:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان : امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب و کارهای دارای مخاطب خاص

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(تجارت الکترونیک)

امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب و کارهای دارای مخاطب خاص

 

 

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین دستغیبی فرد

 

 

مهرماه ۱۳92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                         صفحه

 

1- مقدمه. 1

1-1- مقدمه. 1

1-2- اظهار مسأله و ضرورت پژوهش.. 3

1-3- اهداف تحیق.. 5

1-4- سازمان‌دهی پایان‌نامه. 6

2- مبانی نظری و پیشینۀ پژوهشی.. 8

2-1- مقدمه. 8

2-2- تبلیغات سیار یا مبتنی بر موبایل. 8

2-3- ویژگی‌های کاربردی پیام کوتاه برای تبلیغات.. 9

2-4- مقایسۀ رسانه‌های مختلف در تبلیغات.. 11
جستجو در سایت :   


2-5- دسته بندی تبلیغات سیار از نظر ساختاری.. 12

2-6- دسته بندی تبلیغات سیار از نظر نحوۀ اجرا 13

2-7- توجه کنونی افراد نسبت به تبلیغات موبایل. 15

2-8- فاکتورهای موثر بر پذیرش تبلیغات موبایل از دیدگاه مخاطب طبق پژوهش‌های پیشین   17

2-8-1- محتوای پیام. 17

2-8-2- زمان ارسال پیام. 18

2-8-4- امکان شخصی سازی پیام ها 18

2-8-5- کنترل توسط کاربر. 20

2-8-6- داشتن اجازه از کاربر. 20

2-8-7- حفظ حریم خصوصی.. 20

2-8-8- تعامل دوطرفه. 21

2-8-9- وجود شرایط تشویقی و انگیزه برای کاربر. 22

2-8-10- فرکانس ارسال پیام. 23

2-8-11- اطلاع دهنده و سرگرم کننده بودن. 23

2-8-12- عدم رنجش… 23

2-8-13- ذهنیت مثبت از نام تجاری.. 24

2-8-14- متغیرهای جمعیت شناختی.. 25

2-9- مدل‌های ارائه شده برای مطالعه عوامل مؤثر بر گرایش مخاطب به تبلیغات پیامکی در تحقیقات پیشین   26

