:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ی علوم اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته جمعیت شناسی

عنوان پایان نامه: مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

استاد راهنما : دکتر مجید کوششی

استاد مشاور: دکتر محمد سعید ذکایی

استاد داور: دکتر سوسن کباری

زمستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه 2

1-2 اظهار مسأله 4

1-3 اهمیت و ضرورت مسئله 7

1-4 اهداف پژوهش. 8

1-5 سوال های پژوهش……………………………………………………………………………………8

1-6 تعریف مفاهیم و صطلاحات پژوهش.. 9

فصل دوم: مبانی نظری وپژوهشی

2-1 مقدمه 12

2-2 خانواده و روابط بین نسلی. 12

2-2-1 تأثیر خانواده در روابط بین نسلی. 12

2-2-2 نظریه جامعه شناسی تکاملی خانواده 14

2-3 طریقه های جمعیتی و روابط بین نسلی. 16

2-4 نظریه های مربوط به روابط بین نسلی. 17

2-4-1 نظریه دلبستگی. 17

2-4-2 نظریه نوع دوستی. 18

2-4-3 نظریه مبادله 19

2-4-4 نظریه ارزش ها 20

2-4-5 تئوری ناهماهنگی در روابط بین نسلی. 21

2-4-6 تئوری انسجام 23

2-4-6-1بعد کارکردی. 26

2-4-6-2 فرصت های ساختاری. 27

2-5 تغییرات جمعیتی و ترتیبات زندگی. 29

2-5-1 نزدیکی نسلی: شاخص فقر یا همبستگی. 29

2-6 تعیین کننده های ترتیبات زندگی. 31

2-6-1 تفاوت های ترتیبات زندگی براساس ویژگی های جمعیتی. 32

2-6-2 مدل های تعیین کننده ترتیبات زندگی. 33

2-7 سوابق پژوهشی. 35

2-7-1 پژوهش های مربوط به ترتیبات زندگی. 35

2-7-2 پژوهش های مربوط به روابط بین نسلی و ترتیبات زندگی. 39

2-7-3 نتیجه گیری کلی از سوابق پژوهشی………………………………………………………43

2-8 چارچوب نظری منتخب.. 43

2-9 مدل پژوهش. 45

2-10 فرضیات پژوهش. 47

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه 51

3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………….51

3-3 جامعه آماری. 51

3-4 واحد نظاره 52

3-5 حجم نمونه 52

3-6 شیوه نمونه گیری. 52

3-7 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 53

3-8 ابزار گردآوری اطلاعات و تکنیک ها 57

3-9 پیش آزمون پرسشنامه 58

3-10 اعتبار و روایی. 58

3-11 پایایی، سازگاری درونی پرسشنامه 58

 

