:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

کاهش اثرات منفی کادمیوم در شکمبه با بهره گیری از روی و بنتونیت سدیم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:                                                                                                           صفحه

فصل اول مقدمه. 1

1- 1 مقدمه. 3

1-2 فرضیه­ها: 6

1-3 هدف اصلی: 6

1-4 نوآوری: 6

فصل دوم مروری بر پژوهش­ها 7

2-1 عنصر کادمیوم. 9

2-2 متابولیسم کادمیوم. 10

2-2-1 جذب.. 10

2-2-2عوامل موثر بر جذب کادمیوم. 12

2-2-3 انتقال و توزیع.. 12

2-2-4 دفع.. 14

2-2-5 مکانیسم سمیت… 15

2-2-6 مکانیسم­ها و اثرات مولکولی سلولی کادمیوم. 16

2-3 منابع و زیست فراهمی.. 17

2-3-1 منابع.. 17

2-3-2 زیست فراهمی.. 19

2-4 سمیت… 20

2-4-1 علائم سمیت کادمیوم. 21

2-4-2 اثر کادمیوم بر مصرف خوراک… 21

2-4-3 اثر کادمیوم بر افزایش وزن.. 22

2-4-4 اثر کادمیوم بر میکروارگانیسم­های شکمبه. 22

2-4-5 اثر کادمیوم بر سیستم آنتی اکسیدانی.. 24

2-4-6 اثر کادمیوم بر استخوان.. 25

2-4-7 اثر کادمیوم بر پراکسیداسیون لیپید. 26

2-5 دریافت مزمن کادمیوم. 27

2-6 عوامل اثر گذار بر سمیت… 29

2-7 سطوح بافت… 30

2-8 اثر کادمیوم بر آنزیم­ها 32

2-9 روی.. 33

2-10 فعالیت زیستی روی.. 33

2-10-1 وظایف آنتی اکسیدانی روی.. 35

2-10-2 روی و ایمنی سلولی.. 35

2-10-3 سطح روی در بدن.. 36

2-10-4 زیست فراهمی روی.. 37

2-10-5 اثرات کمبود روی.. 37

2-11 بر همکنش کادمیوم و روی.. 38

2-11-1 اثر متقابل کادمیوم و روی در مرحله جذب از روده. 41

2-11-2 اثر متقابل کادمیوم و روی در مرحله جذب، توزیع و ذخیره. 42

2-11-3 اثر متقابل کادمیوم و روی در مرحله دفع.. 43

2-12 متالوتیونین.. 43

2-13 بنتونیت… 44

2-13-1 ساختمان بنتونیت… 45

2-13-2 انواع بنتونیت (مونتموریلونیت) 46

2-13-3 انواع مصارف بنتونیت‌ها در دامپروری.. 47

2-13-4 جذب و کاهش آمونیاک… 47

2-13-5 جذب نیتروژن آمونیاکی.. 48

2-13-6 تأثیر بنتونیت بر پارامترهای تخمیر و جمعیت میکروبی شکمبه. 49

2-14 بنتونیت و میکروارگانیسم‏های شکمبه. 51

2-15 دیگر ویژگی‌های جذبی.. 52

فصل سوم مواد و روشها 55

3-1 محل و زمان انجام آزمایش…. 57

3-2 تهیه کادمیوم، روی و بنتونیت سدیم.. 58

3-3 جیره مورد آزمایش…. 58

3-4 مراحل آزمایش…. 58

3-5 آزمایش تولید گاز. 59

3-5-1 مواد و وسایل مورد نیاز. 59

3-5-2 تهیه مایع شکمبه. 59

3-5-3 محلول بزاق مصنوعی.. 59

3-5-4 تهیه بزاق مصنوعی.. 61

3-5-5 روش کار. 61

3-5-6 آماده کردن ویال‌ها برای انکوباسیون.. 62

3-5-7 اندازه­گیری پارتیشنینگ فاکتور. 62

3-5-8 معادلات و محاسبات تولید گاز. 63

