:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی ایران شناسی

حوادث تاریخی بویراحمد در دوره های قاجار و پهلوی و بازتاب آن در اشعار شاعران محلی

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالرسول خیراندیش

 

 

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد) جستجو در سایت :   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

بویراحمد یکی از اقوام قدیمی ساکن کهگیلویه و بویراحمد کنونی به شمار می‌آید، که از جمعیت و وسعت فراوانی برخوردار می باشد . این قوم که پیشینه آن به عهد تیموریان برمی‌گردد، از طوایف و تیره‌های متعدد و متفاوت تشکیل شده می باشد. طی دو قرن اخیر ، در حیات سیاسی-اجتماعی بویراحمد حوادث و رخداد های ریز و درشت بسیاری را شاهد هستیم . بخشی از مهمترین این حوادث در شعر شاعران محلی ماندگار شده و سینه به سینه منتقل و محفوظ گشته می باشد. مستندات موجود، موید ماندگاری بعضی اشعار محلی سرایان از اواخر زندیه تا کنون هستند . از آن چیز که تا امروز مانده، برمی‌آید که وقایع مهم و شخصیت‌های موثر و معروف، در اشعار شاعران  این قوم بازتاب داشته و در اذهان عمومی انعکاس و نسل به نسل انتقال یافته می باشد. شاعران بومی هم به گویش محلی سروده‌های خویش را منتشر نموده و هم به زبان فارسی. مرثیه‌هایی  که در مرگ بزرگان سروده‌اند و آن چیز که  بر سنگ قبر این بزرگان حک گردیده، نمونه‌ای از این ادبیات می باشد. جنگ‌های مهمی نظیر تنگ تامرادی، دره سرد و گجستان، و نیز اشخاص معروف و موثری که عملکرد و اقدام ماندگاری داشته‌اند، در ذهن و زبان شاعران و عامه مردم محل حفظ  شده‌اند. شخصیت‌هایی زیرا هادی خان، شاهین خان، خداکرم خان، کریم خان، میرمذکور، میر غلام، کی لهراس، برادران ایزدپناه، ملا غلامحسین، عبدالله خان و ناصرخان، بخش عمده اشعار محلی را به خود اختصاص داده‌اند.

این پایان‌نامه در پی پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که: بازتاب حوادث تاریخی بویراحمد در دوره‌های قاجار و پهلوی در اشعار شاعران محلی، چگونه بوده می باشد؟ نگارنده با روش پژوهش تاریخی و شیوه توصیفی-تحلیلی به این موضوع پرداخته می باشد.

 

واژه‌های کلیدی: بویراحمد، قاجار، پهلوی، ادبیات محلی، اشعار لری، اشعار فارسی .

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                        صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1 –کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- طرح موضوع یا مسأله پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 4

1-4- هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-6- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-7- سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-8- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-9- معرفی و نقد منابع………………………………………………………………………………………………………………. 7

 

فصل دوم: حوادث تاریخی بویراحمد در دوره قاجار و بازتاب آندر اشعار محلی

2-1-موقعیت  جغرافیایی  و طبیعی کهگیلویه و بویراحمد………………………………………………………. 13

2-2- تقسیمات سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3- پیشینه تاریخی بویراحمد…………………………………………………………………………………………………… 15

2-4- هادی خان بویراحمدی……………………………………………………………………………………………………….. 16

2-5- شاهین خان بویراحمدی …………………………………………………………………………………………………… 18

2-6- عبدالخلیل و سرانجام او……………………………………………………………………………………………………… 18

2-7- محمد طاهر خان و وقایع عهد او……………………………………………………………………………………….. 19

………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان                                                                                              صفحه

 

2-8- خداکرم خان بویراحمدی و حوادث زمان او……………………………………………………………………… 20

2-9- کریم خان بویراحمدی و اشعار مربوط به حیات سیاسی– اجتماعی او…………………………. 26

 

فصل سوم: حوادث تاریخی بویراحمد در عصر رضا شاه و بازتاب آن در اشعار محلی

3-1-  مختصری ازحوادث تاریخی بویراحمد در عهد رضاشاه…………………………………………………… 31

3-2- میر مذکور و میرغارتی و اشعار مربوط به آنها………………………………………………………………….. 33

3-3- جنگ داخلی « دره سرد »………………………………………………………………………………………………… 35

3-4- هجوم اردوی دولتی به بویراحمد وجنگ تنگ تامرادی…………………………………………………… 39

3-5- اشعار مربوط به نبرد تنگ تامرادی و کی لهراس(=لهراسب)…………………………………………… 42

3-6- اشعاری از شاعران گمنام در باب کی لهراس…………………………………………………………………… 48

3-7- یاغی گری و درگیری های میرغلام شاه قاسمی و اشعار آن………………………………………….. 50

3-8- یاغی گری دو برادر……………………………………………………………………………………………………………… 55

3-9- بازتاب اقدامات و عملکرد حکومت رضا شاه در اشعار محلی…………………………………………… 60

 

فصل چهارم : حوادث تاریخی بویراحمد در عصر محمد رضا شاه و بازتاب آن در اشعار محلی(1341-1320)

4-1- مختصری ازحوادث تاریخی  بویراحمد در دوره محمدرضاشاه………………………………………… 67

4-2- نبرد سمیرم و اشعار مربوط به آن…………………………………………………………………………………….. 74

4-3- جنگ داخلی بویراحمدی ها و اشعار مربوطه…………………………………………………………………… 77

4-4- قتل کی علی خان………………………………………………………………………………………………………………. 82

4-5- قتل خسروخان بویراحمدی……………………………………………………………………………………………….. 83

 

