برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

b (1958)

توسعه چند شاخص خشکسالي براي استان اصفهان در تاريخ23 /06/1393 توسط کميته تخصصي زير مورد بررسي و تصويب نهايي قرار گرفت.1- استاد راهنماي پايان‌‌نامهدکتر سيد سعيد اسلاميان2- استاد مشاور پايان‌نامهمهندس اسماعيل لندي3- استاد مشاور پايان‌‌نامهمهندس Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (1957)

توسعه چند شاخص خشکسالي براي استان اصفهان در تاريخ23 /06/1393 توسط کميته تخصصي زير مورد بررسي و تصويب نهايي قرار گرفت.1- استاد راهنماي پايان‌‌نامهدکتر سيد سعيد اسلاميان2- استاد مشاور پايان‌نامهمهندس اسماعيل لندي3- استاد مشاور پايان‌‌نامهمهندس Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (1956)

بDamghan AzadUniversityThesis submitted in partial fulfillment of the requirements forthe Requirements for the Degree of M.S in Plant PathologySubject:Study of planting date, plant density and N fertilizer on Sclerotinia stem rot of canola in GorganSupervisor:Dr. Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (1955)

………..بي شک من در اين دفتر به قدر پيمانه خويش برداشته ام و به قدر ديده خويش ديده ام و قسمت يک روزه اي را در اين کوزه کرده ام و ماحصل کار مسلماً همانند Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (1954)

در فصل نهايي، به پرسشهاي پژوهش بر اساس آزمون فرضيهها جواب داده شد که بر طبق آنها فرضيه اصلي تحقيق مبني بر انطباق فرآيند دانش آفريني در خبرگزاري ايسنا با مدل دانش آفريني نوناکا تأييد Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (1953)

دانشگاه آزاد اسلاميواحد علوم و تحقيقات کرمانتعهدنامه اصالت پاياننامهاينجانب سعيد خانداني دانشآموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته مديريت آموزشي که در تاريخ 30/06/92 از پاياننامه خود تحت عنوان: ” بررسي ميزان آگاهي مديران از Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (1952)

رابطه بين هوش هيجاني و تعهد سازماني با عملکرد شغلي در بين دبيران ورزش شهرستان کازرون در سال تحصيلي 92-1391استاد راهنما:دکتر وحيد رفيعياستاد مشاور:دکتر يونس محمدزادهنگارش:فريبا رضازادهتابستان 1392ب دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشکده ادبيات Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (1951)

پاييز 1393سپاس و قدرداني نخستين سپاس و ستايش از آن خداوندي است که بنده کوچکش را در درياي بيکران انديشه، قطره اي ساخت تا وسعت آن را از دريچه انديشه هاي ناب آموزگاراني بزرگ به Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (1950)

دانشکده علوم انساني و اجتماعي پايان نامهي دوره کارشناسي ارشد در رشته زبان و ادبيات عربيموضوع:بينامتنيت قرآني در مقامات حريرياستاد راهنما:دکتر مصطفي کمالجواستاد مشاور:دکتر حسن گودرزينام دانشجو:گلافشان فيروزجائيانگلوگاهشهريورماه 1391 تقدير و تشکّر پس از حمدوثناي Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (1949)

تقديم به:پدر و مادر عزيزمبه خاطر زحمات بي دريغشان، كه لحظات ناب بودن، لذت غرور داشتن،جسارت خواستن، عظمت رسيدن و تمام تجربه هاي يكتا و زيباي زندگيممديون حضور سبز آن هاست.سپاسگزارياكنون كه با ياري خداوند Read more…

مقالات و پایان نامه ها

b (1947)

صورتجلسه دفاعبا تأييدات خداوند متعال جلسة دفاع از پاياننامه کارشناسي ارشد آقاي /خانم در رشتة تحت عنوان: با حضور استاد راهنما، استاد (استادان) مشاور و هيأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامي- واحد رشت در تاريخ Read more…