:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته  –مطالعه موردی هواپیماهای تجاری

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

 

فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته  –مطالعه موردی هواپیماهای تجاری

استاد راهنما

جناب آقای دکتر سلامی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر منطقی

استاد داور

جناب آقای دکتر طباطباییان

زمستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش / 11

1‌ـ1) اظهار مسئله / 12

1‌ـ2) اهمیت و ضرورت پژوهش / 15

1‌ـ3) پرسش های اصلی و فرعی پژوهش/15

1‌ـ4) هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار/16

1‌ـ5) روش شناسی / 16

1‌ـ5ـ1) روش کلی پژوهش/16

1‌ـ5ـ2) قلمرو مکانی- جامعه پژوهش/16

1‌ـ5ـ3) روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه/16

1‌ـ5ـ4) روش های گردآوری داده ها و ابزارمورداستفاده/16

1‌ـ5ـ5) روش های تحلیل داده ها/17

1‌ـ5ـ6) موانع و محدودیت های پژوهش/17

1‌ـ6) تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش/18

 

فصل دوم: مطالعه مبانی نظری/ 20

2ـ1) مقدمه / 21

2ـ2) تعاریف و مفاهیم فناوری و فناوری پیشرفته/22

2ـ2ـ1) طبقه بندی فناوری از دیدگاه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه/22

2ـ2ـ2) فناوری پیشرفته/23

2ـ3) مفاهیم نوآوری، سیستم های نوآوری و تجاری سازی/24

2ـ3ـ1) تعریف عمومی نوآوری/24

2ـ3ـ2) فرآیند نوآوری در یک نگاه/26

2ـ3ـ3) توجه سیستمی نوآوری و رویکردهای سیستم نوآوری/28

2ـ3ـ4) سیستم نوآوری بخشی/30

2ـ3ـ5) مفاهیم و تعاریف تجاری سازی فناوری/32

2ـ3ـ6) موانع موجود در فرآیند تجاری سازی و علل شکست این فرآیند/33

2ـ3ـ7) عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند توسعه و تجاری سازی/34

2ـ4) فناوری های نرم با تاکید بر فرآیند مدیریتی/36

2ـ5) مولفه ها و نهادهای تاثیرگذار بر فرآیند تجاری سازی/  36

2ـ5ـ1) تأثیر نهادهای علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی در فرآیند تجاری سازی/37

2ـ5ـ2) تأثیر دولت در بهبود مکانیزم های تعاملی در فرآیند تجاری سازی/39

2ـ5ـ3) تأثیر نهادهای میانجی و صنایع همکار در فرآیند تجاری سازی/44

2ـ6) مدل های توسعه و تجاری سازی فناوری/47

2ـ6ـ1) مدل تجاری سازی فناوری های نوظهور/49

2ـ6ـ2) مدل توسعه و تجاری سازی (ارائه شده توسط کوپر)/51

2ـ6ـ3) مدل تجاری سازی فناوری های جدید/52

2ـ6ـ4) مدل های توسعه محصول/55

2ـ6ـ5)مدل آزمون پس از هر مرحله/56

2ـ7) وجوه اشتراک مدل های توسعه و تجاری سازی فناوری/62

2ـ8) اهداف بهبود در سیستم های توسعه و تجاری سازی محصول/64

2ـ9) وضعیت موجود محصولات صنعت هوایی ایران /67

2ـ9ـ1) هواپیماهای ترابری/67

2ـ9ـ2) هواپیماهای آموزشی/ کاربردی کوچک/69

2ـ9ـ3) هلیکوپترها/71

2ـ9ـ4) هواپیماهای بدون سرنشین/73

2ـ10) جمع بندی و ارائه مدل مفهومی/76

2ـ10ـ1) جمع بندی مطالعه های انجام شده برروی نهادهای موثر و درگیر در فرآیند تجاری سازی محصولات/76

2ـ10ـ2) جمع بندی مدل های توسعه و تجاری سازی محصولات مورد مطالعه در مرور ادبیات/78

 

