:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری

گرایش :بهداشت جامعه

عنوان : مطالعه ارتباط اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

پایان نامه

جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

(گرایش بهداشت جامعه)

عنوان:

مطالعه ارتباط اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392.

 

استاد راهنما:

سرکار خانم لیلا میرهادیان

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی

استاد مشاور آمار:

جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد لیلی

دی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

فصل اول: کلیات

  • زمینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 4-1
  • اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف ویژه) …………………………………………………………………….   5
  • سوألات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………   6
  • تعریف واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………. 7
  • پیش فرض های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….  9
  • جستجو در سایت :   

  • محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: زمینه و پیشینه پژوهش

2-1       چهارچوب پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 24-10

2-2       مروری بر مطالعات انجام شده …………………………………………………………………………………  32-25

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1       نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………    33

3-2       محیط پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..    33

3-3       جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..    33

3-4       نمونه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………….    33

3-5       روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………    33

3-6       مشخصات واحد های مورد پژوهش ………………………………………………………………………….    34

3-7       ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………..    35

3-8       تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………    36

3-9       روش گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………    37

3-10     روش تجزیه و تحلیل داده ها و روشهای آماری……………………………………………………………    38

3-11      ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………….   39

فصل چهارم: نتایج پژوهش

4-1       یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….   40

4-2       جداول و نمودارها ………………………………………………………………………………………………….. 83-42

 

 

فصل پنجم: بحث و مطالعه یافته ها

1-5      بحث و تفسیر نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………… 104-84

2-5     نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………………………  108-105

3-5      کاربرد یافته ها ………………………………………………………………………………………………………..   109

5-5      پیشنهادات براساس یافته ها ……………………………………………………………………………………..   110

4-5      پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ……………………………………………………………………………..   111

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………….   112

 

  • فهرست منابع
  • پیوست ها
  • چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول شماره 1: توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات فردی-اجتماعی                                                                42

نمودار شماره 1: میانگین رتبه ای چگونگی بهره گیری از تلفن همراه براساس سوألات پرسشنامه COS                                                  47

نمودار شماره 2: میانگین رتبه ای چگونگی بهره گیری از اینترنت براساس سوألات پرسشنامه اعتیاد به اینترنت                                           48

نمودار شماره 3: میانگین رتبه ای اندازه احساس تنهایی براساس سوألات پرسشنامه UCLA                                                      49

جدول شماره 2: توزیع فراوانی وضعیت اعتیاد به اینترنت در نمونه های مورد پژوهش                                                              50

جدول شماره 3: توزیع فراوانی اعتیاد به تلفن همراه در نمونه های مورد پژوهش                                                                     51

جدول شماره 4: توزیع فراوانی وضعیت احساس تنهایی در نمونه های مورد پژوهش                                                                52

جدول شماره 5: شاخص های آماری نمره کل اعتیاد به اینترنت، تلفن همراه و احساس تنهایی                                                     53

جدول شماره 6: ضریب همبستگی اسپیرمن نمره احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه                                                54

نمودار شماره 4: نمودار پراکنش  همبستگی نمره کل احساس تنهایی با نمره کل اعتیاد به تلفن همراه                                             55

نمودار شماره 5: نمودار پراکنش همبستگی نمره کل احساس تنهایی با نمره کل اعتیاد به اینترنت                                                  56

جدول شماره 7: ضریب همبستگی اسپیرمن نمره اعتیاد به اینترنت با اعتیاد به تلفن همراه                                                           57

نمودار شماره 6: نمودار پراکنش همبستگی نمره کل اعتیاد به اینترنت با نمره کل اعتیاد به تلفن همراه                                                 58

جدول شماره 8: توزیع فراوانی احساس تنهایی برحسب اندازه بهره گیری از تلفن همراه                                                                59

جدول شماره 9: توزیع فراوانی احساس تنهایی برحسب اندازه اعتیاد به اینترنت                                                                      60

جدول شماره 10: توزیع فراوانی اعتیاد به اینترنت برحسب اندازه بهره گیری از تلفن همراه                                                             61

جدول شماره 11: نمره کل اعتیاد به  اینترنت برحسب متغیرهای فردی اجتماعی کیفی مورد مطالعه                                               62

جدول شماره 12: نمره کل اعتیاد به تلفن همراه برحسب متغیرهای فردی اجتماعی کیفی مورد مطالعه                                            67

