:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه هنر

دانشکده: معماری و شهرسازی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: معماری

موضوع:

مطالعه قابلیت های مجتمع زیستی

استاد راهنما:

دکترنادیه ایمانی

استاد مشاور:

دکترفریبا قرایی

تابستان 88

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

 

فصل اول: مقدمات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

 

1-1- طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-2- پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-ﭘیشینه موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-4-ﭘیش فرض ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-5- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-6- ضرورت و اهمیت ﭘژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-7-روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-8-محدوده پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

 

فصل دوم: مفاهیم و اصول بنیادی در شکل گیری زیستی مجتمع زیستی………………………………………………………………………………

 

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

 

بخش اول: مجتمع زیستی

2-1- 1-معرفی مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-1-1- مجموعه زیستی به عنوان یک بنای عمومی…………………………………………………………………………………………………………..20

2-1-3- مجتمع های مسکونی در ایران………………………………………………………………………………………………………………………………24

بخش دوم : عوامل اجتماعی در مجتمع زیستی

2-2-1- ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-2-2- اهمیت عرصه های عمومی در زندگی جمعی………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-3- عرصه عمومی و میان فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-2-4- رفتار اجتماعی ساکنان در مجموعه های مسکونی…………………………………………………………………………………………………..33

2-2-5- نیازهای اجتماعی و فردی ساکنین در مجتمع زیستی………………………………………………………………………………………………35

2-2-6- پایگاه نظری در ارتباط با هویت بخشی در مجتمع زیستی……………………………………………………………………………………….48

 

 

 

 

 

بخش سوم: عوامل محیطی در مجتمع

2-3-1- معماری پایدار- معماری همساز با اقلیم و محیط طبیعی………………………………………………………………………………………….57

2-3-2- عوامل موثر طراحی معماری در راستای صرفه جویی انرژی…………………………………………………………………………………….62

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

 

 

فصل سوم: نمونه های موردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

 

3-1- شهرها بستری برای مجتمع های زیستی…………………………………………………………………………………………………………………….75

3-2- نمونه های مطالعه شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………83 جستجو در سایت :   

 

فصل چهارم: شناخت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

 

4-1- شناخت عوامل اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

4-2- اندازه جذب انرژی سطوح…………………………………………………………………………………………………………………………………………89

4-3- تأثیر فرم در ساخت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………….90

4-4- کاربری و عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

4-5- ارتفاع و مقیاس انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

4-6- شناخت طراحی فضاهای عمومی در مجتمع ها……………………………………………………………………………………………………………93

4-7- دسترسی ها و تأثیرات ترافیکی مجتمع ها…………………………………………………………………………………………………………………..96

4-8- رعایت حقوق همسایگی و همجواری………………………………………………………………………………………………………………………….97

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98

 

فصل پنجم: سنجش و ارزیابی اطلاعات به دست آمده در ارتباط با مجتمع های زیستی………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

5-1-ارزیابی اصول و مبانی طراحی محیط مسکونی ……………………………………………………………………………………………………………..101

5-2-مطالعه مسائل زیست محیطی و اکولوژیک و تأثیر آن در طراحی ……………………………………………………………………………………102

5-3-ارزیابی اطلاعات در ارتباط با طراحی بلوک های مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………….103

5-4- ملاحظات طرح سازه ای جهت طراحی سازه مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………..106

5-5- ملاحظات اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

5-6- کلیات طراحی سازه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………109

5-7- سیستم سازه پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..113

5-8- محاسن ساخت مجتمع های زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………..114

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..115

 

فصل ششم: طراحی مجتمع زیستی

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..118

6-1-موقعیت طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………119

6-2- ملزومات طراحی مجتمع زیستی ………………………………………………………………………………………………………………………………..119

6-3-اهداف مورد نظر در جانمایی واحدهای مسکونی……………………………………………………………………………………………………………122

6-4-نکات قابل توجه در طراحی سایت مجتمع زیستی…………………………………………………………………………………………………………123

6-5-الزامات طراحی فضای داخلی آپارتمانها…………………………………………………………………………………………………………………………124

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….127

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………129

توضیحات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….130

 

 

 

 

 

مقدمه

طراحی و اجرای متناسب مجموعه های مسکونی در شهرها ی ﭘر جمعیت اهمیت خلاقیت و مهارتهای حرفه ای طراحان معمار، طراحان شهری و طراحان محیط و منظر را افزایش داده می باشد. روابط کارفرما و سفارش دهنده مسکن از یک سو و طراح و سازنده آن از سوی دیگر که در جوامع سنتی گذشته به گونه ای روشن، ساده و مستقیم بوده می باشد در شهر های ﭘر جمعیت به روابطی ﭘیچیده تبدیل شده می باشد. از یک سو جدایی میان کارفرمای سفارش دهنده یا سرمایه گذار مجموعه ها و بهره برداران واقعی از مسکن و مجموعه های مسکونی، و از سوی دیگر گستردگی روابط میان برنامه ریزان، طراحان و مجریان مجموعه ها از علت های ایجاد این روابطﭘیچیده هستند.

با به وجودآمدن این ﭘیچیدگی ها، تشخیص نیازهای روزمره بهره گیری کنندگان از مسکن و تأمین آن به سهولت گذشته نمی باشد. در این خصوص تنها اتکا به پژوهش سامان یافته و دست یافتن به نیازهای قابل تعمیم جمعیت های مورد نظر می تواند مبنایی برای برنامه ریزی و فراهم آوردن مقدمات طراحی مجموعه ها باشد. در طراحی مجموعه هایی که ساکنان آینده آنها مشخص نیستند معمولاً مطالعه جمعیت های با ویژگی های فرهنگی و با شیوه زندگی مشابه تعیین کننده نیازهای ساکنین آینده می باشد. سازگاری و هماهنگی میان عوامل انسانی و الگوهای کالبدی و محیطی می تواند منجر به طراحی محیط های مسکونی گردد که وقوع رفتارهای در خور آداب زندگی جمعی و سنت سکونت ساکنین را تشویق نماید. [1]

در اینﭘایان نامه مقصود از مجموعه های مسکونی، مجموعه هایی می باشد که تحت عناوین مختلف مانند مسکن اجتماعی، به گونه ای یکجا و همزمان در شهر های ﭘرجمعیت ایران مانند تهران برنامه ریزی، طراحی و اجرا می شوند. در این گونه مجموعه ها معمولاً مالکیت بخشی از فضاهای عمومی و نیمه عمومی مشاع بوده و بهره گیری از آنها تابع مقررات خاص و جمعی می باشد. مقیاس این مجموعه ها معمولاً بسیار متفاوت و از چند واحد مسکونی(مانند ساختمانهایی که به صورت تجمیع شده در یک قطعه تفکیکی ساخته می شوند)، تا ساختمانهای بلند مرتبه مسکونی(مانند مجموعه هایی زیرا آ.اس. ﭘ .یا مجموعه مسکونی ستارخان) و حتی مجموعه های بزرگی که به صورت ناحیه ای از شهر درآمده اند(مانند شهرک اکباتان) متغیر می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان

با در نظر داشتن اینکه تراکم مجموعه های مسکونی عامل مهمی در شکل گیری و جریان زندگی در آنهاست، مقصود از افزایش افزایش تراکم در مجموعه های مسکونی علاوه بر تعاریف عام تراکم ساختمانی، یعنی نسبت فضای ساخته شده به واحد سطح، ویا تراکم جمعیتی به معنای نسبت جمعیت به واحد سطح، که تعاریفی  اعتباری و قراردادی هستند، تراکم ادراکی که مفهومی نسبی می باشد نیز مورد نظر می باشد. تراکم ادراکی تراکمی می باشد که مردم و ساکنین یک مجموعه با در نظر داشتن ﭘیشینه فرهنگی و مکانی خود از آن مجموعه دریافت می کنند. پس تعریف حتی یک مجموعه واحد توسط افراد با ﭘیشینه های مختلف می تواند با تراکم های متفاوتی ادراک گردد.

