:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی 

گرایش : شیمی تجزیه

عنوان :  کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه ­های غذایی

دانشگاه زابل

مدیریت تحصیلات تکمیلی

پردیس خودگردان

گروه شیمی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی تجزیه

کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه ­های غذایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

در این پژوهش، بهره گیری از ضایعات چای به عنوان جاذب ارزان قیمت و فراوان، جهت استخراج منگنز از نمونه­های غذایی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. با بهره گیری از اسید استیک 5 مولار منگنز از نمونه­های غذایی استخراج و با اضافه کردن مقدار کمی از ضایعات چای به عنوان جاذب، منگنز آن استخراج گردید. سپس با اسید نیتریک به عنوان حلال شوینده واجذب منگنز صورت گرفت. از طیف سنجی جذب اتمی شعله(FAAS) جهت تعیین مقدار یون منگنز بهره گیری گردید. شبکه مصنوعی عصبی (ANN) جهت مدل سازی و بهینه سازی فرآیند استخراج مورد بهره گیری قرار گرفت. عوامل مؤثر بر استخراج از قبیل pH، مقدار جاذب، زمان استخراج و غلظت شوینده برای شویش منگنز از جاذب، پارامترهای ورودی بوده و پس از آموزش پس انتشار خطا (BP)، مدل ANN قادر به پیش بینی راندمان استخراج منگنز با یک تابع انتقال تانژانت سیگموئید در لایه پنهان و تابع انتقال خطی در لایه خروجی بود. حد تشخیص برای منگنز ng.g-16/0 بدست آمد. سپس از این روش تحت شرایط بهینه، برای تعیین مقدار منگنز در نمونه­های حقیقی بهره گیری گردید.

کلمات کلیدی: استخراج با فاز جامد، منگنز، ضایعات چای، شبکه عصبی مصنوعی و نمونه­های غذایی

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- فلزات سنگین………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3- منگنز و اهمیت اندازه­گیری آن ……………………………………………………………………………………….3

1-4- روش­های استخراج…………………………………………………………………………………………………… 4

1-5- استخراج با فاز جامد………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- جاذب های طبیعی…………………………………………………………………………………………………… 7

1-7- ضایعات چای…………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7-1- آماده سازی ضایعات چای بعنوان جاذب .. 9

1-8- شبکه عصبی مصنوعی( ANN)…………………………………………………………………………………….. 10

1-8-1 ساختار شبکه عصبی مصنوعی .. 11

1-8-2- تشابهات شبکه عصبی مصنوعی و بیولوژیکی .. 13

1-8-3- توابع محرک……………………………………………………………………………………………… 14

1-8-3-1 تابع محرک خطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-8-3-2 تابع محرک لگاریتمی زیگموئیدی………………………………………………………………… 16

1-8-4 الگوریتم‌های آموزش شبکه‌های عصبی مصنوعی .. 19

1-8-5- یادگیری ………………………………………………………………………………………………………20

1-8-6- الگوریتم لونبرگ مارکواردت .. 21

فصل دوم: مروری بر منابع

2-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 24

2-2- مروری بر مطالعات انجام شده در مورد روش استخراج با فاز جامد . 25

2-3- مروری بر مطالعات انجام شده در مورد جاذب­های کم هزینه . 28

2-4- مروری بر مطالعات انجام شده در مورد بهره گیری از ضایعات چای به عنوان جاذب………………………………….. 29

