:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه شیراز

دانشکده دامپزشکی

 

نیمسال دوم سال تحصیلی: 93-92                            

 

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیراز

 

تاثیر تجویز ایمپلنت ملاتونین(18 میلی گرم)به صورت زیر پوستی بر فاکتور های تولید مثلی و عملکرد کبد و کلیه ی سگ نر

این پایان نامه در تاریخ 21/3/1393 با رتبه عالی معادل 93/19 مورد پذیرش هیات داوران قرار گرفت.

 

هیات داوران:

1- جناب آقای محمد عباس زاده حصیری (استاد راهنما و رئیس هیات داوران)………………………….. . استادیار

2- جناب آقای دکتر اصغر مقیسه (استاد راهنما و رئیس هیات داوران)……………………………………….. .استادیار

3-  جناب آقای محمد سعید احراری خوافی (استاد مشاور)………………………………………………………….. استادیار

4-  جناب آقای عبداله میرزایی (استاد مشاور)……………………………………………………………………………… دانشیار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 

تاثیر تجویز ایمپلنت ملاتونین(18 میلی گرم)به صورت زیر پوستی بر فاکتور های تولید مثلی و عملکرد کبد و کلیه ی سگ نر

 

امروزه به دلیل تنوع کاربردهای بهره گیری از سگ ها، مدیریت تولیدمثل وکنترل باروری سگ ها اهمیت زیادی یافته می باشد.افزایش غیرقابل کنترل جمعیت سگها و خطر شیوع بیماریهای مسترک، گاز گرفتگی و مزاحمت سگهای ولگرد لزوم بهره گیری از برنامه های کنترل جمعیت را برای سگها تشدید کرده می باشد. در این مطالعه تعداد 7 قلاده سگ نر بالغ در دو گروه درمانی (کاشتن ایمپلنت ملاتونین 18 میلی گرم زیر پوست گردن، 5 قلاده) و گروه شاهد (2قلاده) به مدت 9 هفته مورد مطالعه قرار گرفتند و در این مدت خونگیری هفتگی و التراسونوگرافی بیضه انجام گردید. تفاوت میانگین غلظت تستسترون در دو گروه از لحاظ آماری معنی نداشت اما طریقه تغییرات این هورمون در گروه درمان بصورت کاهش غلظت بود (05/0<P). در مورد تغییرات قطر بیضه ها و غلظت ALP، ALT، BUN و کراتینین نیز تفاوت معنی داری بین گروه ها نظاره نشد. در نتیجه، بهره گیری از ایمپلنت ملاتونین به اندازه 18میلی گرم باعث کاهش غلظت تستسترون سرم درمدت 9 هفته گردید.

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول:مقدمه و هدف…………………………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل دوم:کلیات

1-2-آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نر………………………………………………………………………. 3

1-1-2 نزول بیضه……………………………………………………………………………………………………………. 6

2-1-2 مجرای دفران……………………………………………………………………………………………………….. 7

3-1-2 آلت تناسلی………………………………………………………………………………………………………….. 8

4-1-2 سگ نر…………………………………………………………………………………………………………………. 8

5-1-2 غدد ضمیمه جنسی……………………………………………………………………………………………. 9

2-2 اسپرم سازی………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-2-2 فیزیولوژی اسپرم سازی سگ و چگونگی ی انالیز اسپرم……………………………………… 11

2-2-2 اسپرم سازی……………………………………………………………………………………………………….. 12

3-2-2 فاکتورهای موثر در کیفیت اسپرم……………………………………………………………………. 14

1-3-2 ریتم ها ی روزانه و فصلی…………………………………………………………………………………. 14

2-3-2  عملکرد ملاتونین………………………………………………………………………………………………. 15

3-3-2 مکانیسم تولید ملاتونین……………………………………………………………………………………. 16

1-4-2 روش های عقیم سازی در سگ نر…………………………………………………………………… 18

2-4-2 تعیین زمان مناسب…………………………………………………………………………………………… 19

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

3-4-2 تعیین زمان مناسب اقدام جراحی……………………………………………………………………. 19
جستجو در سایت :   


