:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : مطالعه اندازه رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با  آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت سال 92-1391

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی– درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

عنوان:

مطالعه اندازه رضایت زناشویی و عوامل شغلی مرتبط با  آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت سال 92-1391

 

استاد راهنما :

سرکار خانم فرزانه شیخ الاسلامی

 

اساتید مشاور :

جناب آقای دکتر رسول تبری

جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

 

آبان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

 فصل اول : کلیات

1- 1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………2

2- 1 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….7

3- 1 سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………8

4- 1 تعاریف نظری……………………………………………………………………………………………………………9

5- 1 تعارف عملی……………………………………………………………………………………………………………10

6- 1 پیش فرض ها…………………………………………………………………………………………………………..11

7- 1 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم : زمینه و پیشینه پژوهش

1- 2 چهارچوب پژوهش………………………………………………………………………………………………….14

2- 2  مروری بر مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………30

فصل سوم: زمینه و پیشینه پژوهش

1- 3  نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………40

2- 3 جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………40

 3- 3 نمونه پژوهش ، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………….40

4- 3 مشخصات واحدهای پژوهش………………………………………………………………………………….41

5- 3 محیط پژوهش………………………………………………………………………………………………………42

6- 3 ابزار های گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………….42

7- 3 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار…………………………………………………………………………….45

8- 3 روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………….45

9- 3 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………46

9- 3 ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………..48

فصل چهارم :

1- 4  یافته‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………..50

فصل پنجم:

1- 5  تجزیه و تحلیل یافته‌ها………………………………………………………………………………………..91

2- 5 نتیجه‌گیری نهایی براساس سئوالات پژوهش……………………………………………………………104

3- 5 کاربرد یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………………….106

4 -5  پیشنهادات براساس یافته های پژوهش‌………………………………………………………………..107

 

 منابع و ماخذ :

– فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………….108

پیوست ها  :

فرم رضایت نامه آگاهانه

پرسشنامه اطلاعات فردی اجتماعی

پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

جدول  شماره 1 – شاخص های پراکندگی و مرکزی صفات کمی واحدهای مورد پژوهش…………………………51

جدول شماره 2 – توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات  فردی اجتماعی……………………………52

جدول شماره 3 – توزیع واحدهای مورد پژوهش بر اساس وضعیت رضایت زناشویی……………………………….56

جدول  شماره 4 – توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه پاسخ قراردادی………………………………57

جدول شماره 5 – توزیع پاسخ های واحدها ی مورد پژوهش در حیطه رضایت زناشویی……………………………58

جدول شماره 6 – توزیع  پاسخ های  واحدهای مورد پژوهش  در حیطه موضوعات شخصیتی……………………60

جدول شماره 7 – توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش  در حیطه ارتباط زناشویی……………………………..61

جدول  شماره 8 – توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش  در حیطه حل تعارض…………………………………62

جدول شماره  9 – توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش در حیطه مدیریت مالی…………………………………63

جدول شماره 10-توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش درحیطه فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت………..64

جدول شماره 11 – توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش  در حیطه روابط جنسی……………………………….65

جدول شماره 12 – توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش  در حیطه ازدواج و بچه ها………………………….66

جدول شماره 13 – توزیع  پاسخ های واحدهای مورد پژوهش  در حیطه بستگان و دوستان………………………..67

جدول شماره 14-توزیع پاسخ های واحدهای مورد پژوهش درحیطه نقشهای مربوط به برابری زن و مرد………68
جستجو در سایت :   


جدول شماره 15 – توزیع  پاسخ های واحدهای مورد پژوهش  در حیطه جهت گیری عقیدتی…………………….69

جدول شماره 16- مقایسه میانگین نمره رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش به تفکیک حیطه های  مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

جدول شماره 17 – همبستگی اندازه رضایت زناشویی کلی واحدهای مورد پژوهش با متغیرهای کمی فردی اجتماعی بر حسب ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………72

جدول شماره 18 – مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس……..73

جدول شماره 19- مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش بر حسب نوع ازدواج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

جدول شماره 20 – مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب اندازه تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

جدول شماره 21- مقایسه میانگین  نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب مرتبه شغلی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………76

جدول شماره 22 – مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب بخش محل خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………………………77