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 33

3-2-  تجهیزات………………………………………………………………………………………………………….. 33

3-3- مواد مصرفی……………………………………………………………………………………………………….. 33

3-4- روش آماده سازی جاذب ……………………………………………………………………………………………34

3-5- فرآیند استخراج…………………………………………………………………………………………………….. 34

3-6- مدل شبکه عصبی مصنوعی …………………………………………………………………………………………35

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..40

4-2- مدلسازی با شبکه عصبی مصنوعی…………………………………………………………………………………. 40

4-3- بهینه سازی استخراج فاز جامد…………………………………………………………………………………….. 41

4-4- واکاوی حساسیت ……………………………………………………………………………………………………..48

4-4- مقایسه دادههای آزمایشگاهی و شبکه عصبی………………………………………………………………….. 50

4-4-1- اثر pH بر استخراج………………………………………………………………………………………. 50

4-4-2- اثر مقدار جاذب………………………………………………………………………………………….. 51

4-4-3- اثر غلظت شوینده بر استخراج . 52

4-5- مطالعه عملکرد روش…………………………………………………………………………………………… 53

4-5-1- منحنی کالیبراسیون . 54

4-5-2- حد تشخیص…………………………………………………………………………………………….. 54

4-5-3- فاکتور تغلیظ…………………………………………………………………………………………….. 55

4-6- واکاوی نمونه های واقعی…………………………………………………………………………………………. 55

4-6- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 56

 

فهرست شکل­ها

شکل 1-1 ساختار(a) یک نورون واقعی و ساختار (b) مدل یک نورون مصنوعی……………………………………………………………………………… 12

شکل 1-2 ساختار یک شبکه عصبی مصنوعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

شکل 1-3 توابع محرک خطی … 16

شکل 1-5 تابع محرک لگاریتمی زیگموئیدی … 17

شکل(4-1) توزیع زیر مجموعه داده­های (a) آموزشی، (b) ارزیابی و (c) آزمایشی…………………………………………………………………………… 44

شکل (4-2) ساختار ANN بهینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

شکل (4-3) میانگین مربعات خطای آموزشی، ارزیابی و آزمایشی برای الگوریتم LM……………………………………………………………………. 47

شکل 4-4- اثر pH روی اندازه استخراج یون منگنز…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

شکل 4-5- اثر مقدار جاذب ضایعات چای بر استخراج یون منگنز . 52 جستجو در سایت :   

شکل 4-6- اثر غلظت اسید نیتریک به عنوان حلال شوینده بر روی استخراج یون منگنز……………………………………………………………. 52

شکل 4-7- اثر زمان بر روی استخراج یون منگنز…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

 

فهرست جداول

جدول 1-1 انواع توابع محرک…. 15

جدول 1-2 الگوریتم‌های آموزش شبکه‌های معمولی… 20

جدول 1-4: مقایسه الگوریتم ها با 10 نرون در لایه پنهان.. 41

جدول(4-2) داده­های آزمایشی بهره گیری شده برای مدل ANN…. 42

جدول (4-3) ارزیابی عملکرد اثرات متقابل متغیرهای ورودی برای الگوریتم.. 49

جدول4-4 تعیین منگنز در نمونه­های غذایی  (N=3) 56

 

1-1- مقدمه

فلزات سنگین به دو طبقه فلزات واسطه و شبه فلزات تقسیم بندی می­شوند. فلزات واسطه برای عامل زیستی اعضاء در غلظت­های پائین ضروری بوده و در غلظت­های بالا سمی هستند (الصاق،1390).

اندازه­گیری و تعیین دقیق یون­های فلزی در مقادیر ناچیز در نمونه­های گوناگون محیطی، آبی، غذایی و بیولوژیکی بخاطر تأثیر مهم آنها در زندگی امروز بشر از مهمترین اهداف شیمیدانان تجزیه، به شمار می­رود. جایی که مرز بین ضروری بودن اندازه یون­های فلزی و اندازه مضر بودن آنها بسیار محدود می باشد، یون­های فلزات واسطه بایستی با دقت و نیز صحت تجزیه­ای مورد نیاز، به مقصود جلوگیری از ایجاد خسارات زیان بار مورد ارزیابی واقع شوند (Afkhami et al., 2011). یکی از زمینه­هایی که امروزه بسیاری از تحقیقات، بویژه در حیطه­ی انواع سرطان­ها مورد توجه قرار گرفته می باشد، مطالعه تأثیر عناصر کمیاب در ایجاد و پیشرفت بیماری­های سرطانی می باشد (مزدک و همکاران، 1387).

