:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی قزوین

دانشکده بهداشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

عنوان

ارتباط مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران: 93-1392

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر رفعت محبی فر

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسن جهانی هاشمی

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 

زمینه: اهمیت فزاینده دانش در عصــر حاضر، سازمان ها را ناگزیر می سازد تا نسبت به معانی ای زیرا خلاقیت در تکنیک، خلاقیت در محصول و خلاقیت سازمانی یا استراتژیک، با تعمقی بیشتر بیندیشند. این موضوع سازمان ها را با چالش هایی در زمینه چگونگی پــــردازش دانش و ایجاد آن مواجه می سازد. زمانی که نوآوری وخلاقیت راه پیروزی در جهان امروز می باشد، سازمان بایستی بتواند دانش مناسب را در جای مناسب خود به کار گیرد.

هدف: هدف از این مطالعه مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران می باشد.

روش: این پژوهش یک مطالعه پیمایشی از نوع توصیفی_تحلیلی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران بوده می باشد. با بهره گیری از فرمول نمونه گیری تصادفی، حجم نمونه ای برابر با 502 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه “مدیریت دانش” پروست و پرسشنامه “خلاقیت” جزنی می باشد. پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب89/0 و 69/0 بدست آمد و روایی پرسشنامه ها نیز با نظر اساتید مجرب مورد تایید واقع شده می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18 و آزمون های T، ANOVA و ضریب همبستگی و رگرسیون بهره گیری شده می باشد.

یافته ها: با در نظر داشتن نتایج بدست آمده معلوم گردید مدیریت دانش و خلاقیت در سطح 018/0 با یکدیگر ارتباط معنادار دارند، و به ازای یک واحد افزایش در نمره مدیریت دانش به اندازه 05/0 به نمره خلاقیت اضافه می گردد. همچنین نظاره گردید که وضعیت خلاقیت در بیمارستان های مورد مطالعه در سطح متوسط رو به بالا و وضعیت مدیریت دانش و ابعاد آن (تعیین اهداف، شناسایی، کسب، توسعه، تسهیم، بهره گیری، نگهداری و ارزیابی دانش) در سطح متوسط قرار دارد، که از میان ابعاد، تعیین اهداف و تسهیم دانش بالاترین نمره و بهره گیری از دانش کمترین نمره را دریافت کرده اند.

نتیجه گیری: وضعیت مدیریت دانش و خلاقیت در بیمارستان های مورد مطالعه به ترتیب در حد متوسط و متوسط رو  به بالا ارزیابی شدند، با در نظر داشتن فاصله مدیریت دانش تا حد مطلوب و همچنین رسالت این مراکز آموزشی و درمانی در تربیت دانشجویان، نیاز به توجه و اولویت قرار دادن آن، در برنامه و اهداف کاری خود، نسبت به سازمان های دیگر بیشتر احساس می گردد. در این راستا برای ارتقای مدیریت دانش و تبعا خلاقیت، بایستی به هر یک از ابعاد مطرح شده توجه ویژه ای نمود. زیرا که اگر سازمان ها نتوانند زیرساخت های لازم را برای پیاده سازی مدیریت دانش مهیا کنند قطعاً با چالش های مختلفی روبرو خواهند گردید.

 

کلید واژه ها: مدیریت دانش، خلاقیت، بیمارستان

 

 

 

                                                                فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

 

فصل اول: مقدمه و اظهار مساله

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
  • اظهار مسئله و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………11

1-3 اهداف و فرضیات:

1-3-1هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-3-2 اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………18

1-3-3 هدف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………….18

1-3-4 فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………19

فصل دوم: مطالعه متون

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

2-2 مبانی نظری پژوهش:

تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………21

اهداف مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………………………………………………25

تعاریف مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………………………………………………..25

انواع دانش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

تفاوت بین داده، اطلاعات و دانش ……………………………………………………………………………………………………………….29
جستجو در سایت :   


روابط میان داده، اطلاعات و دانش……………………………………………………………………………………………………………….31

تفاوت مدیریت اطلاعات با مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………33

مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش (پروست) …………………………………………………………………………………………34

مهارت های اولیه برای استقرار مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………43

عوامل موثر بر موفقیت و شکست مدیریت دانش در سازما ن ها……………………………………………………………………..44

منافع و مزایا………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

پیامد های عدم پیاده سازی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………50

خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

تعاریف خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………54

تفاوت خلاقیت و نوآوری …………………………………………………………………………………………………………………………….55

موانع و راهکارهای بروز خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………….56

ویژگی های  افراد خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………..60

آثار و نتایج خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………….61

ارتباط بین مدیریت دانش با خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………..62

 

2-3 مروری بر مطالعات انجام یافته:

