:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : مطالعه سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته­ ها و مقاطع تحصیلی مختلف سال تحصیلی 90 – 1389-

دانشگاه علوم پزشکی قم

 

دانشکده پزشکی

 

پایان­ نامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی

 

عنوان

مطالعه سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته­ ها و مقاطع تحصیلی مختلف سال تحصیلی 90 – 1389-

استاد راهنما

دکتر اما­اله اکبری

استاد مشاور

دکتر اکرم حیدری

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست :

 عنوان                                                                                                               صفحه                                                                                           

فصل اول: معرفی پژوهش

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………2
 • اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 5
 • سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 6
 • فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 6
 • محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 6
 • واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم:دانستنیهای موجود در پژوهش

بخش اول: چهارچوب پنداشتی…………………………………………………………………………………………………….. 9

بخش دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

 • مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………….. 10
 • مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………… 12

فصل سوم: مواد و روش کار………………………………………………………………………………………………………. 15

فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل پنجم: بحث……………………………………………………………………………………………………………………… 66

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 73

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… 93

 

 

 

 

 

فهرست جداول :

عنوان                                                                                                                  صفحه                        

 1. جدول 4-1- فراوانی سلامت روانی بر حسب جنس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم…………………………………………………………………………………………………………………………. 20
 2. جدول 4-2- فروانی سلامت روانی بر حسب وضعیت تأهل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………………… 20
 3. جدول 4-3- فراوانی سلامت روانی برحسب بومی وغیر بومی بودن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………… 21
 4. جدول 4-4- فراوانی سلامت روانی بر حسب رشته تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………………… 21
 5. جستجو در سایت :   

 6. جدول 4=5- فراوانی سلامت روانی بر حسب مقطع تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………………… 23
 7. جدول4-6- فراوانی سلامت روانی بر حسب ترم تحصیلی در دانشچویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………………… 24
 8. جدول 4-7 مقایسه ی نتایج آزمون GHQ وSCL…………………………………………………….. 26
 9. جدول 4-8- مقایسه ی نتایج آزمون های GHQ و خرده مقیاس های SCL……………………………………………………………………………………………………………………. 27
 10. جدول 4-9- فراوانی علایم جسمانی برحسب جنسیت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم…………………………………………………………………………………………………………………………. 27
 11. جدول 4-10- فراوانی اضطراب و بی خوابی بر حسب جنسیت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………………… 28
 12. جدول 4-11- فراوانی اختلال کارکرد اجتماعی بر حسب جنسیت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………… 28
 13. جدول4-12- فراوانی افسردگی بر حسب جنسیت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم…………………………………………………………………………………………………………………………. 28
 14. جدول 4-13- فراوانی علایم جسمانی بر حسب وضعیت تأهل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………………… 29
 15. جدول 4-14- فراوانی اضطراب و بی خوابی بر حسب وضعیت تاهل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………… 29
 16. جدول 4-15- فراوانی اختلال کارکرد اجتماعی بر حسب وضعیت تاهل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم………………………………………………………………………………………….. 30
 17. جدول 4-16- فراوانی افسردگی بر حسب وضعیت تاهل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………………… 30
 18. جدول 4-17- فراوانی علایم جسمانی بر حسب بومی وغیر بومی بودن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………… 30
 19. جدول 4-18- فراوانی اضطراب وبی خوابی بر حسب بومی وغیر بومی بودن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم………………………………………………………………………………………….. 31
 20. جدول 4-19- فراوانی اختلال کارکرد اجتماعی برحسب بومی وغیر بومی بودن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم………………………………………………………………………………………….. 31
 21. جدول 4-20- فراوانی افسردگی برحسب بومی وغیر بومی بودن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………………… 31
 22. جدول 4-21- فراوانی علایم جسمانی بر حسب رشته تحصیلی در داشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………………… 32
 23. جدول 4-22- فراوانی اضطراب و بی خوابی برحسب رشته تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………… 33
 24. جدول4-23- فراوانی اختلال کارکرد اجتماعی برحسب رشته تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم………………………………………………………………………………………….. 34
 25. جدول4-24- فراوانی افسردگی برحسب رشته تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم…………………………………………………………………………………………………………………………. 36
 26. جدول 4-25- فراوانی علایم جسمانی بر حسب مقطع تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………………… 39
 27. جدول 4-26- فراوانی اضطراب وبی خوابی بر حسب مقطع تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………… 40
 28. جدول 4-27- فراوانی اختلال کارکرد اجتماعی بر حسب مقطع تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم………………………………………………………………………………………….. 40
 29. جدول 4-28- فراوانی افسردگی بر حسب مقطع تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………………… 42
 30. جدول 4-29- فراوانی علایم جسمانی برحسب ترم تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………………… 44
 31. جدول 4-30- فراوانی اضطراب وبی خوابی بر حسب ترم تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………… 46
 32. جدول 4-31- فراوانی اختلال کارکرد اجتماعی برحسب ترم تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم……………………………………………………………………………………………………… 47
 33. جدول 4-32- فراوانی افسردگی بر حسب ترم تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم…………………………………………………………………………………………………………………………. 48
 34. جدول 4-33- فراوانی خرده مقیاس های مختلف آزمون SCL-90 دربین 100 نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………… 50
 35. جدول 4-34- فراوانی افسردگی درآزمون SCL-90 بر حسب مقطع تحصیلی در 100 نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………… 51
 36. جدول 4-35- فراوانی اضطراب در آزمون SCL-90 بر حسب مقطع تحصیلی در 100 نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………… 52
 37. جدول 4-36- فراوانی خصومت در آزمون SCL-90 بر حسب مقطع تحصیلی در 100نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………… 53
 38. جدول 4-37- مقایسه فراوانی GHQ-28 وscl-90 در 100نمونه مورد مطالعه…………….. 54
 39. جدول 4-38- فراوانی سوماتیزاسیون در آزمونSCL-90 بر حسب GHQ-28 در 100نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………… 56
 40. جدول4-39- فراوانی وسواس در آزمون SCL-90 بر حسب GHQ-28 در 100نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………… 57
 41. جدول 4-40- فراوانی حساسیت درآزمون SCL-90 بر حسب GHQ -28 در100 نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………… 58
 42. جدول 4-41- فراوانی افسردگی در آزمون SCL-90 برحسب GHQ-28 در آزمون در 100نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………….. 58
 43. جدول 4-42- فراوانی اضطراب در آزمون SCL-90 برحسب 28 GHQ-در 100نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………… 58
 44. جدول 4-43- فراوانی خصومت در آزمون SCL-90 برحسب GHQ-28 در 100نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………… 59
 45. جدول4-44- فراوانی اضطراب فوبیک در آزمون SCL-90 برحسب GHQ-28 در 100 نمونه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………….. 59
 46. جدول 4-45- فراوانی افکار پارانوئید در آزمون SCL-90 بر حسب GHQ-28 در 100 نمونه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………….. 59
 47. جدول 4-46- فراوانی حالات سایکوتیک در آزمون SCL-90 بر حسب GHQ-28 در 100نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………….. 60

 

 

 

فهرست نمودارها :

عنوان                                                                                                                 صفحه

 1. نمودار 4-1 ارتباط ی آزمون GHQ با رشته ی تحصیلی…………………………………………………….. 22
 2. نمودار 4-2 : مقایسه ی میانگین نمرات آزمون GHQ در رشته های تحصیلی مختلف………….. 23
 3. نمودار 4-3 : ارتباط ی آزمون GHQ با ترم تحصیلی…………………………………………………………. 25
 4. نمودار 4-4 : مقایسه ی میانگین نمرات آزمون GHQ در ترم های تحصیلی مختلف ……………. 26
 5. نمودار 4-5 ارتباط بین اختلال کارکرد اجتماعی با رشته تحصیلی…………………………………………. 35
 6. نمودار 4-6 : مقایسه ی میانگین نمرات خرده مقیاس اختلال کارکرد اجتماعی در رشته های تحصیلی مختلف…………………………………………………………………………………………………………… 36
 7. نمودار 4-7 : ارتباط بین افسردگی با رشته تحصیلی……………………………………………………………. 38
 8. نمودار 4-8 : مقایسه ی میانگین نمرات خرده مقیاس افسردگی در رشته های تحصیلی مختلف………………………………………………………………………………………………………………………… 39
 9. نمودار 4-9 : ارتباط بین اختلال کارکرد اجتماعی با مقطع تحصیلی………………………………………. 41
 10. نمودار 4-10 : مقایسه ی میانگین نمرات خرده مقیاس اختلال کارکرد اجتماعی در مقاطع تحصیلی مختلف………………………………………………………………………………………………………………………… 42
 11. نمودار 4-11 ارتباط بین افسردگی با مقطع تحصیلی…………………………………………………………… 43
 12. نمودار 4-12 : مقایسه ی میانگین نمرات خرده مقیاس افسردگی در مقاطع تحصیلی مختلف….. 44
 13. نمودار 4-13 : ارتباط ی بین علایم جسمانی با ترم تحصیلی……………………………………………….. 45
 14. نمودار 4-14 : مقایسه ی میانگین نمرات خرده مقیاس علایم جسمانی در ترم های تحصیلی مختلف………………………………………………………………………………………………………………………… 46
 15. نمودار 4-15 : ارتباط ی بین افسردگی با ترم تحصیلی………………………………………………………… 49
 16. نمودار 4-16 : مقایسه ی میانگین نمرات خرده مقیاس افسردگی در ترم های تحصیلی مختلف…50
 17. نمودار 4-17 : ارتباط افسردگی در آزمون SCL-90 با مقطع تحصیلی……………………………….. 52
 18. نمودار 4-18 ارتباط اضطراب در آزمون SCL-90 با مقطع تحصیلی……………………………………. 53
 19. نمودار4-19 : ارتباط خصومت درآزمون SCL-90 با مقطع تحصیلی………………………………….. 54
 20. نمودار 4-20 : ارتباط نمرات GHQ-28 با SCL-90……………………………………………………….. 55
 21. نمودار 4-21 : مقایسه ی میانگین نمرات آزمون GHQ-28 با SCL-90…………………………… 56
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391