بر این اساس، اندازه­گیری فلزات در غلظت­هایی در حد میکرو و نانو (فلزات ناچیز)، در بسیاری از زمینه­ها از قبیل تشخیص پزشکی، سم شناسی، کنترل آلودگی محیط زیست، کنترل کیفی مواد با خلوص بالا، اکتشافات زمین شناختی و غیره بسیار مهم می­باشد (Goswami and Singh, 2002).

1-2- فلزات سنگین

در جدول تناوبی، به فلزات گروه 3 تا 16 در تناوب 4 و بعد از آن فلزات سنگین می­گویند فلزات سنگین ترکیبات معدنی هستند که وزن مخصوص آن­ها 4 تا 5 برابر وزن مخصوص آب و نیز اوربیتال D آنها در حال پرشدن می باشد. بسیاری از این عناصر نه تنها برای موجودات و بشر ضروری نیستند، بلکه دارای خاصیت بسیار سمی نیز هستند. ارگانیسم­های زنده به مقادیر بسیار کمی از بعضی فلزات سنگین برای رشد و بقا نیاز دارند که به اصطلاح به آن­ها عناصر جزئی گفته می­گردد. عناصر جزیی[1] به دو گروه تقسیم می­شوند . گروه اول عناصری مانند کبالت، کروم، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، سلنیوم و روی هستند که برای زندگی بشر ضروری می­باشند و گروه دوم عناصری که دارای خواص سمی بالقوه برای بشر هستند مثل نقره، آلومینیم، آرسنیک، کادمیوم، جیوه، سرب و نیکل. البته وجود عناصر غیرضروری و سمی در آب در مقادیر ناچیز ، الزاماً نشان­دهنده مخاطره­آمیز بودن آب نیست. همان­طورکه عناصری مانند کبالت، کروم، آهن و سلنیوم که در مقادیر کم ضروری به شمار می­طریقه، در غلظت­های بالا سمی هستند. ورود و تجمع فلزات سنگین به بدن بشر و موجودات زنده می تواند باعث اختلالات عصبی، بهم خوردن تعادل هورمون­ها، اختلالات تنفسی، آسیب به کبد، کلیه و مغز، آلرژی و آسم، کم­خونی، اختلالات پوستی، ریزش مو، پوکی استخوان و در نهایت ایجاد سرطان گردد. طبق مطالعات اپیدمیولوژیک بین ابتلا به بیماری­های قلبی، اختلالات کلیوی و انواع مختلف سرطان­ها با فلزات سنگین موجود در آب ارتباط وجود داشته می باشد (میران زاده و همکاران، 1390).

1-3- منگنز و اهمیت اندازه­گیری آن

منگنز پنجمین عنصر از نظر فراوانی در پوسته کره زمین می باشد و در طبیعت به صورت یک فلز آزاد وجود ندارد بلکه در یازده حالت اکسایشی پیدا نمود می­گردد و نوع دو ظرفیتی آن از نظر زیستی فعال می باشد. شرایط خاص در بعضی خاک­ها مانند خاک­های اسیدی و آتشفشانی منجر به احیای بیش از حد منگنز و ایجاد سمیت این عنصر می­گردد (حاجی بلند، 1386).

منگنز عنصری می باشد که به راحتی در اختیار بدن قرار می گیرد و منابع عمده ی آن حبوبات، غلات کامل، آجیل، چای، شیر و محصولات لبنی و سبزیجات با برگ سبز پررنگ هستند که با در نظر داشتن در دسترس بودن آن ها به اندازه فراوان، به راحتی نیازمان به آن برآورده می گردد و کمتر موردها کمبود آن دیده شده می باشد. کاربرد منگنز در بدن کنترل عملکرد مناسب آنزیم‌ها، جذب مواد مغذی، درمان زخم‌ها و جراحات بدن و رشد استخوانی مانند وظایف این ماده‌ی معدنی محسوب می شوند. به همین علت که منگنز جزو عناصر ضروری برای عملکرد بدن می باشد. خوشبختانه کمبود این ماده معمولاً به ندرت بروز می کند. اما در بین افرادی که از معضلات استخوانی، درد مفاصل رنج می‌برند نظاره می گردد. کمبود منگنز در بشر بندرت نظاره می­گردد در حالیکه مسمومیت با منگنز در افرادی که در معرض غلظت­های بالائی از این عنصر یا ترکیبات آن قرار دارند نظاره می­گردد و در دوران نوزادی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد. تحقیقات نشان می­دهد مسمومیت با منگنز تشکیل هموگلوبین را کاهش داده و باعث بروز کم­خونی می­گردد (حسن­زاده قصبه، 1381).

منگنز در بدن بشر تأثیر کوآنزیمی داشته و با اتصال به بعضی آنزیم­ها بعنوان فعال­کننده در تسریع واکنش­ها اقدام می­کند. افزایش اندازه منگنز، آسیب­های شدید مغزی همراه با اختلالات فیزیولوژیکی و نورولوژیکی مانند بیماری پارکینسون (سختی عضلات) را سبب می­گردد (الصاق،1390)

1-4- روش­های استخراج

اندازه­گیری مقدار کم یون­ها در نمونه­های مختلف محیطی و بیولوژیکی یکی از اهداف مهم دانشمندان شیمی تجزیه می­باشد و پیوسته در حال انجام می باشد اما یکی از معضلات بسیار اساسی این می باشد که غلظت یون­های فلزی در نمونه­­های مختلف بسیار کم و کمتر از حد تشخیص دستگاه­هایی می باشد که در دسترس قرار دارند و یا اینکه سایر گونه­های موجود در نمونه برای اندازه­گیری نمونه مزاحمت ایجاد می­کنند (Soylak et al., 2002) و پس جهت اندازه­گیری یون­های فلزی بایستی اقدام استخراج و پیش تغلیظ انجام گردد (Safavi et al., 2006).

حساسیت، سرعت، تکرارپذیری، سادگی و صحت روش­های تجزیه­ای برای تعیین عناصرجزئی در نمونه­های محیطی و زمین شناسی مورد نیاز می­باشد. اندازه­گیری مستقیم غلظت­های فوق العاده پایین عناصر جزئی مورد نیاز با بهره گیری از روش­های اسپکترومتری اتمی جدید مانند اسپکترومتری جذب اتمی و اسپکترمتری نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی (امجدی و همکاران، 1386) به دلایلی که قبلا نیز ذکر گردید از قبیل حد تشخیص دستگاه و مزاحمت بافت نمونه، اغلب مشکل می باشد (Tuzen et al., 2005).

در گذشته استخراج با حلال متداولترین روش استخراج بود. از معایب این روش، طولانی بودن زمان استخراج و مصرف مقادیر زیادی حلال می باشد که مستلزم مراحل اضافی و صرف هزینه و وقت برای بازیافت حلال و تغلیظ عصاره می باشد که باعث آسیب به محیط زیست می گردد. همچنین بایستی از حرارت بهره گیری گردد که منجر به تجزیه گرمایی بعضی ترکیبات می گردد روش­های جدید استخراج بایستی غیر سمی، سریع، مکانیزه و قابل اتوماسیون، دارای حساسیت بالا، از لحاظ هزینه به صرفه و از لحاظ محیطی ایمن باشند((Mandal et al., 2007

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی

روش های جدید استخراج ترکیبات مورد نیاز از مواد غذایی شامل استخراج با سیال فوق بحرانی، استخراج با مایع تحت فشار، استخراج با آب داغ تحت فشار، استخراج به کمک امواج مایکروویو، استخراج با حلال به کمک غشا، استخراج با فاز جامد و استخراج با لوله متحرک با قابلیت جذب می باشد. این تکنیک­ها با بسیاری از نیازهای امروزی مانند ملاحظات زیست محیطی، سرعت و قابلیت اتوماسیون مطابقت دارند. بهره گیری از این روشها موجب کاهش زمان استخراج، کاهش مقدار حلال مصرفی ، افزایش راندمان استخراج و بهبود کیفیت ترکیبات استخراج شده می گردد.

