:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه صنعتی شاهرود

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

مطالعه تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس

 

استاد راهنما:

دکتر بزرگ مهر اشرفی


 

اسفند 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 2

1-2-اظهار مسئله. 2

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش.. 3

1-4-اهداف پژوهش : 3

1-5-سئوالات پژوهش : 4

1-6-فرضیه های پژوهش : 4

1-8- متغیر های پژوهش.. 5

1-9-تعریف اصطلاحات و واژه ها 6

فصل دوم: ادبیات

2-1-تاریخچه شرکت : 10

2-2-مفهیم و مقاصد کلی اطلاعات.. 16

2-3-توصیف داده ها و تبیین رخدادها 16

2-4-پیش بینی و ارزیابی.. 16

2-5-پیشنهاد راهکارها 17

2-6-امنیت اطلاعات.. 17

2-7-تهدید ها و انواع آن. 18

2-8-محافظت.. 22

2-9-سیستم. 23

2-9-1-سیستم های بسته. 23

2-9-2-سیستم های باز 23

2-10-ضرورت اطلاعات.. 24

2-11- سیر تحول و تکامل سیستم های اطلاعاتی.. 25

2-12-سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه. 26

2-12-1-سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) 27

2-12-2-سیستم های پردازش تراکنش (TPS) : 27

2-12-3-سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS) 28

2-12-4-سیستم های اطلاعاتی مدیران جرایی (EIS) : 28

2-12-5-سیستم های خبره یا مبتنی بر دانش (KBS) 29

2-12-6-سیستم اتوماسیون اداری (OAS) : 29

2-12-7-سیستم مدیریت دانش (KMS) 30

2-13-اهمیت اطلاعات.. 30

2-14-سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی.. 31

2-15- محدودیت های سیستم های اطلاعاتی.. 32

2-16- فناوری.. 32

2-16-1-فناوری اطلاعات.. 32

2-16-2-زمینه های فناوری اطلاعات.. 34

2-16-3-تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان. 34

2-16-5-ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 35

2-16-6-فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 37

2-1-7-تاریخچه پیدایش گاز و صنعت گاز در ایران : 42

2-18-مقدمه. 46

2-19-تعریف تولید. 46

2-20-سیستم های اطلاعات تولید. 47

2-21-تفاوت سیستم اطلاعات با فناوری اطلاعات.. 48

2-22-تولید یکپارچه ای رایانه ای.. 48

2-23-تولید به کمک رایانه و سیستم اجرایی تولید. 49

2-24-شبکه همکاری تولید. 49

2-25-کنترل فرآیند. 49

2-26-تعریف کیفیت.. 51

2-27-تعریف کیفیت از دیدگاه فلسفی.. 51

2-28-تعریف کیفیت مبتنی بر محصول. 51

2-29-تعریف کفیت مبتنی بر مصرف کننده 52

2-30-تعریف کیفیت مبتنی بر تولید. 52

2-31-ابعاد کیفیت.. 52

2-32-رقابت در ابعاد کیفیت.. 54

22-32-تعریف هزینه. 56

2-33-1-هزینه فرصت.. 56

2-33-1-2-هزینه ها صریح یا عیان 56

2-33-1-3-هزینه های ضمنی یا غیر عیان 56

2-33-1-4-هزینه از نظر زمان. 57

2-33-1-5-هزینه های متغیر. 57

2-33-1-6-هزینه های ثابت.. 58

2-33-1-7-هزینه کل.. 58

2-33-1-8-هزینه های متوسط کل (ATC) 58

2-33-1-9-هزینه نهایی (MC) 59

2-33-1-10-هزینه های ثابت متوسط (AFC) 59

2-34-بهره وری : 61

2-34-1-بهره وری از دیدگاه اقتصاد دانان : 61

2-34-2-بهره وری از دیدگاه مهندسان : 61

2-34-3-بهره وری از دیدگاه مدیران : 61

2-35-پی آمد های مثبت بهره وری.. 62

2-36-موانع بهره وری.. 63

2-37-عومل موثر بر افزایش بهره وری.. 64

2-38-مولفه های بهره وری.. 64

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-مقدمه. 72

3-2-روش پژوهش.. 72

3-3-نوع پژوهش.. 74

3-3-تبیین و توصیف سئوالات.. 74 جستجو در سایت :   

