:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : مطالعه ارتباط بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی مطالعه موردی شرکت پاکدیس ارومیه

دانشگاه‌ صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

 

 

عنوان:‌

مطالعه ارتباط بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی مطالعه موردی شرکت پاکدیس ارومیه

 

 استاد راهنما:

دکتر هاشم عمرانی

 پایان نامه کارشناسی‌ ارشد  رشته مهندسی صنایع  گرایش صنایع

 

 

 

خرداد ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

1 فصل اول کلیات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 1

1ـ1   اظهار مسئله 2

1ـ2   اهداف پژوهش- 4

1ـ3   فرضیه ها 4

1ـ4   چارچوب نظری پژوهش 5

1ـ5   مدل تحلیلی پژوهش 6

1ـ6   قلمرو پژوهش – 6

1ـ6ـ1     قلمرو موضوعی پژوهش – 6

1ـ6ـ2     قلمرو مکانی پژوهش 6

1ـ6ـ3     قلمرو زمانی 6

2 فصل دوم  ادبیات و پیشینه پژوهش ———- 7

2ـ1   مقدمه 8

2ـ2   زنجیره تأمین – 9

2ـ3   تعریف مدیریت زنجیره تأمین 10

2ـ4   تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین 11

2ـ5   عملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد شرکت 11

2ـ6   معضلات زنجیرۀ تأمین – 12

2ـ7   مفهوم اثر شلاقی – 14

2ـ8   تأثیرات اثر شلاقی بر زنجیره تأمین 15

2ـ9   راههای مقابله با اثر شلاقی – 16

2ـ10 راهکارهای فناوری اطلاعات برای کاهش اثر شلاقی 18

2ـ11 معیارهای عملکرد زنجیره تأمین – 19

2ـ12 موجودی در زنجیره تأمین – 20

2ـ13 مدل پویای زنجیره تأمین – 24

2ـ14 مدیریت زنجیره تأمین سبز 24

2ـ15 رقابت واقعی در محیط کسب و کار بین زنجیره های تأمین- 26

2ـ16 مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین- 27

2ـ17 تأثیر و اهمیت اطلاعات در زنجیره تأمین- 29

2ـ18 مشخصه های زنجیره تأمین با رویکرد جریان اطلاعات- 31

2ـ19 پوشش گسترده 31

2ـ20 کانال های دستیابی بیشتر 31

2ـ21 اطلاعات با کیفیت بالا 32

2ـ22 مطالعه اثرات فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین 32

2ـ23 فناوری اطلاعات و تأثیر آن در توسعه استراتژیهای کسب و کار در زنجیره تأمین 34

2ـ24 وضعیت فعلی بهره گیری از مدیریت زنجیره تأمین در کشور 35

2ـ25 یکپارچگی با تأمین کنندگان و ارتباط آن با عملکرد شرکت 36

2ـ26 یکپارچگی داخلی و ارتباط آن با عملکرد شرکت – 36

2ـ27 یکپارچگی با مشتریان و ارتباط آن با عملکرد شرکت 37

2ـ28 پیشینه پژوهش – 37

2ـ29 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 37

2ـ30 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 42

3 فصل سوم  روش پژوهش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 52

3ـ1   روش اجرای پژوهش- 53

3ـ2   جامعه و نمونه آماری- 54

3ـ3   ابزار جمع آوری اطلاعات- 55

3ـ4   مقیاسهای پرسشنامه 56

3ـ5   روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات- 56

3ـ6   روش تجزیه وتحلیل داده های آماری- 56

4 فصل چهارم تجریه و تحلیل اطلاعات آماری- 58

4ـ1   مقدمه 59

4ـ2   توصیف نمونه 60

4ـ2ـ1     جنسیت- 60

4ـ2ـ2     تأهل- 60

4ـ2ـ3     سن- 61

4ـ2ـ4     تحصیلات- 62

4ـ2ـ5     سابقه خدمت- 62

4ـ3   مطالعه نرمال بودن متغیرهای پژوهش- 63

4ـ4   همبستگی های بین متغیرهای پژوهش- 64

4ـ5   آزمون فرضیه ها 65

4ـ5ـ1     فرضیه اول- 65

4ـ5ـ2     فرضیه دوم 66

4ـ5ـ3     فرضیه سوم 68

4ـ5ـ4     فرضیه چهارم 69

4ـ5ـ5     فرضیه پنجم- 71

4ـ5ـ6     فرضیه ششم- 72

4ـ5ـ7     فرضیه اصلی- 74

4ـ6   تحلیل ساختاری- 75

5 فصل پنجم  بحث و نتیجه­گیری یافته­ها 76

5ـ1   بحث و نتیجه­گیری یافته­ها 77

5ـ1ـ1     فرضیه اول- 77

5ـ1ـ2     فرضیه دوم 77

5ـ1ـ3     فرضیه سوم 78

5ـ1ـ4     فرضیه چهارم 79

5ـ1ـ5     فرضیه پنجم- 80

5ـ1ـ6     فرضیه ششم- 81

5ـ1ـ7     فرضیه اصلی- 82

5ـ2   محدودیت های پژوهش- 83

5ـ3   پیشنهادات پژوهش- 83

5ـ4   پیشنهادات پژوهشی- 84

منابع و ماخذ 1

 