همچنین مقصود از عوامل انسانی مجموعه ای از معیارهای اجتماعی و روانشناختی می باشد که در ادراک و دریافت مجموعه های مسکونی و در نتیجه در برنامه ریزی و طراحی آنها مؤثر هستند.[2]

این پایان نامه مشتمل بر شش فصل می باشد و بر اساس سوال اصلی پایان نامه که چگونگی بهبود کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی با ارتقاء عوامل زیست محیطی،کاهش مصرف انرژی و عوامل اجتماعی می باشد شکل گرفته می باشد، مشتمل بر دو بخش عمده عوامل زیست محیطی در راستای کاهش مصرف انرژی و در نظر داشتن کیفیت طراحی جهت ارتقاء عوامل اجتماعی و انسانی می گردد. درفصل اول کلیات مراحل پژوهش یاد شده و هدف اصلی پژوهش ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان از طریق در نظر داشتن پایداری اجتماعی و محیطی مشخص شده می باشد، در ادامه به ضرورت و اهمیت پژوهش و روش آن پرداخته شده می باشد. فصل دوم شامل مفاهیم و اصول بنیادی پژوهش می گردد که مشتمل بر سه بخش تعریف مجتمع زیستی، مسائل اجتماعی و عوامل محیطی مأثر بر صرفه جویی انرژی و بهره گیری از پتانسیل های محیطی در مجتمع مطرح می گردد، مطالب این فصل پایه های اصلی پایان نامه را می سازند.فصل سوم به مطالعه نمونه های موردی اختصاص یافته و فصل چهارم شناخت عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع زیستی نام گرفته در این فصل عوامل محیطی و اجتماعی بستر طرح و نیازهای طراحی معماری مجتمع زیستی پرداخته می گردد.فصل پنجم تحلیل و ارزیابی اطلاعات نام گرفته، که با مطالعه اطلاعات به دست آمده و تفکیک عوامل بر اساس سوال اصلی پژوهش می پردازد، فصل ششم طراحی مجتمع زیستی نام دارد در این فصل با بهره گیری از عوامل بر شمرده شده الزامات طراحی مشخص و به گزینه طراحی پرداخته می گردد. در خاتمه نتیجه گیری کلی از پژوهش و منابع و مأخذ مورد بهره گیری ذکر گردیده می باشد.

گرچه ساختمانهای مسکونی دارای پیچیدگی هایی از لحاظ طراحی معماری و مسائل شهری می باشند،اما در نظر داشتن مسائل فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی،همانند پرداختن به موردها تکنیکی و ساختاری از ضروریات طراحی و ساخت آنها به شمار می رود. در حال حاضر ساختمانهای مسکونی در هر نقطه ای احداث می شوند و هرگونه که خواسته گردد حضور خود را بر فضای شهری تحمیل می نمایند علیرغم پیچیدگی های خاص این گونه ساختمانها شناخت صحیحی از شرایط خاص مجتمع های مسکونی وجود ندارد و بطور کلی معیارها و ضوابط طراحی و ساخت این گونه از ساختمانها مشخص نیست.

در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات نظری، مطالعه و تحلیل اطلاعات، نقد دیدگاههای مختلف ارائه شده در ارتباط با ساختمانهای مسکونی،مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن بر اساس شاخص های مورد مطالعه اعم از معماری،سازه،شهرسازی،اقتصاد،ایمنی و محیط زیست صورت  گرفته می باشد.

با چنین رویکردهایی، به ارتباط بین نیاز واقعی سکونتی و ابعاد و ویژگی های اجتماعی خانوار پرداخته شده می باشد. که ضمن پرداختن به ارتباط چنین ویژگی، فضاهای مورد نیاز سکونتی پیش بینی،و طرح مسکن اجتماعی مناسب با الگوهای زیستی ارائه گردیده می باشد. اگر چه مطالعه و تحلیل هر یک از عوامل بر شمرده شده و تبیین ارتباط بین آنها می تواند راه گشای بحث های تفضیلی و دقیق بعدی باشد.

اصولاً هدف این پایان نامه ارائه راهکار نیست، بلکه هدف دست یابی به روش مناسبی می باشد جهت پایداری هرچه بیشتر مجتمع های مسکونی و تداوم و پایداری حیات آنها، با این همه در این پایان نامه پیشنهاداتی جهت دست یابی به مطالعات بیشتر به شیوه پژوهش ارائه شده می باشد.

[1]  مفهوم محیط های طرفداری کننده را راﭘاﭘورت مورد بحث قرار داده و مقصود از آن محیط هایی می باشد که بهره گیری مردم از عملکردهایی خاص را تشویق یا تسهیل کند.Rapoport,1982 و Rapoport,1986

[2] گرچه این مجموعه ها معضلات خاص خود را دارند اما از نظر زیر ساخت های شهری نسبت به شهرک های جدید مزیت های زیادی دارند.

تعداد صفحه :124

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***