4-4-2 تکنیک های جراحی………………………………………………………………………………………….. 19

1-5-2 مزایای عقیم سازی به روش جراحی در سگ نر…………………………………………….. 20

2-5-2 معایب عقیم سازی به روش جراحی در سگ نر…………………………………………….. 20

1-6-2 کنترل شیمیایی تولید مثل سگ نر…………………………………………………………………. 21

2-6-2 ویژگی های مطلوب عقیم سازی به روش شیمیایی……………………………………….. 22

3-6-2 معایب عقیم سازی به روش شیمیایی……………………………………………………………… 22

4-6-2 ویژگی های ماده مناسب برای کنترل اندازه ی جمعییت و باروری………………. 22

5-6-2 روش های عقیم سازی شیمیایی……………………………………………………………………… 23

6-6-2 پروژسترون ها…………………………………………………………………………………………………….. 23

7-6-2 اندروژن ها………………………………………………………………………………………………………….. 24

8-6-2 آگونیست های GnRH……………………………………………………………………………………… 24

9-6-2 آنتاگونیست های GnRH………………………………………………………………………………….. 25

10-6-2 پیشگیری از باروری با بهره گیری از روش های ایمنی…………………………………….. 25

11-6-2 تجویز مواد شیمیایی………………………………………………………………………………………. 25

12-6-2 ایجاد سدهای فیزیکی-مکانیکی…………………………………………………………………….. 27

13-6-2 سیتوتوکسین های کونژوگه شده………………………………………………………………….. 28

 

فصل سوم: مواد و روش کار

1-3 مواد و وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………… 29

2-3 روش کار……………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-3 انالیز اماری…………………………………………………………………………………………………………………….. 30

 

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………. 31

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

 

 

فهرست جدول

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول1-4.انالیز اماری غلظت تستسترون در خون دو دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین … 32

جدول2-4.انالیز اماری سایز بیضه راست دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین……………………….. 33

جدول3-4.انالیز اماری سایز بیضه چپ دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین………………………….. 33

جدول 4-4.انالیز اماری غلظت ALP خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین……………………. 34

جدول 5-4.انالیز اماری غلظت ALT خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین……………………. 35

جدول 6-4.انالیز آماری غلظت BUN خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین………………….. 36

جدول 7-4.واکاوی آماری غلظت cratinin خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین……………… 37

 

 

فهرست نمودارها

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دکترای عمومی دامپزشکی : تاثیر دوزاژ رایج و بالای نیاسین بر اپی فیز و متافیز استخوان تیبیا در موش های صحرایی دچار هیپرلیپیدمی

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار 1-4.تغییر غلضت تستسترون در خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین………………. 32

نمودار2-4  تغییر سایز بیضه راست و چپ دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین…………………… 34

نمودار3-4 تغییر غلظت ALP خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین……………………………… 35

نمودار4-4 تغییر غلظت ALT خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین……………………………… 35

نمودار5-4 تغییر غلظت BUN خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین…………………………….. 36

نمودار6-4 تغییر غلظت cratinin خون دو دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین……………………. 37

 

فصل اول: مقدمه و هدف

 

 

تا 60 سال پیش هیچ پژوهش جدی بر روی غده ی پینه ال صورت نگرفته بود. دهه 1950 را بایستی دریچه ای به دنیای این غده درون ریز دانست. کوشش های زیادی که در این زمینه صورت گرفت نهایتا منجر به کشف چندین اثر مهم این غده گردید (ریتر1991) مانند:

فعالیت فیریولوژیک غده ی پینه ال متاثر از تغییرات نورانی محیط می باشد(ریتر1991).

