:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

عنوان : طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی صنایع صنایع

عنوان/موضوع:

طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ایرج مهدوی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علی تاجدین

زمستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 

امروزه تولید صنعتی نیازمند نمودارهای کنترل کیفیت چند متغیره برای پایش توام چند مولفه کیفی می باشد ؛ علاقه به چنین نمودارهایی حتی در زمینه های غیر تولیدی نیز افزایش یافته می باشد. در این پایان نامه کوشش شده می باشد رویه های کلی نمودارهای چند متغیره مطالعه گردد ، سپس با واکاوی مولفه های اصلی بهترین ترکیب خطی از مولفه های کیفی بدست آید که تغییرات را پوشش بیشتری می دهند ؛ همچنین متغیر یا متغیرهای کیفی که باعث حالت خارج از کنترل می شوند را مشخص می کند.

برای مقایسه روش چند متغیره با روش تک متغیره آغاز با مثالی شبیه سازی شده روش چند متغیره برای تولید نمودار  را  برای تغییر پذیری درونی و کلی نمونه ها تبیین می دهیم ، سپس با یک مثال تولیدی از شرکت شیر پگاه فارس روش های فوق را برای شش متغیر در اقدام نظاره می کنیم. در نهایت با واکاوی مولفه های اصلی (PCA) بهترین ترکیب خطی را که می تواند با تعداد متغیر کمتر ، بیشتر تغییرات  این متغیر هارا نمایش دهند را به دست می آوریم.

 

واژگان کلیدی :  کنترل کیفیت چد متغیره ،نمودار  ، تغییر پذیری  درونی ، واکاوی مولفه های اصلی
فهرست رئوس مطالب

صفحه عنوان…………………………………………………………………………………………….. ب

صفحه تقدیم………………………………………………….………………………………………… ج

صفحه تشکر…………………………………………………………………………………………….. د

چکیده ……………………………………………………………………………………………………ه

فصل اول : مقدمه و کلیات پژوهش

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………..3

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………3

1-4 سوال پژوهش………………………………………………………………………………………… 4

1-5 مفروضات………………………………………………………………………………………….. 4

1-6 کلمات کلیدی و تعاریف مربوط…………………………………………………………………… 4

1-7 قلمرو موضوعی،مکانی و زمانی ……………………………………………………………………..5

1-7-1 قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………….5

1-7-2 قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………5

1-7-3 قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………..5

1-8 معرفی شرکت پگاه فارس ………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 تاریخچه کنترل کیفیت آماری………………………………………………………………………………………….. 8

2-1-2 تعریف کنترل کیفیت…………………………………………………………………………. 8

2-3 اصول آماری نمودار کنترل………………………………………………………………….…… 10

2-4 مرور ادبیاتی و کارهای مرتبط…………………………………………………………………… 13

فصل سوم : روش پژوهش

3-1 توزیع نرمال چند متغیره در کیفیت……………………………………………………………… 16

3-2 کنترل کیفیت با اهداف تعیین شده خارجی…………………………………………………….. 30

3-3 کنترل کیفیت با اهداف چند متغیره  از درون فرآیند – مطالعات کارایی فرآیند چند متغیر……….. 43

3-4 کنترل کیفیت با اهداف از نمونه مرجع……………………………………………………………. 55

3-5 ارزیابی داده ها با نمودارهای کنترل چند متغیره………………………………………………… 62

3-6 شناسایی مشخصات خارج از کنترل………………………………………………………………. 66

3-7 کاربردهای اجزاء اصلی………………………………………………………………………… 67

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 73

4-2 اندازه گیری متغیر های کنترل………………………………….…………………………………. 73

4-3 محاسبات نمودار تک متغیره……………………………………………………………………… 84

4-4 تشکیل ماتریس همبستگی ………………………………………………………………………88

4-5 محاسبه و رسم نمودار  ………………………………………………………………………88

4-6 مطالعه اینکه آیا با متغیرهای کمتر نیز جوابگو کیفیت مورد نظر می باشد…………………………. 90

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

5-1 مقدمه و اختصار پژوهش…………………………………………………………………………. 92

5-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 92

5-3 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………. 93

5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. 94

منابع و ماخذ

منابع ……………………………………………………………………………………………………95

فهرست جداول

جدول 2-1………………………………………………………………………………………..….25

جدول 2-2 …………………………………………………………………………………………. 26

جدول 2-3………………………………………………………………………………………….. 29

جدول 2-4 …………………………………………………………………………………………….30

جدول 2-5……………………………………………………………………………………………. 31

جدول 2-6……………………………………………………………………………………………. 32

جدول 2-7 …………………………………………………………………………………………….32

جدول 2-8 …………………….………………………………………………………………………34

جدول 2-9……………………………………………………………………………………………. 38

جدول 2- 10 ………………………………………………………..………………………………39

جدول 2-……………………………………………………………………………………………… 40

جدول 2-12………………………………………………………………………………………… 49

جدول 2-13 ………………………………………….……………………………………………..51
جستجو در سایت :   


جدول 2-14………………………………………………………………………………………… 55

جدول 2-15………………………………………………………………………………………… 56

جدول 2-1…………………………………………………………………………………………… 66

جدول 4-1………………………………………………………….………………………………… 72

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

جدول 4-2 …………………………………………………………………………………………….83

جدول 4-3 …………………………………………………………………………………………..87

جدول 4-4………………………………………………………………………………………….. 87

جدول 4-5 …………………………………………………………………………………………..88

جدول 4-6………………………………………………………………………………………….. 89

فهرست تصاویر و نمودارها

نمودار 2-1………………………………………………………………………………………….. 15

نمودار 2-2 …………………………………………………………………………………………..16

نمودار 2-3 ……………………………………………………………………….………………….56

نمودار 2-4 …………………………………………………………………………………………….62

نمودار 2-5……………………………………………………………………………………………. 67

نمودار 4-1 …………………………………………………………………………………………….84

نمودار 4-2……………………………………………………………………………………………. 88

1_1مقدمه

 

موثر ترین راه برای کنترل کیفی محصولات ، روش های آماری می باشد که تصویری از وضعیت کل تولید را ارایه می دهد. در واقع تغییر پذیری به عنوان یک پدیده همیشگی و جزء لاینفک محصولات تولیدی ، دلیل اصلی بهره گیری از روش های آماری برای مطالعه و کنترل این تغییرات می باشد . در واحد های صنعتی ، تا زمانی که از مواد ، ماشین آلات ، افراد و روش ها برای تولید بهره گیری گردد مشکل تغییر کیفیت نیز وجود خواهد داشت  و تا زمانی که این مشکل وجود  داشته باشد ، روش های آماری کنترل کیفیت نیز لازم خواهند بود .

گرچه روش های چند متغیره برای داده های چند متغیره مناسبتر هستند اما در اقدام در صنایع ما معمول نیستند. از آنجا که کنترل کیفیت چند متغیره[1] از محاسبات پیچیده تری برخوردار می باشد اکثر کارشناسان کیفیت از روش های ساده تر و در عین حال با کارایی کمتر بهره گیری می کنند، این در حالیست که با رشد روزافزون بهره گیری از کامپیوتر در صنایع بسیاری از این محاسبات به راحتی امکان پذیر می باشد.

از بزرگترین مزایای حالت چند متغیره نسبت به تک متغیره وارد کردن ماتریس همبستگی (واریانس-کوواریانس) در محاسبات می باشد که از این طریق تاثیر متغیرها بر هم مطالعه شده و بدین ترتیب دید جامعتر و بهتری به داده ها خواهیم داشت.

مهمترین کار در این زمینه توسط Hotelling در سال 1947 انجام شده می باشد. وی روش  را توسعه داد و ازآن در نمودارهای کنترل بهره گیری نمود.در سال 1960 با پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر ، کنترل آماری فرآیند چند متغیره بسیار مورد توجه قرار گرفت و بحث کنترل همزمان چندین مشخصه کیفی در سطح وسیعی مطرح گردید.نمودار  در کشف یک وضعیت خارج از کنترل بسیار خوب اقدام می کند.نقطه اشکال عمده این نمودار آن می باشد که علی رغم اینکه می تواند به درستی یک وضعیت خارج از کنترل را نشان دهد،در تعیین مشخصه های کیفی منحرف شده کمبود دارد.

 

 

 

1-2 هدف پژوهش

 

هدف اصلی از این پژوهش  معرفی عملی کنترل کیفیت چند متغیره وکمک به گسترش روش های چندمتغیره در کنار روش های تک متغیره می باشد تا با امید به پروردگار صنایع کشور با سرعت بیش از پیش ترقی کرده و به نقطه ای برسد که لایق جوانان این خاک و بوم باشد.

 

 

1-3  ضرورت پژوهش

 

همانطور که در چند دهه اخیر روش های تولید از کارهای غیر از که کارگران به سادگی انجام می دادند به سمت کارهای تخصصی رفته می باشد کنترل کیفیت از روشی فقط برای کاهش محصولات معیوب به روشی برای بهبود فرآیند برای افزایش کیفیت در زمینه تولید و حتی خدمات و در نهایت افزایش رضایت مشتریان تغییر موضوع داده می باشد ، این تغییر رویه خصوصا در دو  دهه اخیر به وضوح قابل نظاره می باشد، یکی از بارزترین این تغییرات،تغییر دید نسبت به متغیرهای معرف کیفیت می باشد که سابقا به صورت مجزا پایش می شدند و همبستگی بین آن ها نادیده گرفته می گردید اما اینک مجموع آنها با هم پایش شده و نتایج به دست آمده واقعی تر و مستندتر هستند.

[1] Multivariate Quality Control

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی صنایع