2-10- جمع بندی.. 40

3- تبیین سامانۀ پیشنهادی تبلیغات مؤثر پیامکی و روش ارزیابی.. 42

3-1- مقدمه. 42

3-2- تشریح ویژگیهای سامانۀ پیشنهادی تبلیغات مؤثر از طریق پیام کوتاه 42

3-2-1- مبتنی بر اجازه بودن. 43

3-2-2- امکان انصراف از سیستم. 44

3-2-3- عدم ارسال انبوه و تکراری تبلیغات.. 44

3-2-4- زمان ارسال تبلیغات.. 45

3-2-5- عدم افشای اطلاعات خصوصی کاربران به سایرین.. 45

3-2-6- امکان انتخاب موضوع تبلیغات توسط کاربران. 46

3-2-7- معرفی محصولات جدید طبق رفتار قبلی کاربر. 46

3-2-8- ایجاد شرایط تشویقی و انگیزه برای کاربر. 46

3-2-9- ایجاد حس مالکیت و وفاداری در مشتری.. 47

3-2-10- ایجاد ذهنیت مثبت از نام تجاری.. 48

3-2-11- امکان مدیریت هزینه ها برای شرکت ها 49

3-2-12- بهره گیری از جمع سپاری در توزیع تبلیغات.. 50

3-2-13- قابلیت بهره گیری برای کسب و کارهای خاص… 51

3-3- نحوۀ عملکرد سامانۀ پیشنهادی تبلیغات مؤثر از طریق پیام کوتاه 52

3-4- مطالعه مزایای طرح پیشنهادی نسبت به پژوهش های پیشین.. 56

3-5- امکان سنجی پیاده سازی سامانه پیشنهادی در ایران. 58

3-6- مدل پیشنهادی و چگونگی ارزیابی.. 59

3-6-1- روش پژوهش.. 59

3-6-2- روش گرد آوری داده ها 60

3-6-3- طراحی پرسشنامه. 61

3-6-4- جامعه آماری.. 62

3-6-5- متغیرهای مستقل و وابستۀ پژوهش و شاخص های مؤثر در آن‌ها 63

3-6-6- فرضیه های پژوهش.. 66

3-6-7- مدل پیشنهادی پژوهش.. 68

3-6-8- روائی پرسشنامه. 70

3-6-9- پایایی پرسشنامه. 70

3-7- جمع بندی.. 72

4- تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی نظریه ها 73

4-1- مقدمه. 73

4-2- توصیف داده های جمعیت شناختی مربوط به کاربران. 74

4-3- توصیف داده های جمعیت شناختی مربوط به کارشناسان. 76

4-4- آزمون فرضیه های پژوهش.. 78

4-4-1- آزمون فرضیات مربوط به مخاطبان تبلیغات.. 81

4-4-2- آزمون فرضیات مربوط به شرکت ها 83

4-5- اولویت بندی عوامل موثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی.. 85

4-6- مطالعه تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی درمتغیرهای پژوهش.. 87

4-7- جمع بندی.. 88

5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 90

5-1- مقدمه. 90

5-2- جمع بندی و نتیجه گیری.. 90

5-3- پیشنهادات.. 92

فهرست منابع فارسی.. 94

فهرست منابع لاتین.. 96

پیوست‌ها 99

 

 

فهرست جداول

 

 

شماره و عنوان                                                                                                   صفحه

 

جدول 2-1- مقایسۀ رسانه های مختلف مورد بهره گیری در تبلیغات ……………………………………. 12

جدول 2-2- دسته بندی مخاطبان تبلیغات سیار با در نظر داشتن آغازکنندۀ ارتباط و سطح اطلاعات از مشتریان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

جدول 3-1- مقایسۀ ویژگیهای سامانۀ پیشنهادی با پژوهش‌های گذشته …………………………. 57

جدول 3-2- نسبت متغیرها با سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………. 66

جدول 3-3- ضریب پایایی هر یک از زیرساخت های پرسشنامه کاربران ………………………….. 71

جدول 3-4- ضریب پایایی هر یک از زیرساخت های پرسشنامه کارشناسان ……………………. 71

جدول 4-1- توزیع فراوانی کاربران بر حسب جنسیت ……………………………………………………….. 74

جدول 4-2- توزیع فراوانی کاربران بر حسب تحصیلات …………………………………………………….. 74

جدول 4-3- توزیع فراوانی کاربران بر حسب سن ………………………………………………………………. 75

جدول 4-4- توزیع فراوانی کاربران بر حسب بهره گیری ماهانه از پیامک ……………………………… 75

جدول 4-5- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب جنسیت …………………………………………………..76

جدول 4-6- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب تحصیلات ………………………………………………..  77

جدول 4-7- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب سن ………………………………………………………….  77

جدول 4-8- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب مدت زمان فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………………………  78

جدول 4-9- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای مطالعه نرمال بودن جامعه کاربران ………  79

جدول 4-10- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای مطالعه نرمال بودن جامعه کارشناسان  80

جدول 4-11- آزمون t تک نمونه برای فرضیه های مربوط به مخاطبان تبلیغات ……………..  82

جدول 4-12- آزمون t تک نمونه برای فرضیه های مربوط به شرکت‌ها ……………………………  84

جدول 4-13- اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی توسط مخاطبان تبلیغات ………………………………………………………………………………………………………………………………….  86

جدول 4-14- اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی توسط کارشناسان   86

 

 

فهرست شکل ها

 

 

شماره و عنوان                                                                                                  صفحه

 

شکل 2-1- عوامل مؤثر بر موفقیت تبلیغات موبایل …………………………………………………………… 26

شکل 2-2- زنجیرۀ ارزش تبلیغات موبایل ………………………………………………………………………….. 27

شکل 2-3- عوامل مؤثر بر گرایش و رفتار مشتری نسبت به تبلیغات موبایل …………………… 29

شکل 2-4- عوامل مژثر بر ارزشمندی تبلیغات و گرایش به تبلیغات موبایل……………………… 31

شکل 2-5- عوامل مؤثر بر برای تمایل مشتری به پذیرش تبلیغات موبایل ………………………. 32

شکل 2-6- عوامل مؤثر بر توجه و انتخاب کاربران نسبت به تبلیغات موبایل ………………….. 35

شکل 2-7- عوامل مؤثر بر پاسخ رفتاری مشتری نسبت به تبلیغات موبایل ……………………… 36

شکل 2-8- عوامل مؤثر بر توجه نسب به تبلیغات موبایل و موفقیت آن ………………………… 37

شکل 2-9- عوامل مؤثر بر گرایش، تصمیم و رفتار مشتری نسبت به تبلیغات پیامکی …… 40

شکل 3-1- مدل پیشنهادی پایان نامه برای عوامل مؤثر بر استقبال مردم و شرکت‌ها از تبلیغات پیامکی …………………………………………………………………………………………………………………… 69

 

1- مقدمه

 

1-1- مقدمه

 

با شدت گرفتن رقابت بین شرکت ها در مشتری یابی برای محصولات و خدماتشان، و همچنین افزایش قدرت مشتری در دنیای رقابتی امروز، شرکتها دیگر نه تنها به دنبال جذب مشتریان جدید هستند، بلکه حفظ و نگهداری مشتریان قبلی و برقراری روابط مستحکم با آنها را نیز بایستی مورد توجه قرار دهند.

بازاریابی ارتباط مند به دنبال برقراری چنان روابطی با مشتریان هدف می باشد که مجدداً در آینده از شرکت وی خرید کنند و دیگران را نیز به این کار تشویق کنند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این می باشد که رضایتمندی فراوان در مشتری ایجاد کرده و آن چیز که را که برای او ارزش تلقی می گردد مورد توجه قرار داد تا درنتیجه وفاداری او به شرکت مستحکم گردد.

در بحث بازاریابی، تبلیغات از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و درواقع بخش قابل رویت بازاریابی را تشکیل می دهد. طوری که اگر بازاریابی را مانند کوه یخ شناوری در آب تصور کنیم، تبلیغات بخشی از کوه یخ می باشد که بیرون از آب بوده و قابل رویت می باشد. (محمدیان 1382)

حال در این بستر می توان نگاه خود را به شکل خاصی از تبلیغات متمرکز نمود: تبلیغات و ارتباط با مشتری از طریق امکانات تلفن همراه. امروزه بهره گیری از تلفن همراه در دنیا بسیار گسترده شده می باشد. طوری که شاید نتوان زندگی بدون آن را تصور نمود. بنابر گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 30 بهمن 90 وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران را 73 درصد اعلام نمود. این آمار نشان دهندۀ استفادۀ گسترده از این وسیلۀ ارتباطی می باشد که پتانسیلی را برای بازاریابی مؤثر از طریق تلفن همراه ایجاد کرده می باشد. به طوری که در دهه های اخیر، بازاریابی از این طریق، فرصت های بسیاری را برای شرکت ها در جهت تبلیغات تجاری و یا تداوم ارتباط با مشتریان به وجود آورده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی مطالعه موردی شرکت پلیمر آریاساسول

تلفن همراه رسانه‌ای کاملاً شخصی شده می‌باشد و می توان با در نظر داشتن زمان و مکان کاربر، تبلیغات متناسب را برای کاربر فراهم نمود. همچنین تبلیغات موبایل دارای ماندگاری زیاد هستند و مانند تبلیغات تلویزیونی بلافاصله از دید مخاطب دور نمی‌شوند. بعلاوه تبلیغات از طریق موبایل و بخصوص پیام کوتاه از نظر اقتصادی می تواند برای بسیاری از کسب و کارها به صرفه‌تر باشد. البته کماکان بهره گیری از این وسیله در عرصۀ بازاریابی نو ظهور بوده و به مرحلۀ بلوغ خود پا نگذاشته می باشد و شرکت ها از تجربۀ کافی برای استفادۀ بهینه از این رسانه مؤثر برخوردار نیستند.