جدول شماره 23 – مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب وضعیت استخدام………………………………………………………………………………………………………………………………………..78

جدول شماره 24 – مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب               نوبت کاری……………………………………………………………………………………………………………………………………79

جدول شماره 25 – مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب وضعیت  درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

جدول شماره 26 – مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب سابقه ابتلا به بیماری جسمی……………………………………………………………………………………………………………………………….81

جدول شماره 27 – مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب تعداد فرزند……………………………………………………………………………………………………………………………………………82

جدول شماره 28 – مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب سن فرزند……………………………………………………………………………………………………………………………………………83

جدول  شماره  29 – مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب وضعیت شغلی همسر……………………………………………………………………………………………………………………………………………84

جدول شماره 30 – مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب اندازه تحصیلات همسر……………………………………………………………………………………………………………………………………………85

جدول شماره 31 – مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب نوبت کاری همسر……………………………………………………………………………………………………………………………………………86

جدول شماره 32 – مقایسه میانگین نمره کل رضایت زناشویی واحدهای مورد پژوهش برحسب یکسان بودن محل کار همسر با محل سکونت……………………………………………………………………………………………………….87

جدول شماره 33 – ضریب رگرسیونی عوامل مرتبط رضایت زناشویی کلی در واحدهای مورد پژوهش…….88

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

نمودار شماره 1 : نمودار خطی میانگین درصد رضایت زناشویی واحد های مورد پژوهش به تفکیک حیطه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

 

 

فصل اول

مقدمه ( اظهار مسئله ) :

     زندگی زناشویی جنبه های مختلفی از مسائل مالی تا روابط جنسی و عاطفی را در برمی گیرد که با حفظ استقلال نسبی در جهت تکامل فردی ، شکوفایی استعدادها و قابلیت های طرفین همراه می باشد و به زندگی معنا و هویت می دهد (1) . اگر عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، اخلاقی ، روانی و شغلی در زندگی زناشویی نادیده گرفته شوند ، زوجین در زندگی شاد و خوشبخت نخواهند بود و ممکن می باشد سرگردانی و توقف رشد فردی و خودآگاهی ایجاد گردد (2). رضایت زناشویی عامل پیش بینی کننده سلامت روانی افراد متاهل می باشد و تأثیر عمده ای در تربیت افراد و بارور کردن توانائی ها دارد (3). روابط زناشویی رضایتمند باعث رشد شایستگی ، توانایی سازگاری و انطباق افراد شده و این افراد عموماً عمر طولانی و تغذیه سالم و مطلوب داشته ، دچار افسردگی و معضلات روانشناختی کمتری گردیده و کودکان سازگارتر و با وضعیت تحصیلی بهتری دارند، همچنین کمتر به الکل و مواد مخدر روی می آورند و در صورت ابتلا به سرطان احتمال نجات بیشتر می باشد (4).      

     رضایت زناشویی1 دارای حیطه های مختلفی همچون درک متقابل زن و شوهر از رفتار و ویژگی های یکدیگر (پاسخ قراردادی) 2 ، توجه آنها نسبت به تأثیر ارتباط در زندگی زناشویی (ارتباط زناشویی) 3، چگونگی حل تعارض ها و کشمکش ها ( حل تعارض ) 4، اندازه رضایت از اداره  مالی خانواده ( مدیریت مالی) 5 ، توافق در چگونگی بهره گیری از اوقات فراغت (فعالیت های مربوط به اوقات فراغت) 6 ، خشنودی از روابط جنسی و عاطفی (روابط جنسی) 7 ، توافق درمورد داشتن فرزند و درک واقع گرایانه از تأثیر فرزندان بر روابط زناشویی   ( ازدواج و بچه ها ) 8 ، هماهنگی احساسات و علایق مربوط به دوستان و خویشاوندان ( بستگان و دوستان ) 9، رضایت از  تأثیر های مختلف زناشویی ( تأثیر های مربوط به برابری زن و مرد ) 10 و اعتقادات و اعمال مذهبی

 

 

