سلولی: 30

2-4-3 روش های حل معادله ترابرد در WIMSD5: 34

2-5 معرفی کد CITATION : 37

2-6 روش های تولید کتابخانه برای کد PARCS : 38

2-7 جهش میله کنترل  (Control rod ejection ) 40

3  پیشینه پژوهش : 43

4 روش انجام پژوهش: 46

4-1 آماده سازی قلب برای انجام محاسبات کد WIMS : 46

4-1-1 محاسبه درصد وزنی عناصر سوخت: 46

4-1-2 محاسبات مربوط به خنک کننده: 48

4-1-3 میله های کنترل: 50

4-1-4 محاسبه چگالی اتمی عناصر بکار رفته در میله های جاذب قابل سوخت: 50

4-1-5 محاسبه درصد وزنی عناصر غلاف: 51

4-1-6 محاسبه باکلینگ: 52

4-1-7 محاسبه ثابت های گروهی بازتابنده: 52

4-1 آماده سازی قلب برای انجام محاسبات کد CITATION : 55

4-2 تهیه کتابخانه سطح مقطع : 56

4-1-8 تهیه قالب PMAXS: 56

4-3 آماده سازی قلب برای محاسبات کد PARCS : 58

4-4 اجرای کد PARCS : 59

5 نتایج.. 64

5-1 محاسبات مربوط به صحت سنجی مدل: 64

5-2 :محاسبات مربوط به حالت Cold و HZP. 67

5-3 محاسبات PPF بعد از مصرف سوخت در طی یک دوره زمانی مشخص : 73

5-4 نتایج حاصل از شبیه سازی جهش میله کنترل: 81

6 نتیجه گیری و پیشنهادات… 87

6-1 نتیجه گیری: 87


 

6-2 پیشنهادات: 88

6 پیوست الف: 89

7 پیوست ب : 94

8 پیوست ج : 97

9 پیوست د. 100

10 فهرست منابع.. 101

 

 

 

 

 

 

 

جدول                                                                                                    صفحه

جدول ‏2‑1:مشخصات قلب راکتور[1] 8

جدول ‏2‑2: مشخصات مجتمع سوخت[1] 9

جدول ‏2‑3: مشخصات سوخت[1] 10

جدول ‏2‑4: حساسیت وابستگی سطح مقطع به متغییر های حالت… 23

جدول ‏2‑5: تغییراتKinf  و مشتقات جزئی آن برای هر یک از متغییر ها 23

جدول ‏2‑6: معرفی فرمت PMAXS. 28

جدول ‏4‑1:محاسبات سوخت برای کدWIMS. 48

جدول ‏4‑2: محاسبات میله های جاذب سوختی.. 51

جدول ‏4‑3: محدوده تغییرات متغییر ها در حالت Cold. 59

جدول ‏4‑4:تعداد شاخه ها در حالت Cold. 59

جدول ‏4‑5 : تعداد شاخه ها در حالت Cold برای بازتابنده 60

جدول ‏4‑6:محدوده تغییر متغییرها در حالت HZP. 60

جدول ‏4‑7: تعداد شاخه در حالت HZP برای سوخت… 60

جدول ‏4‑8: تعداد شاخه ها در حالتHZP برای بازتابنده 60

جدول ‏4‑9: محدوده تغییر متغییر ها در حالت کار عادی راکتور 61

جدول ‏4‑10: تعداد شاخه ها در حالت کار عادی برای سوخت… 61

جدول ‏4‑11: تعداد شاخه ها در حالت کار عادی برای سوخت… 61

جدول ‏4‑12: مشخصات حالت های مختلف جهش میله کنترل.. 62

جدول ‏5‑1: مقایسه ضریب تکثیر بی نهایت برای مجتمع های سوخت بین PARCS و WIMS در حالت HZP  65

جدول ‏5‑2: جایگذاری میله کنترل گروه 10 در ابتدای سیکل(HZP) 68

جدول ‏5‑3: جایگذاری میله کنترل گروه 9 در ابتدای سیکل(HZP) 68

جدول ‏5‑4:جایگذاری میله کنترل گروه 8 در ابتدای سیکل(HZP) 68


 

 

شکل                                                                                                      صفحه