 

 

فهرست پیوست ها :

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 1. پرسشنامه طرح تحقیقاتی مطالعه سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته­ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی90-1389)……………. 75
 2. پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ -28)…………………………………………………………………… 76
 3. آزمون SCL- 90…………………………………………………………………………………………………… 80

 

 

    

فصل اول

معرفی پژوهش

 

 

 

 • مقدمه (اظهار مسئله):

یکی از محورهای سلامتی جوامع مختلف بهداشت روانی آن جامعه می باشد. سلامت روانی تأثیر مهمی در تضمین پویایی هر جامعه اعمال می کند(1) .

سازمان بهداشت جهانی سلامت را عبارت از رفاه کامل جسمی، روانی واجتماعی می داند. هنگامی بشر در وضعیت سلامت کامل می باشد که بهداشت در هر سه بعد وجودی آدمی تامین شده باشد(2) .

مفهوم سلامت روانی در واقع جنبه ای از مفهوم کلی سلامتی می باشد کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر وروان را این گونه تعریف می کنند: (سلامت فکر عبارت می باشد از قابلیت ارتباط موزون وهماهنگ با دیگران،تغییر واصلاح محیط فردی واجتماعی وحل تضاد ها و تمایلات شخصی به گونه منطقی ، عادلانه ومناسب) با وجود اینکه سلامت روان مفهومی می باشد که خیلی وسیع از آن بهره گیری می گردد، اما هنوز یک تعریف کلی که مورد قبول همه باشد از آن بدست نیامده می باشد. هر فرد یا گروه  یک تصور خاص از سلامت روانی دارد.در صورتی که در مورد سلامت فیزیکی وجسمی چنین وضعی وجود ندارد(3) . برای مثال کامئو معتقد می باشد هر فرد دارای سلامت روانی فردی می باشد که از هرگونه اضطراب وعلائم ناتوانی مبراست و هنگامی سلامت عاطفی، اجتماعی وجسمی فرد کامل می گردد که توانایی برقراری ارتباط با دیگران وهمچنین ظرفیت مقابله با معضلات زندگی را داشته باشد واز این رو، وی سلامت روانی را به جنبه های زیر تقسیم کرده می باشد:

(بهبودی فردی)، (فقدان اضطراب)، ( فقدان علائم ناتوانی)، ( توانایی برقراری ارتباط با دیگران)، ( ظرفیت مقابله با معضلات وفشار های زندگی) و طبق نظر کارل منینجر سلامت روانی عبارت می باشد از سازش فردی با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و مؤثر به گونه کامل گردد(4).

و اما معیار سلامت روان در دین مبین اسلام تحت عنوان رشد به کار رفته و به عنوان قائم به خود بودن، هدایت، نجات، اصلاح و کمال می باشد. دستیابی به حداکثر رشد که مترادف با تکامل می باشد در حقیقت فلسفه زندگی  از دیدگاه اسلام نتیجه ایمان به خدا می باشد. در متون اسلامی تظاهرات اختلال روانی به عنوان بیماری تلقی گردیده و هنگامی که علائم قطع ارتباط با واقعیت در فرد هست کلمه مجنون مطرح شده می باشد که فرد را از انجام تکالیف مذهبی معاف وحتی دخالت در دارائی خویش را از وی سلب می نماید(5).

بیماری روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی پیش روی آن مصونیت ندارد و این خطری می باشد که بشر را مدام تهدید می کند. بیماری های روانی خاص یک قشر یا طبقه نبوده و تمام طبقات اجتماعی را شامل می گردد(6).