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 مقدمه 61

4-2-1 جنس سالمندان. 61

4-2-2 سن سالمندان. 61

4-2-3 وضعیت تأهل. 64

4-2-4 سطح سواد 65

4-2-5 ترتیبات زندگی. 65

4-2-6 وضعیت فعالیت.. 68

4-2-7 تعداد فرزندان. 69

4-2-8 مالکیت مسکن. 70

4-2-9 منبع تأمین معاش.. 71

4-2-10 وضعیت درآمد خانوار. 72

4-2-11 صاحب ملک دیگری بودن. 73

4-2-12 توانایی اقتصادی سالمند 73

4-2-13 نظر سالمند در مورد ترتیبات زندگی در زمان سالمندی. 75

4-2-14 رضایت از ترتیبات زندگی. 76

4-2-15 رضایت از ترتیبات زندگی به تفکیک اشکال مختلف ترتیبات زندگی. 77

4-2-16حمایت کل فرزندان از سالمند 79

4-2-17 میانگین طرفداری کل فرزند از سالمند بر حسب رتبه تولد فرزندان. 80

4-2-18 میانگین طرفداری کل فرزند از سالمند بر حسب جنس فرزند 80

4-2-19 فاصله مکانی فرزندان از والدین سالمند 81

4-3 آمار استنباطی. 83

4-3-1 فرضیه اول. 83

4-3-2 فرضیه دو. 88

4-3-3 فرضیه سوم 90

4-3-4 فرضیه چهارم 93

4-3-5 فرضیه پنجم 94

4-3-6 فرضیه ششم 96

4-3-7 آزمون عوامل موثر بر ترتیبات زندگی با بهره گیری از رگرسیون لجستیک………………….99

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1 مقدمه 104

5-2 اختصار یافته ها و نتیجه گیری. 104

5-3 پیشنهادات.. 109

5-4 محدودیتها 110

فهرست منابع. 111

ضمائم 117

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1 نسل ها و نوع ارتباط. 14

جدول 2-2 اجزاء انسجام بین نسلی همراه با تعاریف و شاخص های عملیاتی.. 28

جدول3-1 اندازه پایایی  گویه های متغیر روابط بین نسلی.. 59

جدول(4-1): توزیع فراوانی سالمندان برحسب جنس سالمندان، شیراز، 1391. 61

جدول( 4-2): توزیع فراوانی سالمندان برحسب سن به تفکیک جنس، شیراز، 1391. 62

جدول (4-3): توزیع فراوانی سالمندان برحسب وضعیت تأهل به تفکیک جنس، شیراز، 1391. 64

جدول(4-4): توزیع فراوانی سالمندان برحسب سواد به تفکیک جنس، شیراز، 1391. 65

جدول (4-5): توزیع فراوانی سالمندان برحسب ترتیبات زندگی به تفکیک جنس، شیراز، 1391. 67

جدول (4-6): توزیع فراوانی سالمندان برحسب وضعیت فعالیت به تفکیک جنس، شیراز، 1391. 69

جدول(4-7): توزیع فراوانی سالمندان برحسب تعداد فرزند، شیراز، 1391. 70

جدول (4-8): توزیع فراوانی سالمندان برحسب مالکیت مسکن، شیراز، 1391. 71

جدول (4-9): توزیع فراوانی سالمندان برحسب منبع تأمین معاش، شیراز، 1391. 72

جدول (4-10): توزیع فراوانی سالمند برحسب وضعیت درآمد خانوار ، شیراز، 1391. 72

جدول (4-11): توزیع فراوانی سالمندان برحسب دارایی ها، شیراز، 1391. 73

جدول (4-12): توزیع فراوانی سالمندان برحسب توانایی اقتصادی به تفکیک جنس، شیراز، 1391. 74

جدول (4-13): توزیع فراوانی سالمندان برحسب نظر سالمند در ارتباط با ترتیبات زندگی به تفکیک جنس، شیراز، 1391  75

جدول(4-14) توزیع فراوانی سالمنمدان برحسب رضایت از ترتیبات زندگی، شیراز، 1391. 76

جدول4-15 توزیع فراوانی سالمندان برحسب رضایت از ترتیبات زندگی به تفکیک انواع ترتیبات زندگی.. 78

جدول 4-16 توزیع فراوانی سالمندان بر حسب طرفداری کل فرزندان از سالمند به تفکیک جنس… 79

جدول 4-17 توزیع فراوانی سالمندان برحسب سن و ترتیبات زندگی، شیراز، 1391. 84

جدول 4-18 توزیع فراوانی سالمندان برحسب جنس و ترتیبات زندگی، شیراز، 1391. 86

جدول 4-19 توزیع فراوانی سالمندان برحسب سواد و ترتیبات زندگی، شیراز، 1391. 87

جدول4-20 تحلیل رگرسیونی اثر عوامل جمعیتی بر ترتیبات زندگی سالمندان شیراز، 1391. 88

جدول 4-21 نتایج آزمون آماری t پیرامون طرفداری کل فرزند از سالمند و ترتیبات زندگی.. 89

جدول 4-22 نتایج آزمون آماری t پیرامون طرفداری عاطفی فرزند از سالمند و ترتیبات زندگی.. 89

جدول 4-23 تحلیل رگرسیونی اثر طرفداری کل فرزند از سالمند بر ترتیبات زندگی.. 90

جدول 4-24 توزیع فراوانی سالمندان برحسب توانایی اقتصادی و ترتیبات زندگی.. 91

جدول 4-25 توزیع فراوانی بر حسب وضعیت تأهل پاسخگویان و ترتیبات زندگی.. 92

جدول 4-26 تحلیل رگرسیونی اثر منابع سالمند بر ترتیبات زندگی سالمندان شیراز، 1391. 93

