:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دکترای عمومی دامپزشکی

گرایش : عمومی

عنوان : تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی

دانشگاه شیراز

دانشکده دامپزشکی

 

سال تحصیلی: 1392-1391

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیراز

 

موضوع:

تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی

 

این پایان‌نامه در تاریخ 20/8/1392 با نمره عالی معادل نوزده و نود وهشت صدم (98/19) مورد پذیرش هیئت داوران قرار گرفت.

هیئت داوران:

1-  دکتر طهورا شمالی (استاد راهنما و رئیس هیئت داوران) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استاد یار

2-  دکتر محمد سعید احراری خوافی (استاد مشاور) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .استاد یار

3-  دکتر مهدی فاضلی (استاد مشاور) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .استاد یار

معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی                                     رئیس دانشکده دامپزشکی

دانشگاه شیراز                                                                  دانشگاه شیراز

دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی                                                دکتر عزیزا…خداکرم تفتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و هدف… 1

فصل دوم: کلیات. 4

1-2- هیپرلیپیدمی.. 5

1-1-2- تشخیص هیپرلیپیدمی.. 5

2-1- 2- عوامل خطر برای ایجاد هیپرلیپیدمی.. 6

3-1-2- نشانه های بالینی.. 6

4-1-2- چگونگی آسیب رساندن به بدن.. 6

5-1-2- انواع هیپرلیپیدمی.. 7

1-5-1-2- اولیه. 7

2-5-1-2- ثانویه. 7

6-1-2- تشخیص…. 8

1-6-1-2- اندازه کلسترول تام. 8

2-6-1-2- میزانLDL-c. 8

3-6-1-2- اندازه تری گلیسرید. 9

4-6-1-2- میزانHDL-c. 9

5-6-1-2- اندازه بدونHDL-c. 9

6-6-1-2- آزمون آپولیپوپروتئینB100.. 9

7-6-1-2- CRPباحساسیت بالا( (hs-CRP.. 10

8-6-1-2- لیپوپروتئینa. 10

9-6-1-2- آزمون آپولیپوپروتئینA1 11
جستجو در سایت :   


10-6-1-2- آزمون های ژنتیکی.. 11

7-1-2- ملاحظات قبل از درمان.. 11

8-1-2- درمان.. 11

1-8-1-2- تغییر در سبک زندگی.. 12

2-8-1-2- دارودرمانی.. 13

2-2- استخوان.. 20

1-2-2- بافت شناسی استخوان.. 21

2-2-2- پوکی استخوان  یا استئوپوروز 23

3-2-2- پارامترهای ارزیابی هیستومورفومتری.. 24

3-2- نیاسین وپوکی استخوان.. 25

فصل سوم: مواد و روش کار. 26

1-3- مواد و  وسایل لازم. 27

2-3- طرح آزمون.. 29

3-3-روش کار 30

1-3-3- خونگیری.. 30

2-3-3- درمان با نیاسین.. 30

3-3-3- برداشت استخوان تیبیای راست و چپ… 31

4-3-3- اندازه گیری کلسترول تام. 31

1-4-3-3- آماده سازی نمونه ها 31

2-4-3-3- اندازه گیری کلسترول تام با بهره گیری از کیت کلسترول.. 31

5-3-3- اندازه گیری تری گلیسرید سرم. 32

1-5-3-3- آماده سازی نمونه ها 32

2-5-3-3- اندازه گیری تری گلیسرید با بهره گیری از کیت تری گلیسرید. 32

6-3-3- آماده سازی نمونه های استخوانی جهت مطالعه هیستومورفومتریک…. 32

7-3-3- ارزیابی دانسیته رادیوگرافی نمونه های استخوان.. 36

8-3-3- تجزیه وتحلیل آماری داده ها 39

9-3-3- رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین.. 39

فصل چهارم: نتایج. 40

1-4- پارامترهای لیپیدی سرمی.. 41

1-1-4- اندازه کلسترول تام سرم. 41

2-1-4- اندازه تری گلیسرید سرمی.. 42

2-4- پارامترهای هیستومورفومتریک…. 42

1-2-4- ضخامت ترابکول های اپی فیز استخوان تیبیا 42

2-2-4- ضخامت ترابکول های متافیز استخوان تیبیا 43

3-2-4- نسبت مساحت ترابکول ها به مساحت کل بافت درناحیه اپی فیز. 43

3-4- ارزیابی دانسیته رادیوگرافی براساس میلیمتر آلومینیم.. 44

1-3-4- دانسیته رادیوگرافی درناحیه اپی فیز استخوان تیبیا 44

2-3-4- دانسیته رادیوگرافی درناحیه متافیز استخوان تیبیا 44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 45