 

فهرست جداول

جدول ‏3‑1: مقیاس رتبه ای داده ها و ارزش عددی هرمقیاس برای پرسشنامه- 56

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت- 60

جدول ‏4‑2 : توزیع فراوانی تأهل در افراد نمونه- 60

جدول ‏4‑3 : توزیع فراوانی سن افراد نمونه- 61

جدول ‏4‑4 : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه- 62

جدول ‏4‑5 : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه- 62

جدول ‏4‑6 : مطالعه نرمال بودن متغیرهای پژوهش- 63

جدول ‏4‑7 : همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش با یکپارچگی زنجیره تأمین- 64

جدول ‏4‑8 : همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش با عملکرد شرکت پاکدیس– 64

جدول ‏4‑9 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس– 65

جدول ‏4‑10 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس– 65

جدول ‏4‑11 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس– 66

جدول ‏4‑12 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی داخلی بر عملکرد شرکت پاکدیس– 67

جدول ‏4‑13 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس– 68

جدول ‏4‑14 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی با مشتری بر عملکرد شرکت پاکدیس– 69

جدول ‏4‑15 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین رضایت مشتری در شرکت پاکدیس– 69

جدول ‏4‑16 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر رضایت مشتری در شرکت پاکدیس– 70

جدول ‏4‑17 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس– 71

جدول ‏4‑18 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی در شرکت پاکدیس– 72

جدول ‏4‑19 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس– 72

جدول ‏4‑20 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد بازار در شرکت پاکدیس– 73

جدول ‏4‑21 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس– 74

جدول ‏4‑22 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس– 75

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ‏4‑1: نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه- 60

نمودار ‏4‑2 : نمودار توزیع تاهل افراد نمونه- 61

نمودار ‏4‑3 : نمودار توزیع سن در افراد نمونه- 61

نمودار ‏4‑4 : نمودار توزیع سابقه خدمت در  افراد نمونه- 62

نمودار ‏4‑5 : نمودار توزیـع سابقه خدمت در افراد نمونه- 63

نمودار ‏4‑6 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی تأمین کنندگان و عملکرد شرکت پاکدیس– 66

نمودار ‏4‑7 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی داخلی و عملکرد شرکت پاکدیس– 67

نمودار ‏4‑8 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس– 68

نمودار ‏4‑9 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس– 70

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : زمان­ بندی ماشین­های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت­های نگهداری

نمودار ‏4‑10 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد مالی شرکت پاکدیس– 71

نمودار ‏4‑11 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد بازار شرکت پاکدیس– 73

نمودار ‏4‑12 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت پاکدیس– 74

نمودار ‏4‑13 : تحلیل ساختاری روابط بین متغیرهای پژوهش- 75

 

 

1           فصل اول
کلیات­­­­­­­­­­­­­­­­­­­


1ـ1 اظهار مسئله

در بازار رقابتی موجود، بنگاههای اقتصادی و تولیدی علاوه بر در نظر داشتن شرکت و منابع داخلی، خود را ملزم به مدیریت و نظارت بر منابع و عناصر مرتبط در خارج از شرکت نموده اند. بر این اساس، فعالیتهایی نظیر تهیه مواد، تولید، نگهداری و انبارداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتریان که پیش از این در سطح شرکت انجام می پذیرفت، در حال حاضر به سطح زنجیره تأمین منتقل شده می باشد. در این بین، یکپارچگی زنجیره تأمین، به عنوان عاملی مهم در ایجاد هماهنگی و همکاری میان عناصر مختلف زنجیره تأمین، نقشی حیاتی در بهبود عملکرد شرکتهای موجود در زنجیره تأمین یافته می باشد، یکپارچگی زنجیره تأمین فرصتهای عمده­ای برای شرکت فراهم می سازد تا سطح عملکرد و موقعیت بازار خود را ارتقا دهد. امروزه، زنجیره تأمین به عنوان یک اصل مهم مورد توجه مدیران شرکتها قرار گرفته می باشد و مدیران علاوه بر تمرکز بر فعالیتهای داخلی شرکت خود، در پی برقراری روابط بلندمدت و مبتنی بر تعهد و اعتماد با تأمین کنندگان و مشتریان خود هستند. راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین میتواند با راهبرد رقابتی شرکت همسو گردد و مجموعه ای از راهبردهای مفید فراهم گردد.

