:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

 

تعیین چندشکلی ژن دوپامین در مرغ  بومی خوزستان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فصل اول

مقدمه

فصل دوم

کلیات ومروری بر پژوهش­ های انجام شده

فصل سوم

مواد و روش­ها

فصل چهارم

نتایج و بحث

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

فصل اول:

مقدمه و کلیات

 

1-1 مقدمه

تنوعزیستیاساسزندگیبررویزمیناست.کاهشتنوعگونه­هایزراعیوجانوری،یکتهدیدجدیبرایامنیتغذاییاست. منابعژنتیکیاموالعمومیهستندکهحفاظتازآن­هابهمعنایخدمت به مردم می­باشد. حفاظتازمنابعژنتیکیدرکشاورزیمانندبیمهکردنمحصولاتکشاورزیدربرابر تغییرات احتمالی(بیماری جدید و آفات) می­باشد. حفاظتازمنابعژنتیکیبرایایمنیموادغذاییوحصولاطمینانازکیفیتمحصولاتغذاییوهمچنینسازگاریباتغییراتمحیطیازقبیلتغییراتآبوهواومقاومتدربرابربیماریمهماست(عثمان[1]و همکاران، 2011).

کشور ایران در پهنه­ی گسترده­ی خود به واسطه وجود سه رشته کوه اصلی البرز در شمال، زاگرس در غرب و کوه­های فلات در مرکز، دارای آب و هوای متنوع و در نتیجه دارای عوامل محیطی گوناگونی می­باشد. عوامل محیطی مختلف موجب تشکیل انواع زیستگاه­ها و تنوع حیوانات در نواحی گوناگون ایران شده می باشد. در اثر تأثیراتزیستگاه­های مختلف، انواع نژادها از یک گونه­ی حیوانی به وجود آمده­اند. در میان انواع حیوانات گوناگون این سرزمین پهناور، پرندگان، دارای تنوع قابل توجهی می­باشند(توکلیان، 1378). اکثرنژادهایمرغانبومیکشورازدستهمرغانآسیاییونژادهایشرقیهستند. باتأکیدبرایننکتهکهنژادهایبومیدرهرکشوربهعنوانیکسرمایهملیمحسوبمی­شوند،بنابراینحفظایننژادهاهمراهبابرنامه­ریزیبرایافزایشتولیدوسودآوریآن­هاامریبسیارضروریمی­باشد(قربانیوهمکاران، 1386(.

مناسب­ترین خاستگاه محیطی پرورش گروه­های نژادی مرغ­های بومی ایران، روستاها می­باشند. در شرایط کنونی، روستائیان به نژادهای مقاوم با تولید مطلوب و منطبق با شرایط اقلیمی مختلف، نیازدارند(توکلیان،1378). بهبود دام­های اهلی برای اصلاح نژاد از طریق انتخاب دام­های دارای فنوتیپ برتر تمرکز یافته می باشد. با وجود پیشرفت­های اخیر در زمینه­هایی مانند توسعه تکنیک­های توالی یابی ژنوم، شناسایی و کشف انواع نشانگرهای ژنتیکی، ارائه نقشه­های ژنتیکی متراکم از گونه­های مختلف حیوانات اهلی و توسعه روش­های آماری و کامپیوتری، می­توان از آن­ها به عنوان ابزاری قدرتمند جهت مطالعه ژنتیکی موجودات زنده بالاًخص گونه­های اهلی، بهره گیری نمود(ویلیامز[2]، 2005). امروزه با بهره گیری از نشانگرهای مولکولی می­توان ژن­هایی که صفات مهم اقتصادی را کد می­کنند، شناسایی و مطالعه نمود(مونتالدو و مزاهررا[3]،1998). همچنین ضمن تعیین ژنوتیپ افراد در اکثر جایگاه­های ژنی، می­توان اطلاعاتی را در خصوص فراوانی آللی ژن­های مطلوب کسب نمود و از آن در جهت انتخاب دام­های برتر یاری جست(بایس[4] و همکاران، 2005).

در نگهداری و پرورش مرغ تخمگذار هدف تولید تخم بالا و جلوگیری از کرچی می­باشد. اخیراً با توسعه ژنتیک مولکولی روش­های بیولوژیکی اساس ژنتیکی کرچی به گونه گسترده مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. کرچی یک صفت چندژنی[5] می باشد که حداقل توسط دو ژن غیرجنسی غالب کنترل می­گردد. پرولاکتین تأثیر حیاتی برای شروع و ادامه کرچی اعمال می­کند. بعضی از عوامل دیگر، مثل دوپامین تأثیر بازدارنده بر ترشح پرولاکتین دارد(زوا[6] و همکاران، 2010(.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی سطح اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و عوامل مرتبط با آن در سال 1392

دوپامین از طریق سیستم باب هیپوفیزی به وسیله چند عصب هیپو تالاموسی به هیپوفیز می­رسد که به وسیله­ی خود پرولاکتین، استروژن­ها و چند نوروپپتید و نوروترنسمیترها تنظیم می­گردد.دوپامین با گیرنده­های نوع دوم دوپامین متصل می­گردد که این گیرنده­ها به کانال­های غشایی و پروتئین­های G متصل هستند.فعالیت ترشحی سلول­های لاکتوتروپ هیپوفیز را مهار می­کند(بن جاناتان و ناسکو[7]، 2001).دوپامین، انتقال دهنده عصبی در سیستم عصبی مرکزی به مقدار فراوانی ترشح می­گردد و تأثیر مهمی در شناخت، احساسات و فعالیت غدد درون­ریز در پستانداران دارد و مسئول فعالیت GnRHاست و تأثیر مهارکننده­گی و تحریک کننده­گی در آزاد شدن گنادوتروپین­ها دارد(زوا و همکاران، 2011).

تاکنون، دست کم پنج گیرنده مجزا از دوپامین شناسایی شده که شامل DRD1- DRD5است و به دو دسته کلاسه بندی می­شوند، مانندD1 (DRD1 و DRD5)و D2 (DRD2، DRD3 و DRD4). گیرنده­ها براساس فارماکولوژی آن­ها، تفاوت­های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دارند(زوا[8] و همکاران، 2010).

  جستجو در سایت :   

1-2 فرضیه­ ها

H0: چندشکلی درگیرنده یک ژن دوپامین درجمعیت مرغان بومی خوزستان هست.

H1: چندشکلی در گیرنده­ی یک ژن دوپامین درجمعیت مرغان بومی خوزستان وجود ندارد.

1-3 اهداف پژوهش

1-3-1اهداف اصلی:

الف) تعیین چندشکلی ژن دوپامین در مرغ  بومی خوزستان

ب) تعیین فراوانی آلل­های گیرنده یک ژن دوپامین در نمونه های مورد مطالعه

ج) تعیین فراوانی ژنوتیپی گیرنده یک ژن دوپامین

 

1-3-2 اهداف فرعی:

الف) مطالعه تعادل هاردی واینبرگ در مورد ژن دوپامین در جمعیت مرغان بومی خوزستان

ب) مطالعه تنوع ژنتیکی مرغ بومی

1-4 نوآوری:

تاکنون گزارش مکتوبی در زمینه پلی مورفیسم دوپامین در مرغ بومی خوزستان پیدا نمود نشده می باشد

[1].Osman

[2]. williams

[3].Montaldo and meza­-­Herrera

[4].Biase

[5].Polygenic

[6] .xu

[7]. ben-jonathan and hnasko

[8]. xu

تعداد صفحه : 96

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: پزشکی