فهرست منابع و مآخذ. 49

 

 

فهرست تصاویر

تصویر 1-3: اندازه گیری ضخامت ترابکول ها در ناحیه اپی فیز پروگزیمال تیبیا………………………………………….34

تصویر 2-3: اندازه گیری نسبت مساحت ترابکول به مساحت بافت در ناحیه اپی فیز پروگزیمال تیبیا………..35

تصویر 3-3: رادیوگراف تهیه شده از استخوان های تیبیا به همراه گوه پله ای……………………………………………..37

تصویر 4-3: اندازه گیری دانسیته رادیوگرافی بر اساس (mmAl) استخوان تیبیا با بهره گیری از نرم افزار…….38

 


 

فهرست جداول

جدول 1-4:اندازه کلسترول سرم در روز 15 و پایان دوره…………………………………………………………………………….41

جدول 2-4:اندازه تری گلیسرید سرم در روز 15 و پایان دوره…………………………………………………………………….42

جدول 3-4:ضخامت ترابکول های اپی فیز استخوان تیبیا……………………………………………………………………………42

جدول 4-4:ضخامت ترابکول های متافیز استخوان تیبیا……………………………………………………………………………..43

جدول 5-4:نسبت مساحت ترابکول ها به مساحت کل بافت در ناحیه اپی فیز…………………………………………..43

جدول 6-4:دانسیته رادیوگرافی در ناحیه اپی فیز استخوان تیبیا………………………………………………………………..44

جدول 7-4:دانسیته رادیوگرافی در ناحیه متافیز استخوان تیبیا………………………………………………………………….44

 

 

چکیده

تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر استخوان اسفنجی اپی فیز و متافیز تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر احتمالی نیاسین بر استخوان اسفنجی در هنگام کاربرد این دارو در مقادیر رایج برای کاهش دادن لیپیدهای سرمی و نیز مقادیر بالا با تکیه بر پارامترهای هیستومورفومتریک و رادیوگرافیک در مدل موش صحرایی می باشد. به این مقصود 24 سر موش صحرایی ماده  از نژاد Sprague_Dawley به گونه تصادفی به 4 گروه تقسیم و به تبیین زیر درمان شدند؛ گروه 1: (کنترل) جیره غذایی معمولی، گروه 2: به مدت 15 روز با جیره پر چرب حاوی 20% روغن آفتابگردان، 2% کلسترول و 5/0% اسید کولیک و پس از آن تا روز 40 با جیره حاوی 10% روغن آفتابگردان، 1% کلسترول و 25/0 % اسید کولیک، تغذیه شدند. گروه 3: جیره پر چرب (نظیر گروه 2) + نیاسین 200 میلی گرم بر کیلو گرم روزانه بصورت خوراکی با گاواژ (دوزاژ رایج) و گروه 4: جیره پر چرب (نظیر گروه 2) + نیاسین با دوزاژ بالا (300 میلی گرم بر کیلو گرم) روزانه خوراکی با گاواژ. خاطر نشان می گردد که تجویز نیاسین از روز 15 آغاز و تا پایان روز 40 ادامه پیدا نمود. در روز 15 از موش ها خونگیری و اندازه کلسترول تام و تری گلیسرید سرمی اندازه گیری گردید. در انتهای آزمایش نمونه گیری خون تکرار گردید و استخوان تیبیا راست و چپ برداشته گردید. یک برش به ضخامت 5 میکرون در پروگزیمال اپی فیز و متافیز تیبیا زده گردید و با هماتوکسلین- ائوزین رنگ آمیزی گردید و برای تعیین ضخامت ترابکول های متافیز و اپی فیز در زیر میکروسکوپ نوری ارزیابی گردید. همچنین نسبت مساحت ترابکول به مساحت کل بافت به وسیله نرم افزار Ziess axio vision LE  مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین رادیوگراف های متافیز و اپی فیز تیبیا چپ آماده گردید و تراکم استخوانی به وسیله گوه پله ای آلمینیومی و نرم افزار Image J اندازه گیری گردید. اگرچه غلظت تری گلیسرید به گونه واضح در میان گروه های مختلف متفاوت نبود، مصرف جیره با چربی بالا باعث بالا بردن کلسترول در روز 15 گردید و تا پایان آزمایش ادامه پیدا نمود. تجویز نیاسین مقدار کلسترول سرمی موش های گروه 3 و 4 را کم نمود و حتی در حد گروه کنترل نگه داشت. همچنین ضخامت ترابکول های اپی فیز و متافیز و نسبت مساحت ترابکول به مساحت بافتی و نیز دانسیته استخوان در رادیوگراف ها در بین گروه های مختلف یکسان باقی ماند. در نتیجه گویا زمان کوتاه القای جیره غذایی با کلسترول بالا در موش ها نه از لحاظ رادیوگرافی و نه پارامترهای هیستومورفومتری در ترابکول ها ی پروگزیمال اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا اثر قابل ارزیابی ندارد و نیاسین در هر دو مورد و دوز بالا اثر نامطلوب بر ساختار استخوانی موش ها نداشته می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی مقایسه‌ای اقتصادی سازه‌های مسکونی چوبی و بتنی