شکل ‏2‑1:چینش مجتمع های سوخت در سیکل اول کاری راکتور[1] 10

شکل ‏2‑2 چینش بانک های کنترلی در قلب VVER-1000[1] 11

شکل ‏2‑3:چگونگی محاسبات مصرف سوخت و بهره گیری از PMAXS و کد WIMS[3] 29

شکل ‏2‑4: شمای کلی طریقه محاسبات در کد WIMS. 32

شکل ‏3‑1:ارزیابی قدرت قلب در طی حادثه خروج میله کنترل  [8] 44

شکل ‏4‑1:چگونگی معادل سازی یک مجتمع در کد WIMS. 53

شکل ‏4‑2 :چگونگی شبکه بندی در کد CITATION.. 55

شکل ‏4‑3 الگوریتم برنامه فرترن نوشته شده 57

شکل ‏5‑1:مقایسه تغییرات Kinf بر حسب Burnup برای مجتمع با غنای 2.44%  بدون میله کنترل بین PARCS و WIMS. 65

شکل ‏5‑2: مقایسه تغییرات Kinf بر حسب Burnup برای مجتمع با غنای 2.44%  بدون میله کنترل بین PARCS و WIMS. 66

شکل ‏5‑3: مقایسه تغییرات Kinf بر حسب Burnup برای مجتمع با غنای 2.44% با میله کنترل بین PARCS و WIMS  66

شکل ‏5‑4 مقایسه تغییرات Kinf بر حسب Burnup برای مجتمع با غنای 2.44%  بدون میله کنترل بین PARCS و WIMS. 67

شکل ‏5‑5:اختلاف PPF برای ابتدای سیکل کاری راکتور با درنظر گرفتن فیدبک ترموهیدرولیکی و بدون فیدبک ترموهیدرولیکی.. 69

شکل ‏5‑6نحوه توزیع شعاعی قدرت در حالت HZP با جایگذاری میله کنترل.. 72

شکل ‏5‑7 :PPF  برای شرایط     Teff=0.1 eff.day, H10 = 60%, N = 25%Nnom.. 74

شکل ‏5‑8: اختلاف PPF محاسبه شده توسط PARCS و آلبوم برای شرایط  Teff=0.1 eff.day, H10 = 60%, N = 25%Nnom.. 74

شکل ‏5‑9: PPF  برای شرایط  Teff=0.1 eff.day, H10 = 60%, N = 25% Nnom.. 75


 

شکل ‏5‑10: اختلاف PPF محاسبه شده توسط PARCS و آلبوم برای شرایط  Teff=0.1 eff.day, H10 = 60%, N = 25% Nnom.. 75

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : شبیه سازی عددی یک میکروسنسور اندازه گیری جریان در مدل واقعی آئورت انسان

شکل ‏5‑11: PPF  برای شرایط     Teff=2.0 eff.day, H10 = 60%, N = 40%Nnom.. 76

شکل ‏5‑12: اختلاف PPF محاسبه شده توسط PARCS و آلبوم برای شرایط  Teff=2.0 eff.day, H10 = 60%, N = 40%Nnom.. 76

شکل ‏5‑13: PPF  برای شرایط  Teff=10.0 eff.day, H10 = 80%, N = 50%Nnom.. 77

شکل ‏5‑14: اختلاف PPF محاسبه شده توسط PARCS و آلبوم برای شرایط  Teff=10.0 eff.day, H10 = 80%, N = 50%Nnom.. 77

شکل ‏5‑15: PPF  برای شرایط   Teff=10.0 eff.day, H10 = 60%, N = 40%Nnom.. 78

شکل ‏5‑16: اختلاف PPF محاسبه شده توسط PARCS و آلبوم برای شرایط  Teff=10.0 eff.day, H10 = 60%, N = 40%Nnom.. 78

شکل ‏5‑17: PPF  برای شرایط    Teff=20.0 eff.day, H10 = 80%, N = 50%Nnom.. 79

شکل ‏5‑18: اختلاف PPF محاسبه شده توسط PARCS و آلبوم برای شرایط  Teff=20.0 eff.day, H10 = 80%, N = 50%Nnom.. 79

شکل ‏5‑19: PPF  برای شرایط     Teff=70.0 eff.day, H10 = 80%, N = 75%Nnom.. 80

شکل ‏5‑20: اختلاف PPF محاسبه شده توسط PARCS و آلبوم برای شرایط  Teff=70.0 eff.day, H10 = 80%, N = 75%Nnom.. 80

شکل ‏5‑21:اندازه کل راکتیویته موجود در قلب در 1% قدرت نامی.. 82

شکل ‏5‑22:اندازه راکتیویته اعمال شده توسط میله کنترل در 1% قدرت نامی.. 82

شکل ‏5‑23: تغییرات ماکزیمم دمای سوخت در 1% قدرت نامی.. 83

شکل ‏5‑24:اندازه کل راکتیویته موجود در قلب در 71%  قدرت نامی.. 84

شکل ‏5‑25:اندازه راکتیویته اعمال شده توسط میله کنترل در 71%  قدرت نامی.. 84

شکل ‏5‑26: تغییرات ماکزییم دمای سوخت… 85


 

 

 

 

فهرست اختصارات

 

FA                               Fuel Assembly

PPF                             Power Peaking Factor

PMAXS                      Purdue Macroscopic cross section

DBA                           Design basic accident

BDBA                         Beyond Design basic accident

PARCS                       Purdue Advance Reactor Core Simulator

HZP                            Hot Zero Power

ANM                          Analytical Nodal Method

NEM                          Nodal Expansion Method

GenPMAXS               Generation of the Purdue Macroscopic XS set

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

  • هدف از انجام پژوهش

 

از آنجایی که پیامد های حوادث هسته ای بطور  بالقوه احتمال دارد منجر به رخدادهای فاجعه باری  برای کارکنان و ساکنان اطراف نیروگاه ها گردد پس ، ایمنی مهمترین مسئله مربوط به نیروگاه های  هسته ای  می باشد تا مقبولیت عمومی بهره گیری از تکنولوژی هسته ای را در کنار صرفه های اقتصادی در فرهنگ مردم نهادینه  سازد . در این راستا پژوهشگران کوشش می کنند  تأسیسات هسته ای  را هر چه بیشتر به سوی ایمنی مطلق ببرند.

بخشی  از   ایمنی  راکتور مربوط به ساختار نوترونیک و فیزیک هسته ای و پرتویی می باشد و جنبه دیگر از ایمنی راکتور مربوط به قسمت انتقال حرارت و ساختار ترموهیدرولیک نیروگاه های  هسته ای  می باشد  .دیدن این دو جنبه در کنار هم می باشد که می تواند حاشیه خوبی از ایمنی نیروگاه های هسته ای را فراهم آورد. برای شکل گیری بخشیدن این مهم و پیش بینی رفتار راکتور های هسته ای از کد هایی که نیروگاه را بطور کلی یا جزئی شبیه سازی می کنند، بهره گیری می گردد. کدها ی رایج در واکاوی حوادث هسته ای به دو دسته انتگرالی و دیفرانسیلی تقسیم می گردد. کد های انتگرالی پاسخ کل نیروگاه هسته ای را شبیه سازی می کند که این همان پاسخ سیستم خنک کننده راکتور ، محفظه راکتور[1] و خیلی مهمتر منبع ورود مواد رادیواکتیو به محیط زیست را در بر می گیرد. کد های دیفرانسیلی که قادر هستند بینش عمیقی را نسبت به جزئیات حادثه فراهم آورند. در این پایان نامه تمرکز بر روی قسمت نوترونیک می باشد.

گویا بکار گیری ثوابت گروهی بصورت خام و پردازش نشده در کد هایی بهره گیری می گردد که چندان قدرت مانور برای شبیه سازی سناریو های با تغییرات شدید را ندارند. از آنجا که خود این کدها قابلیت دریافت یک کتابخانه با قابلیت دربگیری داده ها برای حالت های مختلف و دیگر ویژگی ها که مورد بحث این پایان نامه می باشد ،را دارا نمی باشند ، پس از قدرت لازم برای مدل کردن شرایط هایی نزدیک به واقعیت فی ذات ناتوانند. گویا که کد های هسته ای نسل جدید برای بالا بردن توانایی خود از یک فرمت مشخص داده های ورودی بهره خواهند برد که کد PARCS از این جمله می باشد. PARCS  علاوه بر دریافت داده های ورودی بصورت مستقیم قادر می باشد داده ها را بصورت فرمت خاصی به نام PMAXS دریافت کند.

از آنجایی که کد PARCS از کد های جدید و معتبر در زمینه محاسبات قلب راکتور می باشد ، تأکید زیادی بر بهره گیری از این کد در واکاوی حوادث گذرا می باشد. [3] همچنین با در نظر داشتن اینکه کد PARCS  از روش های پیشرفته محاسباتی و کم هزینه از لحاظ زمانی بهره گیری می کند ، می توان روش های مورد بهره گیری از این کد را در آینده مورد مطالعه قرار داد و  راه های توسعه کد و نقاط قوت و اشکال آن را مطالعه نمود. تهیه فرمت PMAXS با بهره گیری از کد WIMSD5 ، آشنایی و بکارگیری کد PARCS  در محاسبات قلب راکتور VVER-1000 مهمترین اهداف این پایان نامه  می باشند.  خصوصیت مهم این کد که محاسبات نوترونیک و ترموهیدرولیک را بصورت یکپارچه انجام می دهد نیز بر اهمیت این مطالعه افزوده می باشد.

[1] Containment

تعداد صفحه :45

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: رشته مکانیک