مطالعات انجام شده بر روی اختلالات روانی نشان دهنده ی آن می باشد که آمار اختلالات روانی در اکثر جوامع در حال افزایش می باشد به طوری که سازمان بهداشت جهانی پیش بینی نموده می باشد که تا سال 2020 اختلالات خلقی دومین بیماری شایع در جهان خواهد بود(7).

از آن جا که در فرآیند رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع، نیروی انسانی تأثیر اساسی و تعیین کننده ای دارد، امروزه صاحب نظران براین باورند که یکی از علت های مهم توسعه ی کشور های پیشرفته توجه و اهتمام دولتهای آن ها در تربیت نیرو های انسانی خلاق ومؤثر می باشد. دانشجویان، نیروی انسانی برگزیده از نظر استعداد، خلاقیت و پشتکار ومنابع معنوی هر جامعه وسازندگان فردای کشور خویش هستند.از این رو انتظار می رود این گروه در سایه سرمایه گذاری های کلانی که ازآموزش و پرورش تا دانشگاه صرف آنان می گردد، بتوانند افرادی توانا، مفید و مؤثر برای کشور باشند. اما واقعیت انکار ناپذیر این می باشد که این سرمایه گذاری ها بدون در نظر داشتن بهداشت روانی جامعه به ویژه دانشجویان نمی توانند تأمین کننده آن انتظارات باشند. در نظر داشتن این نکته از این نظر اهمیت دارد که ورود به دانشگاه تغییر عمده ای در زندگی اجتماعی، خانوادگی و فردی به وجود می آورد و مقطعی بسیار حساس بشمار می رود. در این دوره فرد با تغیییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی روبرو می گردد. در کنار این تغییرات بایستی به انتظارات ونقش های جدیدی تصریح نمود که همزمان با ورود به دانشگاه شکل می گیرد. قرار گرفتن در چنین شرایطی غالباّ با فشار ونگرانی توام بوده، عملکرد و بازدهی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. پس در نظر داشتن سلامت روانی این قشر از اهمیت ویژه ای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی آنان برخوردار می باشد (8و9).

مروری بر پژوهش های انجام شده نشان می دهد که شیوع و شدت معضلات روانی در دانشجویان نسبت به جمعیت غیر دانشجو افزایش پیدا کرده می باشد. مطالعه های اخیر حاکی از آن می باشد 46% دانشجویان مرد و 64% دانشجویان زن از اضطراب و 12% از دانشجویان مرد و 15% از دانشجویان زن از افسردگی رنج می برند. مشاورین دانشگاه افزایش مراجعه دانشجویان از سال 1995 تا 2000 را از 4/2 در 100000 به 7/9 در 100000 گزارش کرده اند(10).

Ashton Kamali در پژوهش های خود به این نتیجه رسید که دانشجویان سال دوم از سطح بالایی از اضطراب وافسردگی و سوء مصرف مواد رنج می برند(11).

از آنجا که دانشجویان از حساس ترین اقشار جامعه هستند و نظر به اهمیت سلامت روانی این گروه مطالعه ای با هدف تعیین وضعیت سلامت روانی دانشجویان در سال تحصیلی 90-1389 و مقایسه سطح سلامت روانی آنان در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف در دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت تا ضمن شناسایی گروه های آسیب پذیر با بهره گیری از نتایج حاصله بتوان ضمن تشویق مسئولین به ارائه خدمات بهداشت روان همچون مشاوره، روان درمانی و درمان دارویی موجبات ارتقاء سطح بهداشت روان دانشجویان را فراهم نموده و از عوارض و پیامدهای افت تحصیلی و هدر رفتن نیرو توانایی قشر جوان و فعال جامعه که موجب آسیب اقتصادی کشور می گردد پیشگیری به اقدام آید.

در این مطالعه آغاز علی رغم معضلات دسترسی به تمامی دانشجویان بدلیل پراکندگی دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی درمانی در سطح شهر از پرسشنامه سلامت روانی 28 سؤالی (GHQ28) در بین کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم(790 دانشجو)استفاد گردید سپس از بین افراد داوطلب از 50 دانشجو که با آزمون GHQ28 مستعد اخلالات روانی گزارش شده اند و به همان تعداد افراد سالم خواسته گردید که در مرحله دوم به سؤالات پرسشنامه دیگری به نام Scl90 پاسخ دهند. همچنین در این مطالعه ارتباط بین جنسیت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، بومی و غیر بومی بودن و بعد مسافت از محل سکونت دائم با اندازه سلامت افراد سنجیده گردید.

 

 

 • اهداف پژوهش :

     الف) هدف اصلی طرح :

تعیین سلامت روانی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در مقاطع و رشته های مختلف در سال تحصیلی 90-1389

تعداد صفحه :108

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: پزشکی