فصل سوم: روش پژوهش / 83

1) مقدمه / 84

3ـ2) روش پژوهش/84

3ـ3) فرآیند اجرایی پژوهش/86

3ـ4) مولفه ها و شاخص های پژوهش/86

3ـ5) روش گردآوری داده ها/89

3ـ6) ابزار سنجش گردآوری داده ها/90

3-7) پایایی و روایی ابزار سنجش/90

3-8) جامعه و نمونه آماری/91

3-9) روش های تجزیه و تحلیل داده ها/91

3ـ9ـ1) آمار توصیفی /92

3ـ9ـ2) آمار استنباطی/92

3ـ9ـ3) روش تحلیل عاملی/92

3ـ9ـ4) آزمون فریدمن/93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها / 94

4ـ1) مقدمه / 95

4ـ2) آمارتوصیفی متغیرهای جمعیت شناختی/96

4ـ3) تحلیل های آماری مورد بهره گیری در مطالعه مدل/99

4ـ4) تحلیل آماری عوامل موثر در فرآیند مناسب تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته در وضعیت موجود/103

4ـ4ـ1) تحلیل آماری توصیفی و استنباطی شاخص ها در وضعیت موجود/103

4ـ4ـ2) تحلیل عاملی تاییدی/108

4ـ4ـ3) اولویت بندی مولفه ها و شاخص های پژوهش/111

4ـ5) تحلیل آماری اندازه اهمیت عوامل موثر در فرآیند تجاری سازی محصولات پیشرفته/122

4ـ5ـ1) تحلیل آماری توصیفی و استنباطی شاخص ها ازنظر اندازه اهمیت/122

4ـ5ـ2) تحلیل عاملی تاییدی/126

4ـ5ـ3) اولویت بندی مولفه ها و شاخص های پژوهش/129

4ـ6) مقایسه میانگین های وضعیت مطلوب و موجود/142

4ـ7) جمع بندی/146

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات / 147

5ـ1) مقدمه / 148

5ـ2)  نتایج قابل تفسیر از تحلیل عاملی سازه های پژوهش در مطالعه وضعیت موجود/148

5ـ3)  مطالعه وضعیت موجود صنعت هوایی ایران/150

5ـ4)  نتایج قابل تفسیر از تحلیل عاملی سازه های پژوهش در مطالعه اندازه اهمیت شاخص ها/152

5ـ5)  جمع بندی و نتیجه گیری پژوهش/ 155

5ـ5ـ1) مهمترین موانع و چالش ها/156

5ـ5ـ2) راهکارهای تسهیل کننده فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/157

5ـ6) پیشنهادات برای تحقیقات آینده /158

فهرست اشکال

 

 

شکل1.1: روش گردآوری داده ها/17

شکل1.2: فعالیتهای کلیدی فرآیند نوآوری در طول عمر پروژه/27

شکل2.2: مدل تجاری سازی فناوری های جدید/54

شکل3.2 : مقایسه رویکردهای قدیمی و جدید توسعه/55

شکل 4.2: مدل یکپارچه توسعه محصول جدید/56

شکل 5.2: مدل “آزمون پس از هر مرحله”، کوپر/57

شکل6.2: هواپیمای ایران 140/68

شکل 7.2: (الف) هواپیمای پرستو؛ (ب) جت آموزشی تذرو/69

شکل8.2: (الف) هواپیمای آوا 202؛ (ب) هواپیمای آوا 303/70

شکل 9.2: شکل 12.2: (الف) هواپیمای پرندۀ آبی؛ (ب) هواپیمای فجر 3/70

شکل 10.2: (الف) فجر 22؛ (ب) جت آموزشی کوثر/71

شکل 11.2: هواپیمای فائز/71

شکل 12.2: (الف) شباویز؛ (ب) شاهد 278/72

شکل 13.2: شاهد 285/72
جستجو در سایت :   