یکپارچگی زنجیره تأمین را می­توان به عنوان یک فرآیند کنش متقابل و همکاری تعریف نمود که در آن شرکت­های موجود در یک زنجیره تأمین به شیوه­ای مشارکتی با یکدیگر کار می­کنند تا پیامدهای متقابلاً مقبول کسب نمایند. در واقع، شرکت­هایی که در آغاز به صورت مستقل و مجزا فعالیت می نمودند، جهت کسب مزایای عملکردی بهتر، کوشش می کنند تا با سایر عناصر زنجیره تأمین همکاری نمایند. یک شرکت می­تواند از طریق یکپارچگی نظام­مند زنجیره تأمین، منابع خاص عملیاتی و دانش فناوری خود را در داخل سازمان و با سازمان­های دیگر تسهیم نماید و از این طریق عملیات مدیریت زنجیره تأمین شرکت را ارتقا دهد. در واقع، موفقیت عملیات مدیریت زنجیره تأمین در بهبود عملکرد، در گرو برقراری یکپارچگی در داخل یک شرکت و یکپارچگی خارجی با تأمین کنندگان و مشتریان می باشد.

عوامل بسیاری در عملکرد شرکت موثر و با آن مرتبط می باشند در پژوهش حاضر کوشش گردیده می باشد تا ارتباط یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس شهرستان ارومیه مورد مطالعه قرار گیرد. سطوح مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثرهای متفاوتی بر جنبه­های مختلف عملکردی هستند که تعابیر مختلفی را نیز با خود به همراه دارند یکپارچگی زنجیره تأمین می­تواند مزایایی از قبیل کاهش در موجودی و هزینه کل و افزایش در تسهیم اطلاعات و بالتبع، بهبود در سودآوری و سطوح ارائه خدمات، نوآوری در تکنولوژی و طرح محصول و در نهایت ارتقای عملکرد عملیاتی و مالی شرکای زنجیره تأمین را در پی داشته باشد. همچنین، فقدان یکپارچگی میان اعضای زنجیره تأمین به عدم کارایی عملیاتی می انجامد و این مورد نیز عملکرد زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می­دهد.

بر این اساس پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال می باشد که یکپارچگی زنجیره تأمین چه ارتباط­ای با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه دارد؟

برای این مقصود یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد :

 1. یکپارچگی با تأمین کنندگان
 2. یکپارچگی داخلی
 3. یکپارچگی با مشتریان

و عملکرد شرکت در سه بعد :

 1. رضایت مشتری
 2. عملکرد مالی
 3. عملکرد بازار

جستجو در سایت :   


تعریف عملیاتی گردیده می باشد.

1ـ2    اهمیت و ضرورت پژوهش

در طول دهه گذشته، توافق عمومی در ارتباط با اهمیت برقراری یکپارچگی در طول زنجیره تأمین افزایش یافته می باشد، یکپارچگی زنجیره تأمین شرکت­ها را قادر می­سازد تا از طریق اعمال نوآوری بیشتر و تحمل هزینه­های کمتر، بر محدودیت­های منابع خود غلبه نمایند راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین، تأمین کنندگان و مشتریان را به سوی فرآیند خلق ارزش رهنمون می سازد و برای مشتریان شرکت ارزش آفرینی می کند. این راهبرد می تواند برای شرکت شرایطی را فراهم سازد تا در پرتوی آن قادر گردد بر شایستگی­های کلیدی و حیطه­های تخصصی خاص خود تمرکز نماید. پس ، می­توان چنین عنوان نمود که زنجیره تأمین و برقراری یکپارچگی در آن ، مهمترین عامل در رقابت­پذیری شرکت به شمار می­طریقه. درک روابط میان یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت برای بقا و موفقیت هر شرکت داخلی و بین المللی حیاتی و ضروری می باشد سطوح مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین دارای اثرهای متفاوتی بر جنبه های مختلف عملکردی هستند که تعابیر مختلفی را نیز با خود به همراه دارند. یکپارچگی زنجیره تأمین مزایایی از قبیل کاهش در موجودی و هزینه کل و افزایش در تسهیم اطلاعات و بالتبع، بهبود در سودآوری و سطوح ارائه خدمات، نوآوری در تکنولوژی و طرح محصول و در نهایت ارتقای عملکرد عملیاتی و مالی شرکای زنجیره تأمین را در پی دارد، همچنین فقدان یکپارچگی میان اعضای زنجیره تأمین به عدم کارایی عملیاتی می انجامد و این مورد نیز عملکرد زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار می دهد.

1ـ3   اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه می باشد که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد :

 1. تعیین ارتباط یکپارچگی با تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه.
 2. تعیین ارتباط یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه.
 3. تعیین ارتباط یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه.
 4. تعیین ارتباط یکپارچگی زنجیره تأمین با رضایت مشتری در شرکت پاکدیس ارومیه.
 5. تعیین ارتباط یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس ارومیه.
 6. تعیین ارتباط یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس ارومیه.

تعداد صفحه :105

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: مهندسی صنایع