3-5-9 اندازه‌گیری pH… 64

3-6 تکنیک کشت پیوسته دو جریانه. 64

3-6-1 مشخصات سیستم کشت پیوسته دوجریانه. 64

3-6-2 محلول بزاق مصنوعی.. 64

3-6-3 آزمایش کشت پیوسته دو جریانه. 65

3-6-3 نمونه­گیری.. 66

3-6-4 تعیین نیتروژن کل.. 66

3-6-5 اندازه گیری تغییرات نیتروژن آمونیاکی در فرمنترها 66

3-6-5-1 آماده سازی محلول فنل.. 67

3-6-5-2 آماده سازی محلول هیپوکلریت… 67

3-6- 5-3 آماده سازی محلول استاندارد. 67

3-6-6 اندازه­گیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) 68

3-6-7 اندازه­گیری الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) 68

3-6-8 تجزیه شیمیایی ماده خشک… 69

3-6-9 معادلات و محاسبات مورد بهره گیری در آزمایش کشت پیوسته دو جریانه. 69

3-6-10 واکاوی آماری.. 70

فصل چهارم نتایج و بحث… 72

4-1 مطالعه اثر محافظتی روی بر سمیت کادمیوم در آزمون تولید گاز. 74

4-1-2 قابلیت هضم، پارتیشنینگ فاکتور و pH محیط کشت… 81

4-2 مطالعه اثر محافظتی بنتونیت بر سمیت کادمیوم در آزمون تولید گاز. 87

4-1-4 قابلیت هضم، پارتیشنینگ فاکتور و pH محیط کشت… 94

4-2 آزمایش کشت پیوسته دوجریانه. 100

4-2-1 قابلیت هضم مواد مغذی.. 100

4-2-2 نیتروژن آمونیاکی.. 106

4-2-3 نیتروژن کل.. 110

فصل پنجم نتایج و پیشنهادات… 113

نتیجه گیری: 115

پیشنهادات: 115

فهرست منابع.. 117

فهرست منابع.. 118

فهرست جداول

جدول 3-1 جیره مورد بهره گیری در آزمون گاز و آزمایش کشت پیوسته. 58

جدول 4-1 اثرات اصلی افزودن سطوح مختلف کادمیوم به جیره بر پتانسیل و نرخ تولید گاز 75

جدول 4-2 اثرات اصلی افزودن سطوح مختلف روی به جیره بر پتانسیل و نرخ تولید گاز 77

جدول 4-3 اثرات متقابل افزودن سطوح مختلف کادمیوم و روی بر پتانسیل و نرخ تولید گاز 79

جدول 4-4 اثر سطوح مختلف کادمیوم و روی بر طریقه تولید گاز 80

جدول 4-5 اثر سطوح مختلف کادمیوم و روی بر بعضی فراسنجه‌های تولید گاز 83

جدول 4-6 اثر سطوح مختلف کادمیوم و روی بر خصوصیات تخمیر پس از 96 ساعت انکوباسیون در آزمایش تولید گاز 87

جدول 4-7 اثرات اصلی سطوح مختلف کادمیوم بر پتانسیل و نرخ تولید گاز 91

جدول 4-8 اثرات اصلی سطوح مختلف بنتونیت سدیم بر پتانسیل و نرخ تولید گاز 91

جدول 4-9 اثرات متقابل سطوح مختلف کادمیوم و بنتونیت سدیم بر پتانسیل و نرخ تولید گاز 92

جدول 4-10 اثر متقابل سطوح مختلف کادمیوم و بنتونیت بر طریقه تولید گاز جیره 93

جدول 4-11 اثر سطوح مختلف کادمیوم و بنتونیت بر بعضی فراسنجه‌های تولید گاز 95

جدول 4-12 اثر متقابل سطوح مختلف کادمیوم و بنتونیت سدیم در آزمایش تولید گاز 98

جدول 4-13 اثر تیمارهای آزمایشی بر قابلیت هضم ظاهری بعضی مواد مغذی در آزمایش کشت پیوسته دوجریانه  100

جدول 4-14 اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه. 110

جدول 4-15 اثر تیمارهای آزمایشی بر نیتروژن کل و جریان نیتروژن آمونیاکی از فرمنترها (گرم در روز) 111

 

فهرست شکل­ها

شکل 2-1 مسیر ورود کادمیوم به درون سلول از طریق سیستم انتقال بعضی از عناصر. 12

شکل 2-2 مکانیسم ورود کادمیوم به درون سلول از طریق کانالهای کلسیمی در غشا 27

مقدمه

1- 1 مقدمه

آلودگی مراتع و تجمع پتانسیل سمی فلزات در حیوانات چرا کننده می­تواند در خاک که به گونه طبیعی غنی از فلزات می­باشد، رخ دهد (مارتین و کوقتری[1]، 1982). این آلودگی به گونه اتفاقی یا از طریق دستکاری بشر در طبیعت (هاوارد و برسفورد[2]، 1994) و یا بهره گیری طولانی مدت از لجن فاضلاب به عنوان کود صورت می­پذیرد (ویلینسون[3] و همکاران، 2001). فلزات سنگین آلودگی­های پایداری هستند و برخلاف آلودگی­های آلی تجزیه نمی‌شوند.

در طول چند دهه اخیر سطح فلزات سنگین در هوا، خاک و آب در مناطق شهری و در محدوده شهر افزایش یافته می باشد و سبب افزایش آلودگی­های زیان بار برای محصولات غذایی، چمنزارها و بقیه منابع خوراکی برای حیوانات مزرعه شده می باشد (فونتمونت و وب[4]، 1975). با در نظر داشتن غلظت فلزات سنگین آن­ها می­توانند سبب تحریک یا بازدارندگی در طیف وسیعی از آنزیم­ها شده و با دخالت در واکنش­های شیمیایی، سمیت را به دنبال داشته باشند (فایکزوا و فایکز[5]، 2002).

کادمیوم یک عنصر شیمیایی با علامت اختصاری Cd  و عدد اتمی 48، در گروه IIB، دوره تناوب 5 و یک فلز نرم، سفید مایل به آبی که در سال 1817 توسط استرومایر که یک متخصص متالوژی در آلمان بود کشف گردید (همپل[6]، 1998). کادمیوم برای تعداد زیادی از موجودات زنده، مانند بشر بسیار مضر می باشد و به عنوان ماده­ای با قابلیت بیماری­زایی در بشر، در فهرست مواد سمی آژانس محافظت از محیط زیست[7] معرفی شده می باشد. آثار سمی این عنصر در بشر از مصرف مکرر گیاهانی که حاوی بیش از سه میلی­گرم کادمیوم در کیلوگرم هستند، بروز می­کند. ماندگاری این فلز در بدن بشر طولانی می باشد به طوری­که نیمه عمر این فلز در بدن بشر بیست سال می­باشد (پرانکل[8] و همکاران، 2005).

کادمیوم از راه­های مختلفی وارد منابع خاک و آب می­گردد که مهمترین راه ورود آن، مصرف کودهای فسفاته می­باشد که مانند آن می­توان به دی­آمونیوم فسفات و سوپر فسفات تریپل تصریح نمود. اندازه مجاز کادمیوم برای کودهای فسفاته 25 میلی­گرم بر کیلوگرم در نظر گرفته شده می باشد. اگر اندازه کادمیوم در خاک به 5/1 کیلوگرم در هکتار برسد، هر نوع گیاهی در آن خاک تولید گردد قابل بهره گیری برای بشر­ها و حیوانات نخواهد بود. همچنین افزایش اندازه کادمیوم در خاک موجب کاهش محصول در گیاهان می­گردد (پرانکل و همکاران، 2005). منبع اصلی کادمیوم رها شده در فاضلاب شامل آبکاری، گداختن فلز، ساخت پلاستیک، رنگ سازی، باطری­سازی، کود سازی، معدن­کاری و تصفیه فلزات می باشد (لیبیو[9] و همکاران، 2002). استنشاق کادمیوم به سرعت بر کلیه­ها و مجاری تنفسی اثر می­گذارد. حتی مقادیر کم آن می­تواند منجر به سرفه­های همیشگی و درد قفسه­ی سینه گردد. بلعیدن کادمیوم می­تواند بلافاصله منجر به مسمومیت روده ای- معده ای شده و به معده و کبد نیز آسیب می­رساند. مسمومیت با کادمیوم باعث بروز نوعی بیماری می­گردد که همراه با درد شدید و شکستن بی­دلیل استخوان­ها می­باشد (لوکیدو[10] و همکاران، 2004). به نظر می­رسد که تأثیر فیزیولوژیک کادمیوم، به علت شباهت این عنصر با کلسیم باشد. همچنین کادمیوم می­تواند در بعضی آنزیم­ها جانشین روی گردد و با تغییر ساختمان فضایی آنزیم موجب از دست رفتن فعالیت کاتالیزوری آنزیم و تغییر مکانیزم جذب آن در بدن و نهایت سبب بروز علایم بیماری گردد (الووت[11]، 1990).