شکل 14.2: هواپیمای بدون سرنشین (الف) ابابیل؛ (ب) مهاجر/73

شکل 15.2: هواپیمای بدون سرنشین (الف) رعد؛ (ب) صاعقه/74

شکل 16.2: هواپیمای بدون سرنشین (الف) کرار؛ (ب) فراز 2/74

شکل 17.2: معرفی طیف محصولات صنایع هوایی در سطح جهانی/75

شکل 18.2: مدل مفهومی پژوهش/81

شکل 1.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جایگاه سازمانی/96

شکل 2.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک مدرک تحصیلی/97

شکل3.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک اندازه تجربه کاری/98

شکل 4.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک اندازه سن/99

شکل 5.4:  فرآیند تحلیل آماری مطالعات میدانی مربوط به این پژوهش/102


 

فهرست جداول

 

 

جدول 1.2: مراحل توسعه محصول جدید/51

جدول 2.2: یک مدل “آزمون پس از هر مرحله” در صنعتی خاص/60

جدول 3.2: وجوه اشتراک سیستمهای توسعه/64

جدول 4.2: جمع بندی نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی/76

جدول 5.2: جمع بندی و مطالعه مولفه های موثر در هر مدل/79

جدول 6.2: شاخص های تعریف شده برای مطالعه مولفه های مراحل تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/79

جدول 1.3:  گام های اجرایی پژوهش/86

جدول 2.3: مولفه ها و شاخص‌های مراحل مناسب تجاری سازی محصولات با  فناوری پیشرفته/87

جدول3.3: مولفه ها و شاخص‌های نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی محصولات/88

جدول 4.3: شاخص‌های مولفه فناوری های نرم(T)/89

جدول 1.4:  چگونگی امتیاز بندی سوالات در پرسشنامه مربوط به اندازه اهمیت/95

جدول2.4:  چگونگی امتیاز بندی سوالات در پرسشنامه مربوط به وضعیت موجود/95

جدول 3.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک جایگاه سازمانی/96

جدول 4.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک مدرک تحصیلی/97

جدول 5.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک اندازه تجربه کاری/97

جدول 6.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک اندازه سن/98

جدول 7.4:  آزمون های آماری انجام شده در این پژوهش/101

جدول 8.4:  تحلیل وضعیت موجود هر یک از شاخصهای مربوط به پژوهش/103

جدول 9.4:  شاخصهای برازش مدل اندازه گیری /110

جدول 10.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به مولفه های پژوهش/111

جدول 11.4:  میانگین رتبه های مربوط به مولفه های پژوهش/112

جدول 12.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه شناسایی و مطالعه بازار/112

جدول 13.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه شناسایی و مطالعه بازار/113

جدول 14.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/113

جدول 15.4: میانگین رتبه های مربوط به عوامل مولفه به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/114

جدول 16.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه ایده پردازی و غربالگری ایده/114

جدول 17.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه ایده پردازی و غربالگری ایده/114

جدول 18.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه امکان سنجی پارامترهای پژوهش و توسعه/ 115

جدول 19.4:  میانگین رتبه های مربوط به عوامل مولفه امکان سنجی پارامترهای پژوهش و توسعه/115

جدول 20.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه طراحی محصول/116

جدول21.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه طراحی محصول/116

جدول 22.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت/116

جدول 23.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت/117

جدول 24.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/117

جدول 25.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/117

جدول 26.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/118

جدول 27.4:  میانگین رتبه های مربوط به به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/118

جدول 28.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/118

جدول 29.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/119

جدول 30.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه دولت/119

جدول 31.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه دولت/119

جدول 32.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه نهادهای میانجی/120

جدول 33.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه نهادهای میانجی/120

جدول 34.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه صنایع همکار/121

جدول 35.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه صنایع همکار/121

جدول 36.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه فناوری های نرم/121

جدول 37.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه فناوری های نرم/122

جدول38.4: تحلیل اندازه اهمیت هر یک از شاخصهای مربوط به پژوهش/123

جدول 39.4: شاخصهای برازش مدل اندازه گیری /128

جدول 40.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به کلیه مولفه های موثر/130

جدول41.4:  میانگین رتبه های مربوط به به کلیه مولفه های موثر/130

جدول 42.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای شناسایی و مطالعه بازار/131

جدول 43.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای شناسایی و مطالعه بازار/131