این غده ماده ای ترشح می کند به نام N-acetyl-5-metoxytriptamin یا ملاتونین که نشان دهنده ی فعالیت اندوکراینی این غده می باشد (ریتر1991). ملاتونین هورمونی می باشد که به گونه عمده در پینه آل تولید می گردد که مرتبط با سیستم اندوکراینی می باشد و پیرو سیکل شبانه روزی الگو می گیرد (توتوتی و همکاران2009). ملاتونین در آغاز تنها به عنوان تنظیم کننده ی فیزیولوژیک ریتم های شبانه روزی و حتی فصلی مطالعه می گردید (توتوتی و همکاران2009). اما با جمع شدن مدارک بیشتر نشان داده گردید این هورمون بر روی تعداد زیادی از بافت ها حتی غیر مربوط به سیستم اندوکراینی تأثیر دارد (توتوتی و همکاران2009). ترشح ملاتونین توسط hypothalamic suprachiasmatic nuchlear  کنترل می گردد که در شب ها اندازه ترشح به بیشترین حد خود میرسد (توتوتی و همکاران 2009).

فعالیت تولید مثلی وابسته به فصول و طول روز به صورت جدا نشدنی به این غده مربوط می گردد (ریتر1991). رفتار های تولید مثلی همزمان با بلوغ که در ماده ها با اولین خونریزی و در نر ها با در نظر داشتن کیفیت اسپرم و رفتار های خاص شروع می گردد.سیکل جنسی سگ ماده شامل چهار مرحله ی پرواستروس, استروس, دی استروس و انستروس می باشد. این چرخه در سگ های ماده مونواستروس و غیرفصلی می باشد.در مرحله ی پرواستروس که میانگین 9 روز طول می کشد اولین رفتارهای تولید مثلی مانند تورم سفت فرج و خروج ترشحات رحمی بدون تمایل به جفتگیری نظاره می گردد( مقیسه1390) .استروس مرحله ای می باشد که سگ اجازه ی جفتگیری را می دهد که با نرم شدن فرج و تغییر رنگ ترشحات در طول مدت 9 روز خود را نشان می دهد ( مقیسه1390). هم سگ های آبستن و هم سگ های ماده ای  که موفق به جفتگیری نشده اند وارد فاز طولانی مدت و 60 روزه ی دی استروس میشوند.در این مرحله به دلیل تغییرات هورمونی رشد و بزرگ شدن پستانها و شیرواری نظاره می گردد( مقیسه1390). انستروس مرحله ی خاموشی فعالیت های تولید مثلی می باشد. تغیرات هورمونی در این مرحله به صورت افزایش فرکانس و دامنه ی ترشح گنادو تروپین با واسطه ی دوپامین می باشد.به گونه متوسط 4.5 ماه به طول می انجامد. ( مقیسه1390)

به گونه میانگین سگ های ماده هر 7 ماه مرحله ی پرو استروس خود را شروع می کنند. (مقیسه1390)

همانطور که گفته گردید بلوغ در سگ های نر با ارزیابی رنگ ، حجم، درصد اسپرم های با حرکت پیشرونده، غلظت و تعداد کل اسپرم ها در انزال و درصد اسپرم هایی با شکل طبیعی می باشد ( مقیسه1390)

 

تحقیقات جدید نشان دادند تجویز یک دوز ملاتونین در روز در زمان مشخص با در نظر داشتن سیکل شبانه روزی می تواند تاثیر خفیفی بر روی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز مشابه ملاتونین تولیدی در غده پینه آل داشته باشد ( ریتر 1991).

با در نظر داشتن عوارض و خطرات زیاد جراحی عقیم سازی مانند خطر بیهوشی، خونریزی، صرف زمان زیاد، عوارض پس از جراحی (مانند کشیدن بخیه ها)، هزینه بالا و غیر قابل بازگشت بودن باروری، امروزه کوشش در جهت بهره گیری از روش های کمتر تهاجمی و کارآمد و بدون عوارض ذکر گردیده ادامه دارد (فوزوم 2013). پژوهش حاضر در راستای این هدف و یافتن راه جایگزین احتمالی بهره گیری از ملاتونین در سرکوب موقتی سیستم تولید مثلی می باشد. بعلاوه عوارض جانبی احتمالی بهره گیری از ملاتونین به روش کاشت زیر پوستی (ایمپلنت) نیز  مطالعه می گردد.

تعداد صفحه : 56

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***