1- marital satisfaction

2- idealistic distortion

3- marital  communication

4- conflict  resolution                          

5- financial  management        

6-leisure activities

7- sexual relationship

8- marriage and children

9- family and friends

10- equalitarian roles

( جهت گیری عقیدتی) 1 در زندگی زناشویی می باشد (5) همان گونه که اعتقادات مذهبی تأثیر مهمی در رضایت زناشویی دارد (6) . ارزیابی این حیطه ها می تواند معضلات بالقوه زوج ها را توصیف نموده و زمینه های نیرومندی و تقویت آنها را در زندگی مشخص کند (7). زوجینی که انعطاف پذیری، سازگاری و همبستگی ( موضوعات شخصیتی ) 2 بیشتری داشته باشند از رضایت زناشویی  بیشتری برخوردار بوده و دارای همبستگی مثبت  و همسو بین رضایت زناشویی و مؤلفه هایی زیرا اوقات فراغت ، همگرایی در مسائل مربوط به فرزندان ، ازدواج ، خانواده  و دوستان  می باشند (8) . زوجینی که اوقات  فراغت بیشتری را با هم می گذرانند و سرگرمی های مشترکی دارند، ارتباطات کلامی و عاطفی بیشتری با هم دارند و از سلامت جسمی و روحی باثبات تری برخوردار بوده و در نهایت امکان دستیابی بیشتری به رضایت خواهند داشت (9) .

     با در نظر داشتن جامعه جدید صنعتی ضرورت حضور مردان و زنان در خارج از خانه برای اشتغال ، دستیابی درآمد، انتقال  کارکردهای اقتصادی، آموزشی ، تربیتی به نهادهای دیگر ؛ موجب دگرگونی نهاد خانواده و حرفه و جدایی این دو از هم شده می باشد (10). در هم آمیختن تأثیر های خانوادگی ، شغلی باعث فشار جسمی، روانی و پیامد آن تعارض کار و خانواده می گردد که بر چگونگی سلامت شغلی و خانوادگی تاثیر می گذارد (11) . اولین حوزه های مورد آسیب این تعارض، رضایت زناشویی و رضایت شغلی می باشد و پی آمدهای منفی مانند کاهش سلامتی  برای  زوجین ، ناکارآمدی وظایف مادری ، پدری و همسری ، کاهش رضایت زناشویی و تاثیر منفی بر سلامت روانی را به دنبال خواهد داشت. همچنین تاثیر این آسیب ها در سازمان ها بصورت کاهش بهره وری ، کاهش خشنودی شغلی کارکنان ، افزایش دیر نمود و غیبت کارکنان از کار و افزایش کناره گیری و کاهش تعهد سازمانی می باشد (12). در مورد خانواده ای که هر دو زوج شاغل هستند مشخص شده : زنانی که رضایت شغلی بالاتری دارند بیشتر از زنان خانه دار از زندگی زناشویی خود  لذت می برند ؛ اما بایستی توجه داشت که زنان شاغل استرس و گرفتاری های کاری خود را نیز به منزل می آورند (13).  

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی میزان آمادگی خودراهبری دریادگیری وعوامل همراه با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان درسال تحصیلی92-91

     مانند مشاغلی  که از دیر باز در تمام مدت شبانه روز فعال بوده، شغل هایی هستند که در زمینه مسائل درمانی فعالیت و با بیماران ارتباط دارند. پرستاران عمده ترین بخش نیروی انسانی نظام بهداشتی و سلامت را تشکیل می دهند. پرستاری شغلی می باشد که در تمام  24 ساعت فعال بوده و به سبب ماهیت خاص خود به عنوان  

 

 

1- religious orientation

2- personality  issues                                

 

شغل استرس آور شناخته  شده می باشد. استرس های شغل پرستاری در درازمدت می تواند نه تنها سبب معضلات زناشویی گردد بلکه می تواند منجر به فرسودگی شغلی، کاهش کارآمدی، کاهش موثر بودن در محل کار ، غیبت زیاد از بخش، کاهش رضایت بیماران، ترک حرفه پرستاری ، سو مصرف الکل و  مواد مخدر، افسردگی و حتی خودکشی در پرستاران منجر گردد (14). در همین راستا، لاندا 1 نشان داد که با افزایش فشار شغلی ، نارضایتی زناشویی نیز فزونی می یابد (15)

     در سال های اخیر پژوهش های زیادی در مورد مطالعه رضایت زندگی و رضایت شغلی پرستاران و عوامل مرتبط صورت گرفته اما مطالعات  در  زمینه رضایت زناشویی  پرستاران و عوامل مرتبط اندک می باشد .  رضایت زناشویی در طول زمان با عوامل متعددی مرتبط می باشد که با آگاهی از وجود ارتباط آنها  که پیش بینی کننده حفظ رضایت زناشویی در زندگی مشترک یا رفتن به طرف آشفتگی زناشویی می باشد، می توان به پایداری خانواده