جدول 4-27 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات فرزندان و ترتیبات زندگی.. 94

جدول4-28 توزیع فراوانی سالمندان برحسب تعداد فرزندان مجرد و ترتیبات زندگی شیراز، 1391. 95

جدول 4-29 تحلیل رگرسیونی اثر وضعیت تأهل فرزندان بر ترتیبات زندگی سالمندان شیراز، 1391. 96

جدول 4-31 نتایج آزمون آماری t پیرامون طرفداری کل فرزند از سالمند و جنس سالمند. 97

جدول 4-32 نتایج آزمون آماری t پیرامون طرفداری عاطفی فرزند از سالمند و جنس سالمند. 97

جدول 4-33 نتایج آزمون آماری t پیرامون طرفداری مالی فرزند از سالمند و جنس سالمند. 97

جدول 4-34 توصیف آماری اندازه طرفداری کل فرزند از سالمند برحسب تعداد فرزندان. 98

جدول 4-35 نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه پیرامون طرفداری کل فرزند از سالمند و تعداد فرزندان سالمند. 98

جدول 4-36 نتایج آزمون شفه و L.S.D درمورد طرفداری کل فرزند از سالمند و تعداد فرزندان……………99

جدول 4-37 نتایج شاخص های برازش رگرسیون لجستیک برای تعیین عوامل موثر بر ترتیبات زندگی ..

………………………………………………………………………………………………………………..100

جدول 4-38 نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک برای تعیین عوامل موثر بر ترتیبات زندگی…………….101

 

فهرست نموادارها

نمودار4-1 مقایسه توزیع سنی سالمندان نمونه با سرشماری 1385. 63

نمودار4-2 توزیع فراوانی سالمندان برحسب وضعیت تأهل. 64

نموادر4-3 توزیع فراوانی سالمندان بر حسب ترتیبات زندگی، شیراز، 1391. 68

نمودار 4-4 توزیع فراوانی سالمندان بر حسب توانایی اقتصادی.. 74

نمودار4-5 توزیع فراوانی سالمندان برحسب نظر سالمند در ارتباط با ترتیبات زندگی به تفکیک جنس… 76

نمودار 4-6 توزیع فراوانی سالمندان برحسب طرفداری کل فرزندان از سالمند. 79

نمودار 4-7 میانگین طرفداری کل فرزندان از سالمند برحسب رتبه تولد فرزندان. 80

نمودار 4-8 میانگین طرفداری کل فرزند از سالمند بر حسب جنس فرزند. 81

نمودار 4-9توزیع فرزندان سالمندان برحسب فاصله نسبت یه محل اقامت خود سالمند. 82

نمودار 4-10 توزیع فراوانی سالمندان برحسب سن و ترتیبات زندگی.. 85

 
جستجو در سایت :    

فصل اول

کلیات پژوهش


 

1-1 مقدمه:

بهبود شرایط زندگی، مراقبت های بهداشتی و درمانی، افزایش طول عمر و امید به زندگی، پدیده سالمندی را در جوامع به دنبال داشته می باشد. چنانکه از سال 1950 به بعد میانه سنی جمعیت در کشورهای توسعه یافته آمریکای شمالی، ژاپن، اروپا و استرالیا از 29 سال به37 سال افزایش یافته می باشد و انتظار می رود در سال2050 به 45 سال برسد. پیش روی میانه سنی در کشورهای در حال توسعه آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین 24 سال بوده می باشد که به دلیل کاهش سریع باروری و افزایش امید به زندگی در این مناطق انتظار می رود که میانه سنی برای این دسته از کشورها به 36 سال در سال 2050 برسد ( بونگارت[1]، 2004؛ به نقل از احمدی، 1386). ایران نیز به تبع تغییر و تحولات ساختار سنی جمعیت، تغییراتی مشابه با سایر کشورهای جهان داشته می باشد. برای ایران میانه سنی در سال 1950 برابر با 1/21 سال و درسال 2005 برابر با 4/23 و در سال 2050 به 6/40 سال خواهد رسید(صندوق جمعیت سازمان ملل، 2004؛ به نقل از احمدی ، 1386)

 

کشور ایران بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 با از دست دادن جمعیت کمتر از 15 سال خود و کاهش آن به میزان2/25 درصد از حالت جوانی جمعیت خارج شده می باشد. و طبق آخرین آمار، در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 نزدیک به 6 میلیون سالمند 60 سال به بالا در کشور زندگی می‌کنند که 2/8 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و این رقم با در نظر داشتن اینکه ایران همیشه به‌عنوان یک کشور جوان در دنیا شناخته شده، عدد قابل توجهی می باشد که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. و چنان که آمارها نشان می دهند در سال های آتی ساخت سنی جمعیت به یک ساخت جمعیتی پیر و سالخورده تبدیل خواهد گردید.

در نتیجه سالمندی جمعیت، برای نخستین بار در تاریخ بشراست، که دو نسل بزرگ سال از والدین و فرزندان، مدت زیادی هم زیستی می کنند. هنگامی که فرزند بزرگتر ازدواج می کند، این امید می باشد که به گونه متوسط پدر در حدود بیست و پنج سال و مادر در حدود سی سال دیگر زندگی کند (بهنام، 1383: 117). در جوامع سنتی، سالمندان تمامی ابزارهای لازم برای اقتدار و سروری را در اختیار داشته و و با این ابزارها قادر به کسب منزلت اجتماعی برجسته و ایفای تأثیر های کلیدی در خانواده و جامعه بودند. اما تحولات ایجاد شده در دوران جدید سبب کاهش و نزول جایگاه سالمندان در مقایسه با جوامع گذشته گردیده می باشد (ریاحی، 1387: 10). و شکاف معروف میان نسل ها که حدود بیست سال پیش میان پدر و مادرها و جوانان بود، دیگر واقعیت پیشین را ندارد. امروزه این شکاف میان والدین مسن و فرزندان بزرگسال آنها از همه آشکارتر می باشد، اما هنوز همان بازیگران در صحنه اند، آنها پیر شده اند و شکاف از قلمرو جوانی به قلمرو پیری نقل مکان کرده می باشد (بهنام، 1386: 180). پس افراد سالمند مایل هستند به فرزندان خود نزدیک باشند اما با آنها زیر یک سقف زندگی نکنند. زیرا هرچند روابط نزدیک و گرم باشد، اما تماس های طولانی ممکن می باشد موجب ایجاد هیجانات و معضلات گردد (دیرک راسل، 1370: 213؛ به نقل از جانمردی، 1379). و از سویی دیگر مسائل مختلف سالمندی مانند اختلال در سلامتی سالمندان، شیوع بیماری های مزمن، کاهش منابع در دسترس و وابستگی بیشتر سالمندان، دلیلی  برای طرفداری و مراقبت بیشتر از سوی فرزندان و داشتن اقامت مشترک با سالمندان می باشد. از این رو پژوهش حاضر به مطالعه روابط بین نسلی (سالمندان- فرزندان) و ترتیبات زندگی سالمندان که از موضوعات جمعیتی سالخوردگی می باشد می پردازد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله-گذاری موالید در بین زنان 49-15 سالهدر ایران 1385 و افغانستان2010

 

1-2 اظهار مسأله:

سالخوردگی جمعیت یک فرایند شناخته شده به عنوان “پیامد انتقال جمعیت شناختی” می باشد که در آن باروری و مرگ ومیر از سطوح بالا به سطوح پایین کاهش پیدا می کند. مهمترین عوامل موثر بر سالخورده شدن جمعیت کاهش مرگ ومیر، خصوصاً مرگ ومیر نوزادان و کودکان و کاهش اساسی و مستمر باروری و به تبع آن کاهش رشد جمعیت می باشد که باعث تغییرات اساسی در ساختار سنی جمعیت اکثر جوامع مانند ایران شده می باشد.

براساس طبقه بندی های سازمان ملل اصطلاح سالمند در مورد کسانی به کار برده می گردد که 60 سال یا بیشتر از سن آنان گذشته باشد. بر اساس یک شاخص جمعیتی معمولاً اگر بیش از 12درصد کل جمعیت 60 سال و بالاتر(زنجانی، 47:1369) و یا بیش از 10 درصد کل جمعیت 65 سال و بیشتر باشد جمعیت سالخورده تلقی می گردد (جهانفر، 1374). براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1390 مرکز آمار ایران نزدیک به شش میلیون نفر از جمعیت کل کشور در سنین 60 سال و بالاتر قرار دارند و نسبت جمعیت سالخورده 60 سال و بالاتر بر اساس نتایج سرشماری ذکر گردیده 2/8 درصد بوده می باشد. آمارها بیانگر این می باشد که اندازه رشد جمعیت سالمندان به گونه قابل ملاحظه ای بیشتر از اندازه رشد کل جمعیت می باشد. پس این گونه که شاخص های آماری نشان می دهند طریقه سالخورده شدن جمعیت در کشور ما آغاز شده می باشد. که اگر برای روبرو شدن با آن آماده نباشیم پیامدهای منفی بسیاری در پی خواهد داشت.

از مهمترین مسائلی که در زمان پیری مطرح می گردد مسأله مراقبت و طرفداری از سالمندان می باشد. در گذشته طرفداری از سالمندان معمولاً از طریق تعهدات بین نسلی فرزندان- والدین و جامعه انجام می پذیرفت اما امروزه اینگونه تعهدات و ارایه طرفداری های مورد نیاز سالمندان تا حدود زیادی تضعیف شده می باشد. و “علیرغم افزایش تعداد و نسبت سالمندان کشور در چند دهه اخیر، موقعیت و جایگاه آنان به ویژه در شهرهای بزرگ در مقایسه با گذشته تضعیف شده می باشد”(ریاحی، 1387: 10). تا مدتی پیش، سالخوردگان در اکثر نقاط دنیا در خانواده های گسترده زندگی می کردند، و به گونه معمول، اقتدار خود را بر اعضای خانواده حفظ می کردند و انتقال فرد به سنین سالخوردگی بسیار آرام تر و قابل تحمل تر از امروز صورت می گرفت (علیخانی، 1381: 24). اما امروزه کاهش بعد خانوار و تغییر خانواده های  گسترده به خانواده هسته ای، اشتغال زنان در جامعه، مهاجرت فرزندان و افزایش پدیده شهرنشینی از عواملی می باشد که باعث شده سالمند امروزی از طرفداری کافی برخوردار نباشد.

امروزه در نتیجه سالمندی جمعیت برای نخستین بار در تاریخ بشر امکان همراهی فرزندان با والدین سالمنداشان افزایش یافته می باشد، چنان که جانگ[2] اظهار می کند « اولین بار در طول تاریخ بشر می باشد که شمار زیادی از والدین و فرزندانشان پتانسیل همراهی با هم در نیمه دوم زندگیشان را دارند. هر چند که افزایش امید به زندگی[3]، باعث افزایش شانس همراهی فرزندان با والدین در سال های واپسین زندگی می گردد، اما در نسل های بعدی که درگیر کاهش باروری و دیگر تحولات جمعیت و جامعه شناختی شده اند این احتمال کاهش می یابد. کاهش اندازه باروری باعث می گردد که شمار بزرگتری از سالمندان با فرزندان کمی طرفداری شوند و فرزندان، خواهر و برادر کمتری داشته باشند تا در مسئولیت های مراقبتی شریک شوند» (جانگ،1:1999).

چنین تحولات صورت گرفته ای در زندگی اجتماعی توجه را به سوی مطالعات بین نسلی جلب کرده می باشد زیرا که علاوه بر کاهش مرگ ومیر و افزایش امید به زندگی ، که افزایش احتمال زندگی چند نسل را در یک زمان امکان پذیر می سازد، پدیده های دیگری مانند طلاق و بالارفتن سن ازدواج نیز احتمال وابستگی متقابل بین دو نسل را افزایش می دهد و طولانی تر شدن زندگی آنها در کنار همدیگر را میسر می کند. و با در نظر داشتن اینکه اعضای خانوار از سطوح متفاوت همبستگی اجتماعی و طرفداری عاطفی و ابزاری برخوردارند، روابط میان اعضای خانوار ممکن می باشد تنش ایجاد کند و والدین سالمند و فرزندان درگیر تعاملات ناخوشایندی شوند.