جدول شماره 13: نمره کل احساس تنهایی برحسب متغیرهای فردی اجتماعی کیفی مورد مطالعه                                                  72

جدول شماره 14: همبستگی نمره کل اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه و احساس تنهایی با متغیرهای فردی اجتماعی کمی مورد مطالعه      77

جدول شماره 15: ضریب رگرسیونی نمره کل اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی با تعدیل اثرات متغیرهای فردی اجتماعی  80

 

 

 

فصل اول

 

 


اظهار مسئله:

نوجوانی دوره ای مهم از زندگی فرد به شمار می آید، زیرا بسیاری از باورها و عادت های بهداشتی در این سال ها شکل می گیرند. ما به خوبی آگاهیم که کوشش برای ارتقای سلامت، بایستی بسیار زود و پیش از به وجود آمدن باورها و عادت های غیربهداشتی انجام گیرد(1). تغییر و تحول آدمی در این دوره مهم، در جنبه های جسمی و روان شناختی پر اهمیت تلقی می گردد(2). در این مقطع بلوغ روحی، جسمی و اجتماعی اتفاق می افتد. پرداختن به سلامت نوجوانان نه فقط برای خود آنها بلکه برای خانواده، جامعه و نسل آینده نیز مفید خواهد بود(3). کشور ما، کشوری جوان می باشد و بیش از نیمی از جمعیت آن را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند و در این بین جمعیت نوجوانان 19-15 ساله کل کشور 6607043 و استان گیلان 202829 نفر می باشند که سرمایه های بالقوه و متصدیان آینده جامعه اند(4-6). بدیهی می باشد که آینده هر کشور به سلامت کودکان و نوجوانان متکی می باشد. این در حالی می باشد که حدود یک پنجم از کودکان و نوجوانان دنیا از اختلالات خفیف تا شدید روانی رنج می برند(7). امروزه ارزیابی سلامت روانی دانش آموزان یکی از محورهای مهم ارتقاء سلامت روان جامعه می باشد. بنا به علت های بسیاری ، سازماندهی خدمات بهداشت روانی در مدارس، راهبرد اساسی برای ارتقای سلامت روان دانش آموزان و در نهایت کل جامعه می باشد. از آنجایی که نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی می باشد و دانش آموزان با تنش زا های دوره نوجوانی مواجه هستند، احتمال می رود که مستعد معضلات عاطفی باشند(8).

احساس تنهایی، تجربه ای شایع در نوجوانان می باشد اما وقتی این احساس به گونه مکرر اتفاق افتد، اثرات مخربی بر سلامت جسمی، روانی و عاطفی آنان می گذارد. احساس تنهایی، فاصله و شکاف بین آرمان های فرد (آن چه می خواهد) و دستاوردهای او (آن چه به دست آورده می باشد) در روابط و صمیمیت های بین فردی می باشد؛ هرچه این فاصله بیشتر باشد، این احساس بیشتر می باشد. نوجوانانی که احساس تنهایی شدیدتری می کنند، افسرده تر بوده و معضلات عاطفی بیشتر و رضایت از زندگی پایین تری دارند. احساس تنهایی موجب افزایش تنیدگی و اضطراب، رفتارهای پرخطر مانند کشیدن سیگار و سوء مصرف مواد، گریز از مدرسه، افسردگی، کمرویی و کاهش اعتماد به نفس شده و خطر خودکشی در نوجوانان را افزایش می دهد(9). ممکن می باشد احساس تنهایی در نتیجه ی اعتیاد به اینترنت رخ دهد، یعنی کسانی که به اینترنت معتاد می شوند، پیامدهایی منفی حاصل از آن مانند احساس تنهایی و انزوا را تجربه کنند و ممکن می باشد چرخه ایی معیوب و ارتباط ایی دو سویه در کار باشد، یعنی افراد تنها، برای کاهش تنهایی خود به اینترنت رو بیاورند و در نتیجه به تنهایی آن ها افزوده گردد. هر چند یکی از کاربردهای مهم اینترنت، کاربرد اجتماعی آن می باشد؛ اما به دلیل آن که روابط اینترنتی نسبت به روابط رو در رو از غنای کمتری برخوردارند، درنهایت بهره گیری افراطی از اینترنت افراد را تنهاتر می کند. اعتقاد فرد به اینکه اینترنت تنها دوست مخصوص و صمیمی اوست؛ موجب افزایش علاقه به دوستان مجازی و کاهش گرایش وی به دوستان واقعی و در نتیجه افسردگی و انزوای اجتماعی میشود(10). تیتسیکا[1] و همکاران عنوان کردند که اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانان با روابط خانوادگی مشکل دار، عملکرد تحصیلی ضعیف، انجام رفتارهای پرخطر، معضلات عاطفی و بعضی شرایط روانی مانند افسردگی مرتبط می باشد(11).وانگ[2] و همکاران اعلام کردند که بهره گیری آسیب زا از اینترنت در میان دانش آموزان دبیرستانی شایع می باشد و تنش های تحصیلی، داشتن دوستان مجازی، مشاجرات خانوادگی و روابط ضعیف با معلمان و دانش آموزان از عوامل خطر برای بهره گیری آسیب زا از اینترنت هستند(12). در حالیکه روابط افراد، به ویژه کودکان و نوجوانان در جهان مجازی افزایش می یابد، پیش روی از دامنه روابط آنان در جهان واقعی کاسته می گردد. ضمن آنکه، احتمال لطمه دیدن عملکرد آموزشی آنان نیز هست(10). در پژوهش یائو[3] و همکارش مشخص گردید که بهره گیری بیش از حد و ناسالم از اینترنت، احساس تنهایی را در طول زمان افزایش می دهد(13). نتایج حاصل از مطالعات زربخش بحری و همکارش، سواری و همکاران و حسن زاده و همکاران نشان می دهد که بین احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت ارتباط مثبت معناداری هست(14-16)؛ درحالیکه اوداسی[4] و همکارش، ارتباط معنی داری بین بهره گیری آسیب زا از اینترنت[5] و تنهایی پیدا نکردند(17).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه دکترای:بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری

شعیبی به نقل از گلدبرگ، روانپزشک برجسته آمریکایی معتقد می باشد که اعتیاد اینترنتی عبارت می باشد از بهره گیری بیمارگونه و وسواسی از اینترنت، که کناره گیری فرد از دیگران، مهمترین شاخص آن می باشد(18). متخصصان در زمینه آسیب شناسی، محدودترین تعریف را برای طبقه بندی بهره گیری از اینترنت ارائه می دهند. براساس طبقه بندی آنها، چنانچه فرد در هفته 2 تا 3 ساعت از اینترنت بهره گیری کند، کاربر معمولی می باشد و چنانچه اندازه بهره گیری او از اینترنت به 5/8 ساعت و یا بیشتر در هفته برسد، کاربری می باشد که بایستی مورد مطالعه های آسیب شناسانه قرار گیرد(19).

نوآسیب های اجتماعی از سال 1990 در دنیا مطرح گردید و هم اکنون در حال تبدیل شدن به یک معضل فرهنگی، اجتماعی، روانی، عاطفی، فکری و اخلاقی می باشد. جوامع مختلف مانند ایران نمی توانند فارغ از تأثیرات نوآسیب ها بخصوص اعتیادهای جدید باشند(20). این در حالی می باشد که دسترسی به اینترنت، پدیده ای رو به گسترش می باشد و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره بهره گیری کنندگان اینترنت قرار می گیرند(21). هم اکنون حدود 694 میلیون نفر از جمعیت بالای 15 سال در جهان از اینترنت بهره گیری می کنند که این رقم 14 درصد کل افراد بالای 15 سال را شامل می گردد. طبق نظرسنجی انجام شده توسط موسسه آنلاین یونت 75 درصد جوانان بین 16 تا 24 ساله احساس می کنند بدون اینترنت نمی توانند زندگی کنند(18). به علاوه بهره گیری از اینترنت رشد سریعی را در ایران داشته و روز به روز بر کاربران آن افزوده می گردد. براساس آمار تعداد کاربران ایرانی اینترنت در سال 2006، 11 میلیون نفر بوده که در سال 2010، به 33 میلیون و 200 هزار نفر رسیده و به این ترتیب، رتبه اول را در کشورهای خاورمیانه کسب کرده می باشد(22). شیوع بهره گیری آسیب زا از فضای مجازی در ایران، بین 8/3 تا 86 درصد گزارش شده می باشد. نرخ شیوع بهره گیری آسیب زا از فضای مجازی در جهان، طیفی از 6% تا 80% برآورد شده می باشد(23).

مانند نوآسیب های اجتماعی دیگر، بهره گیری مفرط از تلفن همراه می باشد. وابستگی به تلفن همراه در جوانان و به کارگیری آن به عنوان یک ابزار ارتباطی، می تواند اثرات مخربی بر شخصیت نوجوانان داشته باشد(24). بهره گیری آسیب زا از تلفن همراه، وضعیتی می باشد که با بهره گیری فراوان و اشتغال ذهنی با تلفن همراه مشخص می گردد(25). شواهد نشان دهنده آن می باشد که بهره گیری مفرط از تلفن همراه با الگوهای رفتاری دیگر مانند بیدار ماندن در شب و اشتغال به تبادل پیام کوتاه و همچنین وابستگی عاطفی که در ذهن کاربران ایجاد می گردد، مرتبط می باشد. به طوری که این افراد عقیده دارند، بدون بهره گیری از تلفن همراه قادر به زندگی کردن نیستند(26). إزو[6] و همکارش، تنهایی و وابستگی به تلفن همراه را با درجه اعتیاد به اینترنت مرتبط دانستند(27). همچنین، نادری و همکارش به این نتیجه رسیدند که بین احساس تنهایی با اندازه بهره گیری از تلفن همراه ارتباط مثبت معنی داری هست(28). مطالعه رشد و گسترش تلفن همراه، حاکی از آن می باشد که تاکنون هیچ فنآوری در طول تاریخ بشر به شدت تلفن همراه فراگیر نشده می باشد(29). بطوریکه تعداد مشترکین تلفن همراه در سراسر جهان از 4/12 میلیون در سال 1990 به 500 میلیون در سال 2000، به 3/3 میلیارد در سال 2008 و همچنین به 3/5 میلیارد تا پایان 2010 رسید(30). این رشد گسترده توجه پژوهشگران را به آثار زیستی ناشی از این تلفن های همراه معطوف داشته می باشد این در حالی می باشد که به اثرات روانشناختی و اجتماعی بهره گیری طولانی مدت از این وسیله ارتباطی توجه کافی نشده می باشد(31). تومی[7] و همکارش اعلام کردند که بهره گیری مکرر از موبایل می تواند برای علائم افسردگی در هر دو جنس یک عامل خطر باشد(32). همچنین نتایج پژوهش مارتینز[8] و همکارش حاکی از آن می باشد که بهره گیری مفرط از تلفن همراه با افسردگی ارتباط دارد(33). احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه می توانند تحت تأثیر متغیرهای دموگرافیک و اجتماعی افراد مانند سن، جنس و …… قرار گیرند(34-40).

با در نظر داشتن تعداد زیاد بهره گیری کنندگان از اینترنت و تلفن همراه در بین جوانان و نوجوانان ایرانی و تأثیرات گسترده ای که بر حوزه های مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی آنها دارد؛ آمار دقیقی از اندازه فراوانی اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه در دست نیست و مطالعه های گسترده علمی درمورد کارکردها، تبعات و پیامدهای انسانی، فرهنگی، سیاسی و روانی آنها انجام نشده می باشد. تحقیقات ضد و نقیضی که درمورد تأثیرات تکنولوژی اینترنت و تلفن همراه بر سلامت روان نوجوانان هست؛ نشان دهنده ضرورت انجام پژوهش های بیشتر جهت شناسایی دقیق تر اثرات نامطلوب این پدیده های جدید بر سلامت روان نوجوانان و در صورت امکان، مقابله با آنها می باشد. ضروری می باشد دست اندرکاران سلامت جامعه مانند پرستاران بهداشت جامعه، با مطالعه بر روی این ابزارهای ارتباطی، علاوه بر افزایش آگاهی خود از اثرات آنها بر زندگی امروزی، یافته های خود را در اختیار برنامه ریزان و سیاست گذاران بهداشتی قرار داده تا گامی به سوی ارتقاء سلامت روان قشر مهم نوجوانان امروز و بزرگسالان فردا بردارند. با در نظر داشتن مطالعات اندکی که در این زمینه در استان گیلان انجام شده، پژوهشگر بر آن گردید تا پژوهشی با هدف تعیین ارتباط اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه با احساس تنهایی دانش آموزان دبیرستان های شهر رشت به انجام برساند.

 

[1] Tsitsika

[2] Wang

[3] Yao

[4] Odaci

[5] Problematic internet use

[6] Ezoe

[7] Thomée

[8] Sánchez-Martínez

تعداد صفحه :138

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serdere[email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: پزشکی