:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه علوم پزشکی قم

معاونت آموزشی پژوهشی

 

گزارش نهایی طرح  تحقیقاتی

مطالعه تاثیر درمانی روش جراحی پرکوتانه در درمان سنگ های کلیوی در مقایسه با روش جراحی باز در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390

 

استاد راهنما

دکتر محمد کاظم مسلمی

 

اساتید مشاور

دکتر تحویلدار

مهدی راعی

پاییز 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست:

 

 

فصل اول:معرفی پژوهش

 

1-1            مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-2            اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-3            سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-4            فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5            محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6            واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

 

فصل دوم: دانستنیهای موجود در پژوهش

 

بخش اول:چارچوب پنداشتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

بخش دوم:مروری بر مظالعات انجام شده

 

1.مطالعات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36.

2.مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….37.

 

فصل سوم:مواد و روش کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

 

فصل چهارم:نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………76

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

 

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

 

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 1-4 :فراوانی و درصد فراوانی بیماران موجود در 2 گروه………………………………………………………………………………………………45

جدول 2-4 :نمودار فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد مطالعه……………………………………………………………………………………………45

جدول 3-4 :فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد به تفکیک در هرگروه………………………………………………………………………………..46

جدول 4-4 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اوپاسیته سنگهای بیماران مطالعه…………………………………………………………………………..48

جدول 5-4 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اوپاسیته سنگهای بیماران در هر گروه…………………………………………………………………..48

جدول 6-4 :فراوانی و درصد فراوانی stone free rate  در بیماران مورد مطالعه…………………………………………………………………..50

جدول 7-4 :فراوانی و درصد فراوانی stone free rate در هر گروه……………………………………………………………………………………50

جدول 8-4 :فراوانی و درصد فراوانی سمت وجود سنگ در بیماران……………………………………………………………………………………….52

جدول 9-4 :فراوانی و درصد فراوانی سمت وجود سنگ در هر گروه……………………………………………………………………………………..52

جدول 10-4 : فراوانی و درصد فراوانی پک سل دریافتی در بیماران……………………………………………………………………………………….54

جدول 11-4 :فراوانی و درصد فراوانی پک سل دریافتی در هر گروه………………………………………………………………………………………54

جدول 12-4 :فراوانی و درصد فراوانی ایجاد عوارض جراحی در بیماران………………………………………………………………………………..56
جستجو در سایت :   


جدول 13-4 : فراوانی و درصد فراوانی ایجاد عوارض جراحی درهر گروه………………………………………………………………………………56

جدول 14-4 :فراوانی و درصد فراوانی هیستوری جراحی باز قبلی در بیماران…………………………………………………………………………..58

جدول 15-4 : فراوانی و درصد فراوانی هیستوری جراحی باز قبلی در هر گروه……………………………………………………………………….58

جدول 16-4 :توزیع فراوانی سن،BMI،زمان بستری،زمان بازگشت به کار،دوز مخدر،قطر سنگ و زمان جراحی در بیماران…………….60

جدول 17-4: توزیع فراوانی سن،BMI،زمان بستری،زمان بازگشت به کار،دوز مخدر،قطر سنگ و زمان جراحی درهر گروه…………..61

جدول 18-4 :فراوانی و درصد فراوانی دریافت پک سل در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی………………………………62

جدول 19-4 : فراوانی و درصد فراوانی stone free rate در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی………………………..64

جدول 20-4 :توزیع فراوانی مدت زمان بستری در بیمارستان،زمان بازگشت به کار ،دوز مخدر مصرفی و زمان جراحی در بیماران با سابقه جراحی قبلی و بدون سابقه جراحی……………………………………………………………………………………………………………………………66

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار1-4 :فراوانی جنسیت افراد شرکت کننده در هر گروه…………………………………………………………………………………….47

نمودار2-4 :فراوانی اوپاسیتی سنگها در هر گروه…………………………………………………………………………………………………….49

نمودار 3-4 :فراوانی stone free rate  در هر گروه……………………………………………………………………………………………51

نمودار 4-4 : فراوانی سمت وجود سنگ در هر گروه……………………………………………………………………………………………..53

نمودار 5-4 : فراوانی پک سل دریافتی در هر گروه………………………………………………………………………………………………..55

نمودار 6-4 : فراوانی و ایجاد عوارض جراحی درهر گروه………………………………………………………………………………………57

نمودار 7-4 : فراوانی هیستوری جراحی باز قبلی در هر گروه………………………………………………………………………………….59

نمودار 8-4 : فراوانی دریافت پک سل در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی……………………………………….63

نمودار 9-4 : فراوانی stone free rate در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی………………………………….65

 

 

فصل اول

معرفی پژوهش

 

 

 

مقدمه

با در نظر داشتن معضلات فراوان  سنگهای سیستم ادراری مانند درد و ناراحتی برای فرد،اتساع حالب ها،لگنچه و حتی از کار افتادن کارکرد کلیه(1) درمان صحیح این بیماران باعث بهبود کیفیت زندگی آنها خواهد گردید.