کمک نمود تا از آسیب ها در امان بمانند. دسته ای از متغیرها مربوط به عوامل فردی- خانوادگی مانند : سن، جنس، تحصیلات، طول مدت ازدواج، تفاوت سنی، نوع ازدواج ( فامیلی یا غیرفامیلی) ، تعداد فرزندان، سن همسر، شغل و اندازه تحصیلات همسر و عوامل شغلی مانند نوبت کاری، سابقه کار ، بخش محل خدمت ، وضعیت اقتصادی می باشد. نتایج بعضی از مطالعات نشان داده می باشد  که رضایت زناشویی با وضعیت اقتصادی ارتباط مثبت و با طول مدت ازدواج ، تعداد فرزندان ارتباط منفی دارد اما با سن ازدواج ، فاصله سنی ، نوع ازدواج ، تحصیلات ارتباط ای ندارد (16). پیش روی پژوهش توئنگ و همکاران 2 نشان می دهد همسران دارای فرزند، رضایت کمتری نسبت به همسران فاقد فرزند گزارش می کنند (17). سطح تحصیلات بالا و نیز موقعیت اقتصادی و اجتماعی بالا (18) ، اندازه تحصیلات پرستاران و احساس موفقیت در زندگی (19) ، جنسیت  (20) نوبت کاری با تعارض کار- خانواده و کاهش عزت نفس و افزایش افسردگی و کاهش رضایت زناشویی در ارتباط می باشد (21). بعضی مطالعات رضایت زناشویی را در مشاغل مختلف مورد مطالعه قرار داده اند مانند واقعی و همکاران نشان دادند که، 6/65 درصد از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دارای اندازه رضایت  زناشویی در سطح متوسط  می باشند (4). زندی پور نیز با مطالعه ارتباط رضایت زناشویی و رضایت شغلی در کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان تهران مشخص نمود که 6/55 درصد افراد دارای رضایت زناشویی متوسط

 

 

1 – Landa

2 – Twenge j m , etal  

 

بودند (22) . در  این راستا  مطالعاتی  نیز در مورد رضایت  زناشویی  پرستاران در نقاط  مختلف ایران انجام شده می باشد ؛ مانند مطالعه اسدزاده و همکاران که نشان دادند ، میانگین نمره رضایت زناشویی پرستاران در گردش شاغل در بیمارستان های آموزشی و تامین اجتماعی شهر تبریز ، در سطح  متوسط می باشد (23).  

     به دلیل چرخش و تنوع در  زمان  کار ممکن می باشد یک پرستار در طول روزهای هفته ساعات مختلفی از شبانه روز را در بیمارستان به سر ببرد ، همچنین  بنا به اظهارات پرستاران  کار شیفتی  پیامدهای منفی بر  مسایل خانوادگی ، اجتماعی گذاشته و باعث از هم گسیختگی فعالیت های اجتماعی مشترک با  همسر شده  که به گونه معنی داری سلامت روانی آنها را به خطر می اندازد و کار نوبتی منبع بزرگی برای تعارض شغلی و خانوادگی می باشد (26،25،24) . نوبت کاری باعث انزوای اجتماعی ، افزایش افسردگی و کم شدن تعامل زناشویی می گردد، از طرف دیگر این منابع فشار بر افراد؛ موجب ایجاد تعارض در تعهدات شغلی و خانوادگی می گردد (27) . پس رضایت زناشویی به احتمال زیاد، بر رضایتمندی از فرصت های شغلی و تصمیم گیری ها تاثیر گذاشته

و توان برآوردن انتظارات و نیازهای مادی و اقتصادی فرد را بالا می برد (28). از طرفی بالا رفتن معضلات و اختلافات زناشویی به گونه معنادار رضایت کاری را کم می کند ؛ پس افزایش رضایت زناشویی به گونه ای معنی دار با افزایش رضایت کاری و شغلی نیز همراه  می باشد (29).

     وجود استرس های زیاد در حرفه هایی مانند پرستاری باعث کاهش سلامت روانی شده و فشارهای شغلی و مواجه با موقعیت های بیمارستانی ، اختلال در ریتم های زیستی، به خطرافتادن سلامت جسمی و روحی آنان ، افزایش ابتلا به ناراحتی های گوارشی ، بی اشتهایی و اشکال در خواب را موجب می گردد (30). افرادی که به گونه مرتب تحت این شرایط هستند در معرض ابتلا به اختلالات جسمی ، روانی  یا بیماری های گوناگون قرار دارند و اختلالات بیولوژیکی ناشی از آن ممکن می باشد به خطاهای انسانی و جراحات شدید منجر گردد (31)

     در این راستا نتایج مطالعات موید آن می باشد که کار شیفتی و کار شبانه موجب کاهش دیدارهای پرستاران با همسران شده و این موضوع احتمال طلاق در میان آنها را افزایش می دهد (32). به علاوه کار کردن در ساعات غیراستاندارد، شیفت های غیرقابل انعطاف، می تواند با شانس کمتری از رضایت زناشویی همراه  باشد بخصوص برای کسانی که در شیفت های عصر و شب  کار می کنند (33).  بطوری که 9/33 درصد پرستاران به خاطر تأثیر این حرفه  بر زندگی زناشویی خود ابراز نارضایتی داشته اند (34).

     نظر به اینکه پرستاران تأثیر مهمی در بهبود و ارتقا سلامت افراد جامعه دارند و نظام ارائه خدمات بهداشتی نیز نسبت به اثرات منفی تعارض، آسیب پذیر می باشد ؛ شناسایی و رفع عوامل زمینه ساز، ایجاد کننده و تداوم بخش واکنش های هیجانی، رفتاری، روانی و جسمانی در پرستاران، بعنوان یک ضرورت مطرح می گردد؛ که می تواند در کاهش استرس های مذکور و اثرات سوء آن بر زندگی خانوادگی و سلامت پرستاران مؤثر باشد (35)  همچنین با در نظر داشتن اینکه رضایت زناشویی بر سلامت فردی  موثر می باشد و عوامل تنش زا در محیط کار ، سلامت افراد را به خطر می اندازد و پرستاران نیز با عوامل استرس زای مختلف در محل کار برای رسیدن به هدف تامین سلامت و آسایش بیماران مواجهه هستند و در محیط خانه به  علت  تعدد  تأثیر ها  مانند( مسئولیت تربیت فرزندان ، مدیریت خانه و حفظ کانون گرم خانواده ) که مسئولیت های انکار ناپذیری هستند . پس به واسطه مشغله های کاری، در معرض مستقیم و غیر مستقیم آسیب های جسمانی و روان شناختی قرار دارند و پس مستعد تعارض کار و  خانواده  می باشند که برای برقراری تعادل دچار چالش های مکرر خواهند گردید . چالش های روانی- جسمانی در پرستاران باعث بروز مشکلاتی در خانواده می گردد که افراد مسئولیت های همسری- والدینی را انجام نداده و بالطبع مشکلاتی در محیط کار هم  به وجودمی آید؛ فشارهای موجود در حرفه پرستاری می تواند بر زندگی خانوادگی و مسائل زناشویی تاثیر گذاشته و باعث معضلات جنسی و از هم گسیختگی مسائل مشترک اجتماعی و افزایش تعارض کار و خانواده و به خطر افتادن سلامت روانی آنان گردد (27) در نتیجه شناخت عوامل مرتبط با رضایت زناشویی در پرستاران ضروری بنظر می رسد.

     همچنین با در نظر داشتن اینکه زندگی زناشویی پرستارانی که مسئولیت زندگی خانوادگی را بر عهده دارند شرایطی زیرا غیبت از منزل در ساعات مختلف شبانه روز، انتقال فشارها و معضلات از محل کار به منزل تحت تاثیر قرار گرفته و نیز فرهنگ و محیطی که پرستار در آن مشغول به کار می باشد می تواند بر شدت و سختی های شغلی وی موثر باشد و با عنایت به اینکه تاکنون در موقعیت جغرافیایی رشت تحقیقی در این مورد انجام نشده گویا که انجام مطالعه ای جهت تعیین اندازه رضایت زناشویی و حیطه های آن و همچنین عواملی که آن را تحت تاثیر قرار می دهند ضرورت داشته باشد.

تعداد صفحه :129

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: پزشکی