در این عرصه بهره گیری از سرویس پیام کوتاه، توان بالقوۀ بازاریابی شرکتها را برای برقراری ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان در هر لحظه و هر مکان ارتقا می دهد. طبق گزارش (Scharl et al. 2005) کاربران در سال 2002 – با وجودی که مانند امروزه بهره گیری از پیام کوتاه همه گیر نشده بود- حدود 580 میلیون کاربر موبایل بالغ بر 430 میلیارد پیام کوتاه در سراسر جهان ارسال کرده اند. این آمار نشان میدهد پیام کوتاه یکی از گسترده ترین کاربردهای تلفن همراه می باشد و می تواند یک ابزار موفق برای شناساندن نام تجاری به مخاطب و پیشبرد برنامه های تبلیغات  باشد. با در نظر داشتن (Maneesoonthorn & Fortin 2006) این ابزار در ایجاد آگاهی از نام تجاری 50% موفق تر از تلویزیون اقدام می کند.

این پژوهش کوشش دارد با مطالعه ویژگیهای پیام کوتاه و همچنین مطالعه عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات موبایل از جانب مشتری، مدلی برای تبلیغات مؤثر از طریق این رسانه پیشنهاد دهد و بر اساس این مدل طرحی را برای ایجاد یک سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک ارائه کند.

 

 

1-2- اظهار مسأله و ضرورت پژوهش

 

با در نظر داشتن مقایسه ای که بین انواع روش های تبلیغات از نظر اثربخشی، هزینه و سطح دسترسی در تحقیقات پیشین صورت گرفته می باشد، نظاره می گردد که پیام کوتاه از جایگاه خوبی در میان رسانه های تبلیغاتی برخوردار می باشد. بهره گیری از پیام کوتاه یکی از ارزان ترین راههای تبلیغات برای نشان دادن استمرار حضور در بازار و ماندن در گردونۀ انتخاب به حساب می آید.

از آنجا که با بهره گیری از پیام کوتاه به گونه مستقیم و از طریق شخصی ترین رسانه با مشتریان بالقوه ارتباط بر قرار می کنیم، از قدرت اثرگذاری بالایی برخوردار می باشد. از طرفی این رسانه تمام توسعه اولیه مورد انتظار خود را داشته و به یک بازار بزرگ تبدیل شده می باشد.

با در نظر داشتن این اصل که تبلیغات با هدف ایجاد ذهنیت مثبت در مشتری انجام می گیرد، در بهره گیری از رسانۀ پیام کوتاه که در امر تبلیغات بایستی برای جلوگیری از ایجاد ذهنیت منفی تدابیر لازم اندیشیده گردد. در صورتی که تعداد و گستردگی تبلیغات صورت گرفته به شکلی باشد که به صورت یک تبلیغ عمومی شناخته گردد نه تنها تاثیر گذار نخواهد بود بلکه تاثیر منفی نیز خواهد داشت. زیرا که تلفن همراه یک وسیلۀ کاملاً شخصی بوده و ارتباطات با افراد از این طریق بایستی یک به یک و شخصی سازی گردد.

این تاثیر منفی را همه مردم به نوعی در برخورد با تبلیغات شرکت های بزرگ ارائه‌دهندۀ خدمات مخابرات در ایران، تجربه کرده اند. تبلیغاتی که بدون اجازۀ مشتری و در حجم وسیع از طریق پیام کوتاه ارسال می گردد. این روش بهره گیری از پیام کوتاه، کور و بی هدف بوده و در درازمدت جواب گو نخواهد بود. در این نوع از کار شرکت ها پیام های تبلیغاتی خود را به بازه‌ای از شماره های تلفن همراه می فرستند. در ایران که شماره‌گذاری تلفن های همراه در هر منطقه به صورت ترتیبی انجام میشود، یافتن یک بازۀ معتبر از شماره های مربوط به یک منطقه، کاری ساده و بدون هزینه می باشد. این شرکت ها بدون در نظر داشتن این که گیرندۀ پیام آنها مشتری بالقوۀ کالا یا خدمات شرکت می باشد و یا حتی به حیطۀ کاری شرکت علاقه مند می باشد یا خیر، اقدام به ارسال پیام کوتاه به مخاطبین می کنند. درواقع بهره گیری از این روش تبلیغات رویکرد فشاری می باشد که در آن پیام های تبلیغاتی بدون وجود درخواست از طرف کاربر برای وی ارسال می گردد. (Kaplan 2012) با وجودی که این روش رویکرد غالب در فرستادن پیام کوتاه تبلیغاتی می باشد و در زمان و پول صرفه جویی می کند، اما ممکن می باشد اطلاعات ارسالی با دریافت کننده ارتباطی نداشته باشد. اغلب کاربران، تبلیغاتی که ناخواسته برای گوشی های آنها ارسال می گردد را ناخوشایند و مزاحم می خوانند. این روش نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت، بلکه می تواند بر ذهنیت فرد نسبت به کالا یا سرویس تبلیغ شده، تأثیر منفی بگذارد و حتی با تبلیغات نامناسب، باعث از بین رفتن تعدادی مشتری بالقوه گردد.

از ایرادات دیگر این روش این می باشد که هیچ بازخوردی از طرف مخاطبین دریافت نمی‌گردد و پس شرکت نمی‌تواند بفهمد که چه درصدی از دریافت کنندگان پیام، می‌توانند در آینده به مشتری تبدیل شوند. اثر این اشکال این می باشد که در دفعات بعدی ارسال پیام کوتاه به مخاطبان، مجدداً بایستی به تمام شماره‌های قبلی پیامک فرستاده گردد که این کار هم هزینۀ سربار برای شرکت ایجاد می کند و هم نارضایتی گروهی که مشتری بالقوه نیستند را بیشتر خواهد نمود. اصولاً مفهوم تبلیغات مبتنی بر اجازه در حوزۀ تلفن همراه برای جلوگیری از تکرار تجربۀ آزاردهندۀ ارسال وسیع هرزنامه در فضای وب ایجاد گردید. (Maneesoonthorn & Fortin 2006) پس در بهره گیری پیامک برای تبلیغات بایستی این اصل را مد نظر قرار داد.

به علاوه این روش برای شرکت‌های با اندازه متوسط و کوچک که محصولی خاص و منحصر به قشری خاص از جامعه تولید می کنند هم از نظرکارایی و هم از نظر اقتصادی به صرفه نیست. در تحقیقات پیشین به این موضوع تصریح شده می باشد که بهره گیری از پیام کوتاه تنها برای تبلیغات کالاهای عمومی و پرتیراژ مناسب می باشد. البته در طرح پیشنهادی در پژوهش پیش رو شرایطی ایجاد شده می باشد که امکان بهره گیری از تبلیغات پیامکی برای کسب و کارهای با محصول خاص نیز فراهم گردد. پس جامعه هدف ما برای پیشنهاد طرحی درجهت تبلیغات موثر از طریق پیام کوتاه، علاوه بر کسب و کارهای بزرگ و با محصولات عمومی، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و رو به رشد نیز می‌باشند.

پس ضرورت انجام این پژوهش علاوه بر نیاز به طراحی سامانه‌ای برای تبلیغات که ویژگی های مؤثر بر پذیرش تبلیغات پیامکی توسط مخاطب را دارا باشد، عدم وجود راهکاری مناسب برای تبلیغات از طریق پیام کوتاه خصوصاً برای بنگاه‌‌های اقتصادی دارای محصول خاص می‌باشد. راهکاری که دارای ارزش افزوده در اجرای تبلیغات بوده و برای شرکت‌های متقاضی تبلیغ برای محصولات نیز جذابیت داشته باشد.

تعداد صفحه :124

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***