2-3-1مطالعات انجام شده در ایران……………………………………………………………………………………………………………66

2-3-2مطالعات انجام شده در جهان ………………………………………………………………………………………………………….69

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………72

3-2 نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..72

3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….72

3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………73

3-5 ضریب پاسخ دهی…………………………………………………………………………………………………………………………….73

3-6 روش و ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………74

3- 7 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..75

3-8 محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….75

3-9 ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………….75

3-10 تعاریف نظری و عملی واژه ها…………………………………………………………………………………………………………76

فصل چهارم : یافته ها

4-1  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

4-2  نتایج مربوط به مشخصات دموگرافیک  ………………………………………………………………………………………….79

4-3 نتایج مربوط به اهداف و فرضیات……………………………………………………………………………………………………..84

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

5-2 بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

5-3 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….102

5-4 پیشنهادات اجرایی…………………………………………………………………………………………………………………………103

5-5 پیشنهادات برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………..106

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………116

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول 2-1: تفاوت بین مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………33

جدول 4-1: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک بیمارستان………………………………………………………………………………….79

جدول 4-2: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک دانشگاه ……………………………………………………………………………………80

جدول 4-3: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک گروه های سنی ………………………………………………………………………..80

جدول 4-4: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ……………………………………………………………………………………80

جدول 4-5: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک سنوات………………………………………………………………………………………81

جدول 4-6: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک اندازه تحصیلات ………………………………………………………………………81

جدول 4-7: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک رده شغلی …………………………………………………………………………………81

جدول 4-8: توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد مطالعه به سوالات مدیریت دانش ………………………………………………………………….82

جدول 4-9: توزیع فراوانی پاسخ افراد مورد مطالعه به سوالات خلاقیت …………………………………………………………………………..83

جدول 4-10: ارتباط بین ابعاد مدیریت دانش با خلاقیت………………………………………………………………………………………………….85

جدول 4-11: میانگین نمره خلاقیت به تفکیک دانشگاه…………………………………………………………………………………………………87

جدول 4-12: میانگین نمره مدیریت دانش به تفکیک دانشگاه………………………………………………………………………………………..88

جدول 4-13: میانگین نمره ابعاد مدیریت دانش به تفکیک دانشگاه…………………………………………………………………………………89

جدول 4-14: میانگین نمره مدیریت دانش و خلاقیت به تفکیک جنسیت افراد مورد مطالعه………………………………………………91

جدول 4-15: میانگین نمره مدیریت دانش و خلاقیت به تفکیک سنوات افراد مورد مطالعه………………………………………………..92

جدول 4-16: میانگین نمره مدیریت دانش و خلاقیت به تفکیک تحصیلات افراد مورد مطالعه…………………………………………..94

جدول 4-17: میانگین نمره مدیریت دانش و خلاقیت به تفکیک رده شغلی افراد مورد مطالعه……………………………………………96

جدول 4-18: میانگین و انحراف معیار خلاقیت، مدیریت دانش و ابعاد آن………………………………………………………………………..97

 

 

 

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان                                                                                                             شماره صفحه

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز

 

شکل 2-1: روابط میان داده و اطلاعات و دانش……………………………………………………………………………………………………31

شکل 2-2: اثر اطلاعات و دانش بر تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………………32

شکل 2-3: مدل پایه های مدیریت دانش پروست…………………………………………………………………………………………………34

نمودار 4-1: ارتباط بین خلاقیت و مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………84

نمودار 4-2: ارتباط بین خلاقیت و شناسایی دانش…………………………………………………………………………………………………..85

نمودار 4-3: ارتباط بین خلاقیت و کسب دانش……………………………………………………………………………………………………….86

نمودار 4-4: ارتباط بین خلاقیت و تسهیم دانش……………………………………………………………………………………………………..86

نمودار 4-5: ارتباط بین خلاقیت و نگهداری دانش………………………………………………………………………………………………….87

نمودار 4-6: ارتباط بین کسب دانش و سن…………………………………………………………………………………………………………….90

 

 

مقدمه

عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات شگرف در فنآوری ها می باشد. عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و در نظر داشتن مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانش گرا می باشد (نیر و جوکار 1391). در جهان کنونی شرایط و فضای رقابتی در بسیاری از سازمان ها بسیار پیچیده، متغیر و گسترده تر از گذشته می باشد، به گونه ای که این سرعت در بیشتر سازمان ها به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق با شرایط جدید می باشد. به بیانی دیگر به محض اینکه تغییری در شرایط یاد شده به وجود آید و سازمان بخواهد نسبت به آن تغییر، واکنش نشان دهد و خود را با آن متناسب و منطبق سازد تغییر بعدی از راه می رسد. هرگونه تغییر در فضای رقابتی، فرصتی را فراهم می آورد و فرصت دیگری را از بین می برد و چالش یا تهدیدی را ایجاد و چالش یا تهدیدی دیگر را حذف می کند (نیرومند و زارع 1387).

الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه ،هنگامی برای بشر ها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند پیش روی تغییرات آن قرن، قدرت تحمل لازم را داشته باشد و با شجاعت پیش روی آن ظاهر گردد. شکل گیری این پدیده ایده آل زمانی امکان پذیر خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات آنچنانی در دنیای آیندگان آماده سازد. این نیز مشروط به دانش، مهارت، بینش و پویایی می باشد. زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارت های بهره گیری از این ابزارهاست. بدون شناخت چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصت های فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع می باشد (صادقی و همکاران 1390).