با گسترش شیمی تجزیه، آماده­سازی نمونه به تدریج اصلی­ترین بخش واکاوی شده و 80درصد از زمان کل فرآیند تجزیه را در بر می­گیرد. تعدد نمونه­های زیستی و غذایی به موازات افزایش آلاینده­های محیطی، اصلی­ترین دلیل گستردگی روش­های آماده­سازی نمونه می باشد. با توسعه روش­های حساس و دقیق برای اندازه­گیری نمونه­های محیطی، تحقیقات بر روی روش­های سازگار با محیط زیست .با آلودگی کمتر متمرکز شده می باشد (Chen et al., 2008).

1-5- استخراج با فاز جامد

روش­های استخراج با فاز جامد جهت جداسازی و پیش تغلیظ عناصرکمیاب از نمونه­های زیست محیطی، مواد غذایی (Khajeh and Dastafkan, 2012) و نمونه­های آبی (Khajeh et al., 2011) بطور گسترده بهره گیری می­گردد. در مواقعی که با بافت پیچیده نمونه و یا غلظت ناچیز آنالیت مواجه­ایم، این روش قادر به فراهم آوردن شرایط کاری انعطاف پذیر و در نتیجه استخراج ساده تر می­باشد (Moyano et al., 1999). بخاطر مزایای متعددی، استخراج با فاز جامد جایگزین روش استخراج مایع-مایع (LLE)[2] (Pyrzynska and Trojanowicz, 1999) و سوکسله شده می باشد (امجدی و همکاران، 1386) که این مزایا عبارتند از:

  • بکار بردن نمونه به صورت مستقیم، ساده و سریع در اندازه خیلی کوچک (حجم میکرولیتر) بدون کاهش نمونه
  • فاکتور پیش تغلیظ بالا
  • تکرارپذیری بالا
  • نیاز کم به حلال­های آلی
  • توانایی ترکیب با روش­های مختلف به صورت On-line و یا Off-line
  • صرفه جویی در هزینه و زمان

و از دیگر مزایای این روش انعطاف پذیری[3]، سهولت خودکار شدن و نبودن فرآیند مزاحم امولسیون می باشد (Pyrzynska and Trojanowicz, 1999 ; Khajeh and Sanchooli, 2011). این روش برای استخراج و تغلیظ آنالیت­ها از یک بافت مایع به وسیله توزیع ترکیبات بین یک فاز جامد و یک فاز مایع بهره گیری می کند. هدف استخراج با فاز جامد از بین بردن ترکیبات مزاحم و تغلیظ آنالیت با بازیابی خوب و نتایج تکرار پذیر می‌باشد (Huck and Bonn, 2000) استخراج با فاز جامد معایبی نیز دارد که مانند می توان به تکثیر پذیری پایین روش به خاطر تفاوت­های بین مقادیر دسته­ای جاذب ها، مشکل بودن استاندارد سازی بهره گیری از سیستم ایجاد مکش و خلا و ماهیت متنوع مراحل خشک شدن تصریح نمود (Walker and Mills, 2002).

1-6- جاذب های طبیعی

‫جاذب‌های طبیعی، شامل مواد آلی و معدنی ‫هستند. از جاذب‌های آلی، می‌‌توان کاه، چوب ‫ذرت، پوسته‌ی بادام زمینی، فیبر چوب و تورب ‫ساخته شده از خزه‌ی پوسیده را نام برد. مواد ‫طبیعی، نسبتاً ارزان و به فراوانی در دسترس ‫هستند و از شدت جذب قابل قبولی برخوردارند. ارزان و در دسترس ‫بودن، تجدید‌پذیر بودن و متناسب بودن این ‫جاذب‌ها با محیط زیست، باعث می گردد که ‫تمایل بیشتری به سمت جاذب‌های زیستی و ‫طبیعی وجود داشته باشد.

جاذب­های طبیعی ارزان قیمت بوده و به راحتی در دسترس می­باشند. بعضی از انواع آن­ها در طبیعت به وفور پیدا نمود و در بعضی از فعالیت­ها هم بصورت ضایعات بلا بهره گیری تولید می­شوند. در حالی که قیمت رزین­های تبادل یونی بسیار زیاد بوده و برآوردها بیانگر این می باشد که با بهره گیری از این فرآیند در مقایسه با سایر روش ها حدود 20 درصد هزینه کاهش می یابد ( (Naddafi, 2005.

با در نظر داشتن وسعت مطالعات در زمینه جذب با بهره گیری از جاذب­های طبیعی، در ادامه به تبیین مختصری از تحقیقات عمده پرداخته شده می باشد:

Bameri  و Khajeh  در سال 2013 به مطالعه تاثیر خاک اره در حذف متیلن بلو از نمونه­های آبی پرداختند .

Wang و Qin در سال 2005 اندازه جذب مس از آب­های آلوده را با بهره گیری از پوسته شلتوک برنج مطالعه کردند.

Grimm و همکاران در سال 2008 اندازه جذب مس را با بهره گیری از جاذب­های خاک اره، جلبک دریایی و خزه مورد مطالعه قرار دادند.

Montanher و همکاران در سال 2005 برای حذف سرب و مس از پوسته شلتوک برنج بهره گیری کردند.

1-7- ضایعات چای

چای یکی از قدیمی­ترین نوشیدنی­ها می باشد و پس از آب، پرمصرف­ترین و مهم­ترین نوشیدنی­های مطبوع برای رفع خستگی و تشنگی در بیشتر کشور­های جهان و مانند ایران می­باشد. بیش از 30 کشور چای خیز جهان، مبادرت به تولید چای سیاه می­کنند که سهم ایران در این تولید جهانی، حدود 5/2 درصد می باشد. بر اساس گزارش سازمان چای کشور در ایران سالانه حدود 50 تا 60 هزار تن چای سیاه تولید می­گردد. در اقدام آوری تولید چای سیاه حدود 10 درصد ضایعات چای، موسوم به خاک چای حاصل می­گردد که بصورت پودر بوده و با غربال کردن چای سیاه در آخرین مرحله تولید و قبل از بسته بندی به دست می آید که در بازارهای جهانی قیمت چندانی ندارد (نجفی و همکاران، 1388).

در هند تولید سالانه چای حدود 857000 تن می باشد که 4/27 درصد از تولید کل جهان می­باشد(Wasewar et al., 2008) مقدار چای خشک تولید شده از 100 کیلوگرم برگ چای سبز، 22 کیلوگرم بطور متوسط می باشد و حدود 18 کیلوگرم برای بازار بسته بندی می­گردد و 4 کیلوگرم دیگر از مواد چای خشک به هدر می­رود (Cay et al., 2004). مقدار ضایعات چای تولید شده در هر سال پس از پردازش در حدود 190400 تن در هند به تنهایی می باشد ((Wasewar, 2010. در حال حاضر سالانه حدود 4 هزار تن ضایعات چای در کارخانجات چای سازی ایران تولید شده و تقریباً بدون مصرف می­باشند (نیکخواه و همکاران، 1391).

دیواره­های سلولی نامحلول برگ­های چای از سلولوز[4]، همی سلولوز[5]، لیگنین[6]، تانن­های فشرده[7] و پروتئین­های ساختاری ساخته شده­اند. بعبارت دیگر یک سوم از کل ماده خشک در برگ­های چای بایستی پتانسیل خوبی بعنوان جاذب فلزی از محلول و فاضلاب­های آبی داشته باشند ((Wasewar, 2010.

1-7-1- آماده­سازی ضایعات چای بعنوان جاذب

جهت آماده­سازی ضایعات چای، بعنوان جاذب کم هزینه در استخراج فاز جامد روش خاصی در کتب و یا اسناد علمی اظهار نشده می باشد بلکه روش­هایی بطور تجربی توسط پژوهشگران انجام شده و در مقالات مختلف ذکر گردیده می باشد.

Mahavi و همکاران در سال 2005 از روش بسیار ساده جهت آماده­سازی جاذب­ها بهره گیری کردند. آنها ضایعات چای را در مرحله اول شسته و با آب مقطر شستشو دادند و پس از خشک کردن در 100 درجه سانتیگراد با توری سایز 10، غربال کردند.

Malkoc and Nuhoglu در سال 2005 برای حذف اجزای رنگی چای قبل از آزمایش، آنها را برای مدت زمان طولانی با آب جوش شستشو دادند تا محلول حاوی ضایعات چای بی­رنگ گردد. سپس ضایعات چای را تمیزکرده و در دمای اتاق با عبور گاز خشک کردند.

Amarasinghe and Williams  در سال 2007 نیز با آب جوش ضایعات چای را شستشو دادند و آنقدر این کار را تکرار کردند تا اجزای محلول و رنگ آن از بین برود. سپس به مدت 12 ساعت در آون با حرارت 85 درجه سانتیگراد خشک کردند. ضایعات چای خشک، غربال شده و در کیسه از جنس پلی اتیلن نگهداری می­گردد. نوع مشابهی از روش آماده­سازی، توسط Cay و همکارانش طراحی گردید و توسط Wasewar و همکارانش در سال 2008 بهره گیری شده می باشد. قبل از آزمایش، ضایعات چای خرد شده با آب گرم (80 درجه سانتیگراد) به مدت یک ساعت شسته شده و تانن­های قابل هیدرولیز و دیگر اجزای محلول و رنگی حذف می­گردد. چای خشک بی­رنگ و تمیز را در آون با 105 درجه سانتیگراد قرار داده تا خشک گردد و در نهایت ذرات با اندازه 60-170 غربال می­گردد و بعنوان جاذب مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

1-8- شبکه عصبی مصنوعی[8]( ANN)

شبکه­های عصبی، مدل­های محاسباتی هستند که قادرند ارتباط میان ورودی ها وخروجی ها یک سیستم فیزیکی را توسط شبکه ای از گره ها که همگی با هم متصل هستند، تعیین نمایند که در آن اندازه فعالیت هر یک از این اتصالات توسط اطلاعات تاریخی تنظیم می گردد (فرآیند یادگیری) و در نهایت مدل قادر خواهد بود قوانین مرتبط میان ورودی ها وخروجی ها را کشف نماید، هر چند این قوانین غیرخطی و پیچیده باشند( دلاور، 1384).

ANN که رسمأ از دهه 1970 میلادی مطرح شده می باشد، با الگو قرار دادن فعالیت­های مغز بشر و براساس روابط منطقی مشابه، با دریافت یک سری اطلاعات نتایج منطقی را عرضه کرده و به کاربر ارائه می­دهد. ANN با تجزیه و تحلیل داده­های ورودی و نتایج نظیر آنها ارتباطی منطقی بین داده­ها مستقر می­کند که ممکن می باشد غیرخطی و نامشخص باشد، سپس با بهره گیری از این ارتباط منطقی، کار شبیه سازی را برای موردها احتمالی مشابه انجام می­دهد.

این شبکه­ها بر مبنای مقایسه بین خروجی شبکه و هدف تعدیل می­شوند و تا زمانی که خروجی شبکه با خروجی هدف تطبیق پیدا کند این کار ادامه می­یابد. شبکه­های آموزش یافته را می­توان به صورت رویه­ای از جعبه سیاه برای برآوردهای غیرخطی با عنوان نگاشت­های غیرخطی قابل تنظیم معرفی نمود، زیرا که فضای بردار ورودی را به وسیله مجموعه­ای از توابع غیرخطی به فضای خروجی مرتبط می­سازد. کاربردی­ترین نوع شبکه­های عصبی، شبکه­های پروسپترون چندلایه (MLP)[9] و شبکه­های توابع شعاعی (RBF)[10] می­باشد (کوچک­زاده و بهمنی، 1384).

1 Trace elements

1Liquid-liquid extraction

1 Flexibility

1 Cellulose

2 Hemicelluloses

3 Lignin

4 Condensed tannins

1 Artificial neural network

[9] Multi Layer Perceptroan

[10] Radial Basis Function

 

تعداد صفحه : 81

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی شیمی