اکثر سنگهای ادراری خود به خود دفع می شوند،اما اغلب سنگهای بزرگتر نیاز به جراحی و در آوردن سنگ دارند(2).در جراحی باز سنگهای ادراری بیمار متحمل تمام عوارض یک جراحی اعم از عوارض داروهای بی هوشی،ونتیلاسیون مکانیکی،شکاف جراحی عمیق،مدت زمان طولانی استراحت در بستر تابازگشت به کارو…میباشد.با در نظر داشتن این عوارض OSS (جراحی باز سنگ های ادراری) آرام آرام به کنار رفته و روش کمتر تهاجمی تری به نام PCNL(percutaneous nephrolithotripsy)  معرفی شده می باشد،لذابرآن شدیم تا ارزش درمانی این روش را در درمان سنگهای کلیوی مطالعه نماییم.در این روش یک شکاف جراحی به اندازه 1تا2سانتیمتر روی پوست داده میشود،سپس زیر گاید فلوروسکوپی با یک سوزن واردکالیس میشویم و از روی آن یک گایدوایر رد کرده و این تراکت را دیلاته میکنیم،یک استوانه ی 3 فرنچی وارد تراکت جراحی می کنیم و از آنجا نفروسکوپ را وارد کرده ،سنگ را دیده و آن را میشکنیم.

PCNL شکاف جراحی کوچکی داشته،مدت بستری در بیمارستان بالتبع کوتاه تر ،مصرف آنالژزیک در آن بسیار کمتر و به علاوه یک روش کمتر تهاجمی میباشد.سنگهای سیستم ادراری مانند سنگهای با حجم بزرگ در ایران بسیار شایع هستند درصورتی که یکبار بیمار تحت اقدام OSS قرار بگیرد،زیرا این سنگها اغلب عودکننده اند،انجام اقدام دوم بسیار سخت تراست،پس انجام PCNL به صورت اولیه یا درکسی که نیاز به جراحی مکرر به علت عود سنگ دارد راحت تر می باشد.

خدمات موجود:درحال حاضر از روش OSS در ایران در مراکز غیر استانی بهره گیری میشود و ما بر آنیم که روش PCNL  که در استان قم تازه راه اندازی شده را مطالعه کنیم.

در این پژوهش میخواهیم ارزش درمانی PCNL را به صورت آینده نگر و case-control مطالعه نماییم.

 

 

الف اهدف اصلی طرح:

مطالعه ارزش درمانی PCNL و مقایسه آن با جراحی باز سنگ(OSS)  در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390.

 

   ب- اهداف فرعی طرح:

1.مقایسه مدت بستری بیماران درمان شده با PCNL  با OSS در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390.

2.مقایسه مقدار داروی  مخدرمورد نیاز در هر دو روش.

3.تعیین زمان بازگشت به کار در هر دو روش.

4.تعیین طول زمان اقدام در هر دو روش.

5.تعیین اندازه خونریزی در هر دو روش.

6.مقایسه اندازه عوارض در هر دو روش.

 

ج- فرضیات سئوالات :

1.ارزش درمانی PCNL از OSS در درمان بیماران  مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390بیشتر می باشد.

2.مدت بستری در روش درمان PCNL با OSS  در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390متفاوت می باشد.

3.زمان بازگشت به کار در روش PCNL  از OSS  در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390.کمتر می باشد.

  1. طول زمان اقدام در روش PCNL از OSS در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390کمتر می باشد.

5.اندازه خونریزی در روشPCNL با OSS در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390 متفاوت می باشد.

  1. اندازه عوارض در روش PCNL از OSS در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390 کمتر می باشد.

7.مقدار داروی مخدر مورد نیاز برای PCNL از OSS در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390 کمتر می باشد.

محدودیت های پژوهش:

نواقص پرونده های بیماران و انجام محدود اقدام PCNL

واژه ها و اصطلاحات:

سنگهای ادراری

PCNL: (percutaneous nephrolithotripsy)

OSS:(open stone surgery)

رنال کولیک

تعداد صفحه :75

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ارتباط میان هورمون­های تیروئیدی، میزان آنزیم­ سوپراکسید دیسموتاز و برخی عناصر کم نیاز سرم خون گاومیش­ های خوزستان
دسته‌ها: پزشکی