 

مقدمه و هدف

نیاسین (ویتامین B3) در دوزهای فارماکولوژیک اثرات مطلوب بر اندازه چربی های سرمی دارد. گزارش هایی مربوط به بهره گیری از آن به عنوان کاهنده لیپید ها از سال 1955 موجود می باشد (التشول و همکاران، 1955 ). به بیانی دیگر نیاسین یکی از پرکاربرد ترین داروها در درمان دیس لیپیدمی و اترواسکلروز بوده و به عنوان یک داروی کاهنده لیپید با طیف اثر وسیع و نسبتا ایمن مطرح می باشد (تایلور و همکاران، 2004؛ کامانا و کاشیاپ، 2008)، این دارو می تواند موجب افزایش معنی دار HDL-c و کاهش سطح کلسترول تام، تری گلیسرید، VLDL-c و LDL-c در سرم گردد (بادر و افرمن، 2008). نیاسین معمولا به صورت مکمل مولتی ویتامین در دسترس می باشد که می تواند در طیف گسترده ای از مکمل های بر پایه پروتئین و مکمل های کاهنده لیپید به دلیل تأثیر ویتامین های گروه B در متابولیسم و سوخت وساز بدن و تولید انرژی و به عنوان تقویت کننده اثر هورمون رشد به همراه آن مطرح باشد. خاطر نشان می گردد که در صورت مصرف همزمان آنها و بدون توجّه به حضور نیاسین در هر کدام از آنها می تواند منجر به ایجاد سمیت کبدی گردد. اگرچه مهم ترین عارضه در درمان با نیاسین ایجاد حالت گرگرفتگی[1] می باشد، اما پژوهشهای اندکی که در زمینه تاثیر این دارو بر پارامترهای استخوانی صورت گرفته می باشد؛ نشان از اثرات نامطلوب آن بر استخوان دارد. مانند اینکه مصرف نیاسین در مقادیر بالا به عنوان یک مکمل غذایی در مرغها همراه با ایجاد عوارض استخوانی و افزایش احتمال شکستگی در استخوان تیبیا بوده می باشد (جانسون و همکاران، 1992 و 1995). همچنین در پژوهش انجام شده توسط اخوان طاهری، تجویز نیاسین در دوز کاهنده لیپید آن (200 میلی گرم بر کیلوگرم)، سبب شدت گرفتن استئوپوروز القا شده با گلوکوکورتیکوئید در استخوان ران موش صحرایی گردید به گونه ای که موجب کاهش تعداد ترابکول ها و افزایش فاصله آنها در ناحیه متافیز گردید (اخوان طاهری،1390). گلوکوکورتیکوئید ها هم در تشکیل و هم تجزیه استخوانی تأثیر دارند. این ترکیبات از طریق مهار رونویسی ژن کلاژن و ژن استئوکلسین اقدام می کنند. همچنین باعث کاهش نیمه عمر استئوبلاست ها می شوند (هلمبرگ، 2009).

موش صحرایی مانند مدل های حیوانی رایج برای ارزیابی تغییرات و عوارض مربوط به استخوان می باشد. یکی از روش های مناسب برای ارزیابی تغییرات استخوانی در این حیوان ارزیابی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک می باشد. این روش قادر به ارزیابی دقیق استخوان و نیز شاخص های مربوط به شکنندگی آن می باشد. ارزیابی دانسیته استخوان نیز از روش های مهم دیگر برای ارزیابی استخوان به شمار می رود (للوواسو همکاران، 2008).

با در نظر داشتن مطالب فوق هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر احتمالی نیاسین بر استخوان اسفنجی در هنگام کاربرد این دارو در مقادیر رایج برای کاهش دادن لیپیدهای سرمی و نیز مقادیر بالا با تکیه بر پارامترهای هیستومورفومتریک و رادیوگرافیک در مدل موش صحرایی می باشد.

1-flushing

تعداد صفحه : 65

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***