:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی مطالعه و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله‌گذاری موالید در بین زنان 49-15 سالهدر ایران1385 و افغانستان2010

استاد راهنما

دکتر حسن عینی زیناب

استاد مشاور

دکتر حسن سرایی

تابستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه. 1

1-1- طرحمسئله. 3

1-2-  ضرورتواهمیتموضوع.. 7

1-3-هدفاصلیتحقیق.. 10

1-3-1-  هدفکلی.. 10

1-3-2- اهدافجزئیتحقیق.. 10

کلیاتگزارش… 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه. 12

2-1- مبانینظریتحقیق.. 12

2-1-1  تئوریگذارجمعیتشناختیاول. 12

2-1-2 تئوریگذارجمعیتیدوم: 15

2-1-3- دیدگاههایرژیمهایجمعیتی: 19

2-1-4- تئوریتبییننهادی.. 21

2-1-5- تئوریهایاقتصادیباروری.. 22 جستجو در سایت :   

2-1-6- مدلجامعهشناختیباروری.. 26

2-1-7- تئوریجریانثروتبیننسلی.. 28

2-1-8- مدلمتغیرهایبینابین.. 29

2-1-9- نظریهنوگرایییانوسازی: 30

2-1-10- تئوریاشاعهوتغییرایدهها: 33

2-2- پیشینهتحقیق.. 35

2-3- چارچوبنظریتحقیق : 45

2-4- فرضیههایتحقیق : 48

 

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه. 50

3-1- روشتحقیق.. 50

3-2- تعریفتحلیلثانویه. 51

3-3- مروریبرمنابعداده‌هایتحقیق.. 53

3-4- جمعیتآماری.. 55

3-5- واحدتحلیلپژوهش (واحدآماری). 55

3-6- نحوهجمعآوریدادهها 56

3-7- تعریفمفاهیمومتغیرهایتحقیق.. 56

3-8- فنونمورداستفادهبرایتجزیهوتحلیلدادهها 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 62

4-1- توصیفدادهها 63

4-2- تحلیلاستنباطی.. 64

4-2-1- شاخصهایباروریدوکشور: 64

4-2-2- انتقالازتولدزنبهفرزنداول. 68

4-2-3- انتقالازفرزنداولبهفرزنددوم. 72

4-2-4- انتقالازفرزنددومبهفرزندسوم. 76

4-2-5- انتقالازفرزندسومبهفرزندچهارم. 80

4-2-6- انتقالازفرزندچهارمبهفرزندپنجم. 84

4-2-7- انتقالازفرزندپنجمبهفرزندششم. 88

4-2-8- انتقالازتولدزنبهسنازدواجوهمچنینانتقالازازدواجزنتافرزنداولبرایزنانافغانستان. 97

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- نتایجپژوهش… 102

5-2- محدودیتهاومشکلات.. 112

5-3- پیشنهادها 112

منابع و مأخذ

منابعفارسی.. 115

منابعلاتین.. 118

 


 

فهرست جدولها

 

جدول 2-1: ویژگی­ها و تمایزات گذار جمعیتی دوّم نسبت به گذار جمعیتی اوّل…………………………………………………………………..18

جدول 4-1: توزیع درصدی (وزن داده شده) زنان کشور ایران و افغانستان بر حسب نوع سکونت، سطح تحصیلات و موقعیت اقتصادی- اجتماعی    63

جدول4-2: نسبت­های پیشرفت موالید زنان (49-15) ساله، میانهو میانگینکشور افغانستان و کشور ایران در دوره های پنج ساله قبل از پیمایش/سرشماری.. 65

جدول4-3: نسبت‌های پیشرفت موالید زنان (49-15) ساله، میانه و میانگین  افغانستان و ایران برای دوره انتقالیB-1. 69

جدول4-4 : نسبت­های پیشرفت موالید زنان (49-15) ساله، میانه و میانگین کشور افغانستان و کشور ایرانبرای دوره انتقالی 1-2  73

جدول4-5: نسبت­های پیشرفت موالید زنان (49-15) ساله، میانه و میانگین کشور افغانستان و کشور ایران برای دوره انتقالی 2-3………………………………………………………………………………………………………………………………………...77

جدول4-6 : نسبت­های پیشرفت موالید زنان (49-15) ساله، میانه و میانگین کشور افغانستان و کشور ایران برای دوره انتقالی 3-4  81

جدول4-7: نسبت­های پیشرفت موالید زنان (49-15) ساله، میانه و میانگین کشور افغانستان و کشور ایران برای دوره انتقالی4-5  85

جدول4 -8: نسبت­های پیشرفت موالید زنان (49-15) ساله، میانه و میانگین کشور افغانستان و کشور ایران برای دوره انتقالی5-6  89

جدول4-9 : نسبت­های پیشرفت موالید زنان (49-15) ساله، میانه و میانگین کشور افغانستان و کشور ایران برای دوره انتقالی6  93

 جدول4-10 : نسبت­هایپیشرفتموالید زنان (49-15) ساله، میانه و میانگینکشورافغانستانبرای دوره های انتقالی B-M وM-1………..……………………………………………………………………………… …………………………..……………………..98

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و مقایسه‌ی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر  فاصله­گذاری موالید در بین زنان (49-15) ساله دارای حداقل یک فرزند در دو کشور ایران و افغانستان می­باشد. روش مورد بهره گیری در این پژوهش، تحلیل ثانویه می باشد که داده‌های آن از پیمایش مرگ و میر  افغانستان[1](AMS) که در سال2010 توسط مؤسسه بهداشت عمومی افغانستان از وزارت بهداشت و سازمان مرکزی آمار این کشور انجام شده می باشد و همچنین از طریق تاریخچه موالید بازسازی شده از دو درصد داده‌های خام سرشماری 1385 که در مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه توسط عینی زیناب بازسازی شده می باشد،گرفته شده می باشد. بر اساس یافته­های این پژوهش، بطور کلی در دو کشور فاصله‌گذاری بین موالید در دوره‌های مورد مطالعه (1385 ایران و 2010 افغانستان) با تفاوت‌هایی اتفاق افتاده می باشد: تأثیر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر فاصله‌گذاری موالید در رتبه‌های موالید پایین‌تر در ایران بیشتر بوده؛ اما در افغانستان که دارای الگوی باروری طبیعی می باشد و داشتن خانواده بزرگ از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد، تأثیر این متغیرها در رتبه‌های موالید بالاتر صورت گرفته می باشد. نسبت پیشرفت موالید برای زنان ایرانی به دلیل وجود الگوی باروری کنترل شده، در مقایسه با زنان افغانستانی در همه انتقال‌ها خیلی پایین‌تر می‌باشد. و این نسبت در انتقال از فرزند دوم به فرزند سوم و انتقال‌های بالاتر به طرز محسوسی کاهش می‌یابد. متغیرهای اقتصادی- اجتماعی مورد مطالعه در انتقال‌های پایین‌تر بر متغیر فاصله‌گذاری در بین زنان ایرانی تأثیر خود را نشان دادند. تأثیر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی برای زنان افغانستانی بطور همزمان صورت نگرفته می باشد محل سکونت و موقعیت اقتصادی- اجتماعی بر نسبت پیشرفت موالید، در انتقال از فرزند ششم به بالا در میان زنان افغانستانی مشهود بود. اما تأثیر متغیر تحصیلات در مراتب پایین‌تر موالید و در انتقال از فرزند سوم به فرزند چهارم نمایان گردید.  

 

واژه‌های کلیدی: فاصله‌گذاری بین موالید، متغیرهای تبیینی، باروری طبیعی، باروری کنترل شده، انتقال از تولد زن به فرزند اول و… .

[1].AFGHANISTAN MORTALITY SURVEY,2010

 

مقدمه

فاصله‌گذاری بین موالید[1] یکی از عناصر مهم کنترل باروری[2] می باشد که زوجین تحت شرایط خاصی تصمیم به این اقدام می گیرند. یکی از عناصری که درکاهش باروری مؤثر می باشد، فاصله گذاری بین تولد فرزندان می باشد که افزایش یا کاهش این فاصله، اندازه باروری زنان را تحت تأثیر قرار می دهد و ارتباط مستقیمی با سرعت تولدهای بعدی، اندازه برخورداری از فرصت‌ها بخصوص برای مادران، رفاه زندگی فرزندان و والدین، اندازه باروری کل جامعه و… دارد.

فاصله‌گذاری بین موالید از طریق به تأخیر انداختن عمدی حاملگی و تأخیر در فرزندآوری بعد از ازدواج می تواند یک استراتژی منطقی برای کنترل باروری باشد (Chen et al, 1974: 279). با در نظر داشتن این امر که به تعویق انداختن فرزندآوری و فاصله‌گذاری بین موالید تأثیر مستقیمی بر کاهش باروری دارد و یکی از ویژگی‌های جوامع توسعه یافته به شمار می رود، اخیراً در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز تعدادی از زنان تولد فرزند دوم خود را تا چند سال به تعویق می اندازند.

گرایش والدین به تنظیم فاصله تولد فرزندانشان[3]، با در نظر داشتن زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست شناختی آن‌ها، درکشورهای مختلف شکل‌های متفاوتی خواهد گرفت. در این پروژه نگارنده به دنبال مطالعه و مقایسه عوامل مؤثر بر فاصله‌گذاری موالید در دو کشور ایران و افغانستان می‌باشد. اگرچه دو کشور در بسیاری از زمینه‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی شبیه هم‌اند، اما دارای سطح و الگوی باروری متفاوتی هستند. باروری افغانستان نمونه ای از یک الگوی باروری طبیعی می باشد که شیوع و کاربرد وسایل پیشگیری در آنجا کمتر رایج  می باشد و زوجین کنترل ارادی و آگاهانه‌ی محدودی بر زاد و ولد دارند. حال آنکه باروری ایران یک الگوی باروری کاملاً کنترل شده و حتی زیر سطح جانشینی می باشد که در آن شیوع وسایل پیشگیری کاملاً رایج می باشد و زوجین به گونه ارادی و آگاهانه به محدود کردن زاد و ولد می پردازند.

ایران در طی سال‌های اخیر کاهش شدیدی را در سطح باروری تجربه کرده و با افزایش تأخیر در بچه آوری روبه رو بوده می باشد که این امر منجر به افت نرخ باروری به زیر سطح جانشینی[4] شده می باشد. بطوریکه این نرخ از 3/6 فرزند برای هر زن در سال1355 به 8/1 فرزند در سال 1385 کاهش یافته می باشد. این در حالی می باشد نرخ باروری در میان زنان افغانستان در سال 1995 حدود 06/8 تولد به ازای هر زن بوده که در طی این سال به اوج خود رسیده می باشد. و پس از آن با کاهش نرخ باروری به حدود 1/5 در سال 2010 سیر نزولی خود را آغاز کرده می باشد. به بیانی دیگر می توان گفت که افغانستان در سال‌های اخیر در حال تجربه گذار می باشد.

یکی از انگیزه‌های انجام این پژوهش فقدان تحقیقات انجام شده در زمینه مطالعه و  مقایسه فاصله‌گذاری موالید ایران با افغانستان می باشد. انتظار می رود نتایج این پژوهش به ایجاد دیدگاه تازه ای در خصوص اهمیت متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی، و تأثیر آن بر فاصله‌گذاری بین موالید در میان زنان دو جامعه منجر گردد.

1-1- طرح مسئله

بر اساس تحقیقات انجام گرفته تاکنون، باروری به عنوان اولین عامل تعیین کننده‌ی تغییر و تحولات جمعیتی مطرح شده می باشد که زمینه اصلی پیدایش رشد جمعیت می‌باشد. باروری موضوع عمده در تجزیه و تحلیل‌های جمعیتی می باشد و به عنوان عامل اصلی تغییر در ساختار جمعیتی شناخته می گردد که ضمن اینکه بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه اثر می‌گذارد خود نیز تحت تأثیر عوامل و شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دچار تغییر و تحول می گردد.

دو نوع الگوی باروری غالب عبارتند از: الگوی باروری طبیعی[5] و الگوی باروری کنترل‌شده[6]؛ که هر یک به صورت مختصر در ذیل اظهار می گردد:

باروری طبیعی ناظر به جمعیت‌هایی می باشد که در آن‌ها زنان هیچ تلاشی را برای محدود ساختن تعداد فرزندان خود با بهره گیری از کنترل موالید انجام نمی‌دهند (لوکاس و میر، 103:1383). ال.هنری اصطلاح باروری طبیعی را برای جمعیتی خلق کرده می باشد که بطور ارادی اقدام به کنترل موالید نمی‌کنند. در این جمعیت‌ها باروری واقعی، نکاحی و اکثراً وابسته به متغیرهای بیولوژیک می باشد؛ حتی هنجارهای اجتماعی در زمینه‌هایی زیرا مدت شیردهی و یا ممنوعیت مقاربت در دوران شیردهی دخالت دارد (وانش و ترموت، 1978). به اظهار دیگر می توان گفت باروری طبیعی تابع قوانین و مقررات زیستی، اجتماعی و فرهنگی می باشد و هیچ نوع کنترل ارادی و آگاهانه‌ای از طرف زوجین بر آن مترتب نیست. در چنین شرایطی اندازه خام موالید بالا و معمولاً بیش از 40 در هزار و اندازه باروری کل رقمی بین 6 تا 8 بچه می باشد (حسینی، 88:1383).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی سرمایه اجتماعی درون - برون گروهی در فضای مجازی با تاکید بر دهمین انتخابات ریاست جمهوری

افغانستان مانند کشورهایی می باشد که در حال حاضر از الگوی باروری طبیعی پیروی می کند و کاهش اندکی را در اندازه‌های باروری داشته می باشد. طی دوره 2010-2006 اندازه خام موالید از 63/48 به 34/40 در هزار و همچنین اندازه باروری کل در این دوره از 2/6 به 1/5 کاهش یافته می باشد. از سال1996 تا 2001 شیوع  وسایل پیشگیری از باروری توسط حکومت طالبان ممنوع گردید. طبق استراتژی بهداشت باروری سال 2003 نرخ شیوع پیشگیری از بارداری (CPR) دامنه اش حدود2 تا 12% و CPR در این سال  8% بوده می باشد. در سال2006 این نرخ به 12%، و در سال2010 درصد جلوگیری از بارداری به 20% رسید. در حالی که 90% زنان متأهل از روش جلوگیری از بارداری آگاهی دارند،اما تنها 22% آن‌ها از این روش‌ها برای ایجاد وقفه بین ولادت‌ها بهره گیری می کنند. شایع ترین روش‌های متداول پیشگیری قرص‌های خوراکی و تزریق پروژسترون می باشد. هر چند که تکنولوژی فاصله موالید هم هست، اما در سطح یک دانش کم شناخته شده می باشد (برای اطلاعات بیشتر رجوع گردد به نتایج پیمایش مرگ و میر افغانستان[7] در سال 2010، وزارت بهداشت 2011).

باروری کنترل‌شده پیش روی باروری طبیعی قرار می‌گیرد که بر خلاف آن تابع قوانین و مقررات خانواده می باشد. به اظهار دیگر، در شرایط باروری کنترل‌شده زوجین به گونه ارادی و آگاهانه در مورد تعداد فرزندان تصمیم می‌گیرند و اقدام به کنترل و محدود کردن بعد خانوار می‌کنند. در چنین شرایطی اندازه خام موالید پایین تر از شرایط طبیعی و به رقمی کمتر از 20 در هزار و اندازه باروری کل نیز به ارقامی بین 2 تا 3 و حتی کمتر از 2 نوزاد می رسد (همان: 89).

در چند دهه اخیر تحت تأثیر سیاست‌های کنترل موالید[8]، در ایران زاد و ولد از وضعیت طبیعی خارج شده و به طرف باروری کنترل شده رفته می باشد. ایران با اندازه خام موالید 18 در هزار و اندازه باروری کل 8/1 فرزند برای هر زن در سال 1385، در شرایط باروری کنترل شده بسر می‌برد. به اظهار دیگر، انتقال از باروری طبیعی به باروری کنترل شده صورت گرفته و در این زمان زاد و ولد در سطحی نازل قرار داشته می باشد. سطح زاد و ولد در باروری کنترل شده در مقایسه با باروری طبیعی به کمتر از نصف تقلیل می یابد. (میرزایی، 43:1384).

ایران در طی سال‌های اخیر کاهش شدیدی را در سطح باروری تجربه کرده و با افزایش تأخیر در بچه آوری روبه‌رو بوده می باشد که این امر منجر به افت نرخ باروری به زیر سطح جانشینی شده می باشد. بطوریکه این نرخ از 3/6 فرزند برای هر زن در سال1355 به 8/1 فرزند در سال 1385 کاهش یافته می باشد. همچنین شیوع وسایل پیشگیری از بارداری از سال 1359 تا 1389 از 14% به 73% افزایش یافته می باشد (Abbasi- Shavazi et al, 2009).

گذار باروری در ایران، به گونه غیر مستمر، در فاصله زمانی سه دهه (از ابتدای دهه 1350 تا اواخر دهه 1370) صورت گرفت. برآوردهای صورت گرفته از طریقه تحولات باروری، حاکی از این می باشد که اندازه باروری کل از حدود 7/7 فرزند برای هر زن در سال 1345، به 3/6 فرزند در سال 1355 کاهش یافته می باشد (Aghajanian& Mehryar, 1999 ). بعد از این کاهش اولیه تحت تأثیر شرایط خاص پدید آمده در اثر وقوع انقلاب، باروری در بین سالهای 58-1356  اندک افزایشی را تجربه می کند و سپس تا حوالی سال 1363 طریقه نسبتاً ثابتی را ادامه می­دهد. از سال 1363 به بعد طریقه کاهش باروری بتدریج آغاز می­گردد بطوریکه از 9/6 فرزند برای هر زن در این سال به 5/5 فرزند در سال 1367 که زمان راه اندازی مجدد برنامه‌های رسمی تنظیم خانواده می باشد می­رسد و از این زمان به بعد بسرعت مرحله انتقالی خود را طی کرده و اندازه باروری کل به 17/2 در سال 1379 می‌رسد ( Abbasi- Shavazi, 2000 , 2002). پس از این کاهش باروری و رسیدن آن به به حد جایگزینی، باروری در ایران با سرعت کمتری روبه کاهش نهاده می باشد و بر اساس نتایج سرشماری سال 90، اندازه باروری کل در ایران 79/1 می‌باشد.

فرآیند گذار باروری در ایران متناسب با تحولاتی بوده می باشد که در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و نیز بعضی از ابعاد سنتی خانواده به وقوع پیوسته و به تغییراتی در ایستارهای مرتبط با ازدواج و فرزندآوری و در نهایت رفتار و ایده‌آل‌های باروری منجر شده می باشد (عباسی شوازی و حسینی،1386). در جریان گذار جمعیتی ایران، طریقه کلی تغییرات خانواده به سوی خانواده هسته‌ای، آسیب‌پذیری بیشتر، افزایش سن ازدواج و تقلیل در سطح بچه‌آوری بوده می باشد (سرایی، 134:1387).

فرایند کاهش باروری سه دهه گذشته ایران، حاصل تحولاتی می باشد که در مؤلفه های تعیین کننده رفتار و توجه‌های باروری افراد صورت گرفته می باشد و این مؤلفه‌ها خود، وابسته به مجموعه عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد که بر تصمیم زوج‌ها در ارتباط با تشکیل خانواده و ترکیب خانواده ایده آل تأثیر می­گذارد (عباسی شوازی و دیگران، 2007: 105). این در حالی می باشد که به نظر می‌رسد سرعت تغییر در مؤلفه‌های تعیین‌کننده رفتار و توجه‌های باروری در میان زنان افغانستان نسبت به کشور ایران کمتر بوده و عواملی همچون موانع فرهنگی (ترجیح جنس پسر، تمایل به فرزندان بیشتر و…) منجر شده که علی رغم آگاهی از روش‌های جلوگیری از بارداری، همچنان داشتن خانواده‌های بزرگ برای زوج‌های افغانستان به صورت یک هنجار باقی بماند (Sato, 2007)

در جوامع با اندازه باروری پایین، زمان بندی باروری و تعداد موالید برای سلامت و رفاه خانواده‌ها دارای اهمیت یکسان می‌باشد. مطالعات انجام شده نشان داده می باشد که اندازه رفاه خانواده تا حد زیادی بستگی به زمانی دارد که بچه ها به دنیا می آیند. فاصله کم بین موالید می‌تواند به صورت جدی سلامت مادر و نوزاد را تحت تأثیر قرار دهد، همچنین می­تواند روی اندازه رفاه اقتصادی خانواده و روی ثبات ازدواج ها هم تأثیر داشته باشد (زنجانی و دیگران، 9:1378).

فاصله کم میان ولادت‌ها نه‌تنها روی باروری تأثیر دارد بلکه خطر مرگ و میر مادران و نوزادان را بالا می برد. به خصوص اگر فاصله کمتر از 24 ماه باشد. در افغانستان تقریباً از سه ولادت یکی در فاصله کمتر از 24 ماه اتفاق می‌افتد(Sato, 2007). این واقعیت پیامدهای ناگواری روی بهداشت و سلامت زنان و کودکان افغان دارد. پیمایش مرگ و میر مادران در سال 2010 نشان داد که بهره گیری از روش های جدید تنظیم خانواده از سال 2003 تا حال از 10% به22% افزایش یافته می باشد؛ حکومت افغانستان در کوشش می باشد تا آمار بهره گیری از روش‌های تنظیم خانواده[9] را جهت وقفه بین موالید تا سال 2016 به 40% برساند(نتایج پیمایش مرگ و میر افغانستان، 2010).

فاصله کم بین موالید به معنی تولد تعداد بچه­های زیاد می باشد بعنوان مثال یافته­ها نشان می­دهد «یک سال تأخیر در اولین تولد به اندازه سه درصد(3%) کاهش در باروری کل می باشد»(2001 ، Kohler et al.). احتمالاً این تأخیر در بچه­دارشدن در بین زنان ایرانی، در دهه‌های اخیر را می­توان در نتیجه افزایش شرکت آنان در بازار کار و یا تمایل آن‌ها به ادامه تحصیل و همچنین به دشواری شرایط بچه­دار شدن نسبت داد. پس زمان­بندی اولین تولد و همچنین فاصله­گذاری موالید از لحاظ تأثیری که در سطح کلان بر اندازه باروری کل جامعه و در سطح خرد بر تعداد فرزندان یک خانواده و کیفیت سطح زندگی والدین و فرزندان می­گذارد مسئله­ای در خور توجه می باشد. پس مسئله اصلی پژوهش حاضر، این می باشد که فاصله‌گذاری بین موالید را در بین زنان (49-15) ساله ازدواج کرده در ایران و افغانستان مقایسه نماید و بعضی از عوامل مهم که بر فاصله گذاری موالید در این تنظیمات تاثیرگذار هستند را ، مورد مطالعه قرار دهد.

[1] birth spacing

[2] fertility control

[3] Planning birth spacing

[4] Replacement level

[5] Natural Fertility

[6] Controled Fertility

[7] Afghanistan mortality survey 2010

[8] birth control

[9] Family Planning

 

 

تعداد صفحه : 116

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***