3-4-عوامل موثر بر اندازه تولید به تبیین زیر می باشد : 74

3-4-جامعه آماری.. 76

3-5-روش نمونه گیری.. 76

3-6-ابزار جمع آوری طلاعات.. 76

3-7-پرسشنامه. 77

3-8-آشنایی با پرسشنامه. 78

3-9-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 79

. 3-9-1-تحلیلی توصیفی داده ها 79

3-9-2- تجزیه وتحلیل استباطی داده ها 79

3-10-اعتبار یا روایی پژوهش.. 81

3-11-اعتماد یا پایایی پژوهش.. 81

3-12-آمار استنباطی.. 82

3-13- آزمون همبستگی پیرسون. 82

3-15-قلمرو پژوهش.. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه : 86

4-2(بخش اول ) – ویژگی جمعیت شناختی.. 87

4-3-1-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال اول. 91

4-3-2-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال دوم. 92

4-3-3-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال سوم. 92

4-3-4-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال چهارم. 92

4-4-ضریب پایایی نهایی ابزار پژوهش… 93

4-5-آزمون نرمالیتی متغیر ها 93

4-6- آزمون همبستگی پیرسون. 94

4-6-1-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر اول. 95

4-6-2-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر دوم : 95

4-6-3-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر سوم : 96

4-6-4-آزمون همبستگی با متغیر چهارم. 96

4-6-5-بخش دوم : آزمون فرضیات : 97

4-6-5-1-فرصیه فرع اول. 97

4-6-5-2-فرصیه فرعی دوم. 98

4-6-5-3-فرضیه فرعی سوم. 99

4-6-5-4-فرضیه فرعی چهارم. 100

4-7-اولویت بندی هر یک از ابعاد و گزینه ها : 101

4-8- رتبه بندی هر یک از متغیر های پژوهش : 101

4-8-1-آزمون فریدمند برای گزینه های اندازه تولید. 102

4-8-2-آزمون فریدمن برای گزینه های کیفیت محصول : 103

4-8-3-آزمون فرید من برای گزینه های هزینه های تولید : 104

4-8-4-آزمون فرید من برای گزینه های بهبود کارایی : 105

4-9-اولویت بندی هر یک از ابعاد : 105

فصل پنجم: نتیجه گیری، تفسیر و پیشنهادات

 

1-5-مقدمه. 108

5-2-نتیجه گیری.. 108

5-2-1-نتیجه حاصله از فرضیه اول : 108

5-2-2-نتیجه حاصله از فرضیه دوم : 109

5-2-3-نتیجه حاصله ازفرضیه سوم : 109

5-2-4-نتیجه حاصله از فرضیه چهارم : 109

5-3-محدودیت های شکل گیری : 110

5-4-تفسیر نتایج پژوهش.. 110

منابع فارسی.. 114

ضمائم. 116

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول شماره (2-1) 15

جدول شماره(4-1) 87

جدول شماره(4-2) 88

جدول شماره (4-3) 89

جدول شماره (4-4) 91

جدول شماره(4-5) 92

جدول شماره (4-6) 92

جدول شماره(4-7) 92

جدول شماره (4-8) 93

جدول شماره(4-9) 94

جدول شماره(4-10) 95

جدول شماره(4-11) 95

جدول شماره (4-12) 96

جدول شماره(4-13) 96

جدول شماره (4-14) 97

جدول شماره (4-15) 98

جدول شماره(4-16) 98

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : طراحی و پیاده سازی سیستم خبره برای پیش بینی الگوی ماندگاری مشتریان مطالعه موردی گروه صنایع غذایی سولیکو (کاله) – شرکت پخش و توزیع غذایی ارومیه

جدول شماره (4-17) 99

جدول شماره(4-18) 99

جدول شماره (4-19) 100

جدول شماره(4-20) 100

جدول شماره (4-21) 101

جدول شماره (4-22) 102

جدول شماره(4-23) 102

جدول شماره (4-24) 103

جدول شماره (4-25) 103

جدول شماره (4-26) 104

جدول شماره (4-27) 104

جدول شماره (4-28) 105

جدول شماره (4-29) 105

جدول شماره (4-30) 106

جدول شماره (4-31) 106

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                            صفحه

نمودار شماره(4-1) 87

نمودار شماره(4-2) 87

نمودار شماره(4-3) 88

نمودار(4-4) 89

نمودار شماره(4-5) 90


 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

جامعه جهانی در عصری به سر می برد که در آن اطلاعات و دانش را سرمایه اصلی و عامل اساسی رشد و توسعه یک جامعه می شناسد تا آنجا که (دانایی، توانایی می باشد ) شعار اصلی این عصراست اطلاعات ، ابزارو عامل اساسی به کارگیری دانش در عصر حاضر می باشد . حقیقت این می باشد که شاغلان بخش اطلاعات از بزرگترین طبقات فعال فناوری اطلاعات و از همه مهمترین و عمده ترین ساختار های موجود در جامعه امروز جهانی می باشد. پیدایش و گسترش این ساختار متکی به سه عامل ( تغییرات پویا و پیشرفت فناوری ) ( جهانی شدن تجارت ) و ( پیشرفت های اجتماعی ) می باشد. فن آوری اطلاعات در پیوند بین فعالیت های مختلف یکسازمان و نیز ضامن بقا و تداوم فعالیت های یک سازمان می باشد و بدون بهره مندی از آن نه تنها امکان بهره گیری ازروش های جدید درسازمان فراهم نمی گردد و اینکه امکان رقابت یا سازمان های دیگر نیز از میان خواهد رفت . از آنجا که موقعیت و شیوه بخش نفت از یک سو و ضرورت بهره مندی از شیوه ها و روش های جدید از دیگر سو، مجهز شدن بخش نفت را به فناوری اطلاعات و نیز بهره گیری از روش ها و راه حل های جدید اجرایی – عملیاتی در اولویت قرار گیرد و ترجیحاً در برنامه ریزی آموزشی مهندسی نفت محفوظ گردد. ره آورد عصر فناوری اطلاعات، کاهش اهمیت نسبی پردازش اطلاعات می باشد و آن ناشی از کاربرد قابل توجه فناوری اطلاعات در برنامه ریزی مدیریت و بهره گیری راهبردی از آن در سازمان می باشد. (منبع : دانشنامه رشد )

1-2-اظهار مسئله

سازمان­ها و شرکت ها با به کار گیری و پیاده سازی فناوری اطلاعات توانایی انجام بهتر و ساده تر وظایف خود را افزایش می دهند و از این طریق قادرند روش کار خود رادگرگون سازند. مزایای که IT در سازمان ها ایجاد می کند مانند در صرفه جویی هزینه ها ، جلوگیری از خطاهای انسانی، افزایش بهبود کارآیی و تاثیر سازمانی بسیار قابل تامل می باشد به همین خاطر امروزه سرانه هزینه IT به ازای یک نیروی انسانی به عنوان یکی از شاخص های توسعه ملی کشور ها مطرح می گردد. IT باعث کاهش هزینه در اثر افزایش دسترسی به اطلاعات، پردازش وبازار یابی آن خواهد گردید. در دهه اخیر فناوری اطلاعات علاوه بر خودکار سازی ادارات در کاهش انواع هزینه های کیفیت تأثیر بسزایی را اعمال کرده می باشد .

این پژوهش به تأثیر و تأثیر فناوری اطلاعات در صنعت نفت و مدیریت فواید و اندازه بهره گیری از تکنیک های فناوری اطلاعات در جهت برآورده کردن اهداف سازمانی پرداخته و با بهره گیری از فناوری اطلاعات و سیستم مدیریت اطلاعات جهت ارائه راهکار مناسب به مدیران ارشد شرکت های تولید نفت و گاز عسلویه بوده می باشد.

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

عصر فعلی را بعضی عصر اطلاعات لقب داده اند. این نامگذاری شاید به این دلیل باشد که امروزه اطلاعات به جزء تفکیک ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده می باشد اگرچه اطلاعات از دیر باز در زندگی بشر تأثیر بسزایی داشته وانسان برای تصمیم گیری ها و طی طریق همواره محتاج به آن بوده می باشد اما آن چیز که که امروزه اهمیت آن را صد چندانکرده شرایط جدید زندگی و افزایش سهم اطلاعات در آن می باشد.

و همچنین برنامه ریزی ها، اکتشافات، تحقیقات بر اساس بهره گیری درست، سریع و به موقع از اطلاعات و سیستم اطلاعاتی کارآمد امکان پذیر می باشد. در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها، فناوری اطلاعات به صورت یک سطح نیرومند در آمده که در صحنه رقابت جهانی و افزایش تقاضا از نظر سرعت، کیفیت، ارزش تأثیر بسیار مهمی اعمال می کند .

1-4-اهداف پژوهش :

هدف اصلی : مطالعه و شناخت سطح فناوری اطلاعات در حیطه مدیریت ارشد شرکت پتروشیمی پارس عسلویه و ارائه راه حل های مناسب.

 

اهداف فرعی :

  • مطالعه و شناخت سطح فناوری اطلاعات در سطوح مدیریت اجرایی و فنی و تأثیر آن بر اندازه تولید، هزینه، سطح کیفیت محصولات
  • شناخت تأثیرات سطح فناوری اطلاعات جهت ارائه اطلاعات دقیق به سطوح مدیران اجرایی و فنی برای تصمیم گیری، برنامه ریزی، رهبری، کنترل.

1-5-سئوالات پژوهش :

سئوال اصلی :

اندازه تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد تولیدی شرکت پتروشیمی پارس عسلویه به چه اندازه می باشد ؟

سئوالات فرعی :

  • آیا سطخ فناوری اطلاعات در افزایش مقدار تولید در شرکت پتروشیمی پارس عسلویه تأثیر بسزایی داشته می باشد ؟
  • آیا سطخ فناوری اطلاعات در افزایش کیفیت محصول موثر بوده می باشد ؟
  • آیا سطح فناوری اطلاعات باعث کاهش اندازه هزینه های تولید در شرکت پتروشیمی پارس شده می باشد ؟
  • آیا سطح فناوری اطلاعات در افزایش بهبود کارایی و اثربخشی موثر می باشد ؟

تعداد صفحه :134

دانلود رایگان این پایان نامه

برای دیدن لیست بقیه پایان نامه های رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات اینجا کلیک کنید