اساس سمیت کادمیوم ناشی از اثر منفی آن بر سیستم آنزیمی بدن می باشد. کادمیوم جایگزین یون­های فلزی نظیر روی، مس و کلسیم در متالوآنزیم‌ها می­گردد و بدین طریق باعث کاهش عملکرد آنزیم­ها می­گردد (مشتاقی و همکاران، 1385). سمیت کادمیوم به گونه قابل توجهی تحت تاثیر بعضی عناصر معدنی به ویژه، کلسیم، فسفات، روی و آهن کاهش می­یابد (گروتن[12] و همکاران، 1991). روی از طریق کاهش تجمع کادمیوم درون سلول موجب محافظت در برابر سمیت کادمیوم می­گردد (بهاتاچاریا و گوپتا[13]،  2008)، سطوح بالای روی در جیره غذایی مرغان تخمگذار بهبود اثرات ناشی از کادمیوم موجود در جیره بر تولید تخم­مرغ را موجب گردیده می باشد (نولان و برون[14]، 2000)؛ با این حال تأثیر روی در کاهش اثرات سمی کادمیوم بر میکروارگانیسم‌های شکمبه مشخص نیست.

بنتونیت ماده­ای می باشد معدنی از دسته رس‌ها یا شبه رس‌ها و از کانی‌های متورم شونده تشکیل شده می باشد، که عموماً حاوی مونتموریلونیت[15] و به مقدار کم بیدلیت[16] هستند. مقصود از بنتونیت، رسی می باشد که ٩٠ درصد کانی مونتموریلونیت داشته باشد (کریم پور، 1387). مانند برجسته‌ترین خواص بنتونیت توان آن در جذب سموم و عناصر سنگین می‌باشد با این حال تاثیر افزودن آن بر تخفیف اثرات سمی کادمیوم بر تخمیر شکمبه‌ مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد.

هدف از این آزمایش مطالعه تاثیر سم زدایی کادمیوم توسط بنتونیت سدیم و عنصر روی در محیط شکمبه می‌باشد.

1-2 فرضیه­ها:

H0- افزودن روی و بنتونیت سدیم به جیره‌های حاوی کادمیوم نمی‌تواند فراسنجه‌های تولید گاز را تحت تاثیر قرار دهد.

H1- افزودن روی و بنتونیت سدیم به جیره‌های حاوی کادمیوم می‌تواند فراسنجه‌های تولید گاز را تحت تاثیر قرار دهد.

H0– افزودن روی و بنتونیت سدیم به جیره‌های حاوی کادمیوم تاثیری بر تخمیر میکروبی و جریان مواد مغذی از فرمنترهای کشت پیوسته دوجریانه نخواهد داشت.

H1– افزودن روی و بنتونیت سدیم به جیره‌های حاوی کادمیوم تخمیر میکروبی و جریان مواد مغذی از فرمنترهای کشت پیوسته دوجریانه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. جستجو در سایت :   

 

تعداد صفحه : 84

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: شیمی