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه اعم جامعه بشری و به گونه اخص، سازمان های تجاری – صنعتی را در وضعیتی قرار داده می باشد که برای ادامه حیات می بایستی در پی یافتن ابزارها و راهکارهای جدید متناسب با شرایط حاکم باشند. زمانی سازمان ها به دنبال کسب و یافتن اطلاعات و دانش بودند، اما امروزه با حجم انبوهی از اطلاعات و داده های گوناگون رو به رو هستند که در بسیاری موردها، طبقه بندی ، تلخیص و بهره برداری صحیح از آنها نیازمند اتخاذ تدابیر و تجهیزات مغزافزاری، سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط می باشد (فاتحی 1390).

امروزه برای اینکه سازمان ها بتوانند در دنیای تجارت و رقابت حضور مستمر و پایدار داشته باشند بایستی حول محور علم و دانش فعالیت کنند (تقی زاده و تاری 1388). اساسی ترین مشخصه سازمان های هوشمند در قرن 21 ، تأکید بر دانش و اطلاعات می باشد (محمدی فاتح و همکاران 1387).

دیوید استمپز (1999) معتقد می باشد که بهترین چیز داشتن دانش در موضوعی خاص نیست بلکه دانستن مکان و طرز دسترسی به دانش می باشد. به زعم پیتر دراکر نیز مدیران موفق در عصر اطلاعات و دانش تنها به دنبال دسترسی به اطلاعات نیستند زیرا اطلاعات به اندازه کافی از طریق شبکه های اطلاع رسانی و پایگاه های اطلاعاتی و محمل های مختلف در دسترس هستند. مدیران بیشتر نیازمند به دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبطی هستند که پردازش، سازماندهی شده و شکل گرفته و با در نظر داشتن بسترهای فکری و شغلی آنها تلخیص شده باشد، اطلاعاتی که قابلیت تبدیل به اقدام را داشته و به بیانی دیگر عملیاتی و کاربردی باشد. این دو نقل قول در کمال ایجاز ارزش دانش را بخوبی نشان می دهند (پوراصغر 1387).

دانایی مهمترین سرمایه هر سازمان می باشد و سازمانی که از این موهبت بیشتر برخوردار باشد با چالش های موجود، بهتر برخورد می کند و در عرصه رقابت موفق تر خواهد بود (صمدیان و علوی 1390). عصر “دانایی یا دانش”، عنوان جدیدی می باشد که به زمان حاضر اطلاق می گردد (فاتحی 1390).  عصر دانش تحولات قابل ملاحظه ای را در برنامه ها و سیستم های موجود در سازمان ها به همراه داشته می باشد. در این بین سازمان هایی که در راستای توانمند سازی و گسترش ظرفیت های سازمان در حل مسائل و همچنین افزایش سرمایه های فکری فعالیت می کنند، در عرصه رقابت های داخلی یا خارجی از قدرت دوام و بقای بیشتری برخوردارند. در این بین مدیریت دانش یکی از رویکردهای مهم و ارزشمندی می باشد که سازمان های پیشرو با استقرار آن، ضمن حفظ تخصص فنی خود، از افت دانش حیاتی که از بازنشستگی، کوچک سازی یا اخراج کارکنان و تغییرات ساخت حافظه انسانی ناشی می گردد جلوگیری می کنند (تقی زاده و تاری 1388).

در واقع یکی از رویکردهای جدید مدیریت که به راز موفقیت در سازمان ها تبدیل گشته می باشد مدیریت دانش می باشد (پوراصغر 1387)  شاید به همین دلیل می باشد که “مدیریت دانش” جای ویژه ای در متون و ادبیات مدیریت برای خود باز کرده وصاحب نظران امر را به توسعه فنون و راهکارهای مرتبط به سوی خود کشانده می باشد (فاتحی 1390).

در دسته بندی ای که از سوی صاحب نظران کسب و کار ارایه گردیده ؛ دهه 1980 را دهه جنبش کیفیت (تاکید بر اینکه برای دستیابی به کیفیت بهتر، همه کارکنان بایستی از قدرت فکری خود بهتر بهره گیری کنند)؛ دهه 1990 را دهه مهندسی مجدد (بهره گیری از فناوری برای بهبود فرایندهای کسب و کار و کاهش هزینه ها)؛ و دهه 2000 را دهه مدیریت دانش لقب داده اند (جعفری و کلانتر 1382).

به گفته پیتر دراکر “راز موفقیت سازمان ها در قرن 21 همان مدیریت دانش می باشد.” در عصری که دانش بهترین نوع قدرت تلقی می گردد(Toffler 1991) ، موفقیت در مدیریت دانش نیز به عنوان پیش زمینه ای برای موفقیت در عرصه ی فعالیت های سازمانی و حتی بازار رقابتی تلقی می گردد (حسن زاده 1384).

تعداد صفحه : 118

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت