:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان :  مطالعه ارتباط بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

 

رشته : مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان/ موضوع : مطالعه ارتباط بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

استاد راهنما : پروفسور ایرج مهدوی

استاد مشاور: دکتر بابک شیرازی

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده. ج

فصل اول.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- اظهار مساله. 3

1-3- ضرورت پژوهش.. 5

1-4- اهداف پژوهش.. 7

1-4-1- اهداف کلی.. 7

1-4-2- اهداف جزئی.. 7

1-5- فرضیه های پژوهش.. 7

1-5-1- فرضیه اصلی.. 7

1-5-2- فرضیه های فرعی.. 8

1-6- قلمرو پژوهش.. 8

1-7- تعریف متغیرهای پژوهش.. 9

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش.. 9

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.. 10

فصل دوم. 12

2-1 مقدمه. 13

2-2 مبانی نظری.. 14

2-2-1 کارآفرینی.. 14

2-2-1-1 ویژگی های سازمان های کارآفرین.. 19

2-2-1-2 کارآفرینی سازمانی.. 19

2-2-1-3 تعاریف کارآفرینی سازمانی.. 19

2-2-1-4 الگوهای کارآفرینی سازمانی.. 21

2-2-1-5 ابعاد کارآفرینی سازمانی.. 21

2-2-1-6 عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی.. 22

2-2-1-7 ویژگی های کارآفرینان.. 22

2-2-1-8 مهارت های کارآفرینی.. 29

2-2-2 بهره وری.. 34

2-2-2-1 بهره وری چیست؟. 34

2-2-2-2  تعریف بهره وری.. 34

2-2-2-3  جریان تکامل مفهوم بهره وری در اقتصاد. 36

2-2-2-4 دیدگاههای مختلف در مورد بهره وری.. 37

2-2-2-5 انواع شاخصهای اصلی بهره وری.. 40

2-2 -2-6 مزایا و محدودیتهای کاربردی.. 40

2-2 -2-7 مدلها و رویکردهای بهبود بهره وری.. 43

2-2 -2-8 مدل جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی.. 46

2-2 -2-9 اهمیت بهره وری.. 50

2-2 -2-10 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وری.. 50

2-2 -2-11 شاخصهای ارزیابی بهره وری نیروی کار. 52

2-2-2-12  تأثیر منابع انسانی و نیروی کار. 54

2-2 -2-13 بهره وری و راهبرد منابع انسانی.. 55

2-2 -2-14 توسعه منابع انسانی.. 55

2-2 -2-15 عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار. 57

2-2 -2-16 عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به مقصود ارائه مدلهای مربوطه. 59

2-2 -2-17 تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره وری.. 63

2-2 -2-18 مشارکت و بهره وری.. 64

2-2 -2-18-1 مدیریت مشارکتی.. 64

2-3 پیشینه تجربی.. 65

2-3-1پیشینه داخلی.. 65

2-3-2پیشینه خارجی.. 70

2-4- چهارچوب مفهومی پژوهش… 75

2-5-اختصار فصل.. 78

فصل سوم. 79

3-1- مقدمه. 80

3-2- روش پژوهش.. 80

3-3- جامعه آماری.. 81

3-4- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه. 81

3-5- روشهای گردآوری اطلاعات… 82

3-6-  پرسشنامه. 83

3-7- اجزای پرسشنامه. 84

3-8- روایی پرسشنامه. 85

3-9- پایایی.. 85

3-10- روشهای آماری مورد بهره گیری. 87

3-11- اختصار فصل.. 89

 

فصل چهارم. 90

4-1- مقدمه. 91

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها. 91

4-2-1- تحلیلهای توصیفی.. 92

4-2-2- تجزیه و تحلیل استنباطی.. 97

4-2-2-1-  مطالعه فرض نرمال بودن داده ها. 98

4-2-2-2- آزمون فرضیه ها. 99

4-2-2-2-1- آزمون فرضیه اصلی.. 99

4-2-2-2-2- آزمون فرضیه اول فرعی.. 100

4-2-2-2-3- آزمون فرضیه دوم فرعی.. 101

4-2-2-2-4- آزمون فرضیه سوم فرعی.. 102

4-2-2-2-5- آزمون فرضیه چهارم فرعی.. 103

4-2-2-2-6- آزمون فرضیه پنجم فرعی.. 104

4-2-2-2-7- آزمون فرضیه ششم فرعی.. 105

4-2-2-2-8- آزمون فرضیه هفتم فرعی.. 106

4-2-2-2-9- آزمون فرضیه هشتم فرعی.. 107

4-2-2-2-10- یافته های جانبی.. 108

4-3-اختصار فصل.. 116

فصل پنجم.. 117

5-1- مقدمه. 118

5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها. 118

5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی.. 118

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی اول.. 119

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوم. 119

5-2-4- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوم. 119

5-2-5- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم. 120

5-2-6- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی پنجم.. 120

5-2-7- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی ششم.. 121

5-2-8- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هفتم.. 121

5-2-9- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هشتم.. 121

5-3- نتیجه گیری.. 123

5-4- کاربرد و پیشنهادات… 125

5-4-1- پیشنهادات به مدیران شرکت… 125

5-4-2- پیشنهادات به محققین آتی.. 126

5-5- محدودیت های پژوهش.. 126

پیوست… 128

منابع و مآخذ.. 138

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1: مهارت­های کارآفرینی و اندازه اهمیت هر کدام از آنها ……………………………………………………………………………….29

جدول2-2: مهارت های فنی …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

جدول 2-3: مهارت های مدیریتی …………………………………………………………………………………………………………………………. 32

جدول2-4: مهارت های کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………………………… 32

جدول2-5: مهارت های بلوغ شخصیتی ……………………………………………………………………………………………………………………33

جدول 3-1- انتخاب حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………82

جدول 3-2- طیف لیکرت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..84

جدول 3-3- اجزای پرسشنامه به تفکیک هر بعد ………………………………………………………………………………………………………84

جدول 3-5- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر بعد ……………………………………………………………………………………………………….86

جدول 4-1- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..92

جدول 4-2- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………93

جدول 4-3- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….94

جدول 4-4- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………95

جدول 4-5- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………96

جدول 4-6- آزمون مطالعه نرمال بودن داده­ها ………………………………………………………………………………………………………….98

جدول4-7- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………………………….100

جدول4-8- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و ریسک پذیری  …………………………………………………………………. ………………101

جدول4-9- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و کانون کنترل ……………………………………………………………………………………….102

جدول4-10- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و نیاز به موفقیت …………………………………………………………………………………103

جدول4-11- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و سلاست فکری …………………………………………………………………………………104

جدول4-12- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و عملگرایی ………………………………………………………………………………………..105 جستجو در سایت :   

جدول4-13- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و تحمل ابهام ………………………………………………………………………………………106

جدول4-14- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و رویاپردازی ………………………………………………………………………………………107

جدول4-15- آزمون مطالعه ارتباط بهره وری و چالش طلبی …………………………………………………………………………………….108

جدول 4-16-  آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای مهارت های کارآفرینی و ابعاد آن …………………………………………….109

جدول 4-17-  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای مهارت های کارآفرینی و بهره وری …………………………………………..113

جدول 4-18-  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای ابعاد مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………114

 

 

فهرست اشکال و نمودار

شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………..4

شکل 2-1: فرایند کارآفرینی از نظر فرهنگی و صفرزاده ……………………………………………………………………………………………..22

شکل2-2: بهره­وری از دیدگاه سیستمی ……………………………………………………………………………………………………………………37

شکل 2-3 : مدل گودوین در مورد بهبود بهره­وری …………………………………………………………………………………………………….44

شکل 2-4: مدل هرشاور و راش ……………………………………………………………………………………………………………………………..45

شکل 2-5 : مدل جامع مدیریت یهره­وری نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………….47

شکل2-6: عوامل موثر بر بهره­وری ………………………………………………………………………………………………………………………….61

شکل 2-7- مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….77

نمودار 4-1- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..93

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : ارائه ی مدلی برای بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ها

نمودار 4-2- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………94

نمودار 4-3- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….95

نمودار 4-4- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………96

نمودار 4-5- فراوانی نمونه پژوهش بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………97

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

 

با افزایش سرمایه رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمان ها و نیز خروج کارکنان به علت قواعد خشک و رسمی شرکت ها، ضرورت کارآفرینی در سازمان ها جدی می باشد. یکی از راه­های توجه سازمان ها به کارآفرینی، بهره گیری از کارکنان خلاق و کارآفرین می باشد. اهمیت این مقوله که در شرکت ها به آنجا رسیده می باشد که بعضی از صاحب نظران آن را یکی از عوامل تولید مانند سرمایه و کار می شناسند. به بیانی دیگر وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش ما را نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا  ضرروت داشتن مدل، الگوها و راهکارهای مناسب به مقصود آموزش، تربیت و بهره گیری بهینه از نیروی های فعال و کارآفرین بیشتر احساس می گردد]36[. نکته اساسی در این مقوله، در نظر داشتن پروش این قابلیت ها در سازمان ها می باشد؛ زیرا که این امر بر روی بسیاری از متغیرهای سازمانی از قبیل بهره وری تاثیر پررنگی دارد]57[

از طرفی هر پژوهش، برای رسیدن به نتایج قابل اعتماد، ملزم به رعایت اصول و چارچوب های از پیش تعریف شده ای می باشد. در این پژوهش نیز محقق کوشش کرده تا با رعایت این اصول، یافته های پژوهش خود را در 5 فصل تدوین و ارائه دهد. براین اساس، در فصل اول ، به اهداف و کلیاتی از موضوع مورد مطالعه ، تصریح و در فصل بعد ، مبانی نظری موجود و پیشینه مرتبط به آن تبیین داده شده می باشد. در ادامه در فصل سوم ، روش پژوهش و شیوه تهیه پرسشنامه اظهار و در فصل بعد ، به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شده می باشد. در خاتمه نیز به نتایج پژوهش تصریح و بر اساس آن ، پیشنهاداتی به مدیران شرکت نفت خزر و محققان آتی ارائه گردیده می باشد.

در فصل اول، به تدوین اظهار مساله، ضرورت پژوهش پرداخته می گردد. سپس با در نظر داشتن مدل پژوهش، اهداف و فرضیات پژوهش، تبیین می گردد. در پایان نیز قلمروی پژوهش مشخص و متغیرهای پژوهش به صورت عملیاتی و مفهومی تعریف می گردد.

 

 

1-2- اظهار مساله

 

با در نظر داشتن نوآوری ها و دگرگونی های بی حد و حصر که جهان با آن مواجه می باشد، سازمان­های موفق، تدابیر خاصی را برای بهره گیری از کلیه ظرفیت کارکنان خود اتخاذ کرده اند]22[. به طوری که نیروی انسانی توانا و کارآمد دارایی مهم و حیاتی برای سازمان به حساب می آید]104[ و به عنوان محور تحول و عنصر اساسی هر سازمانی به حساب می آید]14[. از این روی توانمند کردن و برانگیختن آن ها یکی از برنامه های راهبردی و حیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی می­گردد. یکی از معیارهای سنجش در بهره گیری کامل نیروی انسانی، بهره وری منابع انسانی می باشد]109[. حدود دو قرن پیش برای اولین بار این واژه در فرهنگ اقتصادی مطرح گردید و از آن به بعد و در بسیاری از نقاط جهان، بویژه در کشورهای صنعتی به عنوان یک طرز فکر و فرهنگ تلقی به آن توجه گردید. هدف از بهبود بهره وری به حداکثر رساندن بهره گیری از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و… به نحو علمی، کاهش هزینه­های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی، به طوری که به سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد]111[. به گونه کلی بهره وری مفهومی می باشد برای نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد که در سه سطح فرد، واحد و سازمان بکار گرفته می گردد]74[. در این پژوهش که در میان کارکنان شرکت نفت خزر انجام می گردد، محقق قصد دارد تا در سطح فرد(کارکنان) به مطالعه این مفهوم بپردازد. محقق این کار را توسط مدل آچیو(ACHIEVE) که توسط هرسی و گلداسمیت ارائه شده می باشد، انجام داده می باشد. این مدل شامل 7 بعد توانایی، وضوح، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط می باشد]73[. از طرفی محققان مدل های مختلفی را برای سنجش عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی ارائه داده اند که به گونه کلی می توان آن ها را به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم نمود. از بین عوامل داخلی نیز دو دسته عوامل نرم افزاری و سخت افزاری هست که بر بهره وری تاثیر می گذارند. یکی از این عوامل نرم افزاری، در نظر داشتن مقوله کارآفرینی کارکنان سازمان می باشد که در تحقیقات مختلفی همبستگی آن با بهره وری کارکنان به اثبات رسیده می باشد]111 و 74[. در واقع امروزه سازمان ها دریافته اند در صورتی می توانند از علوم جدید به گونه مناسبی بهره ببرند که کارکنان آن ها قادر باشند تا به گونه خلاقانه ای از این دانش در خدمت اهداف سازمان بهره گیری کنند. مفهوم کارآفرینی نیز برای اولین بار در مطالعات حوزه اقتصادی مطرح گردید. به طوری کلی کارآفرینان را به افراد یا گروه هایی اطلاق کردند که به گونه مستقل یا به عنوان بخشی از سیستم سازمانی، یک کسب و کار جدید را ایجاد می کنند و یا درون سازمان های موجود به ایجاد نوآوری و تجدید استراتژیک ترغیب می شوند]76[. محقق در این پژوهش از مدل بومی کردنائیچ(1388) برای سنجش مهارت های کارآفرینی کارکنان بهره گیری خواهد نمود که شامل 8 بعد ریسک پذیری، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عملگرایی، تحمل ابهام، رویا پردازی و چالش طلبی می باشد. پس با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید محقق در این پژوهش بالتبع می باشد تا اولا معلوم کند که کارآفرینی و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر به چه میزانی می باشد؟ ثانیا نشان دهد که آیا بین کارآفرینی و 8 بعد این متغیر و بهره وری ارتباط معناداری هست؟

تعداد صفحه :159

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: مهندسی صنایع