اما مسئله قابل توجه دیگر که پیامد مدرنیزاسیون می باشد، الگو و فضای متفاوتی می باشد که محصول سبک زندگی جدید می باشد که در آن فردگرایی افراد افزایش می یابد. ومنجر به  مستقل شدن افراد از واحد تولیدی خانواده می گردد که از یک طرف فرزندان را از وابسته بودن به واحد تولیدی و جغرافیایی خانوادگی رها ساخته که در نتیجه آن فرزندان به مقصود کسب موقعیت های بهتر در زندگیشان به مهاجرت می پردازند و پس فاصله جغرافیایی بین دو نسل، به نسبت گذشته بیشتر می گردد. وخانواده های هسته ای شکل غالب خانوارها می گردد. این تحولات موجب تغییر در بعضی تأثیر های اعضای خانواده و بخصوص تغییر و کاهش تأثیر های سالمندان در خانواده می گردد. که گویا کاهش تأثیر های سالمندان، بر اندازه پذیرش آنها در خانواده اثر گذار باشد. پس چنین شرایطی سالمندان را که به طرفداری و کمک اطرافیان و به خصوص فرزندان خود نیاز دارند تا سال های مانده از عمرشان را سپری کنند در شرایط نگران کننده­ای قرار می­دهد.

متعاقب تغییرات ذکر گردیده یعنی کاهش باروری و در کنار آن افزایش امید به زندگی و همچنین پدیده هایی مانند طلاق و بالارفتن سن ازدواج که به طولانی تر شدن زندگی  نسل ها در کنار یکدیگر کمک می کند. و در همین راستا کاهش محدوده خویشاوندی، ایجاد فاصله جغرافیایی بین نسلی و افزایش تحصیلات افراد در عمل و عکس و العمل با یکدیگر الگوهای متفاوتی از روابط بین نسلی را ایجاد می کند. تمامی مسائل یاد شده روابط بین نسلی را به چالش کشیده و منجر به جریان جدیدی از این روابط در خانواده­ها می­گردد، زیرا که دو نسل فرزندان و والدین سالمند آنها دارای نیازهای متفاوتی می باشند نیاز سالمندان به طرفداری ، خصوصاً با وجود بیمارهای مزمن و اشکال سیستم های طرفداری رسمی در ایران، ما را  برآن می دارد که به مطالعه طرفداری فرزندان از والدین سالمند بپردازیم و دریابیم که تعهد فرزندان به وظایفی که در مورد والدین سالمندان خود بر عهده دارند چه تأثیری بر ترتیبات زندگی[4] سالمندان می گذارد، آیا فرزندانی که با والدین سالمند خود زندگی می کنند در مقایسه با فرزندانی که مستقل از والدین خود زندگی می کنند به طرفداری بیشتری از سالمند می پردازند؟ آیا جنس سالمند و تعداد فرزندان سالمند بر طرفداری فرزند از والدین  سالمند تأثیر گذار می باشد؟ سالمندان کدام شکل از ترتیبات زندگی را ترجیح می دهند و رضایت سالمندان از کدام یک از اشکال ترتیبات زندگی بیشتر می باشد. سالمندان زندگی مستقل از فرزندان را ترجیح می دهند یا هم سکنایی را؟ پس این مطالعه کوشش دارد به الگوهای غالب و رایج ترتیبات زندگی در میان سالمندان دست یابد و تأثیر روابط بین نسلی را بر ترتیبات زندگی سالمندان مورد مطالعه قرار دهد. زیرا هر چند که اطلاعات در مورد ترتیبات زندگی مفید می باشد اما الزاماً این داده ها ماهیت روابط اجتماعی و بین نسلی موجود برای سالمندان را به وضوح نشان نمی­دهد و آمارهای توصیفی در مورد ترتیبات زندگی پژوهشگر را از انگیزه ها و ترجیحات ترتیبات مختلف زندگی مطلع نمی سازد. پس در این پژوهش علاوه بر ترتیبات زندگی به مطالعه روابط بین نسلی می پردازیم و با در نظر داشتن این مسئله که مورد طرفداری و مراقبت قرارگرفتن سالمندان از سوی فرزندانشان در سال های مانده از عمرشان مهمترین بحث از روابط بین نسلی فرزندان – والدین سالمند به شمار می رود. در این مطالعه کوشش می گردد تا بعد حمایتی روابط بین نسلی مورد ارزیابی قرار گیرد.

[1] – Bongaarts

[2] – jeng

[3]- Life Expectancy

[4] – Living Arrangements

تعداد صفحه :136

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***