 

عنوان                                                                                              صفحه

 

فصل پنجم:  قیام عشایر جنوب(1343-1341)

5-1- اجمالی از قیام عشایر جنوب……………………………………………………………………………………………… 88

5-2- جنگ گُجستان (1342 )………………………………………………………………………………………………….. 93

5-4- اشعار لری شیخ علی مراد،  در باب حوادث 43-1341………………………………………………… 104

5-5- اشعار شیخ علی مراد درمورد دیگر جنگجویان نبرد گجستان…………………………………………… 110

5-6- اشعاری از شاعران گمنام در توصیف جنگجویان نبرد گجستان……………………………………… 113

5-7- اشعار شیخ علی مراد در وصف عبدالله خان ضرغام پور………………………………………………….. 114

5-8- اشعار شیخ علی مراد درمورد ناصر خان طاهری………………………………………………………………… 120

5-9- اشعاری دیگر در وصف ناصر خان طاهری…………………………………………………………………………. 122

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

منبع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 129

مقدمه

 

1-1 – کلیات

 

بویراحمدی‌ها یکی از اقوام شش گانه مسکون در کهگیلویه و بویراحمد می باشد که قدمت آن به قرنها پیش برمی‌گردد. نام بویراحمدکه به گویش لری«بیرَمَد»(=بیرَاحمد؟) خوانده می گردد، نخستین بار در یک سنگ نبشته مربوط به عصر تیموریان نقر شده می باشد. در منابع عصر صفوی، چندین بار نام بویراحمد ضبط گشته و از آن به بعد تا شکل‌گیری قاجارها، نامی از بویراحمد به چشم نمی‌خورد. منابع عهد قاجار بارها نام بویراحمد را ذکر نموده و بعضی نویسندگان عصر به طوایف و تیره‌های تشکیل دهنده آن قوم اشارت ، کرده‌اند.

به رغم اینکه تمام طوایف و تیره‌های بویراحمد، دارای نیای مشترک نیستند و هر کدام تاریخ مستقل و مجزایی دارند، به دلیل قرنها سکونت در کنار هم ،از فرهنگ و گویش مشترک برخوردارند و عادات و آداب و رسوم آنان یکی می باشد. حضور در محیط جغرافیایی واحد، در بسیاری موردها موجب آمیختگی تاریخ و فرهنگ آنها در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و ادبی گشته و تقریبا اصل ومبنای مشترکی را ایجاد کرده می باشد.حوادث سیاسی-نظامی و اجتماعی بویراحمدی‌ها، در سرنوشت تمام طوایف و تیره‌های آن تاًثیر گذاشته و آن‌ها را با هم مرتبط نموده می باشد. بی‌تردید، ادبیات مربوط به این وقایع در طوایف و تیره های قوم پراکنده و منتشر گردیده و همه را با هم اتصال داده می باشد.

بر مبنای مستندات موجود، نخستین اشعار در دست مربوط به سال های بر افتادن زندیان و برآمدن قاجارهاست. در این پایان نامه، بیش از دو سده ادبیات حماسی وسیاسی بویراحمدکه سینه به سینه نقل و نشر گردیده، مطالعه و تبیین شده می باشد. در بادی امر کاملاً روشن می باشد که ادبیات مزبور، در باب وقایع مهم و مؤثر و شخصیت های تأثیر آفرین و صحنه گردان می باشد که بر زبان و قلم جاری گشته و به ثبت و ماندگاری حوادث سرنوشت ساز منتهی شده می باشد.این وقایع و اشخاص از آغاز سلسله قاجار تا قیام عشایر جنوب در سال های 43-1341 استمرار داشته و در ذهن و زبان سرایندگان محلی و عامه مردم محفوظ مانده می باشد.

بی‌تردید، به دلیل انتقال سینه به سینه اشعار و عدم کتابت آن‌ها، بسیاری از اشعار، از میان رفته و هیچ نشانی از آنان بر جای نمانده می باشد. در حقیقت آن دسته از اشعار که تاکنون محفوظ و مضبوط مانده، به سبب اهمیت و تاثیر آنها بوده می باشد.

در این پایان‌نامه، برای نشان دادن قرابت و یگانگی گویش لری بویراحمد و زبان فارسی کنونی-که هر دو بازمانده فارسی میانه و فارسی باستان هستند- برگردان اشعار لری را کلمه به کلمه انتخاب کرده تا هر علاقمند ادب فارسی در یابد که چه اندازه تشابه و تداخل دارند و در واقع یکی هستند و تفاوت آنها تنها در تلفظ بعضی واژه ها می باشد. در این باره، جای سخن فراوان می باشد، که در اینجا مجال آن نیست.

این پایان نامه در پنج فصل تدوین و تنظیم گشته که به ترتیب عبارتند از:فصل اول کلیات، فصل دوم حوادث تاریخی بویراحمد در عهد  قاجار و بازتاب آن در  اشعار محلی، فصل سوم حوادث تاریخی بویراحمد در عصر رضاشاه و بازتاب آن در اشعار محلی، فصل چهارم حوادث تاریخی بویراحمد در دوره محمدرضا شاه و بازتاب آن در اشعار محلی و فصل پنجم قیام عشایر بویراحمد در سال های 43-1341 و بازتاب آن در اشعار محلی می باشد.

در پایان، از تمام کسانی که در تدوین و تنظیم این پایان نامه همکاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.

تعداد صفحه : 144

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: علوم انسانی