جدول 44.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/132

جدول45.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/132

جدول 46.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه  ایده پردازی و غربالگری  ایده/132

جدول 47.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه  ایده پردازی و غربالگری  ایده/133

جدول 48.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه امکان سنجی پارامترهای پژوهش و توسعه/133

جدول 49.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه امکان سنجی پارامترهای پژوهش و توسعه/134

جدول50.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه طراحی محصول/134

جدول 51.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه طراحی محصول/135

جدول 52.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت /135

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اولویت ‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران

جدول 53.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت/135

جدول 54.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/136

جدول 55.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/136

جدول 56.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/137

جدول 57.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/137

جدول 58.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/137

جدول 59.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/138

جدول 60.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه دولت/138

جدول61.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه دولت/139

جدول 62.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه نهادهای میانجی/140

جدول 63.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه نهادهای میانجی/140

جدول 64.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه صنایع همکار/141

جدول 65.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه صنایع همکار/141

جدول 66.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه فناوری های نرم/141

جدول67.4:  میانگین رتبه های مربوط به مربوط به شاخص های مولفه فناوری های نرم/142

جدول 68.4:  مقایسه میانگین شاخص ها در دو وضعیت موجود و مطلوب/143

جدول 1.5: اندازه اهمیت سازه های  مختلف در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /148

جدول 2.5: اندازه اهمیت مولفه های مختلف در مراحل تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /149

جدول 3.5: اندازه اهمیت مولفه های مختلف در نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/149

جدول 4.5: اندازه اهمیت شاخص ها در فناوری های نرم/149

جدول 5.5: اندازه اهمیت سازه های  مختلف در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /152

جدول 6.5: اندازه اهمیت مولفه های مختلف در مراحل تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /153

جدول 7.5: اندازه اهمیت مولفه های مختلف در نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/153

جدول 8.5: اندازه اهمیت شاخص ها در فناوری های نرم/154

1‌ـ1) اظهار مسئله:

تجاری سازی[1] مقوله مهمی هم در تئوری و هم در اقدام می باشد. بحران رقابت دهه 70 و 80 در ایالات متحده، نه بحران خلق ایده های علمی و تکنولوژیک جدید که بحران تبدیل کردن آنها به کاربردهای تجاری بود.  ابتکارات بدون کاربرد یا با کاربرد محدود ممکن می باشد تا حدودی برای شخص مبتکر و یا جامعه مفید باشد اما اهمیت آن زمانی مشخص می گردد که این ابتکارات به صورت کاربرد تجاری در آیند (شان،2001).

تجاری­سازی، که یکی از ارکان موفقیت کسب و کارهای نوپا می باشد، در بین مبتکرین ایرانی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و اگر بعضی از آنها به فرآیند تجاری سازی توجه می کنند، این توجه سطحی بوده و عمیق نمی باشد. متاسفانه در کشور ما در زمینه تجاری سازی تکنولوژی کوتاهی زیادی تا بحال صورت گرفته و حتی از لحاظ پژوهشی نیز به آن توجه درخوری نشده می باشد. در فرآیند توسعه تکنولوژی، یکی از مراحلی که در کشورهایی مثل ایران به آن کم توجه شده، مرحله تجاری سازی تکنولوژی می باشد. در کشور ما بعلت وجود نیروی انسانی خوش فکر و خلاق، ایده های خوبی در مرحله تحقیقاتی (چه در سطح دانشگاهی و چه در سطح تجربی و کارگاهی) ارائه می گردد، اما متاسفانه اکثرا در همان حد متوقف شده و مراحل بعدی برای وارد کردن ایده ها به مرحله تولید، انجام نمی گیرد. بعد از انقلاب نیز کوشش های زیادی در این جهت صورت گرفته اما گویا به علت های ریشه ای نهفته در اقتصاد کشور و سایر معضلات ساختاری، سیاسی و غیره آن، هنوز مرحله تجاری سازی نهادینه نشده می باشد. معضلات اقتصادی و معیشتی و عدم اشتغال با وجود درآمدهای قابل توجه نفتی و سایر مزیت های ملی نشان از این معضلات ریشه ای می دهند .

فرآیند تجاری سازی برای تبدیل مواد خام و یا پژوهش های دانشگاهی  به فناوری های  اقتصادی و کاربردی لازم می باشد. به ویژه در کشورهای جهان سوم که به دلیل عدم توانایی در تبدیل ایده های پژوهشی و علمی به فناوری های کاربردی  به تجاری سازی توجهی ندارند. با اینکه ایران کشوری می باشد که خلق ایده در آن زیاد می باشد اما نمی تواند به گونه کارا و موثری برای بهره گیری این ایده ها در صنایع و در حالت کاربردی سرمایه گذاری کند و به  دانشگاهیان و محققین بها و انگیزه کافی برای خلق ایده و تجاری سازی آن نمی دهد.کشور ما به دلیل عدم مطابقت بین استراتژی ها و راهبردها و نیازهای صنایع نتوانسته می باشد تجاری سازی را به گونه موفقی به مرحله اجرا درآورد. از آنجایی که در بسیاری از سازمان ها تجاری سازی فناوری امری مشکل در فرآیند توسعه فناوری و نوآوری می باشد این سوال پیش می آید که فعالیت این حوزه چگونه بایستی باشد؟ما بایستی با ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی بین فعالیت ها در حوزه صنعت و دولت و همچنین حوزه های علمی و تحقیقاتی  اندازه موفقیت تجاری سازی را ارتقا دهیم. به ویژه بایستی تأثیر دولت در این فرآیند تعدیل شده باشد. . از آن جا که سرمایه گذاری دولتی در بخش R&D ، شرکت ها و نهادهای خصوصی  ،و پایه تحقیقاتی قوی تأثیر مهمی را در انتقال تکنولوژی و تجاری سازی اعمال می کنند پس برای پیشبرد تجاری سازی در صنایع کشورمان نیز بایستی در مرحله اول به این امور توجه نمود و همچنین یکی از عواملی که بایستی مورد توجه قرارگیرد ارتباط میان دانشگاه و صنعت می باشد که متاسفانه توجه لازم به آن نمی گردد.در کنار این عوامل، بایستی به سیستم نوآوری بخشی و همچنین سیستم نوآوری باز نیز توجه نمود.

نظام نوآوری بخشی همانطور که از آن پیداست، تمرکز این دیدگاه بر یک بخش می باشد و آن را به عنوان هسته اصلی تحلیل خود در نظر می­گیرد. در واقع تفاوت­های ماهیتی و ساختاری بخش­های مختلف فناورانه باعث می­گردد که این ایده به ذهن برسد که ارزیابی و تحلیل نوآوری در سطح بخشی بسیار کاراتر خواهد بود. برسچی و مالربا این مفهوم را برای ارزیابی و تحلیل نوآوری در سطح بخشی ارائه دادند و آن را تحت عنوان نظام بخشی نوآوری و تولید، اینگونه تعریف کرده­اند (برسچی و مالربا 1997):

“نظام بخشی نوآوری و تولید عبارتست از مجموعه­ای از محصولات جدید و موجود که برای بهره گیری در حوزه خاصی می­باشند و مجموعه­ای از بازیگران که دارای تعاملات بازاری و غیربازاری در زمینه خلق، تولید و فروش آن محصولات می­باشند. یک نظام بخشی، دربرگیرنده پایه دانشی، فناوری­ها، ورودی­ها و تقاضا (موجود و بالقوه) می باشد. بازیگران تشکیل­دهنده یک نظام بخشی عبارتند از: سازمان­ها و افراد (مصرف­کنندگان، کارآفرینان و دانشمندان). سازمان­ها ممکن می باشد شرکت­ها باشند (مانند بهره گیری‌کنندگان، تولید­کنندگان و تأمین­کنندگان ورودی­ها) و یا ممکن می باشد سازمان­های غیر­شرکتی باشند (دانشگاه­ها، مؤسسات مالی، آژانس­های دولتی، اتحادیه­های تجاری، مؤسسات فنی و غیره)، علاوه براین ممکن می باشد که زیرمجموعه­هایی از سازمان­های بزرگ باشند (مانند بخش­های پژوهش و توسعه و تولید سازمان‌ها) و یا مجموعه­ای از سازمان­ها باشند (مانند انجمن­های صنعتی). هر کدام از این بازیگران با ویژگی­های خاصی مشخص می­شوند مانند: فرآیندهای یادگیری، توانمندی­ها، اعتقادات، اهداف، ساختار و رفتارهای سازمانی. این بازیگران از طریق فرآیندهای ارتباطی، تبادلی، همکاری، رقابت و فرماندهی با یکدیگر به تعامل می­پردازند و تعاملات آن­ها به وسیله نهادها (قوانین و قواعد) شکل داده می­گردد. در طول زمان، یک نظام بخشی از طریق تکامل همزمان عناصر مختلف آن، دچار فرآیندهای تغییر و تحول می­گردد.” (برسچی و مالربا 1997)

درواقع مسئله این می باشد که چگونه بایستی ایده های خلق شده در صنایع کشور از قبیل صنایع هوایی، و در حوزه R&D را تجاری سازی نمود. چه مشکلاتی در این صنعت و حوزه هست ؟ چه فعالیت هایی در این صنعت برای تجاری سازی محصولات انجام می گردد؟ چگونه می توان در سطح بنگاه این معضلات را برطرف نمود؟آیا ایده های خلق شده براساس نیازهای کشور شکل می گیرد؟ و اینکه صنایع مرتبط چگونه و در چه اندازه ای می توانند این امر را  در این حوزه میسر سازند. چگونه بایستی شرایط لازم را برای ایجاد و پیشبرد این امر در این حوزه ایجاد نمود.

هدف از انتخاب این موضوع مطالعه تجاری سازی فناوری و محصولات و نتایج تحقیقاتی در این صنعت (صنعت هوایی) و مطالعه معضلات آن می باشد. اینکه در نتیجه مطالعه این موضوع در این حوزه ، چه کوشش هایی بایستی در این حوزه  انجام گیرد و با در نظر داشتن عوامل موفقیت در تجاری سازی چه عملکردی  صورت گیرد.

امروزه، ما در مورد تجاری سازی علم و فناوری سخن می گوییم که اساس فرصت های بیشماری برای ایجاد محصولات و فرآیندهای جدید و یا بهبود موردها قدیمی می باشد. فرصت های کسب و کار و توسعه در حوزه فناوری بسیار زیاد می باشد و بهره برداری از آنها تنها نیازمند کارآفرینان، سرمایه گذاران و رهبران سیاسی می باشد که این فرصت ها را پیگیری نمایند.در واقع، عدم در نظر داشتن تجاری­سازی اختراعات، مانع ورود نوآوری­ها، خلاقیت­ها و ایده­ها به عرصه­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می گردد.افزایش حجم تجارت جهانی در دو دهه اخیر و رسیدن آن به مرز 31 تریلیون دلار اکثراً ناشی از تجاری شدن دستاوردهای پژوهشی و ابتکارات می باشد. نگاهی به ترکیب صادرات تعدادی از کشورهای دنیابه ویژه کشورهای صنعتی و نوصنعتینشان می دهد که بیش از 30 تا 40 درصد اقلام صادراتی آنها را فرآورده هایی تشکیل می دهد که حاصل تجاری شدن یافته های پژوهشی هستند .

اما بدون شک یکی از چالش های مبتکرین علمی بعد از تبدیل کردن ایده خود به واقعیت، وارد کردن اختراع به صحنه جامعه و در واقع تجاری سازی آن اختراع می باشد تا همگان بتوانند از کاربردهای این ابداع بهره مند شوند. تکنولوژی از هر نوع که باشد یک نوع سرمایه گذاری به شمار می رود. هر سرمایه گذاری بایستی بتواند بازگشت سرمایه مناسبی داشته و ریسک آن قابل قبول باشد. برگشت سرمایه تکنولوژی از طریق فروش و یا تبدیل به یک محصول (کالا یا خدمت) عملی می گردد.

[1] Commercialization

تعداد صفحه : 167

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت